Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:H oικονομική κρίση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: προκλήσεις και ο ρόλος των διεθνών και των ευρωπαϊκών θεσμών
Τίτλος:The financial crisis and the protection of human rights: challenges and the role of international and european institutions
Κύρια Υπευθυνότητα:Πλιάτσικα, Κωνσταντίνα Θ.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε.
Θέματα:
Keywords:Γενιές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέτρα λιτότητας, οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ευάλωτες ομάδες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, Ρομά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤ, όργανα επιτήρησης και ελέγχου Eπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπή Οικονομικών Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομολογία, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ηνωμένα Έθνη, Διεθνής Οργάνωση εργασίας, Διεθνές Νομισματικό ταμείο, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ
Human rights generations, austerity measures, economic, social and cultural rights, civil and political rights, vulnerable groups, migrants and asylum seekers, Roma, women, children, older persons, LGBTIQ, monitoring bodies ,Committee of Human Rights, Committee of Economic, Social and Cultural Rights, European Committee of Social Rights, European Convention of Human Rights, European Charter of Fundamental Rights and Freedoms, case law, European Court of Justice, European Court of Human Rights, United Nations,ΙLO, IMF, Council of Europe, OSCE
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το 2017, μετράμε πλέον 9 χρόνια οικονομικής κρίσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο. Όντας πολύπλευρου χαρακτήρα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αγγίζουν αναπόφευκτα και τον χώρο του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η βασική υπόθεση εργασίας της παρούσης διπλωματικής, θα μπορούσε να συνοψιστεί στα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Με ποιόν τρόπο είναι δυνατό να διαφυλαχθεί ένα (ελάχιστο) επίπεδο προστασίας τους σε περιόδους οικονομικής κρίσης και μέτρων λιτότητας; Ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή των διεθνών και κυρίως των ευρωπαϊκών θεσμών σε αυτή την προσπάθεια; Η παρούσα εργασία δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, κατόπιν μιας σύντομης παρουσίασης της φύσης και των μέτρων λιτότητας, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα καθώς και στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, οι Ρομά, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι αλλά και η κοινωνική ομάδα των ομοφυλόφιλων ή διεμφυλικών ατόμων (LGBTI). Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η συμβολή των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο ρόλος των κρατών καθώς και των ανεξάρτητων δομών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (NHRS), όπως ο συνήγορος του πολίτη, ή οι εθνικές επιτροπές δικαιωμάτων του ανθρώπου. Βάση των ευρημάτων που παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος της εργασίας, oι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι υπαρκτές και ιδιαίτερα σοβαρές. Η οικονομική κρίση γεννά προκλήσεις για το σύνολο του φάσματος των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κυρίως το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία, το δικαίωμα σε ένα επαρκές επίπεδο ζωής και στην κοινωνική ασφάλιση, όπως επίσης και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη, την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι επιπτώσεις της λιτότητας είναι επίσης δυσανάλογες στην φύση τους καθώς βάρυναν περισσότερο τις ευπαθείς και ομάδες, επιβαρύνοντας προϋπάρχοντα μοτίβα διακρίσεων. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο επίπεδο των διεθνών και των ευρωπαϊκών θεσμών, σε επίπεδο κρατών όσο και σε επίπεδο των ανεξάρτητων δομών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Abstract:Ιn early 2017, the world is facing nine years of economic crisis at both a European and international level. Being of a multilateral nature, the consequences of the economic crisis, inevitably affect the area of international law, namely the law of the protection of human rights. The basic assumption of this thesis could be summarized in the following questions: How does the economic crisis affect the enjoyment of human rights? How is it possible to preserve a (minimum) level of protection in times of economic crisis and austerity measures? How could the International and in particular the European Institutions contribute in this effort? The paper is structured in two parts. The first part, presents the impact of the crisis on civil, political, economic, social and cultural rights as well as on the vulnerable social groups, such as migrants and asylum seekers, Roma and other ethnic minorities, women, children and young people, the elderly, as well as the social group of gay or transgender people (LGBTI).The second part presents the contribution of the International and European Institutions to the protection of human rights in times of economic crisis, the role of the state and of National Independent Human Rights Structures (NHRS), such as the Ombudsman or National Committees of Human rights. Based on the findings presented in the first part of the thesis, the effects of the economic crisis are alarming as the economic crisis creates challenges regarding the protection of the entire spectrum of human rights and particularly the right to decent work, the right to an adequate standard of living and social security, as well as the right of access to justice, freedom of expression and the right to participation, transparency and accountability. The impact of austerity is also disproportionate in nature as it incurred more vulnerable and marginalized groups, aggravating pre-existing patterns of discrimination in the political, economic and social sphere. To counter these effects, action is needed at all levels, both at the level of International and European institutions, at a national level and at the level of Independent Human Rights Structures.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 145-152
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_PliatsikaKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο