Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ιδεολογία, μορφές δράσης,οργανωτικά ζητήματα και ρεπερτόρια στα κινήματα ταυτότητας: η περίπτωση του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος (2010-2019)
Τίτλος:Ideology, forms of action, organizational issues and repertoire in identity movements: the case of the LGBTI+ movement(2010-2019)
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαραγκός, Παύλος Ν.
Επιβλέπων:Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
Θέματα:
Keywords:ΛΟΑΤΚΙ+, ρεπερτόρια, συγκρουσιακή πολιτική, Stonewall
LGBTQI+, repertoires, contentious politics, Stonewall
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η έρευνά μου επικεντρώνεται στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα στην Ελλάδα, από τη στιγμή της ίδρυσης του μέχρι σήμερα. Ενδιαφέρομαι να διερευνήσω τα συγκρουσιακά ρεπερτόρια του, το πολιτικό περιεχόμενο των απαιτήσεών του, μαζί με τις πολιτισμικές πλαισιώσεις που έχει χρησιμοποιήσει για τη διάδοση του μηνύματός του, και τους επικρατέστερους οργανωτικούς τρόπους, όπως έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, παρατηρώ αρκετούς κρίσιμους μετασχηματισμούς (η μετάβαση από μία έντονα ταυτοτική πολιτική αποκλεισμού σε ένα ισχυρό και εξωστρεφές κίνημα που θέλει να δημιουργήσει συνδέσμους με άλλες πρωτοβουλίες – γίνεται έτσι ένας διακριτός κόμβος σε ενεργά δίκτυα), τους οποίους θα ήθελα να διερευνήσω περαιτέρω. Υποθέτω μια ισχυρή αιτιώδη σχέση τόσο με τις εγχώριες εξελίξεις όσο και με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα διεθνώς. Θα θέσω πρώτα το θεωρητικό πλαίσιο και στη συνέχεια θα επιχειρήσω μια ιστορική επισκόπηση του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος από το Stonewall μέχρι σήμερα. Πέραν της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας (συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών πηγών για το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα), θα πραγματοποιήσω μια σειρά ημιδομημένων, σε βάθος συνεντεύξεων με άτομα και ακτιβιστές από το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα. Θα εξετάσω επίσης αυθεντικά έγγραφα και δημοσιεύσεις του κινήματος. Θεωρώ ότι ένας συνδυασμός αυτών των υλικών θα μου επιτρέψει να κατανοήσω τόσο τη σύγχρονη λειτουργία αυτού του κινήματος όσο και τις αλλαγές που έχει υποστεί. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι μια εις βάθος διερεύνηση της λειτουργίας του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και των τρόπων αλληλεπίδρασής του με άλλα κινήματα.
Abstract:My research focuses on the LGBTQ+ movement in Greece, from the time of its birth up until now. I am interested in exploring its contentious repertoires, the political content of its demands along with the cultural framing it has been employing to disseminate its message, as well as the prevalent organizational modalities, as those have evolved over time. At this preliminary stage, I observe several critical transformations (the transition from a largely exclusionary identity-politics variety to a robust, outwardly looking movement keen on establishing links with other initiatives ‒ thereby becoming a discernible node in active networks), which I wish to further explore. I hypothesize a strong causal link both with domestic developments as well as developments taking place in the LGBTQ+ movement internationally. I will first set the theoretical framework and then attempt a historical overview of the LGBTQ+ movement, from Stonewall to date. Besides drawing on the academic literature (including secondary works on the LGBTQ+ movement), I will conduct a series of semi-structured, in-depth interviews with people and activists from the LGBTQ+ community. I will also scrutinize original movement documents and publications. I trust that a combination of these materials will allow me to understand both the contemporary functioning of this movement as well as the changes it has undergone. The purpose of this research is an in-depth investigation of the operation of the LGBTQ+ movement and the ways it interacts with other movements.
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_MaragosPa_1120M042.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο