Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας στην περίοδο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και οι επενέργειες της κλιματικής αλλαγής στην βίαιη επιθετική συμπεριφοράΤΟΥ »
Τίτλος:«The crime of homicide in the period of global warming and the impact of climate change on violent-aggressive behavior»
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρφή, Νίκη Ε.
Επιβλέπων:Λάζος, Γρηγόρης
Θέματα:
Keywords:Κλιματική αλλαγή, ανθρωποκτονία, βίαιη-επιθετική συμπεριφορά, ακραία καιρικά φαινόμενα, θερμικός νόμος, υπερθέρμανση του πλανήτη, εγκληματολογία, οικοψυχολογία
Climate change, homicide, violent-aggressive behavior, extreme weather, thermic law, global warming, criminology, ecopsychology
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Μια σκληρή υπενθύμιση του σύγχρονου και χαοτικά μεταβαλλόμενου κλιματικού σκηνικού, δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι αν ο άνθρωπος δεν μεριμνήσει για το μέλλον του, θα καταστεί ένα θλιβερό στιγμιότυπο του πλανήτη του, ένα καταλυτικό δευτερόλεπτο μέσα στο άπειρο της έμβιας ύλης. Στην διπλωματική μου μικτή έρευνα, εστιάζω στο παγκόσμιο φαινόμενο-μάστιγα της κλιματικής κρίσης και επιχειρώ να το συνεξετάσω ολικά με την βία και μέσω μιας ειδικότερης ανάλυσης και αναφορικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, με το έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Αναλυτικότερα, η βίαιη-επιθετική συμπεριφορά, στην εργασία μου συνδυάζεται με το ευρύ μετεωρολογικό φάσμα της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες χώρες και με ορισμένες έμμεσες συνέπειες της, με σκοπό την ενθάρρυνση της μελλοντικής επέκτασης και αναθεώρησης του θερμικού νόμου του Quetelet. Η μελέτη μου διακρίνεται σκόπιμα από την επιστημονική συγχώνευση θεωριών και εμπειρικών πραγματικοτήτων που έχουν εδραιωθεί από επιστήμες όπως η ψυχιατρική, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η επιδημιολογία, η εξελικτική ψυχολογία, η βιολογία, η νευρολογία, η φυσιολογία και η οικοψυχολογία, με τρόπο που να συμπληρώνει κομμάτια γνώσης στο πάζλ της εγκληματολογίας και στην επαρκέστερη κατανόηση της συνθετότητας που χαρακτηρίζει τη σχέση βίας και κλίματος ή καιρικών μοτίβων, η οποία βρίσκεται προς το παρόν σε εμβρυώδη μορφή σε ορισμένα ζητήματα, ιδίως στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, ακριβώς επειδή δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα που να εκτείνεται ενδοσκοπικά πέρα από την επαλήθευση του θερμικού νόμου και συνεπώς να εστιάζει σε περισσότερα καιρικά φαινόμενα, είναι επιτακτικής σημασίας η διερεύνηση του αντικειμένου στο εγγύς μέλλον. Για το λόγο λοιπόν αυτό, οι έρευνες των άλλων ερευνητών που παρουσιάζονται, χαρτογραφούν τη σχέση αυτή σε άλλα κράτη. Στην δική μου μελέτη, αρχικάπαρατίθεται η συνέντευξη που πραγματοποίησα με τους οικοψυχολόγους, αναφορικά με τη σχέση ανθρώπου, κλίματος και επιθετικότητας και στη συνέχεια, με αφορμή τις απαντήσεις των επιστημόνων, διαμορφώνεται ο τρόπος και οι σκοποί της ποσοτικής μου μελέτης στην Αττική, περιοχή στην οποία, τα καλοκαίρια των ετών 2016 και 2018 χαρακτηρίζονταν σε μέτριο βαθμό και αντίστοιχα σε πολύ μεγάλο από το ακραίο καιρικό φαινόμενο της καταιγίδας, που επιλέγεται να διερευνηθεί ποσοτικά σε συνέργεια με την ανθρωποκτονία. Επίσης στην τελευταία ενότητα παρατίθενται μέτρα εξάλειψης των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου στη βία και την ανθρωποκτονία, βάσει καιτης παρέμβασης σε πυλώνες που συγκροτούν ολόκληρο τον «πολιτισμό του βραχυπρόθεσμου» που διακρίνει τα άτομα που διαβιούν στα λιγότερο ψυχρά και θερμά κλίματα. Μέσα από την εκτενή διερεύνηση του θέματος και την συμπερίληψη της οικοψυχολογικής πτυχής του, συμπεραίνουμε δευτερευόντως, ότι ο τομέας της ψυχικής υγείας όπως τον γνωρίζουμε παραβλέπει την ενδυνάμωση της γήινης και αλτρουιστικής υπόστασης των ατόμων, ιδίως όσων ζουν σε αστικά περιβάλλοντα και ότι ο τρόπος παραδοσιακής αντίληψης και διατύπωσης της εγκληματολογικής θεωρίας του αυτοελέγχου, δεν βοηθάει πλέον τους επιστήμονες της μελέτης του εγκλήματος να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα του. Καταφθάνοντας στα συμπεράσματα της μελέτης, συνειδητοποιούμε ότι αν και αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί παράγοντα διακινδύνευσης της ανθρωποκτονίας, τόσο μέσα από τα καιρικά φαινόμενα της όσοκαι μέσα από τις κοινωνικές συνθήκες που δημιουργεί, δεν θα ήταν ακριβές να ισχυριστούμε ότι σε κάθε περίπτωση και σε κάθε γωνιά του πλανήτη η σχέση αυτή είναι ακλόνητη-καθώς σε πολλές χώρες η ανθρωποκτονία σημειώνει καθοδική πορεία- ιδίως αν αναλογιστούμε και άλλες μεταβλητές, όπως η οικονομία, η ανεργία, η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πληθυσμιακή πυκνότητα, οι προηγμένες μέθοδοι εξιχνίασης, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα ήδη υπάρχοντα ισχυρά μέτρα καταπολέμησης του φαινομένου σε κάποιες χώρες, κ.α. Από την άλλη, η βία και οι επιθέσεις, φαίνεται να παρουσιάζουν μια πανίσχυρη σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη και γενικότερα με ασυνήθιστα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μέρος της ποσοτικής μου μελέτης, προκύπτουν ενδείξεις ότι τουλάχιστον για τα δύο χρόνια καλοκαιριών 2016-2018, η ανθρωποκτονία επηρεάζεται περισσότερο το έτος εκείνο που χαρακτηρίζεται από πιο πολλές καταιγίδες, πιο διαρκείς, όπως ακριβώς αναφέρεται και στο μέρος της ποιοτικής μου έρευνας. Τέλος, για την καταπολέμηση των καταστροφικών αυτών επιπτώσεων, θα πρέπει να υιοθετηθούν αντεγκληματικές στρατηγικές που να συμπεριλαμβάνουν περιοχές γνώσης και από την οικοψυχολογία και τη βιοεγκληματολογία και να στοχεύουν στην ενίσχυση της υγιούς δόμησης των εκάστοτε σχεδίων ζωής των ατόμων εκτός φυσικά από την αυστηροποίηση των ποινών και την αύξησητων περιπολιών.
Abstract:One harsh warning of our contemporary and chaotically changeable climatic scene, isn’t other from the fact that if human doesn’t take care of his future, he will become a miserable snapshot of his planet, a catalytic second into biomaterial’s infinity. In my mixed diploma research, i focus on the global phenomenon-plague of the climate crisis, attempting to interrelate it with violence and through a specific analysis and in relation to global warming, with the crime of homicide. More specifically, violent-aggressive behavior in my work is combined with the broad meteorological spectrum of climate change in different countries and some of its consequences, with the aim of encouraging the future extension and revision of Quetelet’s Thermic Law. My study is deliberately distinguished by the scientific fusion of theories and empirical realities established by sciences, such as psychiatry, sociology, psychology, epidemiology, evolutionary psychology, biology, neurology, physiology and ecopsychology in a way to add pieces of knowledge to criminology’s puzzle and for a more adequate understanding of the complexity that characterizes the relationship between violence and climate or weather patterns, which is currently in embryonic form in some issues, especially in Greece. In our country, precisely because there has been no research that extends introspectively beyond thermic law’s verification and therefore focuses on more weather phenomena, it is imperative to investigate this subject in the forcible future. For this reason, the other researchers’ studies presented, map this relationship in other States. First and foremost, in my own research, the interview i conducted with the ecopsychologists is exposed, in relation to the correlation between human, climate and aggression, subsequently, on the occasion of the scientists’ answers, my quantitative study’s way and aims are shaped, in Attica, which in the summers of 2016 and 2018 was characterized to a moderate and respectively to a large extent by the extreme weather phenomenon of rain storms, which is selected to be investigated quantitatively in synergy with homicide. Also, in the last section, measures are listed to eliminate the effects of this phenomenon on violence and homicide, based on the intervention in pillars that make up the whole “culture of the short term” that distinguishes people who live in less cold and warm climates. Through the extensive investigation of this subject and the inclusion of its ecopsychological perspective, we secondarily conclude that field of mental health as we know it overlooks the strengthening of our earthly and altruistic individual’s nature, especially those living in urban environments, and that the traditional way of understanding and formulating the criminological theory of self control no longer helps criminologists to gain a complete picture of it. Arriving at the conclusions, we realize that although climate change is undoubtedly a risk factor for homicide, both through its weather phenomena and through social conditions it creates, it wouldn’t be accurate to claim that in every case and in every corner of the planet, this association is unshakeable-as in many countries homicide marks a declining path-especially if we consider other variables such as economy, unemployment, social media’s influence, population density, advanced detection methods, adaptation to climate change, the already existing strong measures to combat this phenomenon in some countries, etc. On the other hand, violence and attacks seem to have a strong relationship with global warming and more generally with unusual extreme weather events. In the part of my quantitative study,there are evidences that at least for the two years of summers 2016 and 2018, homicide is more affected in that year characterized by more storms, and more lasting storms, just as it was mentioned in the part of my qualitative research. Finally, to cope with these destructive effects, anti-crime strategies should be adopted to include areas of knowledge from ecopsychology and biocriminology, with the aim to strengthen the healthy structuring of individual life plans apart from, of course, the tightening of penalties and the increase of patrols.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 219-244
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_KarfiNi_0320M010.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο