Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η έννοια της κυριαρχίας και η οριοθέτηση δικαίου-πολιτικής στον Hans Kelsen
Τίτλος:The concept of sovereignty and the demarcation of law from politics in Hans Kelsen
Κύρια Υπευθυνότητα:Βασιλάκος, Γεώργιος Β.
Επιβλέπων:Ανανιάδης, Γρηγόρης
Θέματα:
Keywords:Κυριαρχία, δίκαιο, πολιτική, Hans Kelsen, κράτος, νομικός θετικισμός, Καθαρή Θεωρία του Δικαίου, Βασικός Κανόνας, Grundnorm, νεοκαντιανισμός, διεθνές δίκαιο, παγκόσμιο κράτος, δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, Βιεννέζος
Sovereignty, law, politics, Hans Kelsen, state, legal positivism, Pure Theory of Law, Basic norm, Grundnorm, neoKantianism, international law, world-state, democracy, popular sovereignty, Viennese
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της εισήγησης είναι η ταυτόχρονη αναζήτηση των ορίων και των αρμών που διαχωρίζουν και συνδέουν αντίστοιχα το δίκαιο με την πολιτική, στο έργο του θεωρητικού του δικαίου, Ηans Kelsen. Ως μεθοδολογικό μας εργαλείο, για τη σκιαγράφηση του δικαιοπολιτικού πεδίου, καλούμαστε να διαχειριστούμε την έννοια της κυριαρχίας. Ξεφεύγοντας από τη χρήση της έννοιας στο πλαίσιο του κρατικού της ορίζοντα, όπως σχεδόν αποκλειστικά αυτή προδιαγράφεται από τον Κelsen, εξετάζουμε εναλλακτικές εκφράσεις της, που προκύπτουν σε σχέση με πολλαπλά θεωρητικά και επιστημονικά πεδία, πέρα από το αυστηρά δικαϊκό. Ωστόσο, ο δρόμος που ακολουθούμε προς τον σκοπό αυτό, τροφοδοτείται μέσα από την κελσενική σκέψη, η οποία ανασυστήνεται ώστε να καταλήξουμε σε ορισμένα πρωτότυπα συμπεράσματα. Έτσι, συνειδητά παρακάμπτοντας, εν μέρει, τις περιοριστικές αρχές του νομικού θετικισμού, μελετούμε την«Καθαρή Θεωρία του Δικαίου», την οποία κατασκευάζει ο Kelsen. Σύμφωνα με τη δική μας οπτική, μια θεωρία δικαίου μπορεί μεν να διατηρεί την αυτονομία της, χωρίς αυτό να σημαίνει δε ότι δεν θα πρέπει να επικοινωνεί με την πολιτική ή την ιδεολογία. Η νεοκαντιανής σύλληψης έννοια του Βασικού Κανόνα δε, ανανοηματοδοτείται υπό το πρίσμα της πολιτικής θεωρίας, και αναγνωρίζεται ως η αιτία που θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό μιας δυνάμει δικαϊκής κυριαρχίας. Εξετάζουμε ακόμα την κριτική του Κelsen στο δόγμα της κρατικής κυριαρχίας, σε άμεση συνάρτηση με την προώθηση της προτεραιότητας του διεθνούς έναντι του εθνικού-κρατικού δικαίου, εκ μέρους του. Η συζήτηση αυτή όμως, υπονοεί παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης μιας υπερεθνικής κυριαρχίας του παγκόσμιου κράτους που σχεδιάζεται προγραμματικά από τον Κelsen, ως προοπτική που συμπληρωματικά μας προβληματίζει. Δευτερευόντως, η διαφαινόμενη αμφιταλάντευση του Kelsen μεταξύ της υιοθέτησηςτης ιδιότητας του νομικού επιστήμονα ή του νομικού φιλοσόφου, μοιάζει συχνά να γεννά αδιέξοδα. Παρόλα αυτά, η επεξεργασία των προϋποθέσεων που συστηματικά προβάλλονται από τον Kelsen, για την προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και η ανάδυση της έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας, μας βοηθούν να υπερβούμε τα τυχόν δυσεπίλυτα ερωτήματα που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας, ενώ ανακινούν την αξία της πολιτειολογικής συνεισφοράς του Βιεννέζου, σε πείσμα ενός αφηγήματος που εστιάζει στην μονομερή πρόσληψή του ως νομικού.\r\n
Abstract:This thesis aim is the simultaneous research of the boundaries and the joints that distinguish and connect correspondingly the law with politics, in the work of the legal theorist, Ηans Kelsen. As my methodological tool for the delineation of the legal-political field, I employ the concept of sovereignty. Departing from the limited use of this concept in the context of a state, as almost exclusively is outlined by Kelsen, I examine alternative approaches to it, that emerge in accordance with multiple theoretical and scientific fields, beyond the strictly legal one. However, the course to follow for this purpose, is informed by the kelsenian thought, which is reconstituted in order to arrive at an innovative conclusion. Therefore, intentionally omitting, partly, the restrictive principles of the legal positivism, I analyze the “Pure Theory of Law”, which Kelsen constructs. From my viewpoint, the fact that a theory of law maintains its autonomy, does not mean that it should not communicate with politics or ideology. In addition, the neoKantian conception of Grundnorm, is restructured in regard to the political theory, and is recognized as the reason that puts into operation the mechanism of a would-be legal sovereignty. I also examine Kelsen’s critical view of the doctrine of state sovereignty, in direct relation to the promotion of the international law which takes priority over national-state law. Meanwhile, this conversation implies the possible appearance of a supranational sovereignty of the world-state which is programmatically planned by Kelsen, as a perspective that secondarily concerns me. Furthermore, Kelsen’s vacillation between the adoption of the status of the legal scientist or the legal philosopher, often seems to lead to an impasse. Nevertheless, the interpretation of the prerequisites that are systematically advanced by Kelsen for the advocacy of the democratic political system and the rise of the concept of popular sovereignty, help me to surpass the intractable questions that I encountered in my attempt, contradicting at the same time the narrative that focuses on the one-sided understanding of the Viennese as a jurist.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 130-133
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_VasilakosGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο