Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η κοινωνική διάσταση της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: η περίπτωση της ΔΕΗ
Τίτλος:The social dimension of Human Resources Management in the context of Corporate Social Responsibility: the case of PPC
Κύρια Υπευθυνότητα:Κακουλίδης, Κωνσταντίνος Π.
Επιβλέπων:Σακελλαρόπουλος, Θεόδωρος Δ.
Θέματα:Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού -- Διαχείριση προσωπικού
Ηλεκτρικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας -- Ελλάδα
Ηλεκτρικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας -- Ελλάδα -- Διαχείριση προσωπικού
Κοινωνική ευθύνη της επιχειρηματικής δραστηριότητας -- Ελλάδα
Εταιρική κουλτούρα -- Ελλάδα
Corporate culture -- Greece
Dēmosia Epicheirēsis Ēlektrismou
Dēmosia Epicheirēsis Ēlektrismou -- Personnel management
Public utilities -- Greece
Public utilities -- Greece -- Personnel management
Social responsibility of business -- Greece
Keywords:Επιχειρηματικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εταιρικής Ηθικής, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility, Corporate Ethics, Human Resources Management, Public Power Corporation
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η επικρατούσα άποψη ότι η επιχειρηματικότητα περιορίζεται στην καταγραφή των νέων επιχειρήσεων που ιδρύονται στη πορεία του χρόνου, είναι εσφαλμένη λόγω του ότι πλέον, είναι ευρέως δεκτό, ότι η επιχειρηματικότητα, με την ευρεία της έννοια, εκφράζει, πάνω απ' όλα, "τρόπους σκέψης" και συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), υπό αυτή την έννοια, προδιαγράφει μια σύγχρονη αντίληψη διοίκησης που επηρεάζει δραστικά τις εταιρικές αξίες και αρχές, στο πλαίσιο της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης, και απευθύνεται κυρίως, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Οι σύγχρονες κοινωνίες αποδέχονται πλέον την αναγκαιότητα να οργανώνονται και να λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη κατεύθυνση δημιουργίας ισχυρών δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας την ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και της Εταιρικής Ηθικής. Η Εταιρική Ηθική ή δεοντολογία συνδεόμενη με την ΕΚΕ έχει ευθεία αναφορά σε πρότυπα εσωτερικά και εξωτερικά και σε κώδικες συμπεριφοράς. Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών είναι το εργατικό δυναμικό, οι ανθρώπινοι πόροι, με υψηλές γνωστικές ικανότητες και πολλαπλές δεξιότητες. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) ορίζεται η διαχείριση των ανθρώπων, που σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, συντελεί δραστικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και στην ανάπτυξη εν γένει των επιχειρήσεων. Παράμετρος της αποτελεσματικότητας είναι η ευελιξία στην εργασία η οποία υπακούει στις διαρθρωτικές μεταβολές της αγοράς. Στην παρούσα διατριβή οριοθετήθηκε ο ερευνητικός στόχος με κεντρικό ζήτημα τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. Τέθηκαν ζητήματα εκσυγχρονισμού ρυπογόνων παραγωγικών μονάδων, μετεγκατάσταση οικισμών, αποκατάσταση εδαφών και εδαφικού πλούτου, ανάπτυξη πολιτικής πράσινης ενέργειας, ανάπτυξη πολιτικών στο πεδίο της κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης.
Abstract:The notion that, as a concept, entrepreneurship is exhausted in the counting of new businesses established in a certain period of time, is wrong because it is now widely accepted, entrepreneurship, in its broadest sense, expresses, above all, " way of thinking ”and behaviors of individuals or groups of people in all their manifestations. Corporate Social Responsibility (CSR), in this sense, prescribes a modern concept of management that drastically affects corporate values and principles, in the context of modern business action, and focuses mainly on the direction of sustainable development and social welfare. Recognition by modern societies of the need for balanced and sustainable development and the fundamental changes it requires for the way businesses are organized and operated is the main reason for the development and dissemination of the idea of Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Ethics. Corporate ethics or ethics related to CSR refers to internal and external standards and codes of conduct. An important competitive advantage of organizations is the workforce, human resources, with high cognitive skills and multiple skills. Human Resource Management is defined as the management of people who individually and collectively contribute to achieving goals and business development. A parameter of efficiency is work flexibility which obeys the structural changes of the market. In this dissertation, the research goal was defined with the central issue of the Public Electricity Company SA.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 235-245
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3DID_KakoulidisKo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο