Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το στίγμα του HIV στους οροθετικούς άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM)
Τίτλος:HIV stigma in the population of men who have sex with men (MSM)
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιγάλας, Αντώνης Χ.
Επιβλέπων:Παπαδοπούλου, Δέσποινα
Θέματα:
Keywords:Στίγμα, HIV/AIDS, MSM, οροθετικοί
Stigma, HIV/AIDS, MSM, HIV positive
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση του στίγματος στους οροθετικούς MSM (άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, ή αλλιώς ΑΣΑ).Το στίγμα που σχετίζεται με τον HIV/AIDS περιγράφεται όλο και περισσότερο ως ο κύριος κινητήριος μοχλός της πανδημίας του HIV/AIDS μέσω του περιορισμού της πρόσβασης των ανθρώπων στην πρόληψη, την επίσημη ή ανεπίσημη φροντίδα και πιο πρόσφατα την αντιρετροϊκή αγωγή. Στην εργασία αυτή εστιάζουμε στην ομάδα των οροθετικών ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM), που θεωρείται ακόμα σήμερα ως ομάδα υψηλού κινδύνου για τη διάδοση του HIV.Η υπόθεση εργασίας είναι ότι η συσσώρευση του στίγματος στους MSM, που προκαλείται μέσα από τη διαθεματικότητα, άρα στη συσσώρευση πολλών κοινωνικών μειονεκτημάτων, προκαλεί ακραίο κοινωνικό αποκλεισμό.Αρχικά γίνεται μια διευκρίνιση των όρων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον πληθυσμό που θέλουμε να ερευνήσουμε. Έπειτα γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για το θέμα του στίγματος, με εννοιολόγηση και εξειδίκευση στον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει, με αναφορά και στις έννοιες της διαθεματικότητας (intersectionality) και του ακραίου κοινωνικού αποκλεισμού.Η έρευνα έγινε με συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου και η επιλογή του ερωτώμενου πληθυσμού εστίασε σε οροθετικούς που είναι μέλη ΜΚΟ (10 άτομα). Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:Ποια είναι η σχέση των οροθετικών ατόμων με την οικογένεια και το φιλικό τους περιβάλλον και πόσο επηρεάζει την εμφάνιση του στίγματος;Ποια είναι η αντιμετώπιση των οροθετικών ατόμων από τους θεσμικούς παράγοντες και ποιες διακρίσεις αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους;Πόσο η οροθετική κατάσταση επηρεάζει την πορεία της ζωής τους και την ομαλή εξέλιξή της;Τα αποτελέσματα έδειξαν μια στενή σχέση της ομοφοβίας με το στίγμα του HIV στους MSM και στις τρεις κατηγορίες που χωρίστηκαν οι μορφές του στίγματος, (σχέσεις με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, διακρίσεις από θεσμικούς φορείς και εσωτερικό στίγμα) και λιγότερο άλλων κατηγοριών που παράγουν στίγμα, όπως είναι η χρήση ουσιών. Επίσης παρουσιάστηκε σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης, τόσο για τις τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία του HIV, αλλά και όσον αφορά τους τρόπους μετάδοσης. Τα MSM οροθετικά άτομα μπορούν να αποστερηθούν μια σειρά δικαιωμάτων, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και να υποστούν δυσμενή διάκριση, ενώ παρουσιάστηκε συχνά και απομάκρυνση του φιλικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ λόγω του εσωτερικού στίγματος παρουσιάστηκε συχνά αποφυγή εξέτασης, ή χρονική αναβολή της.Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η διαθεματικότητα της ομοφυλοφιλίας και του HIV στίγματος μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κοινωνικό αποκλεισμό, άρα επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας. Επιπλέον συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι νόμοι για την προστασία των δικαιωμάτων, ενθάρρυνση της χειραφέτησης των ίδιων των οροθετικών ατόμων μέσα από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και μια καμπάνια στα ΜΜΕ για την ενημέρωση του πληθυσμού πρέπει να υιοθετηθούν.
Abstract:This study reports on the HIV stigma in the MSM (Men who have Sex with Men) population.The stigma related to HIV/AIDS has been described as the main factor for the pandemic of HIV/AIDS, through the limitation of access of people to prevention, the official and unofficial care and more recently to anti-retroviral treatment. In this study we are going to focus on the group of HIV positive men who have sex with men (MSM), that is still being considered as a high risk group for the HIV transmission.The working hypothesis is that accumulation of stigma in the MSM population, that is been caused through intersectionality, causes extreme social exclusion.First, we do a clarification of the terms used to describe the studied population. Then we do an overview of the literature, with reframing and focus on the population studied with reference to the concepts of intersectionality and extreme social exclusion.The survey has been done with open interviews and the selection of the sample focused on HIV+ people who are members of NGOs (10 people). The searching questions are:What is the relationship of the HIV+ people with their family and friendly environment and how much this influences the appearance of stigma?What is the treatment of HIV+ people by institutional factors and what kind of discrimination do they face in their daily life?How much being HIV+ influences their life trajectory and its even development?Data showed a close relation of homophobia and HIV/AIDS related stigma in MSM in all three categories that we have examined stigma (family and friends environment, discrimination by the institutional factors and internal stigma) and less by other categories that produce stigma, such as drug use. Also a lack of information for the last findings in HIV treatment and transmission methods has been found. HIV+ people can be deprived of a number of rights such as health care service, and be exposed to discrimination. They can also find their surrounding environment distancing itself from them. Due to the internal stigma they can avoid or delay testing.Data showed that intersectionality with HIV stigma can lead to extreme social exclusion, so the working hypothesis is confirmed. There is also a need for supplementary specific measures, such as laws for the protection of rights, encouragement of HIV+ people to emancipate through the activation to claim their rights , as well as a media campaign to inform the general population.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 64-66
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_SigalasAn_5118M010.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο