Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εσωτερική μετανάστευση τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες( 1949-1967): ο λόγος του Τύπου και οι κρατικές πολιτικές
Τίτλος:The internal migration during the first post-war decades ( 1949-1967): the Press discourse and the state policies
Κύρια Υπευθυνότητα:Γεωργικοπούλου, Αγγελική Α.
Επιβλέπων:Βεντούρα, Λίνα
Θέματα:
Keywords:Αποκέντρωση, αστυφιλία, δεκαετίες 1950 και 1960, εσωτερική μετανάστευση, Τύπος
Decentralization, urbanism, 1950s and 1960s, internal migration, press
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος « Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» του Παντείου Πανεπιστημίου, πραγματεύεται τον τρόπο που ο Τύπος αντιμετώπισε το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης και τις κρατικές πολιτικές που ασκήθηκαν γι αυτό κατά τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και συγκεκριμένα από το 1949-1967. Ειδικότερα εξετάζει πώς ο Τύπος ,ως κύριος φορέας του δημόσιου λόγου, καταγράφει το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης που ήταν σε εξέλιξη , ποια στάση κρατούν απέναντι του επιλεγμένες εφημερίδες της εποχής καθώς και τις ιδεολογικές αφετηρίες στο λόγο και στη ρητορική τους για το ζήτημα . Επίσης εξετάζει κατά πόσο η επίσημη πολιτική προσπάθησε να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την εξέλιξη του φαινομένου τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και σε επίπεδο πράξεων και πολιτικών επιλογών και πώς ο Τύπος στάθηκε απέναντι σε αυτές τις επιλογές. Διαπιστώνεται ότι παρά την έντονη, συγκροτημένη και ενορχηστρωμένη αποδοκιμασία του Τύπου, το ρεύμα της αστυφιλίας όχι μόνο δεν περιορίστηκε αλλά διογκώθηκε στη δεκαετία του 50,έφτασε σε μια έξαρση της δυναμικής του στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η επικριτική στάση του Τύπου και του πολιτικού λόγου ευρύτερα για την αστυφιλία έρχεται σε αντίφαση με τη βασική πολιτική επιλογή των μεταπολεμικών κυβερνήσεων που ήταν η ανάπτυξη μέσω της εκβιομηχάνισης και η οποία συνεπαγόταν την αστικοποίηση. Ο λόγος του Τύπου αντανακλά τον φόβο που προκαλεί η ανατροπή των παραδοσιακών αγροτικών δομών και την αμηχανία μπροστά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με την αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Η αποτρεπτική ισχύς άλλωστε των στοχευμένων κατά της αστυφιλίας δημοσιευμάτων ανατρέπονταν στην πράξη από τα πλεονεκτήματα της ζωής στις πόλεις που άμεσα ή έμμεσα καταγράφονται από τον Τύπο. Οι πολιτικές του ελληνικού μεταπολεμικού ελληνικού κράτους, αντιφατικές, αποσπασματικές και ανεπαρκείς ,δεν μπόρεσαν να ανακόψουν το ρεύμα συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα και να διαμορφώσουν ένα μοντέλο ισόρροπης ανάπτυξης κέντρου περιφέρειας
Abstract:This dissertation was conducted in the framework of the postgraduate program "Political Science and Modern History" of Panteion University and discusses the means through which the press dealt with the phenomenon of internal migration and the state policies that were implemented during the first two post-war decades (1949-1967). More specifically, it examines the way that the press, as the main carrier of public discourse, records the phenomenon of internal migration that was developing at the time and the attitude that was held towards the press as well as the ideology on which it was based. It also examines in what degree the official policy has tried to encourage or discourage the development of the phenomenon, both in terms of speech and in terms of actions and political choices, and how it was addressed by the press. It must be stressed that despite the intense disapproval of the press, the tide of urbanism increased in the 1950s and reached a peak in its dynamics in the late 60s and early 70s. The condescending attitude of the Press and the political discourse in general on urbanism, contradicts the principal choice of post-war governments which was the development through industrialization and which entailed urbanization. The Press discourse reflects the fear caused by the overthrow of traditional rural structures and the embarrassment in the face of the new facts shaped by the urbanization of Greek society. The anti-urban publications was overturned by the advantages of the city life which was presented by the press. The policies of the Greek post-war state became contradictory, inadequate and could not regulate the concentration in the capital, so that a model of balanced development of a regional centre would be formed.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 155-164
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_GeorgikopoulouAg_1118M005.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο