Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η πληροφοριακή παιδεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση : διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών
Κύρια Υπευθυνότητα:Κανάκη, Χριστίνα
Επιβλέπων:Δημηρούλης, Δημήτρης
Θέματα:Πληροφοριακή παιδεία -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογίκες μελέτες
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες -- Σχέσεις με σχολές και προγράμματα σπουδών -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες
Information literacy -- Study and teaching (Higher) -- Greece -- Case studies
Academic libraries -- Relations with faculty and curriculum -- Greece -- Case studies
Ημερομηνία Έκδοσης:2011
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών αποσκοπεί στην αναλυτικήπεριγραφή της έννοιας: «πληροφοριακή παιδεία», όπως αυτή γίνεταιαντιληπτή στο πλαίσιο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ηκατανόηση των διαφορετικών τρόπων που οι φοιτητές βιώνουν εμπειρικά τησχέση τους με την αναζήτηση, αξιολόγηση και χρήση των πληροφοριών,καθώς και η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξηπληροφοριακών δεξιοτήτων αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνας.Μεθοδολογικά, για τη διερεύνηση του θέματος υιοθετήθηκε ένα μικτόερευνητικό σχέδιο δύο προσεγγίσεων. Με την πρώτη μέθοδο, επιδιώχθηκε ηπεριγραφική παρουσίαση της εμπειρίας στην αναζήτηση και χρήσηπληροφοριών στο σχολείο (ποσοτική διερεύνηση με χρήση ερωτηματολογίουσε αντιπροσωπευτικό δείγμα 620 φοιτητών, εισαχθέντων στο ΠάντειοΠανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 2007-8). Με τη δεύτερη μέθοδο,επιδιώχθηκε η διερεύνηση της διαφοροποίησης των αντιλήψεων τωνφοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο πανεπιστήμιο (ποιοτικήφαινομενογραφική έρευνα δε δύο φάσεις, μέσω ατομικών συνεντεύξεων σε47 τυχαία επιλεγμένους ενεργούς φοιτητές από όλα τα τμήματα του ίδιουΠανεπιστημίου, και μέσω επικοινωνίας με τη χρήση ηλεκτρονικούταχυδρομείου, Μάρτιος 2009-Ιούλιος 2010). Στα αποτελέσματα της έρευνας,περιλαμβάνονται οι κατηγορίες περιγραφής των διαφορετικών αντιλήψεων,η μεταξύ τους συσχέτιση, αλλά και η συσχέτισή τους με τις έννοιες πουτέθηκαν από τους συμμετέχοντες. Περιλαμβάνεται επίσης, η ανάλυση τωνεπιπέδων επίγνωσης που διαμορφώνουν οι φοιτητές ως προς την σχέση τουςμε την πληροφορία. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα αυτάμπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του μηχανισμού μάθησης διαμέσου της αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων που υποστηρίζουν ταπρογράμματα σπουδών. Η αναμόρφωση του περιεχομένου τους με σκοπότην κάλυψη των διαπιστωμένων ανεπαρκειών, σύμφωνα με τις πραγματικέςανάγκες των φοιτητών και τις αντιλήψεις που αναπτύσσονται εντός τουεκπαιδευτικού πλαισίου, αποτελεί απώτερο σκοπό της έρευνας αυτής.ivΤέλος, η καλλιέργεια αποδοτικών πρακτικών πληροφόρησης γίνεταιαντιληπτή από τους φοιτητές ως επιδίωξη που επιτυγχάνεται με την ένταξητης πληροφοριακής παιδείας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Abstract:The exploration of students’ perceptions aims at describing analytically theconcept of “Information Literacy” as it is conceived in the context of Greekhigher education. The understanding of the different ways of experiencinginformation seeking, evaluation and use, as well as, the identification offactors affecting the development of information skills in higher education,are considered as the main objective of this dissertation. This objective wasattempted to be achieved through a mixed research plan of twomethodological approaches. Firstly, through the descriptive presentation ofexperience in information seeking and use at school (survey questionnairecompleted by a representative sample -620 students- of the PanteionUniversity’s freshmen population during entrance semester 2007-2008).Secondly, through the exploration of students’ conceptions about theirrelationship with information while studying at the university(phenomenographical interviews conducted at a randomly chosen sample of47 students of all academic departments in two phases -face to faceinterviews and e-mail interviews, March 2009 to July 2010). In the researchresults, the categories of description of varying conceptions that studentsexperienced empirically in the three years time, the varying meaningstructures and the structural relations among them are included. Theanalysis of the varying structures of awareness is also included.Conclusively, these results could be exploited for the purpose ofstrengthening the mechanism of learning, through the evaluation of learningoutcomes of curriculum. The reform of its content, in order to support theidentified deficiencies according to the information needs and theconceptions which were depicted in context, was the ultimate goal of thisstudy. Finally, the cultivation of efficient information practices within theuniversity was conceived by students to be reached through the integrationof information literacy into the educational process.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, 2011
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 328-363
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41DID_Kanaki_Ch application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο