Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες: εξηγώντας τη συμπονετική συλλογική δράση βάσει του εκτεταμένου Μοντέλου Κοινωνικής Ταυτότητας για τη Συλλογική Δράση (extended SIMCA), τον προσανατολισμό Κοινωνικής Κυριαρχίας (SDO) και τα συναισθήματα
Τίτλος:Solidarity with the refugees: explaining sympathetic Collective action based on the extended Social Identity Model of Collective Action (SIMCA), Social Dominance Orientation (SDO) and emotions
Κύρια Υπευθυνότητα:Σφονδύλης, Δημήτριος Π.
Επιβλέπων:Χαντζή, Αλεξάνδρα
Θέματα:
Keywords:Συλλογική δράση, κοινωνική ταυτότητα, κοινωνική αλλαγή, προσανατολισμόςκοινωνικής κυριαρχίας, ηθικές πεποιθήσεις
Collective action, social identity, social change, social dominance orientation, moral convictions
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η έξαρση του πολέμου στη Συρία σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση σε πολλέςχώρες της Ασίας και της Αφρικής δημιούργησαν ένα μεγάλο κύμα προσφύγων και οικονομικώνμεταναστών προς την χώρα μας από το έτος 2015 το οποίο συνεχίζεται έως σήμερα. Παρότι ηΕλλάδα δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό αυτών των ανθρώπων λόγω της γεωγραφικής θέσηςτης έχει δεχθεί μια από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμού στην πρόσφατη ιστορία, και μιααπό τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη μεταπολεμικά.Στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε στην στάση των Ελλήνων απέναντι στο προσφυγικό, και πιοσυγκεκριμένα στην αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε απέναντι στους πρόσφυγες από τους κατοίκουςτης Σάμου που ήρθαν σε επαφή μαζί τους, κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.Η τρέχουσα έρευνα βασίζεται θεωρητικά σε δύο σημαντικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίαςγια τις διομαδικές σχέσεις με στόχο την πληρέστερη διερεύνηση της συμπονετικής συλλογικήςδράσης. Επιχειρούμε στην παρούσα έρευνα να εξετάσουμε και να αναδείξουμε τα κίνητρα γιασυμπαθητική συλλογική δράση ελέγχοντας στην εφαρμογή τους δύο μοντέλα πρόβλεψης τηςπρόθεσης για αλληλέγγυα συμπονετική συλλογική δράση υπέρ των προσφύγων, το πρώτο με βάσητο εκτεταμένο μοντέλο Κοινωνικής Ταυτότητας για Συλλογική Δράση (extended SIMCA – πουπεριλαμβάνει την παραβίαση των ηθικών πεποιθήσεων) και το δεύτερο με βάση τη θεωρίακοινωνικής κυριαρχίας (SDO) σε συνδυασμό με τις διαδικασίες της Κοινωνικής Ταυτότητας γιατη Συλλογική Δράση.Με δεδομένα από κατοίκους του νησιού της Σάμου (Ν = 242) ελέγχουμε και τα δύο μοντέλα σεσυνδυασμό με τη συναισθηματική διαμεσολάβηση (θυμός, ηθική oργή, ενοχή, συμπόνοια), ώστενα ρίξουμε φως στους παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόθεση για αλληλέγγυα συμπονετικήσυλλογική δράση, και ειδικότερα να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό αναπτύχθηκε αλληλεγγύηαπέναντι στους πρόσφυγες από τους κατοίκους της Σάμου που ήρθαν σε επαφή μαζί τους.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι ηθικές πεποιθήσεις όσο και ο προσανατολισμός κοινωνικήςκυριαρχίας σε συνδυασμό με τις διαδικασίες κοινωνικής ταυτότητας για την συλλογική δράση καιτον διαμεσολαβητικό ρόλο των συναισθημάτων εξηγούν σε σημαντικό βαθμό την πρόθεση γιααλληλέγγυα συλλογική δράση υπέρ των προσφύγων.
Abstract:The escalation of the war in Syria in conjunction with the global financial crisis in many countriesin Asia and Africa has created a large wave of refugees and economic migrants to our countryfrom 2015 which continues today.Although Greece is not the final destination of these people because of its geographical location,it has received one of the largest population movements in recent history, and one of the mostsignificant humanitarian crises that Europe has faced in postwar times.In the present study we focus on the attitudes of Greeks towards the refugees, and more specificallyon the solidarity that was developed towards the refugees by the inhabitants of Samos island whocame into contact with them upon their arrival in Greece.The current research is theoretically based on two important theories of Social Psychology forintergroup relations with the aim of more thoroughly investigating sympathetic collective action.In the present study, we attempt to examine and highlight the motivations for sympatheticcollective action by examining in their application two models of predicting intentions forsolidarity-based collective action in favor of refugees, the first based on the extended SocialIdentity Model of Collective Action (extended SIMCA- that includes moral convictions) and thesecond that is based on the theory of social dominance orientation (SDO) in combination withSocial Identity processes of Collective Action.Using data from Samos Island residents (N = 242) we examine both models in combination withemotional mediation (anger, outrage, guilt, sympathy), in order to shed light on the factors thatshape the intention for solidarity based collective action, and more specifically, to examine towhat extent solidarity has been developed towards refugees by Samos residents who came intocontact with them.The results show that both moral convictions and social dominance orientation combined withsocial identity processes of collective action and the mediating role of emotions largely explainthe intention for sympathetic collective action in favor of refugees
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων", 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 64-72
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_SfondylisDi_0618M057.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο