Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η κρίση στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα και η επίδρασή του στο κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα και τους πολιτικούς πρόσφυγες (1956-1976)
Τίτλος:The crisis in the International Communist Movement and its effect in the communist movement in Greece and the political refugees (1956-1976)
Κύρια Υπευθυνότητα:Νικολαϊδου, Ελένη Δ.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:Kommunisticheskai︠a︡ partii︠a︡ Sovetskogo Soi︠u︡za -- Επιρροή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
Κομμουνισμός -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
Κομμουνιστικά κόμματα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
Κομμουνιστικά κόμματα -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 -- Πρόσφυγες --
Κομμουνιστικές χώρες
Kommunisticheskai︠a︡ partii︠a︡ Sovetskogo Soi︠u︡za -- Influence
Kommounistikon Komma tes Hellados -- History -- 20th century
Communism -- History -- 20th century
Communist parties -- History -- 20th century
Greece -- History -- Civil War, 1944-1949 -- Refugees
Communist parties -- Greece -- History -- 20th century
Communist countries
Keywords:Σοβιετική Ένωση, ΚΚΕ, πολιτικοί πρόσφυγες, Τασκένδη, Αναγέννηση, Επαναστάτης, μλ κίνημα, Νίκος Ζαχαριάδης, Ιωσήφ Στάλιν
Soviet Union, KKE, political refugees, Tashkent, ml movement, Anagenisi, Epanastatis, Nikos Zahariadis, Iosif Stalin
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διατριβή ερευνά την πολιτική πορεία της ΕΣΣΔ μετά το θάνατο του Ι.Στάλιν καθώς και την επίδραση της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού της ΕΣΣΔ στο εξόριστο ΚΚΕ. Επιχειρεί να καταγράψει στην προώθηση των Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στις Λαϊκές Δημοκρατίες και την ΕΣΣΔ κάτω από τις συνθήκες της πολιτικής προσφυγιάς. Η παρούσα έρευνα χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος της διατριβής αναλύεται και μελετάται το πρωτογενές υλικό των τριών καθοριστικών Συνεδρίων του ΚΚΣΕ, τα οποία έκριναν και τη νέα πορεία της Σ.Ε.. Η διαπιστωμένη πολιτική «στροφή» του ΚΚΣΕ προκάλεσε αναταράξεις και διεθνώς αλλά και ειδικότερα στις γραμμές των πολιτικών προσφύγων οι οποίοι εκτός από τις νέες συνθήκες διαβίωσης που είχαν να διαχειριστούν έπρεπε να αποδεχτούν ή όχι τα νέα δεδομένα. Στο δεύτερο μέρος ακολουθείται η πορεία των πολιτικών προσφύγων αμέσως μετά την ήττα του εμφυλίου πολέμου. Καταγράφεται η διαφυγή τους από την Αλβανία η εγκατάσταση στις ΛΔ και την ΕΣΣΔ, οι συνθήκες διαβίωσης και οι δυσκολίες προσαρμογής. Επίσης εξετάζεται η κρίση του Σεπτεμβρίου του 1955 ανάμεσα στα μέλη του ΚΚΕ στην Τασκένδη, η σφοδρή σύγκρουσή τους και η διάσπασή τους. Ακολουθεί ανάλυση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στην καθαίρεση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη. Επισημαίνεται ο παρεμβατικός ρόλος των Σοβιετικών. Στο τρίτο μέρος της διατριβής γίνεται προσπάθεια καταγραφής των διώξεων που υπέστησαν μέλη του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της πολιτικής τους εξορίας. Όντας εξόριστοι υπέστησαν διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες με μόνη αιτία την πολιτική διαφωνία με το ΚΚΕ ή με το ΚΚΣΕ. Παρατίθεται ονομαστικός κατάλογος, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα καθώς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις ομάδων που υπέστησαν διωγμούς. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται δύο περιοδικά, η «Αναγέννηση» και ο «Επαναστάτης». Και τα δύο αυτά περιοδικά εμφανίστηκαν στο πολιτικό προσκήνιο πολύ αργότερα από τα γεγονότα που περιγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Εκπροσωπούν όμως την ομάδα των πρώην, πλέον, μελών του ΚΚΕ που διαφώνησε με τη «στροφή» του ΚΚΣΕ ή με τη διενέργεια της 6ης πλατειάς ολομέλεια του ΚΚΕ η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποπομπή του Νίκου Ζαχαριάδη. Τα δύο αυτά περιοδικά εμφανίστηκαν μόλις η Κίνα έκανε διακριτή τη διαφωνία της με τη Σοβιετική Ένωση. Γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της πολιτικής τους κατεύθυνσης και της κοινής τους, τελικά, πορείας, ΟΜΛΕ και ΜΛΟ, καθώς και της διάσπασής τους. Ο σκοπός της διατριβής είναι η συγκέντρωση υλικού, η μελέτη του και η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα φωτίσουν την ιστορική αυτή περίοδο. Συμπερασματικά κατατίθεται έρευνα στην οποία εφαρμόζεται η ιστορική έρευνα, με συστηματική και αντικειμενική εντόπιση των πηγών, αξιολόγηση και σύνθεση των στοιχείων για να εξαχθούν τα συμπεράσματα για τα γεγονότα του παρελθόντος.
Abstract:The present thesis researches the political course of the USSR after the death of I. Stalin as well as the effect of the change of the political scene of the USSR on the exiled KKE. It attempts to penetrate the forwarding of Greek Political Refugees in the Democratic Republics and the USSR under the conditions of political asylum. The present thesis is divided into four parts. In the first part of the dissertation, the raw material of the three crucial Conferences of the CPSU is analyzed and studied, which also judged the new course of the Soviet Union. The established political "turn" of the USSR caused unrest both internationally and especially in the lines of political refugees who, in addition to the new living conditions they had to manage, had to accept or not the new data. The second part follows the course of the political refugees immediately after the defeat of the civil war. Their escape from Albania and their relocation to the people's democracies and the USSR, living conditions and adaptation difficulties. The crisis of September 1955 between the members of the KKE in Tashkent, their fierce conflict and their disintegration are also examined. The following is an analysis of the causes and circumstances that led to the dismissal of the General Secretary of the KKE, Nikos Zachariadis. The interventionist role of the Soviets is highlighted. In the third part of the dissertation an attempt is made to record the persecutions suffered by members of the KKE during their political exile. Being in exile, they suffered persecution, imprisonment, exile for the sole reason of political disagreement with the KKE or the CPSU. A list of names is given, where this possibility exists as well as typical cases of groups that have suffered persecution. The fourth part presents two magazines, "Anagennisi" and "Epanastatis". Both magazines appeared in the political arena much later than the events described in the second chapter. However, they represent the group of former members of the KKE who disagreed with the "turn" of the CPSU or with the holding of the 6th plenary session of the KKE, which resulted in the expulsion of Nikos Zachariadis. These two magazines appeared as soon as China made clear its disagreement with the Soviet Union. An attempt is made to interpret their political direction and their common course, OMLE and MLO, as well as their division. The purpose of the dissertation is to gather material, study it and draw conclusions that will illuminate this historical period. Conclusion is submitted research in which historical research is applied, with systematic and objective identification of sources, evaluation and synthesis of data to draw conclusions about the events of the past.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ.381-418
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11DID_NikolaidouEl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο