Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης σε μία νέα πιθανή ισορροπία Δυνάμεως στο Διεθνές Σύστημα
Τίτλος:The role of 4th Industrial Revolution in a new possible balance of power of International System (World Order)
Κύρια Υπευθυνότητα:Αλεξάκης, Γεώργιος Κ.
Επιβλέπων:Στασινόπουλος, Γιώργος
Θέματα:
Keywords:Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, Διεθνές Σύστημα, Ισορροπία Δυνάμεων, Σύγχρονο Περιβάλλον Ασφαλείας, Στρατιωτική Επανάσταση
Fourth Industrial Revolution, International System, Balance of Power, Modern Security Environment, Military Revolution
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην αυγή του 21ου αιώνα αντιμετωπίζουμε πολλές διαφορετικές και συναρπαστικές προκλήσεις μία εκ των οποίων είναι η κατανόηση και η αφομοίωση της νέας τεχνολογικής επανάστασης, η οποία δεν συνεπάγεται τίποτα λιγότερο από μια ολική μεταμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Fourth Industrial Revolution, 4IR) αποτελεί μία πρωτόγνωρη αλλαγή που όμοιά της δεν έχει γνωρίσει ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα, καθώς μεταμορφώνει ολόκληρα συστήματα, χώρες, εταιρείες, βιομηχανίες και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι επιπτώσεις της 4IR, θετικές και αρνητικές στην διαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεως του διεθνούς συστήματος αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Ειδικά στον τομέα της άμυνας, θα αναλυθεί η νέα στρατιωτική επανάσταση που πυροδοτείται από την 4IR, τόσο όσον αφορά τα οπλικά συστήματα και τα μέσα διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων, όσο και σε αυτό το ίδιο το περιβάλλον διεξαγωγής του πολέμου, με την εισαγωγή νέων μορφών όπως ο κυβερνοπόλεμος, ο αυτόνομος πόλεμος υπό την έννοια της σύγκρουσης στρατιωτικών ρομπότ και αυτοματοποιημένων όπλων και οι πολυχωρικές επιχειρήσεις που επιβάλουν αλλαγές στις στρατιωτικές οργανωτικές δομές των κρατών. Η διαδικασία γρήγορης ένταξης και εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών στα ήδη υπάρχοντα συστήματα και η αλλαγή νοοτροπίας από τους σύγχρονους στρατούς, αποτελεί ζητούμενο και προϋπόθεση επιτυχίας στο σύγχρονο και μελλοντικό περιβάλλον επιχειρήσεων, γεγονός που θα καταδειχτεί μέσα από παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Η 4IR είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μια νέα ισορροπία δυνάμεων στο διεθνές σύστημα και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάδειξη νέων παικτών, σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο. Στην εποχή της 4IR μικρές δυνάμεις (πολιτικές, στρατιωτικές, κοινωνικές, οικονομικές, κα) έχουν την ικανότητα να περιορίσουν την εξουσία μεγαλύτερων, μία πραγματικότητα που αλλάζει σταδιακά το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας. Η τεχνολογική σύγκλιση αναμένεται να επιταχυνθεί στις αμέσως επόμενες δεκαετίες και θα έχει άμεσο στρατηγικό αντίκτυπο στα κράτη, είτε αυτά αντιπροσωπεύουν μικρές, μεσαίες (περιφερειακές) ή μεγάλες δυνάμεις (υπερδυνάμεις). Αυτή η νέα πραγματικότητα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά γεωπολιτικά προβλήματα και να διαταράξει τη διατήρηση της ισορροπίας στο διεθνές διακρατικό σύστημα. Καθοδηγούμενα λοιπόν από τις αλλαγές που φέρνει η 4IR, τα κράτη επιβάλλεται να υιοθετήσουν ένα νέο modus vivendi και προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις ενός νέου πολυπολικού περιβάλλοντος, προκειμένου να διαμορφωθεί μία νέα ισορροπία στο διεθνές σύστημα, που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Ήδη γινόμαστε μάρτυρες μίας μετατόπισης του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος και βιομηχανικής παραγωγής από τις ΗΠΑ και την ΕΕ προς την Ασία, γεγονός που προκαλεί ευρεία ανακατανομή ισχύος μεταξύ των κρατών, με άμεσες επιπτώσεις επί της γεωπολιτικής τους θέσης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όσα κράτη προβούν σε έγκαιρη και σωστή ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος και καταφέρουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των ευκαιριών, έχουν σοβαρές πιθανότητες να αναβαθμίσουν τον γεωπολιτικό τους ρόλο, αυξάνοντας το ειδικό τους βάρος στο διεθνές σύστημα. Η εργασία ολοκληρώνεται με παράθεση συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου η Ελλάδα να προσαρμοστεί στο νέο διεθνές περιβάλλον, όπως η αλλαγή σε σημαντικό βαθμό του παραγωγικού της μοντέλου και η στροφή της προς την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
Abstract:At the dawn of 21st century we face many different and exciting challenges, one of which is the understanding and assimilation of the new technological revolution, which entails nothing less than a total transformation of the modern world. The fourth industrial revolution (4IR) is an unprecedented change, humanity has never experienced before, as it transforms entire systems, countries, companies, industries and society as a whole. The effects of the 4IR, both positive and negative, on the formation of the balance of power of the international system is the subject of this work. Especially in the field of defence, the new military revolution triggered by the 4IR will be analyzed, from the scope of weapon systems and means of conducting combat operations and the new warfare environment, such as cyber warfare, autonomous warfare in the sense of conflict between military robots and automated weapons, and multi-spatial operations that impose changes in the military organizational structures of states. The process of rapid integration and exploitation of new technologies in existing systems and change of mentality of modern armies, is a requirement and a prerequisite for success of modern and future business environment, a fact that will be demonstrated through the juxtaposition of specific examples. The 4IR certain leads to a new balance of power of international system and will create the conditions for the emergence of new players, mainly at regional level. In the 4IR era small forces (political, military, social, economic, etc.) have the ability to limit the power of larger ones, a reality that is gradually changing the modern security environment. Technological convergence is expected to accelerate in the next few decades and will have a direct strategic impact on states, whether they represent small, medium (regional) or large powers (superpowers). This new reality is expected to cause significant geopolitical problems and disrupt the maintenance of balance in the international transnational system. Guided by the changes brought about by 4IR, it is imperative that states adopt a new modus vivendi and adapt to the new challenges of a new multipolar environment, in order to form a new balance of international system that will ensure stability and security. We are already witnessing a shift in the centre of gravity of global economic power and industrial production from the US and the EU to Asia, which is causing a wide redistribution of power between states, with direct consequences for their geopolitical position. Through this process, those states that make a timely and correct reading of the new environment and manage to create the right conditions for the exploitation of opportunities, have a serious chance to upgrade their geopolitical role, increasing their specific weight inside international system. The work concludes with a juxtaposition of specific proposals Greece should accept in order to adapt to this new international environment, such as the significant change of its production model and its shift towards innovation and new technologies.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_AlexakisGe_1220M219.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο