Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Stress and time management: αποτελέσματα της ορθολογικής διαχείρισής τους στην απόδοση των εργαζομένων και στην αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στην εξέλιξη των στελεχών. Η περίπτωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος»
Τίτλος:"Stress and time management: the effects of rational management on employee performance and the use of best practices in staff development. The case of the Greek banking system "
Κύρια Υπευθυνότητα:Γιουβρίτσα, Βασιλική Χ.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Άγχος, εργασιακό άγχος, διαχείριση εργασιακού άγχους, διαχείρηση Χχνου, ηγεσία, χαρισματικός ηγέτης, σύνδρομο burnout, σύνδρομο Mobbing, συναισθηματική νοημοσύνη
Stress, stress in the context of work, stress management, time management, leadership, capable leader, burnout syndrome, Mobbing Syndrome, emotional intelligence
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Πολλοί άνθρωποι βιώνουν άγχος κατά την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων. Ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος, το άγχος μπορεί να είναι τέτοιο που να δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στην ψυχική και κατ’επέκταση και στη σωματική υγεία του ατόμου. Από την άλλη πλευρά βέβαια, το άγχος σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον άνθρωπο όταν υφίσταται σε επίπεδα που είναι διαχειρίσιμο. Η εύρεση αυτού του σημείου ισορροπίας έχει δημιουργήσει την ανάγκη έρευνας του φαινομένου αυτού τόσο από ιατρικής άποψης όσο και αναφορικά με τις ανθρώπινες σχέσεις στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος.Ο τρόπος που η διοίκηση και ηγεσία χειρίζονται το χρόνο και ορίζουν τα καθήκοντά για τους υφιστάμενους τους έχει προσδιοριστεί με διάφορους τρόπους μέσα από θεωρίες που έχουν αναπτύξει πολλοί μελετητές πάνω στο ζήτημα. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πολυσχιδές ζήτημα του εργασιακού άγχους υπό το πρίσμα της διαχείρισης χρόνου, αναλύονται έννοιες και θεωρίες όπως η υποκίνηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και πολλές άλλες.Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το επιστημονικό υπόβαθρο και να διαπιστώσει την αντιστοιχία που υπάρχει στην περίπτωση των εργαζομένων του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, ενός τομέα που απασχολεί χιλιάδες υπαλλήλους, με τους εργαζομένους του να έχουν να διαχειριστούν καθημερινά ένα μεγάλο φόρτο εργασίας, και τη διαχείριση χρόνου να είναι κομβικής σημασίας τόσο για τους ίδιους όσο και για την παραγωγικότητα των Τραπεζών.
Abstract:Many people experience stress while performing their job duties. Depending on the type of occupation, stress can cause a variety of problems to individual’s mental and therefore physical health. On the other hand, stress in many cases is a driving force for humans when it exists at levels that is manageable. Finding this balance has created the need to investigate this phenomenon both medically and in the context of human relationships in the workplace.The way that management and leadership handle time and assign tasks to their subordinates has been defined in a variety of ways through theories that have developed many scholars on the issue. The present paper addresses the complex issue of work-related stress in the context of time management, explores concepts and theories such as motivation, emotional intelligence, burnout, and much more.The purpose of this work is to present the scientific background and to analyse the correspondence between the employees of Greece’s Bank System, a sector that have thousands of employees, with its employees having a large workload and time management to be crucial, both for them and for the productivity of the Bank System.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 120-122
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_GiouvritsaVa_7118M017.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο