Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το σύστημα του Δουβλίνου και το Νέο Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
Τίτλος:The Dublin system and the New Pact on migration and asylum
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρδαρά, Φανή Π.
Επιβλέπων:Κοππά, Μαριλένα
Θέματα:
Keywords:Άσυλο, Σύστημα του Δουβλίνου, Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ, Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
Asylum, Dublin System, Dublin II Regulation, Dublin III Regulation, New Pact on Migration and Asylum
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει το Σύστημα του Δουβλίνου και το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Εκκινώντας από μια ιστορική αναδρομή, αναδεικνύεται η διαμόρφωση του διεθνούς νομικού πλαισίου προστασίας των προσφύγων, με έμφαση στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Ταυτόχρονα, αναλύεται η Σύμβαση του Δουβλίνου, μια Σύμβαση διεθνούς δικαίου, που αποτέλεσε το εναρκτήριο βήμα εναρμόνισης των πολιτικών ασύλου των κρατών μελών της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εν συνεχεία, καταγράφονται ορισμένες εννοιολογικές διακρίσεις των όρων «πρόσφυγας», «αιτών άσυλο» και «μετανάστης». Παρατίθεται ακόμη, η εξελικτική πορεία της Ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, σημειώνοντας τη συμβολή των Συνθηκών της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, τη δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, καθώς τα πενταετή προγράμματα για τη σύσταση του «Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης». Κατόπιν, παρουσιάζεται διεξοδικά το Σύστημα του Δουβλίνου, το οποίο θεσπίζει ιεραρχικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που καθίσταται υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. Εξετάζονται οι Κανονισμοί Δουβλίνο ΙΙ, Δουβλίνο ΙΙΙ, αλλά και η Πρόταση «Δουβλίνο IV», καταγράφοντας το βασικό τους περιεχόμενο, τα ιεραρχικά κριτήρια που θέτουν και τις αδυναμίες τους, ενώ τονίζεται και η κριτική που τους έχει ασκηθεί. Τέλος, παρατίθεται το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 προσδοκώντας, μέσα από από ένα σύνολο προτάσεων Κανονισμών και συστάσεων, να δοθεί μια νέα πνοή στη μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Σήμερα, εντούτοις, ενάμιση περίπου χρόνο από την ανακοίνωση του, το Νέο Σύμφωνο, εξακολουθεί να μην έχει υιοθετηθεί.
Abstract:This dissertation aims to present the Dublin System and the New Pact on Migration and Asylum. Starting with a historical overview, we will discuss the establishment of the international legal framework for refugee protection, with a focus on the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol. We will also examine the Dublin Convention, an international treaty, which was the first step towards integrating the asylum policies of the European Community's Member States. Then, we will review the discrepancies between the terms "refugee," "asylum seeker," and "immigrant". The evolution of European asylum policy is also explored, with special attention paid to the role of the Union Treaties in this regard, the creation of the Common European Asylum System, and the five-year action plans for establishing the "Area of Freedom, Security, and Justice." The Dublin System, which introduces hierarchical criteria for selecting the Member State responsible for assessing an asylum claim, is then described in detail. The Dublin II and Dublin III Regulations, as well as the "Dublin IV" Proposal, are evaluated, with a focus on the major substance, hierarchical criteria provided, and shortcomings, as well as the criticism levied against them. Finally, we will present the New Pact on Migration and Asylum, proposed by the Commission in September 2020, hoping, through a set of proposals for Regulations and Recommendations, to give a new impetus to the reform of the CEAS and to establish an effective legislative framework. for migration and asylum. The New Pact, however, has yet to be implemented, about a year and a half after its unveiling.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 47-56
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_KardaraFa_1220M006.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο