Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Διλήμματα της σοσιαλδημοκρατίας: τάσεις, ρεύματα και στάσεις από την κρίση του 2008 κι' έπειτα
Τίτλος:Dilemmas of social democracy: tendencies, trends and attitudes from the crisis of 2008 until now
Κύρια Υπευθυνότητα:Ξεζωνάκης, Γεώργιος Χ.
Επιβλέπων:Βούλγαρης, Γιάννης, 1951-
Θέματα:
Keywords:Σοσιαλισμός, διανοούμενοι, ιδεολογία, κρίση, 2008-2019, πολιτικές αντιλήψεις, Ευρώπη
Socialism, intellectuals, ideology, crisis, 2008-2019, political perceptions, Europe
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η συντελούμενη κρίση του 2008 πυροδότησε μια αλληλουχία αναδιαρθρώσεων τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο σε παγκόσμια κλίμακα. Αφενός συμπύκνωσε ελλείμματα και αντιφάσεις της οικονομικής ανάπτυξης που προηγήθηκαν της εκδήλωσής της και αφετέρου δημιούργησε τους όρους για να χαραχτούν νέα μέτωπα, να στηθούν νέα πεδία μαχών, να προσδιοριστούν νέα διλήμματα και να επανέλθουν παλαιότερα. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε να συμπυκνώσουμε τα συμπεράσματα του συναρπαστικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ στοχαστών, διανοούμενων και πολιτικών που εντάσσονται στην Σοσιαλδημοκρατία και μιας μακροσκελούς βιβλιογραφίας πολιτικής επιστήμης, καταγράφοντας τις στάσεις και τις απόψεις τους για τον προσανατολισμό της τελευταίας στη διάρκεια της κρισιακής συγκυρίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία προσπάθεια κωδικοποίησης της αντιπαράθεσης, ανάδειξης των κεντρικών διλημμάτων που απασχόλησαν την προοδευτική διανόηση και χαρτογράφησης των συγκλίσεων/ αποκλίσεων μεταξύ των ετερόκλητων ιδεολογικοπολιτικών τάσεων που σχηματοποιήθηκαν στο εσωτερικό της από την εκδήλωση της κρίσης κι\' έπειτα. Η προσέγγιση και τα κριτήρια ταξινόμησης των αντικατοπτρικών σχεδίων έγιναν πρωτίστως με βάση τη διαιρετική τομή Αριστερά-Δεξιά και δευτερευοντώς την τοποθέτηση στον πολιστιμικό άξονα, δηλαδή την αντίθεση Εθνικό-Υπερεθνικό. Όσον αφορά το υλικό που αξιοποίησαμε για να εμβαθύνουμε στην ανάλυσή μας, αυτό ήταν αγγλικής κυρίως βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που αντλήθηκε από περιοδικά (ηλεκτρονικά ή έντυπα), εφημερίδες και δίκτυα πολιτικού προβληματισμού.
Abstract:The ongoing crisis of 2008 triggered a sequence of restructuring in both economic and political term on a global scale. On the one hand, it condensed deficits and contradictions of economic development that preceded its event and, on the other hand, it created the conditions to be created new fronts, new battle fields, new dilemmas. In this study, we attempted to collect the conclusions of the fascinating political dialogue between public thinkers, intellectuals and politicians which are part of Social Democracy and a long bibliography of political science, capturing their attitudes and views about the orientation of Centre-Left during the crisis. More specifically, it is an effort to codify the juxtaposition, to highlight the central dilemmas that occupied the progressive intelligence and to map the convergences / deviations between the heterogeneous ideological-political tendencies. The approach and the criteria for classifying the opposing perceptions were primarily based on the dividing line Left-Right and, secondarily, the position on the cultural axis which is the contrast between National-Transnational. We have used mainly English bibliography and articles, drawn from magazines (electronic or printed), newspapers and political networks.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 90-103
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_XezonakisGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο