Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ανθρωποκτονία στη σύγχρονη Ελλάδα και η κατηγοριοποίησή της βάσει των κινήτρων των δραστών της: μια μελέτη δικαστικών αποφάσεων της περιόδου 2005-2015
Τίτλος:Homicide in modern Greece and its classification according to the perpetrator’s motives: a study of judgments published in between 2005 and 2015
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταθακοπούλου, Χαρίκλεια Π.
Επιβλέπων:Ζαραφωνίτου, Χριστίνα
Θέματα:
Keywords:Ανθρωποκτονία, κίνητρα, τυπολογία, σύγχρονη Ελλάδα
Homicide, motives, typology, modern Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην ανά χείρας εργασία επιχειρείται η μελέτη του φαινομένου της ανθρωποκτονίας στη σύγχρονη Ελλάδα, με κεντρικό άξονα το κίνητρο του δράστη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανθρωποκτονία προσεγγίζεται εννοιολογικά και εξ επόψεως θεωριών όπως ψυχολογικές, του υποπολιτισμού της βίας και της ανομίας. Γίνεται επίσης σύντομη μνεία στη φαινομενολογία της, όπου παραθέτουμε κάποιες ποσοτικές διαστάσεις της σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο και ερειδόμενες σε βιβλιογραφικές πηγές διαπιστώσεις για τη σχέση δράστη-θύματος, τον χρόνο, τον τόπο και το μέσο τέλεσης, εστιάζοντας κυρίως στο εγχώριο επίπεδο. Στόχος μας είναι η δόμηση μιας τυπολογίας για την ανθρωποκτονία επί τη βάσει του κινήτρου του δράστη της, προσαρμοσμένη στα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα. Κατόπιν της στηριζόμενης στην σχετική ταξινόμηση που υιοθετεί ο M. Cusson ανάλυσης κατηγοριών του εν λόγω φαινομένου, προχωρούμε στην έρευνά μας. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της έμμεσης παρατήρησης και ειδικότερα το μεθοδολογικό εργαλείο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου γραπτών τεκμηρίων και έχοντας ως δείγμα μας την αναρτηθείσα στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» νομολογία των ετών 2005-2015 σχετικά με την εκ προθέσεως ανθρωποκτονία, επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τα εκάστοτε κίνητρα των ανθρωποκτόνων, όπως αυτά προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά των δικαστικών αποφάσεων και με παράλληλη αναφορά έτερων πλαισιωτικών του κινήτρου στοιχείων. Τέλος, καταρτίζουμε την σκοπούμενη τυπολογία και καταλήγουμε στη σύνδεση των ανθρωποκτονιών στη σύγχρονη Ελλάδα με τον ατομικισμό και τη γενικότερη περιρρέουσα κατάσταση ανομίας.
Abstract:Through the work at hand, we intend to study the phenomenon of homicide in modern Greece, centering on the motives behind the said crime. In this context, homicide is being approached from the standpoint of its context, as well as of theories explaining it, such as psychological ones, the subculture of violence and the anomie theory. Furthermore, a brief reference to its phenomenology is being made, providing some of its quantitative dimensions at the international and -mainly- national level, based on bibliography findings about the perpetrator-victim relationship, the when, the where and the how of homicide. Our goal is to construct a typology of homicide based on the perpetrator’s motive and adapted to modern greek reality. After adopting M. Cusson’s classification of homicide, we analyze the different types of the crime under examination and then proceed to our research. The method of data collection we choose to use is the qualitative method of indirect observation and to be more specific the one of text analysis, while our sample consists of the judgements published in between 2005 and 2015 regarding intentional homicide cases posted by the greek Case Law Research Guide “ΝΟΜΟΣ” (“LAW”). Based on the derived by the aforementioned sample data, we pursue to understand what motivates each killer. Finally, our work comes to an end by setting up the intended typology of homicide and correlating homicide in modern Greece with individualism and the general anomie situation.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 181-193
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_StathakopoulouHa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο