Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η επιρροή των μελών στις αποφάσεις της Ένωσης: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Τίτλος:The influence of members on the decisions of the Union: European Union and United States of America
Κύρια Υπευθυνότητα:Τριτσετάκης, Δημήτριος-Μιχαήλ Ν.
Επιβλέπων:Λαδή, Στέλλα, 1974-
Θέματα:
Keywords:Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κογκρέσο, Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων
European Union, United States of America, Congress, Senate, House of Representatives
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να συγκρίνει θεσμικά τα κοινοβουλευτικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχα. Παράλληλα, επιθυμούμε μέσω της σύγκρισης αυτής να αναδείξουμε ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι συμβάλουν στην άσκηση επιρροής από πλευράς των μελών των δύο ενώσεων επί των συνελεύσεων. Βασική υπόθεση εργασίας μας είναι πως η θεσμική σύνθεση των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων εξουσίας και επιρροής από πλευράς των μελών των δύο συστημάτων προς τα ίδια τα κοινοβουλευτικά σώματα. Επιπλέον, υποθέτουμε πως οι σχέσεις αυτές εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους ανάμεσα στα δύο πολιτικά συστήματα και μέσω της σύγκρισης αυτής, επιθυμούμε να τους αναδείξουμε. Επιθυμούμε, τέλος, να αναδείξουμε τις κύριες ομοιότητες και διαφορές των δύο συστημάτων. Προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα των υποθέσεων μας θα αναλύσουμε και θα συγκρίνουμε μία πληθώρα μεταβλητών. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας θα παραθέσουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της ιστορικής εξέλιξης του Αμερικανικού Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε παραθέτοντας ένα σύνολο προηγούμενων ερευνών και στη συνέχεια θα συστηματοποιήσουμε τα βασικά τους δεδομένα και θα παραθέσουμε τις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν την ΕΕ και τις ΗΠΑ με ιδιαίτερη εστίαση στη θεωρητική οπτική του Φεντεραλισμού. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα ασχοληθούμε με την ειδική σημασία της θεσμικής δομής της ΕΕ και των ΗΠΑ προσεγγίζοντας τα δύο συστήματα από την οπτική του φεντεραλισμού. Θα αναφερθούμε στην ιδιαίτερη σημασία της εκτελεστικής εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ένωση. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες επιρροής και θα αναλύσουμε τη θεσμική επιρροή που δύνανται οι πολιτείες και τα κράτη-μέλη να ασκήσουν στα δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Θα εξετάσουμε τη συμβολή των εκλογικών διαδικασιών και του εκλογικού συστήματος, των νομοθετικών διαδικασιών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του κομματικού συστήματος στην επιρροή που τα μέλη μπορούν να ασκήσουν στα δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Τέλος, θα συστηματοποιήσουμε τις παρατηρήσεις μας και θα εξάγουμε τα συμπεράσματα μας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε με σκοπό την εκπόνηση της εργασίας μας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Κύρια συμπεράσματα της εργασίας είναι πρώτα πως οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το ΕΚ από τη μία πλευρά και τις πολιτείες και το Κογκρέσο από την άλλη αναδεικνύονται με διαφορετικό τρόπο στα δύο αυτά πολιτικά συστήματα. Κυριότερος παράγοντας επιρροής από πλευράς τόσο των πολιτειών όσο και των κρατών-μελών προς τα δύο κοινοβουλευτικά όργανα είναι, σε διαφορετικό βαθμό για τις δύο περιπτώσεις, ο παράγοντας του κόμματος.
Abstract:This master’s thesis attempts to compare the parliamentary bodies of the European Union and the United States, the Congress and the European Parliament, from an institutional perspective. At the same time, through this comparison, we wish to highlight a set of factors that contribute to the influence exerted by the members of the two associations on the assemblies. The basic hypothesis of our thesis is that the institutional composition of the two parliamentary bodies allows for the development of relations of power and influence on the part of the members of the two systems towards the parliamentary bodies themselves. Additionally we assume that these relationships are expressed in different ways between the two political systems and through the current comparison we wish to highlight them. Finally, we would like to highlight the main similarities and differences between the two parliamentary systems. In order to test weather our hypotheses are correct we will analyze and compare multiple variables. In the first chapter of our thesis we will list some key features of the historical development of the American Congress and the European Parliament. We will continue by listing a set of previous research and then systematize their key data and list the main theories approaching the EU and the US with a particular focus on the theoretical perspective of Federalism. In the second part of the current thesis we will extensively analyze the special importance of the institutional structure of the EU and the US and approaching the two systems from the perspective of federalism. We will refer to the special importance of the executive power in the United States and the Union. We will then list some specific influencing factors and analyze the institutional influence that states and member states can exert on the two parliamentary bodies. We will then examine the contribution of electoral processes and the electoral system, the legislative processes, the parliamentary committees, and the party system to the influence that members can exercise in both parliaments. Finally, we will systematize our observations and draw our conclusions. The methodology used for this current thesis is the method of bibliographic review The main conclusions of our thesis are that, first, the power relations between the member states and the EP on the one hand and the states and the Congress on the other emerge in different ways in these two political systems. The main factor through which both states and member-states can exercise influence over the two parliamentary bodies is, to a different extent for the two cases, the factor of the political party.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 53-59
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_TritsetakisDi_1120M050.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο