Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Βίος και πειθάρχηση της εργασίας στον καπιταλιστικό παραγωγικό κανόνα: η μαρξική κριτική των σχέσεων εξουσίας και το ζήτημα της χειραφέτησης
Τίτλος:Life (βίος) and labour discipline to the capitalist productive norm: the Marxian critique of power relations and the question of emancipation
Κύρια Υπευθυνότητα:Παπαθανασίου, Αγγελική Ν.
Επιβλέπων:Αγγελίδης, Μανόλης
Θέματα:Μαρξιστική κριτική
Κεφαλαιοκρατία
Marxist criticism
Capitalism
Keywords:Κριτική της πολιτικής οικονομίας, παραγωγικό υποκείμενο, βιοπολιτική του κεφαλαίου, οικονομική βία, συνεργασία, σχέσεις παραγωγής, κοινωνική αναπαραγωγή
Critique of political economy, productive subject, biopolitics of capital, economic coercion, cooperation, relations of production, social reproduction
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο πλαίσιο μιας κριτικής ανακατασκευής της μαρξικής σκέψης αναφορικά με το ζήτημα της εξουσίας του κεφαλαίου επί των όρων ζωής και εργασίας των παραγωγικών υποκειμένων εντός κι εκτός της εργασιακής σχέσης, επιχειρείται να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: Πως θεμελιώνεται η κριτική της εξουσίας στο μαρξικό έργο; Περιορίζονται οι σχετικές μαρξικές αναφορές στο πεδίο του κράτους ή εκτείνονται και πέραν της κρατικής/νομικό-πολιτικής σφαίρας; Η πολιτική είναι μία σφαίρα πλάι στην οικονομική ή υπάρχει εντός της; Υπάρχει μία πολιτική του κεφαλαίου απέναντι στην εργασία, σταθερά ενέχουσα σχέσεις κατεξουσιασμού του παραγωγικού υποκειμένου; Και αν ναι, περιορίζεται στον χώρο και χρόνο των «αδύτων της παραγωγής» ή εκτείνεται και πέραν αυτών; Με ποιο τρόπο καθορίζει τον βίο του; Και πως μπορούμε τότε να θεματοποιήσουμε τη δυνατότητα της χειραφέτησης; Η ανακατασκευή του μαρξικού έργου στη βάση αυτών των ερωτημάτων επιτρέπει να υποστηρίξουμε αφ’ ενός ότι υφίσταται σαφώς συνέχεια μεταξύ των πρώιμων και ώριμων έργων σε σχέση με την εν λόγω προβληματική, και αφ’ ετέρου ότι οι εν λόγω μαρξικές αναπτύξεις εγγράφονται σαφώς στη διαφωτιστική παράδοση. Κομβικής σημασίας αναδεικνύεται η έννοια του βιοπολιτικού ρόλου του κεφαλαίου, η οποία εμπνέεται από τις φουκωικές έννοιες της βιοπολιτικής και βιοεξουσίας, η ανάλυσή κινείται ωστόσο στο πλαίσιο ενός χώρου ο οποίος καθορίζεται απολύτως από τα όρια των μαρξικών αναπτύξεων. Η έννοια του βιοπολιτικού ρόλου του κεφαλαίου αναφέρεται στην κοινωνική λειτουργία του τελευταίου αφ’ ενός ως πλέγματος σχέσεων οι οποίες ενέχουν μία νομικό-πολιτική διάσταση κι αφ’ ετέρου ως οικονομικού καθορισμού των παραγωγικών υποκειμένων. Καταδεικνύεται πως στο μέτρο που η διαρκής αναπαραγωγή του μισθωτού εργάτη συγκροτείται ως ριζική προϋπόθεση του καπιταλισμού, στο πλαίσιο της διαρκούς αναπαραγωγής της ίδιας της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, ο οικονομικός εξαναγκασμός συνιστά θεμελιώδη όρο της. Στο πλαίσιο αυτό, η εξουσία του κεφαλαίου επί των όρων ζωής του ατόμου εκτείνεται μέχρι το σημείο των βιοτικών αναπαραγωγικών λειτουργιών του τις οποίες διαμεσολαβεί και ελέγχει. Οι σχέσεις υπαγωγής, καθυπόταξης ή πειθάρχησης του παραγωγικού υποκειμένου σε αφηρημένες ή εμπράγματες δυνάμεις έξω από αυτό, λαμβάνουν μορφές οι οποίες συγκροτούνται ιστορικά και ως τέτοιες προσιδιάζουν αποκλειστικά στον καπιταλισμό, στον ιστορικό εκείνο «τύπο κοινωνίας που μετέτρεψε την παραγωγικότητα σε πυρήνα της κοινωνικής ύπαρξης και ανέπτυξε τις μορφές της βιομηχανικής «συνεργασίας» προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί αυτόν το σκοπό». Πρόκειται για μορφές που υπερβαίνουν εκείνες του τυπικού εξαναγκασμού και οι οποίες διαπερνούν την ίδια την ύπαρξη των υποκειμένων, μορφές που συνάδουν απόλυτα με ένα «διαιρεμένο» και «επικαθορισμένο» υποκείμενο: αφ’ ενός προσδεδεμένο στη σωματική του ύπαρξη και αφ’ ετέρου παραγωγικό στο πλαίσιο μιας κοινωνίας Κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, καταδεικνύεται η μαρξική θεμελίωση της χειραφετητικής δυνατότητας στην ιστορικά προσδιορισμένη κοινωνικοποίηση του ατόμου και της παραγωγή στη βάση της συνεργασίας και των συνεταιριστικών μορφών παραγωγής, στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η άρση σχέσεων κατεξουσιασμού των παραγωγικών υποκειμένων οι οποίες διαπερνούν την ύπαρξή τους και τα καθορίζουν. Στη βάση αυτής της προβληματικής επιχειρείται μία ανάγνωση του μαρξικού έργου που θέτει ως στόχο της να διευρύνει το πεδίο των μέχρι σήμερα τεθειμένων ερωτημάτων, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τον «ανοιχτό» ακριβώς χαρακτήρα της μαρξικής κριτικής.
Abstract:The present thesis offers a critical reconstruction of Marx's thought concerning Capital's power on productive subjects both within and outside the actual production sphere, and it attempts to answer the following questions: How does Marx refer to the critique of power? Are the relevant references limited to State or do they extend beyond the state / legal-political sphere? Does the political sphere exist next to economy or within the latter? Does capital’s politics towards labour consist a reality that fundamentally entails the subsumption and discipline of the productive subject? If so, is it a reality limited within the "depths of production" or is it extended beyond that? How does it affect productive subject’s everyday life? And how can, in this respect, the emancipation hypothesis be defended anew? The reconstruction of Marx's work reveals that, on the one hand, there is an explicit continuity between the early and mature works with respect to the above problematic, and secondly, that the Marxian analysis clearly forms a part of the Enlightenment tradition.In this respect, the concept of Capital Biopolitics is of crucial importance; a concept which is inspired by the Foucauldian concepts of biopolitics and biopower. However, my analysis is entirely confined within the limits of the Marxian texts, leaving outside its scope the relation between the Marxian and the Foucauldian works. The concept of Capital Biopolitics refers to the social function of the latter as a social relations framework which entails the dialectics of politics and economy. It is shown that, to the degree that the continuous reproduction of (the) labour(er) is constituted as a fundamental precondition of capitalism itself, next to the constant reproduction of the capital-labour relation, economic coercion of productive subjects is a fundamental condition of the latter. In this respect, Capital power over the productive subjects’ living conditions extends to the point of their vital reproductive functions, mediating and controlling them.Subsumption, subordination and the discipline of the productive subject to abstract or tangible forces that exist outside itself, obtain certain historical forms and are as such specific to capitalism, the historical type of society that rendered productivity the core of social existence and developed certain forms of industrial cooperation in order to be able to implement this purpose. We are talking about forms which supersede traditional (pre-capitalist) coercion, ones that permeate the very existence of subjects, complying perfectly with a "divided" and "overdetermined" subject; a subject which, on the one hand, is attached to its physical existence, being, on the other hand, productive within a society of Rules. In this context, it is shown that the Marxian emancipation hypothesis is founded in the historically determined socialization of the subject as well as of production, on the basis of cooperation and cooperative forms of production. On the basis of this very problematic, my reading of Marx's work aims at broadening the scope of the hitherto posed questions while showing the "open" character of Marxian Critique.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 310-323
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
DID_PapathanasiouAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο