Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Φεμινιστική Εγκληματολογία: θεωρητικό πλαίσιο και ειδικές εστιάσεις»
Τίτλος:"Feminist Criminology: theoretical framework and specific focuses"
Κύρια Υπευθυνότητα:Γεωργακοπούλου, Θεοδώρα Δ.
Επιβλέπων:Λάζος, Γρηγόρης
Θέματα:
Keywords:Φεμινιστική θεωρία, έμφυλη βία, πατριαρχία, φύλο, τοξική αρρενωπότητα
Feminist theory, gender-based violence, patriarchy, gender, toxic masculinity
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία μέσα από τη μελέτη της Φεμινιστικής Θεωρίας, επιχειρεί να αναδείξει την ανδροκρατική οπτική που διατρέχει τη Συμβατική Εγκληματολογία και να τονίσει την αναγκαιότητα και την επικαιρότητα της Φεμινιστικής Εγκληματολογίας, ως μια επιστήμη που παύει να ερμηνεύει έννοιες όπως η φυλή, το φύλο, η σεξουαλικότητα και η τάξη ως αξιολογικά ουδέτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά ως πολιτικές κατασκευές και δημιουργήματα υστερόβουλων πρακτικών, οι οποίες διαχρονικά παράγουν και διατηρούν αποκλεισμούς, ταξικότητα και μεθόδους επιβολής εντός και εκτός των εθνικών ορίων. Με κύριους και βασικούς αποδέκτες της επιβολής αυτής οποιοδήποτε μπορεί να νοηθεί ως έμφυλο υποκείμενο, η Φεμινιστική Εγκληματολογία αναλαμβάνει να στρέψει το βλέμμα στην έμφυλη ανάλυση του εγκλήματος και στις διάχυτες –εντούτοις, εξαιρετικά οικειοποιημένες-εκφάνσεις του σεξισμού που διαμορφώνουν μια εξοντωτική, κυριαρχική και καθόλα βίαιη πραγματικότητα για οτιδήποτε προσομοιάζει του «θηλυκού». Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή του ανά χείρας πονήματος, είναι βιβλιογραφική-αρθρογραφική, κατά την οποία μελετήθηκαν διεξοδικά πηγές τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το βασικό πόρισμα που διατρέχει το σύνολο της εργασίας, είναι ότι το εθνοπατριαρχικό πρίσμα θεώρησης της γυναικείας–και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης- υπόστασης είναι εκείνο που κατασκευάζει τις βίαιες ανισότητες και εφόσον καταστεί δυνατή μια εκ θεμελίων μεταβολή σε αυτό μέσα από τις εναλλακτικές ιδέες που επικοινωνεί η Φεμινιστική Εγκληματολογία, το ελευθεριακό όραμα για κατάλυση κάθε μορφής κεντρική εξουσία και βαναυσότητα από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι περισσότερο προσεγγίσιμο. Για την επίτευξη του εγχειρήματος απόδειξης αυτής της υπόθεσης εργασίας, κρίθηκε σκόπιμη αρχικά η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και των εννοιολογικών οριοθετήσεων που προκύπτουν από τη Φεμινιστική Θεωρία και έπειτα η αναφορά σε επιμέρους περιπτώσεις έμφυλων ζητημάτων, όπως αυτές της σεξουαλικής παρενόχλησης, της άμβλωσης, της σωματικής βίας κατά των γυναικών, του εγκλεισμού των γυναικών, της πορνείας, του βιασμού, και της γυναικοκτονίας.
Abstract:This paper, through the study of Feminist Theory, attempts to highlight the masculine perspective that runs through Conventional Criminology and to emphasize the necessity and topicality of Feminist Criminology, as a science that ceases to interpret concepts such as race, gender, sexuality and order as value-neutral demographic characteristics, but as political constructions and creations of mercenary practices, which over time produce and maintain exclusions, class difference and methods of enforcement inside and outside national borders. With the main and basic recipients of this imposition being anyone who can be understood as a gendered subject, Feminist Criminology undertakes to turn its attention to the gendered analysis of crime and the pervasive - yet highly appropriated - manifestations of sexism that form a violent reality for anything that resembles the "female". The methodology followed for the writing of this dissertation is bibliographic-article-based, during which sources were studied in detail both domestically and internationally. The basic conclusion that runs through the whole work is that the ethno-patriarchal prism of the view of the female - and consequently of the human - being is the one that constructs the violent inequalities and if a fundamental change be done through the alternative ideas that communicates Feminist Criminology, the libertarian vision for the overthrow of all forms of central power and brutality from person to person, is more approachable. In order to achieve the proof of this working hypothesis, it was deemed appropriate the theoretical framework and conceptual boundaries arising from the Feminist Theory to be presented first, and then to refer to aliquot cases of gendered issues, such as sexual harassment, abortion, violence against women, female incarceration, prostitution, rape, and femicide.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 107-114
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_GeorgakopoulouTh_3219M002.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο