Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:«Το ζήτημα της «καλύτερης νομοθέτησης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η ελληνική ανταπόκριση»
Τίτλος:"The issue of better regulation in European Union and the Greek response"
Κύρια Υπευθυνότητα:Χατζηξενοφών, Μαρία Χ.
Επιβλέπων:Πασσάς, Αργύρης Γ.
Θέματα:
Keywords:Καλή Νομοθέτηση, έξυπνη νομοθεσία, αξιολόγηση συνεπειών ρυθμίσεων, διαβούλευση, εκ των υστέρων αξιολόγηση, απλούστευση διαδικασιών, μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων, συντονισμός, εποπτικό όργανο
Better Regulation, smart regulation, regulatory impact assessment, consultation, ex post evaluation, simplification of procedures, reduction of administrative burdens, coordination, oversight body
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο τίτλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι το ζήτημα της καλύτερης νομοθέτησης στην Ε.Ε. και ειδικότερα η ανταπόκρισης της ελληνική ενσωμάτωσης. Η διαδικασία θέσπισης των νομοθετημάτων, από τη δημιουργία της ιδέας για νομοθετική πρωτοβουλία έως την υιοθέτηση και την υλοποίηση της, φέρει χαρακτηριστικά από ορισμένες αρχές, οι οποίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ και η πολιτική της Ε.Ε. για την ενίσχυση της καλής νομοθέτησης ακολουθούν την ίδια πορεία ήτοι την προσαρμογή της νομοθεσίας στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (προς όφελος των επιχειρήσεων και του πολίτη με την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση της δαπάνης). Απώτερος σκοπός είναι να διατηρηθεί το αίσθημα της ασφάλειας δικαίου, μέσα σε ένα περιβάλλον τόνωσης της επιχειρηματικότητας. Ο προγραμματισμός του ρυθμιστικού έργου, σε συνδυασμό με το συντονισμό και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου εν γένει, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών προτάσεων, καθιστά τις μεθόδους εργασίας πιο διαφανείς και μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα στον τομέα των ορθών πρακτικών. Μέσα από την παρουσίαση των φάσεων του ευρύτερου νομοθετικού κύκλου αξιολογείται ο βαθμός υιοθέτησης της έξυπνης νομοθεσίας από την ελληνική έννομη τάξη, από τη θέσπιση ενός νομοθετήματος ως την εφαρμογή και αξιολόγησή του. Παράλληλα, μελετάται η φύση των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων για την καλή νομοθέτηση δομών, ήτοι του Γραφείου Καλής Νομοθέτησης και του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. Από την μελέτη αυτή προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εφαρμογή της καλής νομοθέτησης στην Ελλάδα και διατυπώνονται προτάσεις για την βελτίωσή της, κυρίως αναφορικά με τον συντονισμό της και τη δημιουργία ενός εποπτικού οργάνου σε όλες τις φάσεις του νομοθετικού κύκλου.
Abstract:The aim of the present study is the quest and analysis of use of the smart regulation tools in all stages of the legislative cycle, putting emphasis on the Greek case. The legislative process, starting from the conception of the idea for legislative initiative to the adoption and implementation of it, presents specific characteristics and is regulated by various different principles among countries. However, in the centre of our study, lies the international occupation and practice, as it emerges from integrated policies for the simplification and improvement of the regulatory environment. The OECD recommendations and the EU’s policy about the enhancement of better regulation, move towards the same direction: their texts talk about the adaptation of the regulation to the current needs, for the benefit of businesses and citizens (saving time and reducing expenses). The final aim is to maintain the feeling of legal certainty, in an environment where business activity is boosted. Planning the regulatory project, in combination with coordinating and observing the governmental project in general, contributes to the quality improvement of the legislative proposals, renders more transparent the working methods and can constitute an example in the sector of best practices. Through the presentation of the stages of the wider legislative cycle, it is possible to evaluate the degree of adoption of smart regulation from the Greek legal system starting from law-making to its implementation and evaluation. Meanwhile, the nature of responsibilities of better regulation structures, in particular the Better Regulation Office and the Legislative Initiative Office, is examined. Through this study, some interesting conclusions about the implementation of better regulation in Greece are drawn and suggestions are made for its improvement, mainly concerning its coordination and the creation of an oversight body in all stages of the legislative cycle.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 49-53
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_ChatzixenofonMa_1219M055.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο