Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης μετά το τέλος της Κεϋνσιανής συναίνεσης: το παράδειγμα του 2007
Τίτλος:The role of the financial system in the globalization process after the end of the Keynesian consecus: the example of 2007
Κύρια Υπευθυνότητα:Θεοδωρόπουλος, Βασίλειος Δ.
Επιβλέπων:Μοσχονάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:Χρηματοπιστωτικό συστημα, παγκοσμιοποίηση, κρίση, Βασιλεία, Τράπεζες
Financial credit system, globalization, crisis, Basel, Banks
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασία αυτή αναφέρεται στην επίδραση των τραπεζών σε παγκόσμια κλίμακα και ανατρέχει στην ιστορική ανάλυση της μακράς διάρκειας και στην θεωρία των κύκλων Κοντράτιεφ για να στηρίξει τη θέση ότι η κρίση του 2007 ήταν ένα σημείο καμπής για μια αλλαγή μιας περιόδου τα χαρακτηριστικά της οποίας φαίνεται οτι εξαντλήθηκαν. Η καπιταλιστική μορφή συσσώρευσης του κεφαλαίου όπως διαμόρφωσε τον κόσμο μέχρι σήμερα, στη βάση της παραγωγής με χρήση τραπεζικού κεφαλαίου, μετατοπίζεται σε μεγάλο βαθμό προς τη χρηματιστικοποίηση του κεφαλαίου όπου οι επενδύσεις παράγουν μέσω της λειτουργίας της αγοράς κέρδος χωρίς παραγωγή αγαθών. Το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας διαποτίστηκε απο αυτό το πνεύμα οδηγώντας στη χρηματιστικοποίηση τα νοικοκυριά και τις καταθέσεις τους καθώς και το ατομικό εισόδημα. Οι τράπεζες απέκτησαν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος χωρίς τις οποίες, τη δεδομένη στιγμή, δεν υφίσταται σύστημα. Ο μετασχηματισμός αυτός έγινε εμφανής με την κρίση του 2007 και τη σειρά των αναταραχών που ακολούθησαν. Στην πορεία για την επικράτηση αυτού του μοντέλου συσσώρευσης πραγματοποιήθηκαν μεγάλες τομές στις παραγωγικές μεθόδους. Οι νέες τεχνολογίες και η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών ενίσχυσαν τις δυνατότητες του εμπορίου και αναδιαμόρφωσαν το παραγωγικό προφίλ των κρατών στα οποία οι πολυεθνικές εταιρίες διεκδίκησαν και εδραίωσαν μια πιο έντονη παρουσία με σύνθετες εταιρικές μορφές όπου κυριαρχούν πολυεθνικά σχήματα στα οποία συνυπάρχει τραπεζικό κεφάλαιο που αποδίδεται σε παραγωγικές δράσεις αλλα και εταιρικό κεφάλαιο που λειτουργεί με τραπεζικά πρότυπα. Σε μια αποτίμηση της εξελικτικής αυτής πορείας, η δεκαετία του 1970 με την κατάρευση του Μπρέτον Γούντς και την υιοθέτηση φιλελεύθερων μοντέλων απορρύθμισης των αγορών λειτουργεί ως αφετηρία ενός κύκλου που μοιάζει να ολοκληρώνεται με τα αδιέξοδα που προκάλεσε η κρίση του 2007. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε νομιμοποίησε ακόμα περισότερο την χρηματιστικοποίηση της οικονομίας στην οποία κυριαρχεί ο τραπεζικός τομέας εδραιώνοντας τη θέση ότι ο ρόλος των τραπεζών στον σύγχρονο κόσμο, ιδίως απο τη δεκαετία του 1970 και μετά υπήρξε καταλύτης στην εξέλιξη των πραγμάτων.
Abstract:This paper refers to the influence of the banking system on a global scale and refers to the historical analysis of the long-standing and circular Kondratiev wave theory to support the thesis that the 2007 crisis was a turning point for a change of a period whose characteristics seem to be exhausted . The funded form of capital accumulation as it shapes the world to date, based on production using banking capital, is largely shifting towards the capitalization of capital where investments produce profit away from the product development process. The whole economy and society is inspired by this spirit, leading to the financialization of households and their deposits as well as personal income. Banks have played a vital role in running the system, without which there is no system. This transformation became evident with the 2007 crisis and the series of upheavals that followed. In the process of achieving this accumulation model, major changes have been made in the production methods. New technologies and the development of telecommunications have boosted the potential of trade and reformed the productive profile of countries in which multinational companies sought and established a more intense presence with complex corporate forms dominated by multinational forms in which co-existing bank capital is attributed to productive actions and also corporate capital which functions under banking standards. In an assessment of this evolutionary course the 1970s with the break-up of Bretton Woods and the adoption of liberal patterns of market deregulation, acts as a starting point for a cycle that seems to end with the deadlocks triggered by the crisis in 2007. The way it was treated it has legitimized the financialization of the economic sector in which the banking factor is predominant. Consolidating the position that the role of the banks in the modern world , especially since the 1970s, has been a catalyst in the evolution of things.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 122-133
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_TheodoropoulosVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο