Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η στάση του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ στο Κυπριακό από την ίδρυσή του έως την Ανεξαρτησία (1926-1959
Τίτλος:KKK/AKEL's attitude to the Cyprus Issue from its founding till Independence (1926-1959)
Κύρια Υπευθυνότητα:Γιαννακάκη, Μαρία Γ.
Επιβλέπων:Λαγάνη, Ειρήνη
Θέματα:
Keywords:Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (ΚΚΚ), Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ), Κυπριακό, Ένωση, Τουρκοκύπριοι, Κύπρος, Τουρκία, ΕΟΚΑ, Αριστερά, Δημοψήφισμα 1950, Αποικιοκρατία, Μεγάλη Βρετανία
Communist Party of Cyprus (ΚΚΚ), Progressive Party of Working People (AKEL), the Cyprus Issue, Enosis (Union), Turk Cypriots, Cyprus, Turkey, ΕΟΚΑ, leftwing politics, the 1950 Referendum, colonial period, Great Britain
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το ζήτημα της Κύπρου, το Κυπριακό όπως επικράτησε να λέγεται τόσο στο διεπιστημονικό, δημοσιογραφικό αλλά και καθημερινό λόγο, είναι ένα από τα πλέον μακροχρόνια, περίπλοκα, δυσεπίλυτα και για αυτούς τους λόγους, από τα πιο ενδιαφέροντα προβλήματα των Διεθνών Σχέσεων . Από την φύση του άπτεται ζητημάτων διακοινοτικών, διεθνικών και διαπολιτισμικών και θίγει καίρια ζητήματά του Διεθνούς Δικαίου, όπως η εθνική και η διεθνής ασφάλεια, η εθνική κυριαρχία, η διεθνής αναγνώριση, τα εδαφικά και πολιτικά δικαιώματα, ζητήματα μειονοτήτων και πλειοψηφικών Κοινοτήτων, προσφυγικά και περιουσιακού, ζητήματα εισβολής και κατοχής, θέματα σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξαιτίας της χρονικής διάρκειας του προβλήματος και της σημαίνουσας γεωπολιτικής θέσης του νησιού, το Κυπριακό Ζήτημα γνώρισε πολλές όψεις και έγινε αντικείμενο διαμεσολάβησης του ΟΗΕ σε σημείο που να θεωρείται περίπτωση μοντέλο όσον αφορά στην προσπάθεια επίλυσης κρίσεων μέσω της στρατηγικής των παιγνίων. Σε αυτή η δίνη δε θα μπορούσε να μην πρωταγωνιστεί το μοναδικό Αριστερό Κόμμα του νησιού, είτε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (ΚΚΚ), είτε ως η μετεξέλιξή του, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου λαού (ΑΚΕΛ), το μεγαλύτερο και παλαιότερο κυπριακό Κόμμα, με όρους σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Η παρούσα εργασία καλύπτει την περίοδο από τη δημιουργία του ΚΚΚ, το 1926, μέχρι και το 1959, χρονιά που σηματοδοτεί την έναρξη του ανεξάρτητου πολιτικού βίου του νησιού και φιλοδοξεί να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων, όπως τι καθόρισε τη διεθνιστική στάση του ΚΚΚ στο ζήτημα της από-αποικιοποίησης και του μέλλοντος του τόπου, πώς το ΑΚΕΛ οδηγείται στην αλλαγή στάσης του στο ζήτημα της Ένωσης, ποιοι λόγοι καθορίζουν τη στάση του ΑΚΕΛ στη Διασκεπτική και πώς διαμορφώνει τις θέσεις του, πώς από τη θέση «Αυτοδιάθεση-Ένωση», το ΑΚΕΛ περνά στο «Ένωση και μόνο Ένωση», ποιος ο ρόλος του ΑΚΕΛ στη διεθνοποίηση του Κυπριακού, τι οδήγησε το ΑΚΕΛ στη πρόσδεση του στην Εθναρχία και πόσο συντέλεσε το ίδιο στην εξιδανίκευση του Μακαρίου, πώς το ΑΚΕΛ διαμόρφωσε τη θέση του απέναντι στα σχέδια επίλυσης που προτάθηκαν στη δεκαετία του 1950, αλλά και στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, πόσο επηρέασε το ΑΚΕΛ στη διαμόρφωση των θέσεών του στο Κυπριακό τόσο το Μητροπολιτκό Κόμμα, Κομμουνιστικό Κόμμα Αγγλίας, όσο και το αδερφό Κόμμα, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και κατά πόσο οι αποφάσεις του ΑΚΕΛ επηρέασαν τις σχέσεις του με αυτά, κατά πόσο το ΑΚΕΛ λαμβάνει υπόψη του τις σχέσεις του με το συνοικούν στοιχείο, το Τ/κυπριακό, στη διαμόρφωση των θέσεών του για το Κυπριακό και, τέλος, τον ρόλο που παίζει το εκλογικό ακροατήριο στη διαμόρφωση των θέσεών του.\r\nΗ έρευνα στηρίχτηκε σε πρωτογενείς και δευτερογενείας πηγές, καθώς και στην μελέτη του Τύπου της εποχής.
Abstract:The Cyprus Issue, or the Cyprus question, as it has come to be called both in interdisciplinary, journalist, and in everyday discussions, is one of the most long-standing, complex, intractable, and, for these same reasons, one of the most interesting problems in International Relations. By its very texture it raises intercommunal, interethnic and cross-cultural issues and touches upon major International Law subjects, such as domestic and international security, national sovereignty, international recognition, territorial and political rights, minoritarian and majoritarian community issues, refugee and property rights issues, invasion and occupation issues, and topics related to conformity with human rights. As a result of the lastingness of the issue and of the island’s key geopolitical position, the Cyprus Issue has developed many facets and has been turned into an arbitration object in the United Nations to such an extent that it is nowadays considered to be a case study of attempted crisis resolutions through game theory. Being caught in the midst of this vortex, it would be impossible for the island’s sole leftwing party not to assume a protagonist’s role, either as the Communist Party of Cyprus (ΚΚΚ), or in the latter’s evolved form as the Progressive Party of Working People (AKEL), the largest and oldest Cypriot political party in terms of contemporary political science. This paper covers the period starting from KKK’s founding in 1926 and up until 1959, which is the year that marks the beginning of the island’s independent political life, and aims to address a series of questions, such as which were the determining factors in what had to do with KKK’s internationalist attitude to the issue of the region’s decolonization and succeeding future, how AKEL was led to change its attitude to the Enosis (Union with the Greek state) issue, which reasons determined AKEL’s attitude during the Consultative Assembly and how the party formulated its positions, how starting from the position “Self-determination - Union”, AKEL passed to “Union and Union only”, which was AKEL’s role in the internationalization of the Cypriot Issue, what led AKEL to become attached to the Ethnarchy and how much the party contributed itself to the idealization of Makarios III, how AKEL shaped its position against the resolution plans that were set on the negotiations table during the 1950s as well as during the London and Zürich Agreements, how was AKEL influenced in formulating its positions on the Cyprus Issue both by its parent party, namely, the Communist Party of Great Britain, as well as by its fraternal party, the Communist Party of Greece, and to what extent AKEL’s positions affected its relations with them, to what extent AKEL took into consideration its relations with the co-habitant group, that is the Turk Cypriots, in the formulation of its positions on the Cypriot Issue and, finally, the role that the electoral base has had in the shaping of its views. The research was based on primary and secondary sources as well as on the study of the period’s press.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 182-195
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_GiannakakiMa_1120M006.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο