Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Tο θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές για τη διαχείριση των πλημμυρών σε ευρω-ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Τίτλος:The institutional framework and policies for flood management at European Union and national level, in the context of adaptation to climate change
Κύρια Υπευθυνότητα:Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Χ.
Επιβλέπων:Καραγεώργου, Βασιλική
Θέματα:
Keywords:Κλιματική αλλαγή, Πλημμύρα, Προσαρμογή, Οδηγία για Πλημμύρες, Διαχείριση κινδύνου πλημμύρας
Climate Change, Floods, Adaptation, Floods Directive, Flood risk management
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στις μέρες μας, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο ορατές από ποτέ. Επίσης, λόγω του αδρανειακού τους χαρακτήρα, αναμένεται στο μέλλον να πολλαπλασιαστούν με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, επηρεάζοντας ποικιλοτρόπως το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζουν. Για το λόγο αυτό, έχει πλέον καταστεί κοινά αποδεκτή ανάγκη «συμβίωσης» με το φαινόμενο, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την προσαρμογή σε αυτό και την ορθολογική διαχείριση των συνεπειών του. Μια από τις πιο οδυνηρές συνέπειες του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής αποτελεί η αύξηση της σφοδρότητας και της συχνότητας των φυσικών καταστροφών, στις οποίες ανήκει και το φαινόμενο της πλημμύρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο που εντάσσεται η διαχείριση των φαινομένων πλημμύρας στο ευρύτερο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε Ευρω – ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Επιχειρώντας να διερευνήσει την εν λόγω σχέση, η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξεταστεί η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η άνοδος της στην διεθνή ατζέντα, καθώς επίσης και η πρόοδος που έχει επιτευθχεί στον τομέα αυτό, σε Ευρω-ενωσιακό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί εκτενώς το φαινόμενο της πλημμύρας και η σχέση του με τις πολιτικές προσαρμογής σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των αιτιών εμφάνισής του, της σχέσης του με την κλιματική αλλαγή, των συνεπειών που προκαλεί, της διαδικασίας διαχείρισής του και τέλος, της υφιστάμενης διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πλαισίου για την διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών και η σχέση που αυτό έχει με τις πολιτικές της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα θα γίνει ανάλυση της Οδηγίας για τις Πλημμύρες και αποτύπωση του βαθμού εφαρμογής της από τα Κ-Μ. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί ο τρόπος και ο βαθμός ενσωμάτωσης της Οδηγίας για τις Πλημμύρες στο εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με το πλέγμα πολιτικών που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για την διαχείριση των πλημμυρών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εντός αυτού του πλαισίου, θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στις διασυνοριακές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα, ορμώμενη, τόσο από την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας, όσο και από την σφαιρική φύση του φαινομένου, σύμφωνα με την οποία η μονάδα δημιουργίας και διαχείρισής είναι η λεκάνη απορροής ποταμού, που ενίοτε εκτείνεται σε περισσότερες από μια χώρες. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο θα καταγραφούν τα συμπεράσματα - προτάσεις που προκύπτουν από την εξέταση όσων προαναφέρθηκαν, από τα οποία αναφύεται η αδιαμφισβήτητη σχέση των πολιτικών διαχείρισης των πλημμυρών σε Ευρω-ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με τις αντίστοιχες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η «διαχείριση» του κινδύνου πλημμυρών αποτελεί υποσύνολο του ευρύτερου συνόλου πολιτικών προσαρμογής και θα πρέπει στην πράξη να ενταχθεί σε αυτές, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση και ανάλογο σχεδιασμό, που θα οδηγήσει στην χρηστή διαχείριση των υφιστάμενων πόρων και στην αποφυγή αλληλοεπικαλυπτόμενων ενεργειών, επιτυγχάνοντας εν τέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προς όφελος των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Abstract:In our days the consequences of climate change are more obvious than ever. Furthermore they are expected to multiply in the future with a geometrical progression rate, affecting in multiple ways human living standards and the environment in which humans live. For this reason co-existence with the phenomenon, which can be achieved through adaptation and a rational management of its effects, is a widely accepted need. One of the most severe effects of the climate change is the rise of intensity and frequency of natural disasters, such as floods. Objective of this thesis is to highlight the way in which management of the flood phenomenon is integrated in the wider frame of climate change adaptation, both in a European and a national level. The current thesis, in its attempt to investigate the aforementioned relation, is structured in five chapters. The first chapter examines, the adaptation in climate change and its rise in the global agenda, as well as the progress that has been achieved in this sector in a European level. The second chapter extensively analyses the flood phenomenon and its association with the adaptation policies worldwide. More specifically, an attempt of a presentation of the following will be made: its causes of appearance, its association with climate change, its management procedures and last, the current global cooperation in this field. The third chapter presents the current European Regulatory frame for flood risk management and the relation that it has with policies of the European Union for climate change adaptation. More specifically an analysis of the Guide for floods will be made and a presentation of the extend of adjustment by state members. Following, chapter four presents the integration of the flood Directive in Greek national legislation, in relation to the national policies in state for flood management and climate change adaptation. With this frame, special reference will be made to Greece’s trans border cooperation, motivated by the obligation to enforce the Directive, as well as by the nature of the phenomenon, according to which, the runoff basin extends to more than on countries. Last but not least, chapter five presents conclusions and proposals, that pinpoint the undoubtable correlation of the flood management policies in European Union and national level with the respective for adaptation to climate change. More specifically, we can claim that flood risk management is a subset of a wider set of adaptation policies and should in practice be included in them, following a holistic approach that will lead in a wise use of resources and in avoidance of overlapping acts, achieving finally the best possible result for humans and the environment.environment.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 189-207
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_PanagiotopoulosGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο