Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους
Τίτλος:Modern forms of government in the Greek Public Administration: from e-government to the state digital transformation
Κύρια Υπευθυνότητα:Μπόλη, Αγγελική Β.
Επιβλέπων:Μπάλτα, Ευαγγελία Γ.
Θέματα:
Keywords:Διακυβέρνηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ελληνική Δημόσια Διοίκηση
Governance, e-government, digital governance, digital transformation, Greek Public Administration
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Abstract:Η έλευση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών ήρθε να αναδιατάξει πολλές πτυχές της καθημερινότητας μας. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δεν άφησαν ανεπηρέαστο το modus operandi των απανταχού Δημοσίων Διοικήσεων, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά, προκειμένου να παρέχουν στον πολίτη και επιχείρηση ψηφιακές υπηρεσίες, που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, χρηστοκεντρικότητα, αλλά και να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδύονται εναλλακτικές μορφές του κυβερνάν, όπως η ψηφιακή και η ανοικτή διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αντιμετώπιζε διαχρονικά μια σημαντική υστέρηση, που οφείλονταν μεταξύ άλλων στη λογική του σιλό στα έργα πληροφορικής των δημόσιων φορέων, στην ανυπαρξία κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην έλλειψη χρηματοδότησης, στην ανυπαρξία διαλειτουργικότητας, τον κατακερματισμό των πρωτοβουλιών και του νομοθετικού πλαισίου, την περιορισμένη πολιτική βούληση κ.ά.. Η έλευση της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε τον καταλύτη της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, καθώς επίσης την πορεία από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Από μεθοδολογικής απόψεως πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των κύριων ζητημάτων που μελετώνται, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνέντευξη με στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα από την εμπειρία των εμπλεκόμενων στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν, ότι η χώρα πράγματι έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες από τις προαναφερόμενες αδυναμίες. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η αντιμετώπιση τους για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την ορθή και διαφανή χρήση των δημόσιων πόρων, τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα επεκτασιμότητας των καλών πρακτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, δέσμευσης και διάθεσης πόρων, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες, που μπορεί να παρέχει η ψηφιακή διακυβέρνηση.
Abstract:The advent of modern digital technologies has come to rearrange many aspects of our daily lives. Rapid technological developments have also affected the modus operandi of national Public Administrations, which have to adapt and transform digitally, in order to provide citizens and businesses with digital services, characterized by high quality, user-centeredness, but also to enhance transparency and accountability. In this context, alternative forms of government are emerging, such as digital and open government. In Greece, e-government and the digital transformation of the state have faced a significant lag over time, due to the logic of silos in IT projects of public organizations, the lack of a central strategic planning with regards to e-government policy, lack of funding, non-existent interoperability, the fragmentation of initiatives and the legislative framework, the lack of political commitment, etc. The advent of the COVID-19 pandemic was the catalyst for the acceleration of the digital transformation of the Greek state. The purpose of this paper was to investigate the modern forms of government in the Greek Public Administration, as well as the course from e-government to the state digital transformation. From a methodological point of view, a bibliographic review was carried out, while interviews were conducted with officials of the Ministry of Digital Government, in order to draw conclusions from the experience of those involved in the process of digital transformation. The findings of the present study show that the country has indeed made significant strides in the direction of digital transformation. However, some of the above weaknesses still exist. Therefore, it is necessary to address them in order to ensure the adequate service of the citizen, strengthen the efficiency of the public administration operation, ensure the correct and transparent use of public resources, as well as the sustainability and the possibility of extensibility of good practices. To this end, political commitment and allocation of resources are necessary, so as to take full advantage of the potential that digital governance can provide.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 121-140
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_BoliAg_7120M023.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο