Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η Χίος ως πρώτος τόπος διαχείρισης της μικρασιατικής ήττας
Τίτλος:The island of Chios as the first place to handle the aftermath of the Minor Asia defeat (1922-1923)
Κύρια Υπευθυνότητα:Θεοδωράτου, Ιωάννα Π.
Επιβλέπων:Λούβη, Ευαγγελία
Θέματα:
Keywords:Χίος, Μικρασιατική Καταστροφή, πρόσφυγες, υποδοχή, ενσωμάτωση, Νικόλαος Πλαστήρας, Επανάσταση 11ης Σεπτεμβρίου 1922
Chios, Asian Minor Catastrophe, refugees, reception, integration, Nikolaos Plastiras, 11 September 1922 Revolution
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: στο ένα μελετάται η υποδοχή των προσφύγων της Δυτικής Μικράς Ασίας στη νήσο Χίο κατά τα έτη 1922-1923, ήτοι μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Παράλληλα ερευνάται η κατάσταση στην οποία ευρισκόταν το νησί, η ενδεχόμενη κρατική μέριμνα για τους πρόσφυγες κι αν πρόλαβε να υπάρξει κάποια ενσωμάτωση. Για το μέρος αυτό της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενείς πηγές δύο τοπικές εφημερίδες της εποχής εκείνης, ένα χειρόγραφο, έξι πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, είκοσι πέντε μαρτυρίες και έντεκα φωτογραφίες. Από τις ερευνώμενες πηγές και τη βιβλιογραφία αναδύθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των προσφύγων, την οικονομική τους ενίσχυση, τις κοινωνικές εντάσεις μεταξύ αυτών και των ντόπιων, ταπροβλήματα που αντιμετώπισε η Χίος λόγω της άφιξης τόσων χιλιάδων ανθρώπων στο νησί. Η τοπική κοινωνία άλλοτε έτεινε χείρα βοηθείας κι άλλοτε ήταν εχθρική. Απεδείχθη ότι η ενσωμάτωση των προσφύγων πόρρω απείχε από το να είναι εύκολη. Στο δεύτερο μέρος μελετάται ο ρόλος της Χίου στην προπαρασκευή της Επανάστασης της 11ης-09-1922, ενός στρατιωτικού κινήματος που εμπνεύστηκε ο συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστήρας. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν αν η διαπεραίωση του Πλαστήρα στη Χίο ήταν τυχαία και ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στην οργάνωση του κινήματος. Ως πρωτογενείς πηγές χρησιμοποιήθηκαν δύο τοπικές εφημερίδες της εποχής εκείνης, μαρτυρίες κι ένα χειρόγραφο από τη βιβλιοθήκη του Κοραή. Αποδείχθηκε ότι η επανάσταση είχε ήδη προαποφασιστεί αλλά η Χίος αποτέλεσε καταλύτη στην οργάνωσή της λόγω της εγγύτητάς της στην Αθήνα, της ύπαρξης εκεί στρατού αλλά και των στενών σχέσεων του Πλαστήρα με τους ντόπιους. Τέλος στη Χίο αναπτύχθηκε ένας «πλαστηρικός» χώρος που ενίσχυσε τη μεταγενέστερη πολιτική του Πλαστήρα και των ομοφρόνων του.
Abstract:This assignment consists of two parts: in the first part is being studied the reception of the refugees of the West Asia Minor to the island of Chios during the years of 1922 to 1923, therefore after the Minor Asia Catastrophe. At the same time, the economic situation of the island, the possible state care for the refugees and their possible integration are being investigated. Two local newspapers of the time, one manuscript, six minutes of the Chios Town Council, twenty five testimonies and eleven photos were used as sources for the assignment. Through the sources and the bibliographies information emerged on refugee housing, their financial support, the social tension among them and the natives and also the problems that Chios faced with the arrival of thousands of people on the island. The local community was sometimes helpful and sometimes hostile. It has been proven that the integration of the refugees has been far from easy. Ιn the second part is being studied the role of Chios in the preparation of the 11 September 1922 Revolution, a military coup whose inspirer was colonel Nikolaos Plastiras. The questions made were whether Plastira’s crossing to Chios was accidental or not and which factors contributed to the coup’ s planning. Two local newspapers of the time, testimonies and one manuscript of Koraes Library were used as sources. It’ s been proved that the Revolution has been already predetermined, butthe island of Chios had a crucial role in its preparation because of the proximity of the island to Athens, the existence of an army there and the close relationships of Plastiras to the locals. Finally a “plastirian” space was developed in Chios, which strengthened the police of Plastiras and his like-minded ones.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 145-151
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_TheodoratouIo_1117M007.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο