Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση
Τίτλος:Social rights and recession
Κύρια Υπευθυνότητα:Μπαφαλούκου, Mαρία Ι.
Επιβλέπων:Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Μαρία-Νέδα Α.
Θέματα:Κοινωνικά δικαιώματα
Social rights
Οικονομική ύφεση
Depressions
Keywords:Κανονιστικό περιεχόμενο, αγώγιμες αξιώσεις, ευρωπαϊκή κοινωνική προστασία, μνημονιακή πολιτική, διάκριση των εξουσιών, δημοκρατική αρχή, ενεργός πολίτης
status positivus, judical consideration, european protection, ECHR, memorandum, democracy, balance of powers, active citizen
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί σοβαρή απειλή για τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους (status positivus) τελούν υπό εξάρτηση των κρατικών παροχών, και υπόκεινται σε οριακό δικαστικό έλεγχο. Λόγω του γεγονότος ότι τα κοινωνικά δικαιώματα εξαρτώνται από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, η ύφεση έχει προκαλέσει πολλαπλές παραβιάσεις στα κοινωνικά δικαιώματα. Τα «Μνημόνια» και οι δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν εγείρει πολλά ερωτήματα κατά πόσον αυτά τα μέτρα λιτότητας συμμορφώνονται με το ελληνικό Σύνταγμα και τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Η προσπάθεια της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει εάν αυτές οι έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, δεδομένου ότι έχει υποστηριχθεί ότι παρόλη η σημασία της κρίσης, τα κοινωνικά δικαιώματα δεν πρέπει να παραβιάζονται κατάφωρα δεδομένου ότι συνδέονται πραγματικά με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που αποτελούν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η κρίση είναι μια ευκαιρία για να επανεξετάσουμε το γεγονός πως τα κράτη είναι υπόλογα απέναντι στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αρθρώσει σθεναρά τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες δεν μπορούν να περιορισθούν ακόμα και σε περιόδους ύφεσης και να δείξει πως οι θεμελιώδεις αρχές είναι αυτές που πρέπει να κατευθύνουν τις πολιτικές ως απάντηση στην κρίση . Η κρίση είναι και μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε το ρόλο του κράτους στη ρύθμιση της δημιουργίας πλούτου και της ανακατανομής οφέλους ως προς την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι διακρατικές επιπτώσεις της κρίσης υπογραμμίζουν πιο δυναμικά την υποχρέωση και την ευθύνη που έχουν τα κράτη να σεβαστούν, να προστατεύσουν, και να εκπληρώσουν τα κοινωνικά δικαιώματα.
Abstract:The global economic crisis poses a severe threat to social rights, which by nature are “positive” and thus not amenable to judicial consideration. Due to the fact that social rights depend on economic and political conditions, recession has caused numerous violations as far as they are concerned. The so-called “Memorandum” is related to a series of loan agreements, which have been signed between Greece, its European partners (EU), the International Monetary Fund and the European Central Bank. In this context, many questions have been raised regarding these austerity measures and their affiliation with the Greek Constitution and the European Treaties as well. The present thesis attempts to examine the important issue of whether these exceptional and urgent circumstances could explain such political decisions, since it has been quoted that despite the significance of the crisis, social rights should not be blatantly violated, on the grounds that they are truly connected with the human and political rights, which utterly represent the foundations of democracy. Hence, crisis provides an alternative in order to re-evaluate on how states could possibly be held accountable, concerning their fulfilment on respecting human rights. Now more than ever, the human rights movement needs to articulate vigorously the fundamental principles that cannot be rescinded even in times of recession and at the same time demonstrate the effective methods on how these should guide policy responses to the crisis. Due to the severe results of the crisis both on economic and sociological terms, it is nowadays considered vital to examine the responsibilities of the states in regulating the creation of wealth and redistributing its benefits towards the universal realization of economic and social rights. The transnational impacts of the crisis highlight the need to frame accountability in global terms and to assert more vigorously the notion that states owe to respect, protect, and fulfil social rights.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 58-64
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2013
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_MpafaloukouMa.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο