Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων εισηγμένων στο Χ.Α ξενοδοχειακών επιχειρήσεων: περίοδος 2007-2013
Τίτλος:Analysis of financial statements of hotels that are listed in Athens Stock Exchange: period 2007-2013
Κύρια Υπευθυνότητα:Χρυσαφοπούλου, Αγγελική Δ.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ.
Θέματα:
Keywords:ΓΕΚΕ ΑΕ,ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ,ΛΑΜΨΑ ΑΕ, ΑΣΤΗΡ ΑΕ, Ανάλυση με αριθμοδείκτες, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
GEKE SA,IONIKH SA,ASTHR SA,LAMPSA SA,Analysis of financial statements, ratios, Hilton, President, Grand-Bretagne
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί έναν από τους βασικότερους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας , στοιχείο που τον καθιστά το βασικότερο κίνητρο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ξενοδοχεία πολυτελείας που είναι εισηγμένα στο Χ.Α και μελετάται η χρηματοοικονομική τους επίδοση κατά τα έτη 2007-2013. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η άντληση των οικονομικών στοιχείων από τις δημοσιευμένες καταστάσεις κατά την αναφερόμενη περίοδο, η κατάταξή τους σε πιο συμπτυγμένους λογαριασμούς σε φύλλα του excel υπό τη μορφή ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και έπειτα ο υπολογισμός των βασικότερων χρηματοοικονομικών δεικτών. Μέσα από τη χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από τη σύγκριση κάθε εταιρείας με τις υπόλοιπες καθώς και με το μέσο όρο του κλάδου, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το μίκρο και μάκρο –περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν. Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να καταδείξει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των εταιρειών και του κλάδου γενικότερα καθώς επίσης και τη σημασία των εθνικών (οικονομική κρίση) και διεθνών συνθηκών που επικρατούν (πτώχευση ρωσικών πρακτορείων)και πώς αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται. Επιπροσθέτως, στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ εταιρείας που παρουσιάζει συγκεκριμένη συμπεριφορά στο μέλλον και τέλος και σημαντικότερο να υποβάλει προτάσεις για την πρόληψη των εντοπιζόμενων προβλημάτων καταδεικνύοντας μέτρα και δράσεις που πρέπει να υιοθετήσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση.( όπως η σωστότερη κατανομή των επενδύσεων, καλύτερη χρηματοοικονομική παρακολούθηση και τιμολογιακή πολιτική, ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθιέρωση εσωτερικού συστήματος ελέγχου κ.α).
Abstract:Hotel Industry is one of the main pillars of Greek economy and this is the basic motive for the realization of this research. The research focuses on all luxury hotels that are listed in Athens Stock Exchange and studies their financial performance during the years 2007-2013. The procedure applied is the abstraction of economical data from the published financial statements during the reporting period and their classification in more retracted accounts in excel-sheets, creating by this way their balance sheets and income statements. Then, the main financial ratios are calculated. Taking into account the micro and macro environment within the companies operate and comparing each company with the others as well as with the average of Hotel Industry, conclusions are about to be drawn. The aim of this research is to demonstrate the strengths and weaknesses of each company as well as of the Hotel Industry as a whole. Furthermore, the objective of this research is to examine whether there is a specific company profile that should be followed in near future or not and submit proposals to prevent the problems that are already identified concerning hotel sector.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 145-148
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_ChrysafopoulouAg.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο