Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Το Πράσινο Ταμείο ως χρηματοδοτικό εργαλείο των Ο.Τ.Α. και η συμβολή του στην άσκηση πολιτικής για το αστικό περιβάλλον»
Τίτλος:«The Green Fund as a financial tool of local authorities and its contribution to the implementation of policy for the urban environment»
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρβελάς, Δημήτριος Γ.
Επιβλέπων:Ψυχάρης, Ιωάννης
Θέματα:
Keywords:Πράσινο Ταμείο, Χρηματοδοτικά Προγράμματα, Οργανισμοί Τοπικοί Αυτοδιοίκησης, Αστικές Παρεμβάσεις, Αστική Ανάπτυξη
Green Fund, Financial Programs, Local Authorities, Urban Intervention, Urban Development
Ημερομηνία Έκδοσης:2023
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει και αναλύει τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου και τη συμβολή του ως αναπτυξιακό εργαλείο των ΟΤΑ σε ζητήματα αστικών αναπλάσεων, παρεμβάσεων και γενικότερα αστικής ανάπτυξης. Αρχικά, προσεγγίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε αυτές να μετατραπούν σε πλήρως λειτουργικές και οικονομικά αυτοτελείς. Η προσπάθεια όμως προς την οικονομική αυτοτέλεια, σε μια εποχή κανονικοποίησης των κρίσεων, αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση τόσο για το Κεντρικό Κράτος, όσο και για τους ΟΤΑ και για το λόγο αυτό στη συνέχεια καταγράφονται τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουν σήμερα οι ΟΤΑ, ανάμεσα τους και το Πράσινο Ταμείο, ώστε να επιτύχουν την αναπτυξιακή πολιτική τους και τη γενικότερη αυτοτέλεια τους. Εν συνεχεία, γίνεται μία λεπτομερής καταγραφή του σκοπού, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του Πράσινο Ταμείου, αλλά και των πόρων που αυτό συλλέγει και διαχειρίζεται. Ακόμη παρουσιάζονται, όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα του και εξηγούνται οι στόχοι που καλείται το κάθε ένα από αυτά να επιτύχει. Αμέσως μετά, παρουσιάζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία του Πράσινου Ταμείου, σε επίπεδο εσόδων, προϋπολογισμών, απορροφήσεων αλλά και πληρωμών από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους δημοσιευμένους απολογισμούς, εκθέσεις και ισολογισμούς Η οικονομική ανάλυση και καταγραφή γίνεται τόσο συνολικά, όσο και συγκριτικά ανά ξεχωριστή περίοδο διοίκησης του Ταμείου. Ακολουθεί, η καταγραφή όλων των έργων αστικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τους ΟΤΑ από το 2011 έως και σήμερα και η ομαδοποίηση τους σε 4 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τους: 1) Απελευθέρωση Κοινόχρηστων Χώρων, 2) Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων, 3) Διαχείριση Απορριμμάτων και 4) Μελέτες. Η ομαδοποίηση συνοδεύτηκε από στατιστική επεξεργασία και χωρική απεικόνιση με θεματικούς χάρτες. Τέλος, παρουσιάζονται τα σχετικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του θεσμού του Πράσινου Ταμείο, θέτοντας και ορισμένες προτάσεις πολιτικής.
Abstract:The scope of the present postgraduate thesis is the presentation and the analysis of the Green Fund and its impact as a development tool for local authorities with respect to urban regeneration, intervention and urban development. Initially, the theoretical background of decentralized administrations, including the various legislative initiatives is approached, in order for the decentralized administrations to become fully functional and financially independent. In an era of crises (e.g., environmental, political, etc.) the effort towards financial independence for the decentralized administrations constitutes a rather difficult and/or challenging task for both the Central Government and the local authorities. As a result, in order to achieve the policy development and the general independence of the decentralized administrations the main financial tools, currently available for the local authorities, are listed, Green Fund also included. In the next chapter of this thesis, a detailed analysis of the overarching goal, the operation and of the responsibilities of the Green Fund is presented. In addition, the resources the Green Fund collects and manages are presented followed by a detailed presentation of the various financial programs and the associated goals. In Chapter 3, the Green Fund financial data, from the beginning of its operation till today, are presented, in terms of: (i) revenues; (ii) budget; (iii) systematic absorption; and (iv) payments. All the aforementioned data were collected from published accounts, reports and balance sheets. The economic analysis and notation took place for both the entire period of operation of the Green Fund and per the different administration periods. In Chapter 4, all the urban development projects, from 2011 till present, financed from the Green Fund and related to local authorities are registered and grouped in four main categories according to their purpose. These categories were: (i) public space release; (ii) public space renovation; (iii) waste management; and (iv) plans and studies. Furthermore, the following studies and the four groups were further assessed by means of statistical analysis and spatial visualization (i.e., thematic maps) using a Geographic Information System (GIS). Finally, in the last chapter the concluding remarks obtained from the holistic analysis of the Green Fund are presented followed by some policy recommendations.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2023
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 120-124
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_KarvelasDi_0821M056.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο