Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:"Αναπνέοντας διαφορετικά στην Abya Yala: συνάντηση με τις κοσμοθεωρίες (cosmovisiónes) των αυτόχθονων της Κολομβίας
Τίτλος:Breathing differently in Abya Yala: an encounter with the visions (cosmovisiónes) of the indigenous people of Colombia
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαραμαθά, Χρυσούλα Α.
Επιβλέπων:Riboli, Diana
Θέματα:
Keywords:Abya Yala, φύση, έδαφος, κοινότητες, αυτόχθονες πληθυσμοί
Abya Yala, nature, territory, communities, indigenous people
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν αρχικά να προσεγγίσει με σεβασμό και διάθεση πραγματικής κατανόησης τις κοσμοθεωρίες των αυτόχθονων πληθυσμών της Abya Yala, να εξετάσει με ποιο τρόπο συνυπάρχουν εντός των Εθνών – Κρατών και να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους συνδιαλέγονται με το κυρίαρχο παράδειγμα προκειμένου να επιβιώσουν. Διερευνά μέσω αυτών των πυλώνων την δυνατότητα συνεργασίας με τον δυτικό τρόπο σκέψης, με στόχο την εύρεση μίας εναλλακτικής προσέγγισης στο αδιέξοδο που φαίνεται να ενέχει αυτός ο τρόπος οργάνωσης του κόσμου. Έγινε προσπάθεια να φωτιστούν οι έννοιες φύση, περιβάλλον, έδαφος και cosmos μέσα από τα μάτια των αυτόχθονων πληθυσμών της περιοχής του Αμαζονίου και των Άνδεων, με επικέντρωση στην Κολομβία και στο έθνος των Nasa. Παρουσιάστηκαν οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί αυτοί στη συνάντησή τους με ένα νομικό σύστημα το οποίο βασίζεται σε εντελώς διαφορετικούς κανόνες και έγινε μία περιγραφή των αγώνων για την επιβίωσή τους σε έναν εχθρικό κόσμο. Η έρευνα βασίζεται σε δευτερογενείς κυρίως πηγές, με έμφαση στην μελέτη άρθρων, και εθνογραφιών, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε η πρόθεσή να δοθεί έμφαση στη φωνή των ίδιων των κοινοτήτων, όπως αυτή εκφέρεται διαμέσου των οργάνων αντιπροσώπευσής τους. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με δύο ανθρώπους που είχαν , έρθει έμμεσα η πρώτη και άμεσα ο δεύτερος, σε επαφή με το έθνος των Nasa και των οποίων η συνεισφορά υπήρξε πραγματικά πολύτιμη. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα; Νομίζω η έρευνα που διεξήγαγα περισσότερο ενέτεινε τους ήδη υπάρχοντες προβληματισμούς μου σχετικά με την ανάγκη αλλαγής παραδείγματος και την αμφισβήτηση της υπεροχής του δυτικού μοντέλου διαβίωσης ως της μόνης εναλλακτικής ενώ, τέλος, εδραίωσε την πεποίθηση μου ότι χρειάζεται συντονισμένες κινήσεις σε κινηματικό και θεσμικό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω.
Abstract:The aim of this paper was initially to approach the worldviews of the indigenous peoples of Abya Yala with respect and real understanding, to examine how they coexist within the Nation-States and to explore the ways in which they interact with the dominant paradigm in order to survive. It explores through these pillars the possibility of working with Western thinking in order to find an alternative approach to the dead-end that this way of organising the world seems to entail. An attempt was made to illuminate the concepts of nature, environment, territory and cosmos through the eyes of the indigenous peoples of the Amazon and Andean region, focusing on Colombia and the Nasa nation. It presented the enormous difficulties that these populations face in their encounter with a legal system based on completely different rules and described their struggles for survival in a hostile world. The research is based mainly on secondary sources, the study of articles, ethnographies, and with an emphasis on the voice of the communities themselves, as expressed through their representative bodies. I had the opportunity to talk to two people who had indirectly (the first) and directly (the second) come into contact with the Nasa nation and whose contributions have been truly valuable. As for the conclusion I came to…I think the research I carried out has intensified my already existing concerns about the need for a paradigm shift and the questioning of the predominance of the western model of living as the only alternative and, finally, it has consolidated my belief that concerted movements at the movement and institutional level are needed in order to achieve the above.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία", 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 55-60
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
52PMS_MaramathaCh_5220M012.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο