Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ίδρυση και λειτουργία της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών κατά την περίοδο 1930-1950
Τίτλος:Establishment and operation of Panteios Higher School of Political Sciences during the period 1930-1950
Κύρια Υπευθυνότητα:Καντιώτου, Αικατερίνη Γ.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Φραγκούδης, Γεώργιος – Πάντος, Αλέξανδρος – Βενιζέλος, Ελευθέριος – Ιστορία πανεπιστημίων – Ιστορικά αρχεία πανεπιστημίων
Fragoudis, George – Pantos, Alexander – Venizelos, Eleutherios – Universities’ history – Historical archives of universities
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας απαντήθηκαν ορισμένα ερωτήματα που αφορούν την ίδρυση της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τη λειτουργία της Σχολής κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες, 1930-1950. Ακόμη ερευνήθηκε το Ιστορικό Αρχείο του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ίδρυση Ελευθέρας Σχολής Πολιτικών Επιστημών στα χρόνια του Μεσοπολέμου συμβάδισε με τις ιδέες του Γεωργίου Φραγκούδη, του Αλέξανδρου Πάντου και του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο διττός ρόλος της Σχολής ήταν αφενός η εκπαίδευση ατόμων που θα στελέχωναν τις δημόσιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους και αφετέρου η γενικότερη κοινωνική και πολιτική επιμόρφωση του λαού. Η διοίκηση της Παντείου επεδίωκε την εξάρτηση από το κράτος παρά το όραμα του Γεώργιου Φραγκούδη, ενός από τους δύο ιδρυτές της Σχολής, για μια Σχολή ηθικής μόρφωσης, ελεύθερη όμως και ανεξάρτητη από το κράτος. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το Υπουργείο Παιδείας επεδίωξαν και κατάφεραν να αναλάβουν τον ρόλο της εποπτείας της Παντείου. Πολλά από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής ήταν συγχρόνως και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Υπουργοί Παιδείας, οι εκπρόσωποί τους, ανώτατοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών συμμετείχαν στη διοίκηση της Σχολής και καθόριζαν την πορεία της με στόχο πάντοτε την ανύψωση του κύρους της. Οι πολιτικές και ιδιαίτερα οι καθεστωτικές αλλαγές επηρέασαν τη λειτουργία της Σχολής, τόσο στη θεσμική της οργάνωση, όσο και στη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού, στην πρόσληψη διοικητικού και υπηρετικού προσωπικού, στα προγράμματα σπουδών κ.ά. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής η Πάντειος προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη φυσιογνωμία της και την αναγνώρισή της σε σύγκριση με τα άλλα ανώτατα ιδρύματα της χώρας. Η λειτουργία της Σχολής ήταν όμως άμεσα εξαρτημένη από τις κατοχικές κυβερνήσεις, καθώς Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου ήταν ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας. Κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου απολύσεις καθηγητών ή απλών γραφέων, διαθεσιμότητες, διορισμοί ή επαναδιορισμοί συγκλόνισαν και αποδυνάμωσαν την Πάντειο, όπως και τα υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έδρες καταργήθηκαν, διατηρήθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Abstract:In the context of the present work, were answered some questions regarding the establishment of Panteios School of Political Sciences during the period of the greek interwar and the operation of the School during the first two decades, 1930-1950. Also was researched the Historical Archive of Panteion University. The establishment of Elefthera School of Political Sciences in the interwar years corresponded to the ideas of Georgios Fragoudis, Alexandros Pantos and Eleftherios Venizelos. The dual role of the School was on the one hand the education of individuals who would staff the public services of Greek state and on the other the general social and political education of people. The administration of Panteios sought to the dependence on the state despite the vision of Georgios Fragoudis, one of the two founders of the School, which was a School of moral education, free and independent of the state. The University of Athens together with the Ministry of Education sought to the role of supervising Panteios, an aim that they achieved. Many of the members of the School’s teaching staff were at the same time professors in the University of Athens. The Ministers of Education, their representatives, senior civil servants, they all together participated in the administration of the School and determined its course with the aim of the eternal raising of its prestige. The political changes affected on the operation of the School, in its institutional organization as well as in the composition of the teaching staff, the recruitment of administrative and service staff, the study programs and so on. During the Second World war and the occupation, Panteios tried to restore its physiognomy and recognition in comparison with the other highest institutions of the country. The operation of the School, however, was directly dependend on the occupying governments, as the President of Panteios’ Administrative Council was also the Minister of Education. During the Civil War, dismissals of teachers or ordinary clerks, availabilities, appointments or reappointments shocked and weakened Panteios, as and the other higher education institutions. Academic positions were abolished, retained or amended with the consent of the Administrative Council.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 94-101
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_KantiotouAi_1116M0481.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο