Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Ο ποινικός στιγματισμός του ανηλίκου και η επίδρασή του στη δευτερογενή παρέκκλιση
Τίτλος:The impact of criminal justice involvement and official labeling of juvenile delinquents on secondary deviance
Κύρια Υπευθυνότητα:Κοντοπούλου, Ελένη N.
Επιβλέπων:Ζαραφωνίτου, Χριστίνα
Θέματα:
Keywords:Ποινικός στιγματισμός, κοινωνικός έλεγχος, ανήλικοι παραβάτες, υποτροπή, εγκληματική καριέρα
Official labeling, social control, juvenile delinquents, recidivism, criminal careers
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των συνεπειών της πρώιμης εμπλοκής στο ποινικό σύστημα και κατ’ επέκταση της επίδρασης του ποινικού στιγματισμού των ανηλίκων στην υποτροπή. Επιπλέον, από κοινού με τους παράγοντες εγκληματοποίησης λαμβάνουμε υπόψη και διάφορους παράγοντες εγκληματογένεσης. Ειδικότερα, εξετάζουμε την επίδραση της ποινικής εμπλοκής και του ποινικού στιγματισμού στην υποτροπή συγκρίνοντας μια ομάδα παραβατών, οι οποίοι ενεπλάκησαν κατά την ανηλικότητα στο ποινικό σύστημα (πειραματική ομάδα) με μια ομάδα ατόμων, τα οποία ενεπλάκησαν σε εγκληματική δράση κατά την ανηλικότητα χωρίς ωστόσο ποτέ να συλληφθούν (ομάδα ελέγχου). Η έρευνά μας στηρίζεται σε δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν από 4 πηγές: μέσω συνεντεύξεων με 40 ενήλικες κρατουμένους, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στο ποινικό σύστημα κατά την ανηλικότητα και με 16 παραβάτες, οι οποίοι υποβάλλονταν στο αναμορφωτικό μέτρο της επιμέλειας από την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων σε συνδυασμό με τη μελέτη δικογραφιών, ποινικών μητρώων και ατομικών φακέλων (τριγωνοποίηση) καθώς και μέσω αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων από 53 φοιτητές, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε αξιόποινες πράξεις κατά την ανηλικότητα αλλά ουδέποτε συνελήφθησαν (τελικό δείγμα 12 φοιτητές). Λόγω του σκόπιμου και διαθέσιμου χαρακτήρα του δείγματος περιοριστήκαμε στη χρήση περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και στην ανάδειξη απλών συσχετίσεων μεταξύ των υπό διερεύνηση μεταβλητών. Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης της ετικέτας, οι βασικοί εκπρόσωποί της, η κριτική που της ασκήθηκε καθώς και οι πιο σημαντικές θεωρίες περί νεανικής παραβατικότητας. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στη θεωρία της ετικέτας έτσι όπως έχει μελετηθεί σε εμπειρικό επίπεδο βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και στο ζήτημα της εγκληματικής σταδιοδρομίας υπό το πρίσμα μιας συνθετικής εγκληματολογικής θεώρησης, η οποία περιλαμβάνει και την οπτική της θεωρίας της αλληλεπίδρασης. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας έρευνας, η μεθοδολογία, το πλαίσιο εφαρμογής των ερευνητικών μας εργαλείων ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής.
Abstract:The goal of the present study is the exploration of the consequences of early criminal justice involvement and consequently the effect of stigmatizing adolescents as deviant on recidivism. Furthermore, we also take into consideration various criminogenic factors. More specifically, we explore and evaluate the effect of juvenile justice involvement and official labeling on recidivism by comparing delinquents who have been involved in juvenile criminal justice system (experimental group) with individuals who committed criminal acts during adolescence but were never arrested (control group). Our research is based on data gathered from 4 sources: interviews with 40 adult inmates who were involved in juvenile justice system during adolescence and 16 individuals who were placed under the care of the service of supervisors for minors in conjunction with their court, police and personal records (triangulation) and questionnaires completed by 53 college students who were involved in criminal acts during adolescence but were never arrested (final sample 12 students). Because both experimental and control groups were purposive and available samples, we used descriptive statistics in order to determine the relationships between variables in the data set without proceeding to “significance testing.” In the first part of the current study we present the theoretical framework of labeling theory, the most important labeling theorists and the criticisms of the labeling perspective as well as the most important theories about juvenile delinquency. In addition, we make a reference to the bulk of the empirical studies conducted in the field of labeling theory based on a literature review and we also present the various criminological approaches about criminal careers including the interactionist perspective. In the second part, we present the aim and objective of the current study, the methodology, the application framework of our research tools, the analysis of the primary empirical data collected, the conclusions based on the interpretation of these data as well as some propositions relevant to policy-making against juvenile delinquency.
Περιγραφή:Η Bιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 459-513
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3DID_Kontopoulou_El.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο