Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:O ρόλος της διαφήμισης στη στρατηγική επιχειρήσεων: η περίπτωση του καφέ στην Ελλάδα
Τίτλος:The role of advertising in business strategy: the case of coffee in Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Κωστάκου, Κωνσταντίνα Σ.
Επιβλέπων:Στοφόρος, Χρυσόστομος Ε.
Θέματα:
Keywords:Ρόλος της διαφήμισης, Ποιότητα καφέ, Αξιοπιστία καφέ, Ποσότητα κατανάλωσης, Στρατηγική επιχειρήσεων
Role of advertising, Coffee quality, Coffee reliability, Consumption quantity, Business strategy
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η αγορά του καφέ είναι μία παγκόσμια αγορά η οποία διευρύνεται ολοένα και περισσότερο. Πολλοί καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες καφέ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν η προτίμηση της ποιότητας του καφέ, της αντιληπτής αξιοπιστίας και της ποσότητας κατανάλωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ή από τον τρόπο που διαφημίζεται. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί ο ρόλος της διαφήμισης στην επιλογή του καφέ από τους καταναλωτές καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ποιότητας του καφέ, της αξιοπιστίας του προιόντος και την ποσότητα κατανάλωσης. Μεθοδολογία: H παρούσα έρευνα είναι πρωτογενής, συγχρονική, ποσοτική, περιγραφική, συσχέτισης και σύγκρισης με χρήση αξιόπιστων (α≥0,694) και έγκυρων ερωτηματολογίων κλίμακας Likert. Στην έρευνα συμμετείχαν 190 καταλαναλωτές καφέ, μέσης ηλικίας 36 ετών, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, απόφοιτοι τουλάχιστον Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοικοι αστικών περιοχών, εργαζόμενοι με μέσο μηνιαίο μισθό τα 1350 ευρώ. Τηρήθηκαν τα απαραίτητα ηθικά ζητήματα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε στάθμη σημαντικότητας 5% χρησιμοποιώντας τους στατιστικούς ελέγχους Independent samples t-test, one-way ANOVA, Multiple Linear Regression, Mann Whitney, Kruskal Wallis και Spearman. Συμπεράσματα: Η διαφήμιση δεν αναδείχτηκε σημαντικός παράγοντας προώθησης του καφέ παρά μόνον για τους καταναλωτές που τις παρακολουθούν τακτικά οι οποίοι οδηγούνται να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια για την αξιοπιστία του προϊόντος και να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες. Παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την ποιότητα του καφέ που αλλά αυτό οφείλεται στα απτά χαρακτηριστικά όπως γεύση, τόνωση, άρωμα και σωστό άλεσμα και όχι στην διαφήμιση που πραγματοποιείται. Η διαφήμιση επιδρά θετικότερα σε καταναλωτές Ελληνικού καφέ, στους διαζευγμένους και σε άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου. Οι καταναλωτές καφέ και ειδικά του Ελληνικού, έδειξαν να νιώθουν αρκετή ασφάλεια με την ποιότητα του καφέ που παραγγέλνουν η οποία είναι αρκετά σταθερή. Σχεδόν οι μισοί προτιμούν τον espresso-freddo και ένας στους τρεις τον ελληνικό καφέ ή cappuccino, καταναλώνοντας κατά μέσο όρο 2 καφέδες την ημέρα. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας βαθμολόγησαν υψηλότερα την ποιότητα και την αξιοπιστία του καφέ τον οποίο καταναλώνουν συχνότερα. Υψηλότερη αξιολόγηση στην ποιότητα και ποσότητα κατανάλωσης του καφέ παρατηρήθηκε για τους καπνιστές και άτομα με υψηλότερο εισόδημα που εργάζονται περισσότερες ώρες. Υψηλή ικανοποίηση από την ποιότητα του καφέ παρουσιάστηκαν άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Υψηλή ποσότητα κατανάλωσης παρουσίασαν οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών.
Abstract:The coffee market is a global market that is expanding continuously. Many consumers show a particular preference for certain categories of coffee; however, it is not clear whether the preference for coffee quality, perceived reliability and quantity of c29mption depends on its characteristics or the way it is advertised. Aim: The aim of the present study is to study the role of advertising in the choice of coffee by consumers as well as the factors that affect the evaluation of coffee quality, product reliability and quantity consumption. Methodology: The present research is primary, synchronous, quantitative, descriptive, correlative and comparative using reliable (α≥0.694) and valid Likert scale questionnaires. The survey involved 190 coffee consumers, with an average age of 36 years, mostly women, graduates of at least bachelor education, residents of urban areas, employees with an average monthly salary of 1350 euros. The necessary ethical issues were observed. Data analysis was performed at a significance level of 5% using the statistical tests independent samples t-test, one-way ANOVA, Multiple Linear Regression, Mann Whitney, Kruskal Wallis and Spearman. Conclusions: Advertising does not seem to be a major promoter of coffee except for regular consumers who are driven to feel more confident about the product's reliability and to consume larger quantities. High levels of satisfaction were observed from the quality of the coffee but this is due to the tangible characteristics such as taste, toning, aroma and proper grinding and not to the advertising that takes place. Advertising has a more positive effect on Greek coffee consumers, divorced people and people with a lower level of education. Consumers of coffee, especially of Greek coffee, seemed to feel quite safe with the quality of coffee they order, which is quite stable. Almost half prefer espresso-freddo and one in three prefer Greek coffee or cappuccino, consuming an average of 2 cups of coffee a day. Older people rated the quality and reliability of the coffee which they consume more frequently. Higher rating in the quality and quantity of coffee consumption was observed for smokers and people with higher income who work more hours. High satisfaction with the quality of coffee was presented by people with a high level of education. The inhabitants of rural areas presented a higher amount of consumption.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-77
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_KostakouKo_0820M040.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο