Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Καλάβρυτα 1821, 1943. "Γη ηρώων, γη μαρτύρων": τοπική και εθνική μνήμη στη δημόσια ιστορία
Τίτλος:Kalavryta 1821, 1943. "Land of heroes, land of martyrs": local and national memory in public history
Κύρια Υπευθυνότητα:Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.
Επιβλέπων:Κουλούρη, Χριτίνα
Θέματα:
Keywords:Καλάβρυτα, μνήμη, δημόσια ιστορία, 1943, 1821, κατοχή, Ελληνική Επανάσταση
Kalavryta, memory, public history, 1943, 1821, German occupation, Greek Revolution
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι οι εκδηλώσεις και οι μετασχηματισμοί της δημόσιας ιστορίας αναφορικά με μία περιοχή και δύο ιστορικές περιόδους που αποτελούν σημεία αναφοράς για την νεώτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο τόπος είναι η κωμόπολη των Καλαβρύτων. Εξετάζουμε πώς ο δημόσιος —ιστορικός— λόγος συνδέει τα Καλάβρυτα με την Επανάσταση του 1821, αλλά και πώς παρουσιάζεται και πλαισιώνεται ερμηνευτικά η σφαγή του ανδρικού πληθυσμού και η καταστροφή της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1943, όταν και σφαγιάστηκε ολόκληρος ο ανδρικός πληθυσμός της. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί η μνήμη και οι τρόποι που αυτή εκδηλώνεται, καθώς και o τρόπος που τα δυο γεγονότα / ιστορικοί περίοδοι αντιμετωπίζονται από την εθνική-επίσημη και τοπική μνήμη. Εστιάζουμε στους μετασχηματισμούς και τις μεταλλάξεις της μνήμης των δύο περιόδων και τους τρόπους με τους οποίους αποτυπώνονται στη δημόσια ιστορία στην εξέλιξη του χρόνου. Θα εξεταστεί ο τρόπος που τέμνεται και αλληλεπιδρά η τοπική ιστορία και αφήγηση με την εθνική, στο βαθμό που η ερμηνεία της τοπικής ιστορίας και η τοπική αυτοαντίληψη καθορίζεται από τα εθνικά, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά συμφραζόμενα και προτεραιότητες, αλλά και το πώς η επίσημη, θεσμική ιστορία και αφήγηση χρησιμοποιεί και επικαλείται την τοπική, αντλώντας επιχειρήματα, συμβολισμούς και νομιμοποίηση για τα εκάστοτε ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά προτάγματα της. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των τελετών, των μνημείων, των αναφορών στα σχολικά βιβλία και στις εφημερίδες, των ψηφισμάτων και των δημοσίων συζητήσεων θα επιχειρηθεί να απαντηθούν ερωτήματα όπως το πώς διαμορφώνεται η μνήμη για το κάθε γεγονός σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, πώς αυτές εξελίσσονται και τροποποιούνται στην πάροδο του χρόνου, ποιές είναι οι συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ της τοπικής μνήμης και της επίσημης, ποιά είναι τα στοιχεία που τονίζονται και πού δίνεται προτεραιότητα από την τοπική και εθνική αφήγηση ανάλογα με την εποχή και τη συγκυρία, ποιές αντιστοιχίες υπάρχουν με ανάλογες μνήμες και γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πώς η μνήμη των δύο περιόδων εργαλειοποιείται από το επίσημο κράτος και την τοπική κοινωνία ανάλογα με τις ανά καιρούς επιδιώξεις τους και το πώς σταδιακά οι μνήμες αυτές αποκρυσταλλώνονται και παγιώνονται δημιουργώντας ένα ενιαίο αφήγημα.
Abstract:The subject of this dissertation is the manifestations and transformations of public history as pertains to a place and two historical periods that have come to constitute landmarks for modern greek history. The place is the town of Kalavryta. We investigate how public —historical— discourse connects Kalavryta to the 1821 Greek Revolution, and how a latter event, the destruction of the town by the German occupational forces in 1943 (during which the whole male population of the town was massacred), has been presented and framed interpretatively. More specifically, we look at memory and the ways in which it is articulated, initially distinguishing between official-national historiography and local narratives and examining how each side has treated the two events /periods. We focus on the transformations and transmutations of the memories of each of the aforementioned periods, tracking them in public historization from those times onwards. We highlight common themes and evident interplay between local histories and narratives and the national narrative, explaining how locals interpretations and understanding of their history seem to be determined by national, historical, social, cultural contexts and priorities, but also pointing to the fact that official-institutional history-cum-narrative has often used and invoked its local counterpart, sourcing arguments, symbolisms and legitimacy for any given historical, political, social or cultural issue in its agenda. More specifically, using ceremonies, monuments, textbook and newspaper references, resolutions and public discussions as our material, we will attempt to shed light on the following questions: How have memories of these periods been shaped at the national and the local level? How have these memories developed and changed over time? Where do local and national memories converge and where do they diverge? What elements are underscored and given priority in each variety of history, depending on an era’s pressing issues? Can we draw analogies between the memories of Kalavryta and memories of similar events in other places in Greece or abroad? How has the memory of the two periods been manipulated by Greek state and local society alike in accordance to their given goals in different times? How have these memories gradually crystallized and finalized in a homogenous narrative.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 212-229
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_PaulopoulosKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο