Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

 
Τίτλος: Μεταπτυχιακές εργασίες
Περιεχόμενα:   Η σχέση οικονομικής εξάρτησης στις διαρκείς συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης (εμπορική αντιπροσωπεία-διανομή) κατά το δίκαιο του ανταγωνισμού
Έθνος, φύλο, σεξουαλικότητα : εξουσία και αντιστάσεις στον λόγο του τύπου για την κρίση στην Ελλάδα
Η διαμεσολάβηση ως νέα μορφή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Η νομική προστασία από την ηθική παρενόχληση στις εργασιακές σχέσεις
Η δημόσια διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών : μια μελέτη της παραγωγικής διάστασης της εξουσίας σε πέντε (5) ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους
Το ασφαλιστικό πρόβλημα των τραπεζοϋπαλλήλων
Είναι αμφίδρομη η σχέση ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης;
Ψηφιακά τεκμήρια και πηγές έρευνας για την ιστορία της τέχνης: ερευνητικά ζητήματα, εργαλεία, προοπτικές
Κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα: η περίπτωση των οργανώσεων και των κομμάτων της άκρας δεξιάς 1975-2007
Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη
Αγροτική Τράπεζα και αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Νέες μορφές διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: νέες δομές και ειδικές νομικές ρυθμίσεις
iid:1036
iid:1037
Ο ρόλος των βασικών υπηρεσιών (essential services) στην αστική βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο της Μεσογείου
Το άρθρο 28 του συντάγματος και η σχέση αυτού με το κοινοτικό δίκαιο
Κριτική της δικαιϊκοπολιτικής φιλοσοφίας του Thomas Hobbes υπό το φως της αριστοτέλειας φιλοσοφίας
Ποσοτική εκτίμηση του εφικτού λόγου μη εργαζομένων-εργαζομένων: μια ανάλυση εισροών-εκροών
Γυναίκες Αθηναίες: ο ρόλος και η νομική τους θέση στην οικογένεια κατα την περίοδο των κλασικών χρόνων
iid:1062
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η προοπτική ένταξης της Τουρκίας: οφέλη και προβλήματα
iid:1064
Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές τράπεζες
Βιοτεχνολογία και βιοηθική: η έρευνα και χρήση βλαστοκυττάρων
Μέτρα ασφαλείας: στο μεταίχμιο της εναλλακτικής ποινής και θεραπείας: κριτική προσέγγιση
iid:1069
Σύμβαση εκτέλεσης δημόσιου έργου
Χρηστή και εύρυθμη διοίκηση
Η κοινοτική περιφερειακή πολιτική για την περίοδο 2007-2013: το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
iid:1085
Μουσική βιομηχανια: το φαινόμενο mp3
Η χρήση του μύθου στο ζωγραφικό έργο του Boticelli: το πέρασμα από τη συλλογικότητα του Μεσαίωνα στον ατομισμό της Αναγέννησης
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιογραφική δεοντολογία σε κρίση: ο ρόλος της ψηφιακής πραγματικότητας
Το μέλλον του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση της επιχείρησης: έρευνα
Ηγεσία και αποτελεσματικότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: ο περιοδικός τύπος στην κρίση αξιοπιστίας: αξίες αρχές και δεοντολογία
Σύγχρονη Disney: αμερικάνικη κουλτούρα και κοινωνικά μηνύματα
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία των media: μελέτη συναισθηματικής νοημοσύνης παρουσιαστών κεντρικών δελτίων ειδήσεων
Ανάλυση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συσχετισμό με την συμπεριφορά καταναλωτή: μπορούν οι ενέργειες μιας εταιρείας να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών;
Εθνικά συστήματα καινοτομίας
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε τηλεπικοινωνιακές εταιρίες της Ευρώπης, ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής
Η ελευθερία έκφρασης γνώμης κατά το υπερεθνικό και εθνικό δίκαιο: ο προκλητικός και ο μισαλλόδοξος λόγος
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας: η περίπτωση της Ελλάδας
Η διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα
Νομικά ζητήματα από την καταχώριση ονομάτων χώρου (Domain names)
Domain names & διακριτικά γνωρίσματα
Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 253 Α, 1 και εδ. α' και δ' Κ.Π.Δ. για την δικονομική αντιμετώπιση τρομοκρατικών πράξεων: νομοθετικό πλαίσιο και δικαιοκρατικά όρια
Η προσέγγιση του σύγχρονου οργανωμένου εγκλήματος υπό το πρίσμα της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων
Η "μάστιγα της κατοχής", η πείνα ως αιτία θανάτου στην κατοχή (1941-1944) και η αναζήτηση των θυμάτων της
Αναπαραστάσεις του Φαναριώτη στον ελληνικό τύπο της οθωνικής περιόδου
Η εναρμονισμένη πρακτική των επιχειρήσεων κατά το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.703/77 και το άρθρο 81 παρ.1 Συνθ. Ε.Κ.
Η έννοια της συνολικής εντύπωσης για την προστασία του σήματος
Πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε μετανάστες και μετανάστριες στην Ελλάδα
Νομική προστασία λογισμικού
Το ηλεκτρονικό έγκλημα και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μουσεία και άτομα με αναπηρία: μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και τρόποι αντιμετώπισής τους
Οι συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας κατά τη νομολογία του ΔΕΚ
Η προστασία του μισθωτή στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών πραγμάτων
Η γλωσσική διάσταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Το έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης ακύρωσης στα πλαίσια του άρθρου 6, παρ.1, ΕΣΔΑ
Ψηφιακά έγγραφα και ηλεκτρονικό εμπόριο
Η ποινική ρήτρα και ειδικότερα το ζήτημα της υπέρμετρης ποινής κατ/άρθρον 409 ΑΚ
Εθνικά κοινοβούλια και ενωσιακή οικοδόμηση
Ο παρεμπίπτων έλεγχος των διοικητικών πράξεων από τον ποινικό δικαστή στο δίκαιο του περιβάλλοντος
Οι σχέσεις των υπηρεσιών του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των διαδικασιών του κοινοτικού προϋπολογισμού
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και δίκαιο της συγγένειας
Η νομολογιακή πραγμάτευση του Φ.Π.Α. από το Δ.Ε.Κ.
Το νομικό καθεστώς των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: ιδίως όσον αφορά τη διοίκηση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων
Ανεργία και πληθωρισμός στην Ελλάδα
Ανεργία και νεαροί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γυναίκα, απασχόληση, ανεργία
Τεχνολογική ανεργία
Η εξέλιξη του πληθωρισμού την περίοδο 1990-2005: οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης του για την επίτευξη των στόχων της ΟΝΕ και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κοινωνίας
Το σύστημα εθνικών λογαριασμών: οι πίνακες εισροών-εκροών και οι σχέσεις μεταξύ αυτών
Διερεύνηση κινδύνου σε κύρια χρηματοπιστωτικά προϊόντα
Οικονομετρικά πρότυπα διάχυσης καινοτομιών
Περιβαλλοντικοί πίνακες εισροών-εκροών: (ενέργεια-ρύποι-περιβάλλον)
Πολιτιστικά φεστιβάλ των ΟΤΑ, ο ρόλος του θεσμού της χορηγίας - περίπτωση μελέτης: Φεστιβάλ Βύρωνα "στη σκιά των βράχων"
Έννοια και εφαρμογή της "αειφορικής γειτονιάς" στην Μεσόγειο
Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ιαπωνική τραπεζική κρίση της δεκαετίας του '90: αίτια και διδάγματα
Πολιτισμός της καθημερινότητας: χώρος, χρόνος και κατανάλωση, η περίπτωση CityLink - Attica
Οικομουσείο: αφετηρία & σύγχρονη πραγματικότητα
Εικόνα της μειονότητας μέσα από τη σημειολογία της φωτογραφίας: η απεικόνιση της ρουμανικής μειονότητας στην Ελλάδα
Ο ρόλος της πρόθεσης του καλλιτέχνη στην ερμηνεία του έργου τέχνης
Οι περιπλανώμενοι καλλιτέχνες στον Bergman και τον Fellin
Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος: ο θεσμός των διατηρητέων κτιρίων
Αισθητική παιδεία και εκπαίδευση
Κοινότητες στο κυβερνοχώρο: η περίπτωση της κοινότητας world of warcraft
Οι επιπτώσεις των σχεδίων και των προγραμμάτων στο περιβάλλον στο πλαίσιο της οδηγίας 2001/42/ΕΚ
Η επίδραση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στη δίκη ενώπιον του ΣΤΕ
OLAF - η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης: δομές και λειτουργία
Η δημιουργία ελληνικού ινστιτούτου πολιτιστικών διαδρομών και η σύνδεσή του με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς
Πολιτισμική διαφορετικότητα και θεμελιώδη δικαιώματα: η ισλαμική μαντίλα στην εκπαίδευση
Εκτίμηση κινδύνου-πιστωτικός κίνδυνος
Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας και πολιτισμού από μη κυβερνητικές οργανώσεις
Οι πολιτιστικοί οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ως παράγοντες πολιτισμικής αλλαγής
Κινηματογραφική, πολιτική και κοινωνική ανάλυση της ταινίας του Spike Lee, Malcolm X
Το Mall ως αστικό φαινόμενο και ο πολιτισμός της καθημερινότητας‡eδιερεύνηση της σημασίας του αστικού σχεδιασμού αναφορικά με τη μορφή των πόλεων, τη λειτουργία του δημόσιου χώρου και την καταναλωτική εμπειρία, από τη βιομηχανική πόλη έως και σήμερα
Η επίδραση των μισθολογικών αυξήσεων στο επίπεδο των μισθών και την τελική ζήτηση
Προώθηση πολιτιστικών προϊόντων στο παιδικό κοινό μέσω του διαδικτύου: η περίπτωση διαδικτυακής προώθησης της λογοτεχνικής παραγωγής...
Η ιστορική αναζήτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ο ρόλος της στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ολοκλήρωση
Αξιολόγηση εκθέσεων: μελέτη περίπτωσης η έκθεση "Άνθρωποι και Εργαλεία. Όψεις της Εργασίας στην Προβιομηχανική Κοινωνία", Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
Γλώσσα & πολιτισμός: στάσεις απέναντι στη γλώσσα του "άλλου", προσέγγιση των γλωσσικών στάσεων στο "Γάλα" του Β. Κατσικονούρη...
Η πιστωτική κάρτα ως μέσο ηλεκτρονικών συναλλαγών
Προστασία της προσωπικότητας και προσβολή διά του τύπου
Το στάδιο των διαπραγματεύσεων στις ηλεκτρονικές συμβάσεις
Ο ρόλος των κοινωνικών επιθεωρητών στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
Προστασία από αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων
Οι νέοι κανόνες των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων σε ευρώ και των υπηρεσιών πληρωμών βάσει της Οδηγίας SEPA (2007/64/ΕΚ)
Το θέατρο στο μουσείο ως μέσο ερμηνείας
Κακό και εικόνα: η αναπαράσταση του κακού στα ιαπωνικά εικονογραφημένα (magna) και anime
Παρεμβαίνοντας στο δημόσιο οπτικό πολιτισμό: προβολές βιντεοτέχνης και διαδραστικά εικαστικά έργα...
Το καρναβάλι των Μακεδνών: δημιουργία και τελετουργική θεραπεία
Ο έλεγχος της σκέψης στον κινηματογράφο -- "Το κουρδιστό πορτοκάλι" του Στάνλεϊ Κιούμπρικ και το "Το αυγό του φιδιού" του Ίγκμαρ Μπέρκμαν
Το ιστορικό κείμενο στο διαδίκτυο -- μια συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής εμπειρίας
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και κοινωνικές αναπαραστάσεις
Πλαίσιο ανάπτυξης μίας δυνητικής κοινότητας κωφών-ακουόντων
Chip - Smart κάρτες : τα πρότυπα EMV και τα οφέλη από την μετάβαση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ασφάλεια των συναλλαγών
Η εποπτεία την εποχή της απορρύθμισης: κριτική παρουσίαση των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης την περίοδο 2001-2006, που αφορούν την προσβολή προσωπικότητας και την παραβίαση του ιδιωτικού βίου
Αλκοόλ και μηνύματα αγωγής υγείας
Ο οπτικός πολιτισμός μέσα από την σημειολογία της διαφήμισης
Η Ελλάδα στα δελτία των 8.00: εξέλιξη της τηλεθέασης σε έξι σταθμούς εθνικής εμβέλειας το διάστημα Οκτώβριος 1998-Φεβρουάριος 2006
Εικόνες της ανδρικής ομοφυλοφιλίας στον κινηματογράφο: από τα φτερά στους καουμπόηδες
Ο εκ πεποιθήσεως εγκληματίας: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
Οι γενικές αρχές στο κοινοτικό δίκαιο
Το διεθνές, κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ): περιγραφή και διαπλοκή των κανονιστικών συστημάτων
Αναπαράσταση της ψυχικής ασθένειας στα ΜΜΕ και στίγμα
Η νομική και κοινωνική κατασκευή του "επικίνδυνου ψυχικά ασθενή": η περίπτωση του άρθρου 69 του ποινικού κώδικα
Πως μπορεί κανείς να εξηγήσει εικόνες σε ένα νεκρό λαγό: (σκέψεις για την κατάσταση της τέχνης τον 20ο αιώνα)
Κουζίνα και κινηματογράφος, τροφή για τις αισθήσεις: το φαγητό ως εκφραστικό μέσο στις ταινίες "Το Δείπνο της Μπαμπέτ" και "Ο Μάγειρας, ο Κλέφτης, η Γυναίκα του και ο Εραστής της"
Η ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων: πώς διαμορφώνεται το δικαίωμα απέναντι στην ελευθερία του τύπου και την απαίτηση του κοινού για ενημέρωση
Γενετική τεχνολογία και ιατρική ευθύνη ως προς την εφαρμογή της
Η σημειολογία του έρωτα: ένα εικαστικό σχεδίασμα
Μηνύματα αγωγής υγείας και χρήση ναρκωτικών
Η κυκλοφορία των Αθηναϊών εφημερίδων κατά την περίοδο 1-9-2003 έως 30-4-2006
Πολιτισμικές διαστάσεις της σύγχρονης κυκλοφορίας της μουσικής: η περίπτωση των (ελληνικών) μουσικών φεστιβάλ
Η υπόθεση του Αλβανού μαθητή Οδυσσέα Τσενάη όπως παρουσιάστηκε από τις εφημερίδες Απογευματινή, Ελευθεροτυπία, Ριζοσπάστης
Η διαμόρφωση και εκπαίδευση των ψυχαναλυτών: ιστορικά και θεσμικά δεδομένα
Ζητήματα διαχείρισης του πολιτισμού στο έργο του Τσαρούχη
Εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τουρισμό: οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Homo audiovisualis: αισθητική των πολυμέσων και συναισθησία
Η θέση της ελληνικής γλώσσας στη νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το 1990 και η ελληνική πολιτική γλωσσικής διάχυσης
Δίκτυα των ΜΜΕ και πολιτισμός την εποχή της πρόσβασης: το παράδειγμα της ελληνικής τηλεόρασης
Η κοινωνική και τεχνική πλευρά της τέχνης: το Bauhaus στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης
Κοινωνικές και οργανωσιακές πρακτικές του πολιτισμικού τουρισμού
Η αιμομιξία στην 7η τέχνη
Αλκοόλ και διαφήμιση: (ο ρόλος της διαφήμισης και η αγωγή υγείας)
Το φαινόμενο των ηθικών πανικών: η περίπτωση του Άλεξ Μεσχισβίλι όπως παρουσιάστηκε στον Αθηναϊκό τύπο
Η δημιουργικότητα στους οργανισμούς: πρόσληψη του οργανισμού και παραγόμενες ιδέες (μελέτη περίπτωσης)
Η κουλτούρα των καθηγητών στην οργάνωση SO EASY
Το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάζει μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης κατά το άρθρο 6 παρ. 3 εδ. δ' της ΕΣΔΑ
Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσων: το παράδειγμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
Οι στάσεις των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Εργασιακές σχέσεις στον κλάδο της διανομής: μελέτη περίπτωσης (ταχυμεταφορές, courier, delivery)
Ετεροαπασχόληση και επαγγελματικός διαχωρισμός πτυχιούχων ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ανά επιστημονικό κλάδο σπουδών
Ζητήματα συγκρισιμότητας δειγματοληπτικών ερευνών: η περίπτωση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, 1999-2008
Η δια βίου μάθηση των εργαζομένων στο Υποργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έμφαση στη διάσταση του φύλου
Ατομικισμός και ψυχολογιοποίηση
Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά το νόμο 3655/2008: η περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Κατασκευή υποδείγματος κοινωνικής κινητικότητας με χρήση Μαρκοβιανών Συστημάτων και Συμβολικής Γνώσης
Οι αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεχγο: η περίπτωση του ΟΤΕ
Η εργασιακή ευελιξία και η επίδραση της στην γενική υποκειμενική ευημερία των εργαζομένων: η περίπτωση της μερικής απασχόλησης
Περιβαλλοντικοί φόροι και διεθνές εμπόριο
Η επικοινωνία στις σύγχρονες οργανώσεις
Τα δικαιώματα του εκζητουμένου κατά τον θεσμό του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και εργασιακή ικανοποίηση
Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας
Αναπαραγωγή στερεοτύπων-προκαταλήψεων στη συνέντευξη επιλογής προσωπικου
Συγκρούσεις: η οργανωτική τους διάσταση
Πλειονοτική και μειονοτική επιρροή με μειοψηφικό ή πλειοψηφικό πλαίσιο αποδοχής θέσεων
Πολιτικές απαχόλησης: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικοδομική δραστηριότητα και ανάπτυξη σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας
Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα και η εξέλιξή του την τελευταία τριανταπενταετία
Προσδιορισμός χωρικών ανισοτήτων με βάση δείκτες τεχνικής και κοινωνικής υποδομής: η περίπτωση της νήσου Ρόδου
Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων: ανάλυση της ενδιάμεσης αξιολόγησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Β και Γ ΚΠΣ
Περιβαλλοντική ανάλυση εισροών εκροών: η ελληνική περιβαλλοντική μήτρα εισροών εκροών για το 2005...
Έλεγχος ισχύος του CAPM σε τραπεζικές μετοχές του Χ.Α.Α. την περίοδο 1997-1999
iid:2516
Το φυσικό δίκαιο στον Hobbes και στον Spinoza: συγκριτική θεώρηση
Η ευρωπαϊκή προστασία των καταναλωτών στη δικτυακή τραπεζική και στην εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
iid:2528
Η ευθύνη της τράπεζας ως παρέχουσας τραπεζικές υπηρεσίες κατά το άρθρο 8 Ν. 2251/1994
Δικαιοφιλοσοφικά ζητήματα της ευθανασίας
Η πληροφορία ως νομική έννοια
Η προσβολή της προσωπικότητας στο Διαδίκτυο
Ανώμαλη εξέλιξη ξενοδοχειακών συμβάσεων
Το ψυχο-κοινωνικό προφίλ των παικτών MMORPGs: μελέτη περιπτώσεων Ελλήνων παικτών World Of Warcraft
Πτυχές του καθεστώτος λειτουργίας των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων στην ελλάδα
Ασφάλεια και στρατηγική στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: σχεδίασμα εισαγωγής στη συγκρότηση μιας νέας θεωρητικής προσέγγισης
Η δράση των οργανώσεων του ΕΑΜ στη Χίο : από την απελευθέρωση μέχρι τον Ιανουάριο του 1948
Για μια κοινωνία ισχυρή, για μια ισχυρή Ελλάδα: κριτική ανάγνωση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος (1996-2004): πολιτική και ιδεολογία
Το φαινόμενο της ληστείας στο δημόσιο λόγο, που διατυπώθηκε μετά το επεισόδιο του Ωρωπού
Το ζήτημα του θεσμικού διαχωρισμού οικονομικής κοινωνίας και πολιτικού κράτους στο έργο του Καρλ Πολάνυι ο Μεγάλος Μετασχηματισμός
Από τον Πάγκαλο στον Βενιζέλο: κομμουνιστικό κίνημα και αντικομμουνισμός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1926-1928)
Πολιτική και ψυχαναλυτική προσέγγιση του ρατσισμού
Η εικόνα της Αλβανίας και των Αλβανών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Ο Απόλλων του Αναστάσιου Πολυζωίδη: ιδεολογικά περιγράμματα της συνταγματικής αντιπολίτευσης στον κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια
Προσλήψεις του χορού όπως αποτυπώνονται στα ταξιδιωτικά κείμενα του 18ου αι.: από τον ρωμαίικό στον ελληνικό παραδοσιακό χωρό
Εθνικά κινήματα και συγκρουσιακή συλλογική δράση: η περίπτωση της πρώην γιουκοσλαβικής ομοσπονδίας
Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα 1918-1926: οι απεργίες, τα συνέδρια της ΓΣΕΕ και η οργανική σύνδεση με το ΣΕΚΕ-ΚΚΕ
Συνοριακοί χώροι κράτησης: όψεις και χειρισμοί της ζωής εντός
Η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης ανεξάρτητου κουρδικού κράτους
Από την Μεγάλη Ιδέα στις εθνικές διεκδικήσεις: τα εθνικά θέματα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Συγκριτική μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής του 19ου και του 20ού αιώνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Οι πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας: συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης και των αγγλοσαξονικών μη ευρωπαϊκών χωρών
Η δίωξη των δοσίλογων της κατοχής στην Πάτρα: τα πρακτικά των δικών και οι εφημερίδες της πόλης
Η στάση της πολιτικής ηγεσίας, του τύπου και της γραφειοκρατείας στην Ελλάδα έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1946-1953
Πτυχές της συζήτησης για την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης
Η έννοια του ρητορικού ήθους στην ανάλυση του λόγου: το παράδειγμα του φιλοσοφικού κειμένου
Ο επίσημος λόγος του καθεστώτος της 21ης Απριλίου: το πιστεύω μας του Γεωργίου Παπαδόπουλου
Οι Ελληνικές ομάδες πίεσης στο κοινοτικό σύστημα για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων και ποτών
Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα: δομή και λειτουργία στην ευρωπαϊκή προοπτική
Η πολιτική αποθεμάτων πετρελαίου της ΕΕ: η υπόθεση της Ελλάδος
Η αεροπορική ισχύς ως παράγοντας εξαναγκαστικής διπλωματίας και εξωτερικών επεμβάσεων σε κρίσεις
Θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής
Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδας μετά την ένταξη της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
Η προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων
Η πρόσβαση των πολιτών στα κοινοτικά έγγραφα και ο νέος κανονισμός 1049/2001
Η καταχώρηση των Domain Names στο Internet: η επίδραση της Αμερικάνικης νομοθεσίας και πρακτικής
Η Οδηγία 89/592/ΕΟΚ του συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1989 αναφορικά με τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες
Προστασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα του ανθρώπου στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία
Δίκτυα διανομής αυτοκινήτων και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού
Ο πόλεμος της Κορέας: ανάλυση από τη σκοπιά της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και της στρατηγικής
Νομισματική ισχύς και διεθνής πολιτική αλλαγή: μια παραμελημένη διάσταση υψηλής στρατηγικής
Τα διεθνή πρότυπα και κώδικές (standards and codes) στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα και η αξιοποίηση τους από το ΔΝΤ
Παγκοσμιοποίηση και πολιτική προοπτική των κοινωνικών κινημάτων
Ο ρόλος των πυρηνικών όπλων στη σύγκρουση δύο περιφερειακών δυνάμεων: η περίπτωση Ινδίας-Πακιστάν
Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή: υπό τη σκοπιά της υψηλής στρατηγικής
Τοπικά σύμφωνα και τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης
Περιορισμοί και πρακτικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ε.Ε.: το σχέδιο δράσης eEurope 2005 και η περίπτωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Η υπεραξία της επιχείρησης κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία
Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και οι χωρικές πολιτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού
Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της τέταρτης ελληνικής προεδρίας
Η διεπιστημονική προσέγγιση διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων
Το έγκλημα της επίθεσης: προσπάθειες ορισμού, φύση και χαρακτηριστικά του εγκλήματος, υπό το φως άσκησης αρμοδιότητας επ' αυτού στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Η προβληματική της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια του Ν. 1650/86
Τα τάγματα ασφαλείας στην Πελοπόννησο: ιδεολογικές διαστάσεις και μνημονικός λόγος
Η αναπαράσταση της πόλης στον κινηματογράφο: Η Νέα Υόρκη μέσα από τις ταινίες "Μανχάταν" και "Μυστηριώδεις φόνοι στο Μανχάταν" του Γούντυ Άλλεν και "Μάτια ερμητικά κλειστά" του Στάνλεϋ Κιούμπρικ
Ο ρόλος της ομάδας στο χώρο εργασίας
Η ενοποιημένη επικοινωνία μάρκετινγκ στις πολιτιστικές οργανώσεις: το παράδειγμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο
Οι αναπαραστάσεις των κριτηρίων της καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας των ζωγραφικών έργων τέχνης: η διαμεσολάβιση του νόμιμου γούστου και η κατανομή της εμπιστοσύνης προς το καλλιτεχνικό πεδίο
Θεωρία συμμαχιών στο μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα: η περίπτωση της Μέσης Ανατολής
Αμερικάνικες αντιλήψεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης μετά το 1989
Σύγκριση και αξιολόγηση τρισδιάστατων δυνητικών κόσμων ως συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Μελέτη συγκρότησης και λειτουργίας μιας δυνητικής ομάδας με έμφαση στις παραμέτρους δράσης των μελών της και την αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση του έργου της
Ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων: η διαβουλευτική πρακτική
Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω Διαδικτύου
Η έννοια των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ιατρικό λάθος και αποζημίωση
Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (know-how)
Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις καταναλωτικές συμβάσεις
Η άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -- εννοιολογικές εξελίξεις και καινοτομίες
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο
Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος (1908-1913) μέσα από τον κρητικό τύπο της εποχής
Ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ο εξωτερικός τομέας της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 1990-2007
Θεσμικές εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: το παράδειγμα του Ευρωπαίου Επόπτη
Βυζαντινές μορφές εμπράγματης ασφάλειας κατά τις νομικές πηγές και οι επιβιώσεις τους
Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης κατά το Σύνταγμα και κατά τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας
Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κατιόντων εξομοιοθέντων προς γνησίους
Μορφές δημοκρατίας: οι θεωρητικοί της δημοκρατίας και οι θεσμικές ρυθμίσεις που διακρίνουν κάθε μορφή
Το δικαίωμα αναφοράς στις Αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη
Η απασχόληση στην Ελλάδα: η εξέλιξη και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που την επηρεάζουν
Ο Σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής: ευρήματα από τον συμμετρικό πίνακα εισροών- εκροών της γερμανικής οικονομίας, 2002
Από την Ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη στη μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας
Η πολιτική πρόταση των νέων κοινωνικών κινημάτων: εξετάζοντας το κίνημα των Ζαπατίστας
Η σημειολογία της αναπαράστασης του αρχαίου ελληνικού δράματος: παραστάσεις αρχαίας ελληνικής τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου από την ίδρυσή του έως το 1960
Η εργασιακή επανένταξη ως μέσο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών: η περίπτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Προστασία προσωπικών δεδομένων και προσωπικότητας στο σύστημα C4I
Η ανεργία στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας
Γενική ισορροπία
Πολλαπλασιαστές παραγωγής και απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου: διακλαδική ανάλυση
Αστική ευθύνη του δημοσίου λόγω παραβάσεων κανόνων του κοινοτικού δικαίου: η ελληνική αντιμετώπιση
Διαχείριση κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών ταμείων
Εθελοντικά μαθήματα και διαπολιτισμικότητα: γενικές παρατηρήσεις για τη γλωσσική πολιτική στην Ελλάδα και η επιτόπια έρευνα στα "πίσω θρανία"
Το σώμα της εξουσίας στο “Φθινόπωρο του Πατριάρχη” του Gabriel Garcia Marquez
Πολιτισμική κατασκευή της «Ευρώπης»: δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο ρόλος και τα όρια του έθνους-κράτους και η θέση των μεταναστών και των προσφύγων στο πλαίσιο της Ε.Ε..
Σεξισμός και ρατσισμός εντός των σχολικών τοίχων: το συμβάν της Αμαρύνθου
Το δημοκρατικό έλλειμμα στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οθωμανική αυτοκρατορία (1906-1908): η δράση της επιτροπής "ένωση και πρόοδος" στη Μακεδονία μέσα από τον ελληνικό τύπο
Η σχέση μεταξύ διάνοιας και λόγου στην καντιανή φιλοσοφία
Η δημογραφική τύχη του πληθυσμού της Νίκαιας Αττικής (Κοκκινιάς) στην περίοδο της κατοχής (1941-1944)
Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και ο ρόλος των πιστωτικών και αναπτυξιακών κινήτρων, 1960-1973
Η ευγονική στο χθες και στο σήμερα: παλιά διλήμματα και νέοι προβληματισμοί
Θεωρία δικαιοσύνης: μεθοδολογικές προϋποθέσεις και αξιακές δεσμεύσεις
Η κοινωνική και πνευματική ζωή στην Καλαμάτα: όψεις μιας αστικής ανάπτυξης, 1860-1910
Στοιχεία για το πολιτικό τραγούδι της μεταπολίτευσης
Ο Οθωμανικός στρατός (1299-1922): οργάνωση, οπλισμός, τακτικές μάχης και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και η εκπαιδευτική πολιτική: χρονική περίοδος από το 1995 μέχρι και σήμερα
Λέξις και επιστήμη: η διαλεκτική σχέση του ρητορικού ornatus και της έννοιας της επιστημονικής μεθόδου στην πρώιμη νεωτερικότητα
Τα χριστιανικά κόμματα στην Ελλάδα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου έως σήμερα (1945-2007)
Μαρτυρίες και ιστορική μνήμη γυναικών από την περίοδο της αντίστασης και του εμφυλίου
Θρησκεία, ιδεολογία και νεωτερικότητα στο έργο του Alexis de Tocqueville
Υλικές και διανοητικές καταβολές του αιγυπτιακού εθνικισμού: από τον Μοχάμεντ Άλι στην επανάσταση του 1919
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μέσα από τις συνθήκες της ευρωπαϊκής ένωσης: επίσημα κείμενα, ιστορική αναδρομή, νέες προκλήσεις
Μουσουλμάνοι στην Αθήνα σε αναζήτηση θρησκευτικής στέγης
Συλλογικές δράσεις και κινήματα σε περιβάλλον περιορισμένης δημοκρατίας: το παράδειγμα της Ελλάδας της δεκαετίας του 1950
Η έννοια της πολιτικής θρησκείας στη θεωρία του Ολοκληρωτισμού
Δραγούμης, Σουλιώτης-Νικολαΐδης και Βενιζέλος: έθνος δίχως κράτος και έθνος κράτος
Παράγοντες ανάδυσης του εθνικοσοσιαλισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη Βαυαρία
Δημήτριος Βυζάντιος, Βαβυλωνία: γλώσσα και κοινωνικές αναπαραστάσεις
Η μετεξέλιξη του έθνους-κράτους ως παράγοντας της κρίσης των κομμάτων
Το ΕΑΜ και οι προσλήψεις της εθνικής ιδέας στην ελληνική αριστερά του '40
Αναζητώντας την επικαιρότητα της δεκαετίας του '90: απόπειρα ανάδειξης των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των ψηφοφόρων του ΔΗ.Κ.ΚΙ.
Οι στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων
Οι αποκλεισμοί του Πειραία κατά το ΙΘ' αιώνα
Το Hatt-i Humayun του 1856 και οι γενικοί κανονισμοί: η πατριαρχεία του Ιωακείμ Β'
Η “Λευκή Τρομοκρατία” στην Ελλάδα (1945-1946): ο κόσμος της εθνικοφροσύνης και η αντιμετώπιση του "Ερυθρού Κινδύνου"
"Σε τεντωμένο σχοινί;": εκλογική δυναμική και κυβερνητική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας (1950 – 2007)
Το εθνικό ζήτημα μέσα από το θέατρο 1875-1886
Ο ρόλος της ηγεσίας και το έργο του Κεμάλ Ατατούρκ
Υπόθεση Πόλκ - κατασκευή ενόχων
Το Εθνικό Ζήτημα μέσα από τον Τύπο, τη δεκαετία του 1870
Πρόληψη κατά των ναρκωτικών: η πρωτογενής πρόληψη στις Η.Π.Α.
Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στον τομέα της σωφρονιστικής
Τα βασικά ερωτήματα της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας, μέθοδοι συλλογής στοιχείων και θεωρητικό υπόβαθρο για την τοπική και κοινωνική διασπορά της εγκληματικότητας
Πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας: ο εγκληματοπροληπτικός ρόλος της μουσικής
Παγκοσμιοποίηση και διανομή
Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι όροι διαμόρφωσης και ανάπτυξης του συστήματος υπό το πρίσμα της ΣυνθΕΕ και της ΕΣΔΑ
Παραστάσεις και αναπαραστάσεις για τη "φυλακή": η περίπτωση της τηλεοπτικής σειράς "Prison Break"
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διά βίου μάθηση: η περίπτωση της Ελλάδας
Ο έλεγχος των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
Στρατηγική αύξησης κερδών
Το παράνομο εμπόριο όπλων κατά την εικοσαετία 1989-2009
Φόβος εγκλήματος, ρατσισμός και ξενοφοβία: εκτιμήσεις και (υπερ)εκτιμήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας
Η θεωρία της ημερήσιας διάταξης για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας: πως επηρεάζεται η λειτουργία της δημόσιας σφαίρας και η διαμόρφωση της κοινής γνώμης...
Ο «Εξευρωπαϊσμός» της Ελληνικής Αστυνομίας: από το πρόγραμμα του Τάμπερε στο πρόγραμμα της Χάγης
Τα βασανιστήρια από την αρχαιότητα έως σήμερα: μια ειδική εστίαση στις συσκευές βασανισμού
Η θεωρία της γνώσης του διαλεκτικού υλισμού και του θετικισμού και ο ρόλος τους στη μελέτη των κοινωνικών επιστημών
Περιφερειακή πολιτική για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα
Ο δημοσιογράφος στον κινηματογράφο: πώς παρουσιάζεται η εικόνα και ο ρόλος του στις κινηματογραφικές ταινίες από το 1950 έως σήμερα
iid:4079
Αποκομιδή, ανακύκλωση και μεταποίηση απορριμάτων στο νομό Αργολίδας
Το δόγμα της μηδενικής ενοχής στην Ελλάδα
Το προφίλ των ελληνόφωνων χρηστών του Second Life
Το παραμύθι και οι λειτουργίες του: μια πειραματική εφαρμογή σε αποασυλοποιημένους ψυχωτικούς ασθενείς
Άτομο και κοινότητα: οι διαθήκες με βάση τον μητροπολιτικό κώδικα I της Αδριανούπολης (1889-1897)
Ρύθμιση και απορύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και στρατηγικές τιμολόγησης δικτύων
iid:4091
Εντροπία καθέτως ολοκληρωμένων συντελεστών και το θέμα αγορών με πίνακες
Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης
Η διάκριση πολιτισμού και φύσης στα πλαίσια της γενετικής μηχανικής
Η ποινική ευθύνη των μη-κρατικών δρώντων κατά το διεθνές δίκαιο
Ο ρόλος της σύγκρουσης και της πληροφορίας για την επένδυση στο χρηματιστήριο: η καθοριστική εμπειρία της περιόδου 1999-2000
17 Νοέμβρη, η οργάνωση: μία μελέτη για την τρομοκρατία, την ταυτότητά της και την επιρροή της
ΜΜΕ και δικαίωμα στην προσωπικότητα: μια νομολογιακή ανάλυση 2002-2007
Ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων στο νομό Αργολίδας
Αστική ολοκήρωση του δίπολου Βόλου - Λάρισας: μελέτη περίπτωσης Οργάνωση Μεσογειακών Αγώνων 2013
Η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία
Πρότυπα απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας
Δυναμική ανάλυση της αγοράς ακινήτων: μελέτη περίπτωσης: αναπτυξιακές ευκαιρίες στην αγορά εμπορικών ακινήτων του Λεκανοπεδίου Αττικής
Προσδιορισμός φυσικών γειτονιών στην αγορά ακινήτων: μελέτη περίπτωσης η αγορά κατοικίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής
Η καινοτομία και η τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πολιτιστικές χρήσεις σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές
Χωρικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή: εφαρμογή σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές
Η απάτη του αφανούς εμπόρου στις διακοινοτικές συναλλαγές: το κοινοτικό πλαίσιο αντιμετώπισης και μία συζήτηση επί των προτάσεων για διαρθρωτική ή διοικητική αναπροσαρμογή του ΦΠΑ
Ο ορισμός της ανεργίας είναι πολιτική απόφαση και όχι στατιστική επιλογή
Κατασκευάζοντας μια κλίμακα Likert
Ασαφείς κλίμακες Likert
Σύγχρονες μορφές αντιμετώπισης του εγκλήματος: η ανάλυση εγκληματολογικών πληροφοριών από τις αρχές επιβολής του νόμου
Νέα κοινωνικά κινήματα: η περίπτωση των κινημάτων πόλης
Οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της περιαστικοποίησης του αγροτικού χώρου: το παράδειγμα των δήμων Σπάτων και Αρτέμιδος Μεσογείων Αττικής
Μεταναστευτική εργασία και οικονομική κρίση: η διάσταση του φύλου
Η μερική απασχόληση στο χώρο των σούπερ μάρκετ: το παράδειγμα γνωστής αλυσίδας
Η μετανάστευση των Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση και η πρόσβασή τους σε επαγγέλματα πιστοποιημένης ειδημοσύνης: θεωρητικός προβληματισμός και εμπειρική διάσταση
Το εργασιακό καθεστώς και το κίνημα των "stagers": η μελέτη περίπτωσης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων
Μεταλλωρύχοι-Μεταλλουργοί της Λαυρεωτικής: συνθήκες εργασίας την περίοδο 1865-1940, παραβάσεις εργοδοσίας
Το εθνικό ζήτημα στη Συντακτική Εθνοσυνέλευση του 1844 και στον τύπο της εποχής: η "γέννηση" της Μεγάλης Ιδέας
Γονιμότητα, εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα για τις γενιές 1955-59
Εκλογικευμένος περιορισμένος κοινοβουλευτισμός
Το νερό ως οικονομικό και κοινωνικό αγαθό: η ανάγκη επίτευξης ισορροπιών μεταξύ των δύο διαστάσεων
Προφορική ιστορία και συλλογική-κοινωνική μνήμη: η περίπτωση των Μικρασιατών προσφύγων της Νέας Ιωνίας Αττικής
Συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης για το αειφορικό δομημένο περιβάλλον και την αειφορική γειτονία
Η σχέση πειθαρχικού ελέγχου μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικής τους επίδοσης
Γήρανση στη σύγχρονη κοινωνία της υπαίθρου: συνθήκες ζωής και τάσεις περιθωριοποίησης των ηλικιωμένων. Μελέτη περίπτωσης μιας αγροτικής-κτηνοτροφικής κοινότητας της Νάξου
Από τη φτώχεια στον κοινωνικό αποκλεισμό
Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
Μορφές εκμετάλλευσης σήματος στις σύγχρονες συναλλαγές και προστασία του καταναλωτή
Διακίνηση και εμπορία ανθρώπων
Δωρεά οργάνων: η περίπτωση της Ελλάδας και της Ισπανίας
Η διερεύνηση του ρόλου της επαγγελματικής ικανοποίησης και του συνδρόμου της μαθημένης αβοηθησίας στην εμφάνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης
Το ψυχολογικό συμβόλαιο στην Ελλάδα
Ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των μεταναστών στην Ελλάδα: η περίπτωση του Κέντρου Ημέρας “Βαβέλ”, ως φορέας στήριξης της ψυχικής υγείας των μεταναστών
Θεμελιώδεις υπαρξιακές ανησυχίες στο έργο σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών (κινηματογράφος, φωτογραφία, ζωγραφική)
Μορφές και δυναμικές πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο στην εποχή της οικονομικής κρίσης και της εργασιακής επισφάλειας: μελέτη περίπτωσης εργαζομένων στην ΑΓΕΤ Αλιβερίου
Θεσμικό πλαίσιο αρχαιοτήτων: ρύθμιση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών
Ο Ζακ Ντερριντά και η ιστορία της τρέλας: προσέγγιση στο ερώτημα τι είναι φιλοσοφία
Οι εικαστικές τέχνες ως μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας στην Ελλάδα,1971-1973: Γιάννης Ψυχοπαίδης, νέοι Έλληνες Ρεαλιστές
Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο χωρικό σχεδιασμό
Οικονομικές διακυμάνσεις και αγορά ακινήτων : θεωρία και εμπειρική πραγματικότητα
Η προώθηση πολιτικών και δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο: περίπτωση μελέτης: ενέργεια και κλιματική αλλαγή
Πατερναλισμός και δίκαιο
Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των τοπικών δομών : η περίπτωση του δήμου Αμαρουσίου
Η αποζημίωση ιδιωτών σε περίπτωση απαγορευμένης οριζόντιας σύμπραξης επιχειρήσεων (καρτέλ) και η εφαρμογή του προγράμματος επιείκειας
Ποιότητα ζωής των απεξαρτημένων και υπο-απεξάρτησιν από ναρκωτικές ουσίες ατόμων : παρουσίαση ερευνητικής μελέτης
Η επίδραση του είδους των κινήτρων και της προσωπικότητας στη διάθεση παραγωγικότητας των εργαζομένων και στην εισαγωγή των οργανωτικών αλλαγών στις επιχειρήσεις
Πίστη, πίστωση και κρίση : οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις σχέσεις της οικονομικής πίστης
Ψυχολογικά προφίλ και ιδεολογικές επιλογές : οι επιπτώσεις της διπλής αιτιότητας στη μειονοτική επιρροή
Το έγκλημα της φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και για μη εφαρμογή διατάξεων του ΚΒΣ : άρθρον 19 Ν 2523/1997
Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και ο ρόλος των περιφερειακών δυνάμεων στο διεθνές σύστημα : η περίπτωση της Κίνας και της Ινδίας
Φορολογία ακινήτων και αστική ανάπτυξη : η περίπτωση της Ελλάδας την περίοδο 1990-2010
Σύγχρονες αντιθέσεις στη θεωρία του χρήματος, Mises - Lerner
Comitology : το ζήτημα της συμβολής των επιτροπών στην εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης
Προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας του
Πράσινοι (περιβαλλοντικοί) φόροι και πράσινα (περιβαλλοντικά) τέλη στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Η εξ αποστάσεως παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς καταναλωτές
Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στο πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
Θαλάσσιες μεταφορές και συστήματα εφοδιασμού και διακίνησης προϊόντων (logistics) : η περίπτωση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Δορυφόρος λογαριασμός τουρισμού (ΔΛΤ) : προβληματισμός και μεθοδολογία
Τεχνολογία και οικονομική ανάπτυξη
Ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος από χωροθέτηση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. : εθνική και ευρωπαϊκή προσέγγιση
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων στο διαδίκτυο (E-commerce) : παθογένεια και ανώμαλη εξέλιξη
Ασφάλεια, σύνορα, ανθρώπινα δικαιώματα : ο ρόλος του FRONTEX
Οι βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και η επιρροή της στην Ελλάδα
Η εργασιακή δέσμευση σε εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων: ο ρόλος των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας και των εργασιακών πόρων
Η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της
Η απελευθέρωση των αερομεταφορών στην ΕΕ πορεία υλοποίησης στην Ελλάδα
Η αστική ευθύνη του δημοσίου
Εταιρική ηθική και διαφθορά στο δημόσιο : παρουσίαση θεωρητικού πλαισίο και εμπειρική έρευνα
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση - οικονομικές καταστάσεις : εμπειρική διερεύνηση κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α στην Ελλάδα
Συναλλαγές με εξωχώριες και εταιρείες εγκατεστημένες σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Η εταιρική διακυβέρνηση στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις : η περίπτωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων
Κανονιστική μεταρρύθμιση : διεθνείς πρακτικές και προκλήσεις για την ελληνική δημόσια διοίκηση
Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) ως μέσο εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και αλλαγής της δημόσιας διοίκησης
Αυτοτελής φορολόγηση επιχειρήσεων : φορολογικές και ελεγκτικές παράμετροι
Συγκριτική ανάλυση της αντιμετώπισης των επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΠΠΑ και ΚΕΠΑΑ : οι νέες ρυθμίσεις με βάση την συνθήκη της Λισαβόνας
Εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση: διοικητικές προσφυγές : περίπτωση πυροσβαστικού σώματος
Η σύγχρονη φυσιογνωμία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και ο βαθμός ανταπόκρισης αυτής στις ευρωπαϊκές προκλήσεις
Το φορολογικό πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών : το θεσμικό πλαίσιο και η πρώτη εφαρμογή
Αδήλωτη εργασία και εισφοροδιαφυγή : διερεύνηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης
Πλαίσιο ανάπτυξης και αποτελέσματα χρήσης μιας δυνητικής κοινότητας κοινωνικών λειτουργών
Το ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα η επικρατούσα κατάσταση στην ευρωπαϊκή ένωση και προτάσεις τρόπων αντιμετώπισης
Διαπροσωπικές σχέσεις και διαδίκτυο : online απιστία
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αξιολόγηση των ιστοσελίδων των εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιριών εργονομία, προώθηση και επίπεδα σχεδιασμού
Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική : διαχείριση αποβλήτων η περίπτωση της Ελλάδας
Κρίσιμες φορολογικές παράμετροι για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Η εκπαίδευση στο δημόσιο ως εργαλείο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
Η νόμιμη μετανάστευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : το παράδειγμα της Ελλάδας
Η απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κοινοτικό δίκαιο και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
Ευρωπαϊκες πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη από την συνθήκη του Μάαστριχτ στο 6ο πρόγραμμα δράσης
Η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων στη Ελλάδα (2006, 2010), τα καθήκοντα, οι περιορισμοί και οι αρμοδιότητές τους. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων στην Αγγλία, Γαλλία και Κύπρο
Καταγραφή και στατιστική ανάλυση της ανεργίας στην Ελλάδα
Η πολιτική οργάνωση της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου (1963-75)
Τα εκλογικά συστήματα υπό το Σύνταγμα του 1975
Κλαδική απεικόνιση της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 2005-2013 μια ανάλυση εισροών-εκροών
Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία σε συνάρτηση με το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην Ο.Ν.Ε. - χρηματοοικονομική ανάλυση των εμπορικών τραπεζών
Η διαδικαστική δικαιοσύνη στην επιλογή προσωπικού : το παράδειγμα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης: υπόδειγμα μέτρησης και εκτίμησης "scorecard" της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες
Η αναπαράσταση του κινήματος των «Αγανακτισμένων» μέσα από τον έντυπο λόγο: η επικοινωνιακή διάσταση ενός πολιτικού γεγονότος
Συγκριτική Νομοθετική προσέγγιση της αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
Η άσκηση της ψυχιατροδικαστικής και η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στην Ελλάδα
Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής την περίοδο 2007-2013 και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός: οικοδομώντας την Ευρώπη των σύγχρονων, ελκυστικών και δυναμικών περιφερειών
Προάγοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες και δικαιώματα του ανθρώπου
Ο ρόλος των πολιτιστικών περιοχών στην αναβάθμιση των πόλεων : μελέτη περίπτωσης Γκάζι
Τα προγράμματα διοικητικής αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης Καποδίστριας και Καλλικράτης και οι οικονομικές τους επιπτώσεις
Αειφόροι γειτονιές : μαθήματα από το βορρά της Ευρώπης, ζητήματα προβληματισμού για ένα μεσογειακό υπόδειγμα
Περιφερειακή ανάλυση των χωρών της Ε.Ε. : Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία: οι οικονομίες των χωρών σε κρίση ως περιφερειακό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία : η περίπτωση της Ελλάδας
Χρηματοοικονομική ανάλυση της αγοράς ακινήτων : οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
Καταχρηστική εκμετάλλευση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων : ανάλυση και τρόποι αντιμετώπισης τους
Χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης: μεταλλαγές στις πολιτικές γης και στην αγορά ακινήτων
Δυνητικές κοινότητες βιβλιοθηκονόμων στο second life : νέοι ρόλοι και προοπτικές
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αξιολόγηση των ιστοσελίδων των εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιριών σχεδιασμός, ηλεκτρονική επικοινωνία κι εμπορικές ιστοσελίδες
Η μελέτη της δυνητικής κοινότητας ασθενών patientslikeme
Κοινωνικές παραστάσεις και κατασκευές της εικόνας του ψυχολόγου μέσα από διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις
Ηλεκτρονική δημοκρατία και προεκλογική εκστρατεία : η χρήση του διαδικτύου ως μέσον προβολής και προσέλκυσης ψηφοφόρων από τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση η "φορολογική" εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο : μελέτη περίπτωσης www.gsis.gr
Κακοποίηση ανηλίκων σε ιδρύματα παιδικής προστασίας
Οι ατομικές πρωτοβουλίες πρόληψης της εγκληματικότητας σε αστικό περιβάλλον
Η αναπαράσταση στον ημερήσιο Τύπο αποδράσεων εγκλείστων από σωφρονιστικά ιδρύματα: μια μελέτη περίπτωσης στο παράδειγμα του Παλαιοκώστα
Πειρατεία λογισμικού στο διαδίκτυο: μια κριτική προσέγγιση
Οι μαρτυρίες στην (προ-)ανάκριση και στην ποινική δίκη: ο ρόλος της γνωστικής συνέντευξης στη βελτίωση της λήψης μαρτυρικών καταθέσεων και αξιολόγησης μαρτύρων
Στάσεις και αναπαραστάσεις πρώην κρατουμένων για το εγκληματικό φαινόμενο και ο φόβος του εγκλήματος
Η επίδραση της φυλακής στην υποτροπή
Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνικές εξουδετέρωσης στα εγκλήματα της κρατικής εξουσίας: η περίπτωση των αυτοκτονιών κρατουμένων
Βία και αντιβία στο χώρο του σχολείου: η διαμόρφωση των σχέσεων μαθητών - εκπαιδευτικών στο κατώφλι του 21ου αιώνα
iid:4615
Οι τρόποι συλλογής και αξιοποίησης στοιχείων από τις ΜΚΟ για τα ανθρώπινα διακαιώματα: ο ρόλος και η συνεισφορά τους στην Ελλάδα
Ο «εξευρωπαϊσμός» της ελληνικής αστυνομίας από το πρόγραμμα του Τάμπερε στο πρόγραμμα της Χάγης
Οι αναπαραστάσεις της εγκληματικότητας των μεταναστών από τον Τύπο και το κοινό
Το φαινόμενο της διαφθοράς στον έντυπο Τύπο ως παράδειγμα ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου
Ο θεσμός της πιστοποίησης των μουσείων
Η εξέλιξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η νομολογιακή αντιμετώπιση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 48 Π.Κ.: τιμωρητικότητα ή δικαστικές πρακτικές
Η εγκληματοποίηση των μεταναστών: πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
Τοξικοεξάρτηση, εγκληματικότητα και φόβος του εγκλήματος: κοινωνικές αναπαραστάσεις και ο ρόλος της αποποινικοποίησης της χρήσης ναρκωτικών
Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην πρόληψη του εγκλήματος και η επίδρασή της στα ανθρώπινα δικαιώματα
Εικόνες εγκλήματος μέσα από τα ρεμπέτικα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου.
Η ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια: κίνητρα και κίνδυνοι
Η εποπτεία των Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα
Το θεσμικό πλαίσιο - κεκτημένο σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο της τελωνειακής υπηρεσίας στην ΕΕ και την Ελλάδα
Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης
Διερεύνηση ρικαρδιανών καθεστώτων στις χώρες της ευρωζώνης
Τα ρομαντικά στοιχεία στο World of Warcraft
Η κινητικότητα των μουσειακών αντικειμένων : η περίπτωση της Ελλάδας
Το κάπνισμα στον εργασιακό χώρο και η σύνδεση του με την ευαισθησία στην ενίσχυση και τους λόγους για τους οποίους καπνίζουν οι καπνιστές
Θετική και αρνητική ενίσχυση και η αποτελεσματικότητα των εργασιακών πλάνων κινήτρων
Ατομικότητα, δίκαιος κόσμος και καθολικές αξίες
Καταναλωτής, καταθέτης, επενδυτής : ομοιότητες και διαφορές στο ευρωπαϊκό δίκαιο
Έρευνα αξιολόγησης της έκθεσης "Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά" του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Η δραστηριότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και των καθεστωτικών θεσμών ίδρυσης στο νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος
Διερεύνηση παραμέτρων κινδύνου ρευστότητας τραπεζών
Ανάθεση και εκπόνηση μελετών στην Ελλάδα της Ευρώπης
Οι διαδράσεις της Κ.Α.Π. στην ελληνική γεωργία
Η δημόσια πολιτική στην Ελλάδα για το χορό
Όψεις των σχολικών κυρώσεων/ποινών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η εξέλιξη της εργασίας το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα και η επίδραση των προσφύγων, σύμφωνα με τις επίσημες κρατικές απογραφές
Η επιστήμη και η τεχνική ως ιδεολογία : μιά αντιπαράθεση των θέσεων των Herbert Marcuse-Jurgen Habermas
Η αποκατάσταση των έργων σύγχρονης τέχνης σε σχέση με την πνευματική διατήρηση της πρόθεσης του καλλιτέχνη
Η αξιολόγηση των αιτημάτων για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
Κοινωνικές αναπαραστάσεις γιά την οργάνωση και την εργασία
Επιδράσεις των διαστάσεων της κοινωνικής αξίας στην αναπαράσταση της κοινωνικής επιτυχίας και αποτυχίας
Η κοινωνική ασφάλιση μετά το Ν. 3655/2008, η περίπτωση μελέτης ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων)
Ευρώ-Δολάριο: διαχρονική εξέλιξη και προοπτικές
Η επικράτηση και το μέλλον της νεοσυντηρητικής ιδεολογίας στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
Γεωπολιτική προσέγγιση του νέου μακεδονικού ζητήματος (ονομασία ΠΓΔΜ) : συμβολή στη χάραξη υψηλής στρατηγικής
Κόρινθος : ταυτότητα πόλης και παράμετροι σύγχρονου branding : απόψεις και οράματα
Ο μετασχηματισμός της ηθικής της εργασίας στην εποχή της πληροφορίας : η "ηθική των χάκερ" του Himanen στη θέση της "προτεσταντικής ηθικής" του Weber
Ανάλυση σκηνοθεσίας του Krzysztof Kieslowski στο "Δεκάλογο" : η περίπτωση της "Μικρής ερωτικής ιστορίας"
Οι λόγοι λύσης του γάμου στο Βυζάντιο
Εγκληματικότητα μεταναστών: μύθοι και πραγματικότητα, αναπαραστάσεις της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες και αναπαράσταση του μετανάστη-εγκληματία από τα ΜΜΕ
Η ιδιοκτησία στο Rousseau και στο Locke ως εργαλείο ερμηνείας στην ανάλυση προβιομηχανικών κοινωνιών
Ιστορικά ζωής αποφυλακισμένων ατόμων: η πορεία τους προς την κοινωνική και οικονομική επανένταξη: μελέτες περίπτωσης
Εγκλήματα πολέμου: υπάρχει πρόβλεψη;
Ναρκωτικά και κοινωνικός αποκλεισμός: η κοινωνική ένταξη των απεξαρτημένων χρηστών
Ανήλικοι παραβάτες: βιοψυχολογικές προσεγγίσεις
Ο προληπτικός ρόλος των δικαστικών επιμελητών
Η μετανάστρια ως δράστης και ως θύμα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία
Η στοιχειώδης εκπαίδευση στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας 1936-1940
Ο συνήγορος στην ποινική δίκη : το δικαίωμα της υπεράσπισης υπό το πρίσμα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου
Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων γιά το τραπεζικό απόρρητο σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις : η "αποδυνάμωση" του τραπεζικού απορρήτου ως τρόπος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
Η προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
Τα νομικά έμπειρα συστήματα
Εικόνες μετανάστευσης και εγκληματικότητας μέσα από τον ελληνικό ημερήσιο Τύπο
Η μέθοδος της σκιαγράφησης του εγκληματικού προφίλ του δράστη και τα όρια της: μεταξύ θετικισμού και εμπειρισμού;
Μετανάστευση και φόβος του εγκλήματος σε μια μεσαίου μεγέθους πόλη
Πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα
Η πρόληψη του εγκλήματος στις αερομεταφορές
Η βία κατά των γυναικών: η προσέγγιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής με τη χρήση της βιογραφικής-αφηγηματικής μεθόδου
Παραβατικότητα ανηλίκων: πρόληψη και αντιμετώπισή της
Ο θεσμός της παροχής κοινωφελούς εργασίας
Η εγκληματοποίηση των πληθυσμιακών μετακινήσεων στις ευρωπαϊκές πολιτικές και ανθρώπινα δικαιώματα
Το σχέδιο Ανάν : πολιτικές και πολιτισμικές αναφορές στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού
Η αναγκαστική ικανοποίηση αστικών και εμπορικών απαιτήσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο : μέσα άμυνας του οφειλέτη
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο καταχώρησης στα αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ
Η προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο
Η τύχη των ασφαλειών στην πτώχευση και στις διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
Η σχέση του κοινοτικού δικαίου και των εθνικών συνταγμάτων
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά το πρωτόκολλο υπ'αριθμόν 14 της ΕΣΔΑ : πρώτη αξιολόγηση και προοπτικές
Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τραπεζικός δανεισμός
Μια ανάγνωση των κεντρικών προσώπων της Μαχαμπαράτα μέσα από τη γιόγκα
Η αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος τον 21ο αιώνα : η σημασία των παγκόσμιων ανισορροπιών
Μετανάστες και κοινωνικός αποκλεισμός στη σύγχρονη πολυπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα : η άποψη των διδασκόντων
Ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων
ΔΕΕ και ΕΔΔΑ : ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό δίκαιο θεμελιωδών δικαιωμάτων
Μορφές εκμετάλλευσης των domain names
Οικολογικές δημόσιες συμβάσεις
Δημογραφικές προβολές πληθυσμού ασφαλιστικών οργανισμών : μελέτη περίπτωσης : ο κλάδος σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα : το παράδειγμα του δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας
Νέες τεχνολογίες, διαδίκτυο, ιστολόγια και κοινωνική δικτύωση στην Ελλάδα : παρουσίαση και στατιστική ανάλυση
Το σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας
Δαπάνες υγείας και γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός ορεινών περιοχών : η περίπτωση του Πάρνωνα
Ιστορία και νομιμοποίηση : το παράδειγμα των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας κατά την περίοδο της Απριλιανής Δικτατορίας
Η συνθήκη του Prüm
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη
Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής από την πλευρά του μη κερδοσκοπικού φορέα
Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το τεκμήριο της αθωότητας κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εργαλεία και δείκτες για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας στον αστικό σχεδιασμό : συνθετική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων και μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα
Φορολογία εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή ένωση
Ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και σε χώρες των Βαλκανίων
Η Δ.Ο.Π. ως διαμορφωτής στρατηγικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα : η περίπτωση του επιχειρησιακού προγράμματος "Πολιτεία", η επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης, 2005-2007 και το εθνικό σχέδιο δράσεων για την δημόσια διοίκηση, 2008-2010
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καρτέλ : η περίπτωση των καρτέλ καυσίμων στην Ελλάδα
Εκτίμηση κινδύνου για τις αποδόσεις εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων στην αγορά ακίνητης περιουσίας
Μοντέλα δημοκρατίας : το μπολιβαριανό σύνταγμα της Βενεζουέλας
Διερεύνηση οικονομικών επιπτώσεων μεγάλων οδικών αξόνων : η περίπτωση του βόρειου άξονα Κρήτης
Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλαδας μέσω του πίνακα εισροών-εκροών
Διαφθορά - φοροδιαφυγή και Δ.Ο.Υ.
Βασικές εκφάνσεις της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας
Συστήματα δικαίου και κοινωνική τάξη
Ευθανασία και δίκαιο
Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών
Η συμμετοχή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία σε περιφερειακό επίπεδο : μια ανάλυση εισροών-εκροών
Διεθνής δικαιοδοσία στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων
Διαχείριση κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Προστασία των οπτικοακουστικών μέσων στο διαδίκτυο : το παράδειγμα του youtube.com
Η συμβολή του Συνήγορου του Πολίτη στον εξωτερικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης
Η εμπορία ανθρώπων στο ελληνικό ποινικό δίκαιο
Το μέλλον μιας αυταπάτης : η ψυχαναλυτική κριτική στη θρησκεία
Οι ποινικοδικονομικές όψεις του άρθρου 19 παρ.3 του Συντάγματος : ζητήματα ερμηνείας κι εφαρμογής των αποδεικτικών απαγορεύσεων
Τμηματοποίηση της αγοράς στην παραδοσιακή μουσική
Η ιδιότητα του πολίτη στην κλασική Αθήνα : δικαιώματα, υποχρεώσεις και συμμετοχή
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νομισματική πολιτική : η αποτελεσματικότητά της ως μέσο αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
Επιστημονικές πρακτικές, πληροφορία και τεχνολογία στην εικαστική έρευνα
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο εποπτικός της ρόλος
Η σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου στο χρηματοοικονομικό τομέα και ο ρόλος του στην κρίση του 2008
Διανομή εισοδήματος και κοινωνικός αποκλεισμός
Η σημασία της διαχείρισης των κινδύνων : μια προσέγγιση των τυποποιημένων μεθόδων της Βασιλείας ΙΙ για την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
Η εποπτεία των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών
Σύγκρουση συμφερόντων - αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας : στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFiD) και του Ν. 3606/2007 για την προστασία των επενδυτών
Στο όνομα της εκτός σχεδίου δόμησης : η περίπτωση της κατά παρέκκλιση δόμησης για το Νομό Κορινθίας
Αξιολόγηση πληροφοριών των διεθνών λογιστικών προτύπων 16 και 40 : περίπτωση εταιρειών κατασκευαστικού κλαδου Χ.Α.Α.
Προσεγγιστικές διερευνήσεις της φορολογίας των τεχνικών επιχειρήσεων
Η φορολογική ελεγκτική διαδικασία για τον προσδιορισμό και την επιβολή του φόρου εισοδήματος
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ : αξιολόγηση παρεχόμενης πληροφόρησης : περίπτωση εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης
Η προδικαστική παραπομπή ενώπιον του ΔΕΚ (ΔΕΕ), όταν αυτό καλείται να αποφανθεί επί του κύρους και της ερμηνείας των πράξεων των οργάνων της Ένωσης και της ΕΚΤ
Η προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρου 24 του Συντάγματος και το κοινοτικό δίκαιο
Η αρχή της διαφάνειας και το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων
Η συνταγματική κατοχύρωση των προσωπικών δεδομένων κατά το άρθρο 9Α του Συντάγματος
Το ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) : η εφαρμογή του στην δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και στην Ιταλία
Δείκτες επαγγελματικής εξουθένωσης, γενική υγεία και τρόποι αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Αρχείο Ελένης Γαρίδη : αλληλογραφία της εξορίας και της φυλακής 1948-1950
Το δίκαιο στις κωμωδίες του Αριστοφάνη
"Παλαιά" και "νέα" τρομοκρατία : διαφορετική ή ίδια όψη ενός φαινομένου;
Η εξάλειψη της φτώχειας και ο αναπτυξιακός στόχος της καταπολέμησης του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών : κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, εξελίξεις και προοπτικές. Η περίπτωση της υποσαχάριας Αφρικής
Η εξέλιξη της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών κατά την περίοδο 2000-2010
Η ανθρωπιστική δράση στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και η διεθνής κοινότητα : νομικό πλαίσιο, προβλήματα κα εφαρμογές από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου
Η ευθύνη απο διαπραγματεύσεις στις ιδιωτικές συμβάσεις στο ελληνικό και στο γερμανικό δίκαιο
Η συνταγματικότητα των προνομίων των τραπεζών : ειδικοί νόμοι υπέρ της Αγροτικής τράπεζας της Ελλάδος και άλλων τραπεζών
Διερεύνηση των σκοπών και της σημασίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης (transfer pricing)
Το βλέμμα στη σύλληψη του πραγματικού διαμέσου της τεχνολογίας και των οπτικοακουστικών : μελέτη περίπτωσης το συμμετοχικό βίντεο
Τα οικονομικά εγκλήματα στις επιχειρήσεις
Το αθηναϊκό Free Press ως οδηγός πόλης : πόσο προβάλλει την πολιτιστική δραστηριότητα και πόσο διαμορφώνει την ταυτότητα της πόλης
Θεωρίες κινήτρων και στρατηγική : περίπτωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Ναζισμός και μειονότητες : εβραίοι, ομοφυλόφιλοι, αθίγγανοι
Δημοτικές πινακοθήκες : ιστορία, πραγματικότητα, προοπτικές
Μουσεία και κοινωνική συμμετοχή : μορφές, δυνατότητες, προοπτικές
Πράσινος σχεδιασμός και αστικό μάρκετινγκ
Η μετεξέλιξη του πλαισίου χρηματοπιστωτικής εποπτείας "Βασιλεία ΙΙ" υπό το κράτος της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης
Η σχέση βιοδικαίου και βιοηθικής στο παράδειγμα της συλλογής και επεξεργασίας των γενετικών δεδομένων
Διερεύνηση επάρκειας εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση έργων (project management) : η περίπτωση έργων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φωτοβολταϊκών στην βάση του πίνακα ΝΑΜΕΑ για την ελληνική οικονομία του 2005
Συγκριτική ανάλυση τεχνολογιών αποκομιδής και διάθεσης σκουπιδιών και αστικών απορριμμάτων με βάση κοινωνικοοικονομικά και περιφερειακά κριτήρια : εφαρμογή στο Ν. Κορινθίας
Η ελληνική οικονομία : δημοσιονομική προσαρμογή και προοπτικές ανάπτυξης
Η σύγκρουση των πολιτισμών : η πολιτιστική διπλωματία του Ιράν και οι αναφορές του στο ευρύτερο περιβάλλον
Το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης στην ευρωπαϊκή και εθνική έννομη τάξη
Οι δημογραφικές προοπτικές και οι επιπτώσεις τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: η περίπτωση της Ελλάδας
Ο κίνδυνος χώρας
Η αναδιοργάνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη
Η τάση στα είδη της σύγχρονης δημοφιλούς μουσικής
Ο ρόλος του ΟΗΕ στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων και οι σύγχρονες προσπάθειες για επίλυση του παλαιστινιακού
Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Το κοινοτικό κεκτημένο στο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και σήμερα : τα σημαντικότερα βήματα
iid:4965
Παράνομη μετανάστευση : το ευρωπαίκο κεκτημένο και η περίπτωση της Ελλάδας
Ο τουρισμός ως βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Ιονίων νήσων : η περίπτωση της Ζακύνθου
iid:4969
Η επίδραση της έδρας ελέγχου και του φύλου του manager στην απόδοση στερεοτύπων και στην αναπαραγωγή της δοξασίας του δίκαιου κόσμου
Η ευρωπαϊκή προοπτική της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης
Η υποκατάστατη μητέρα και η φέρουσα μητέρα στο ελληνικό και στο αλλοδαπό δίκαιο
Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας από τους άρχοντες με αστυνομικά και δικαστικά καθήκοντα στα πλαίσια του δικαιϊκού συστήματος στην αρχαία Αθήνα
Η αξιολόγηση των επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα : η περίπτωση της ηλιακής ενέργειας
Νεώτερες εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας : συγκρίσεις μεταξύ αιολικής και ηλιακής ενέργειας
Τα προγράμματα Γ' Ηλικία και πολιτισμός των ΚΑΠΗ, ως στοιχείο city branding: η περίπτωση της Δ.Ε. Νίκαιας
Η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης : γιατροί-δικηγόροι-μηχανικοί-λογιστές
Οικονομικός οπορτουνισμός : εμπιστοσύνη, αυτονομία, ανήκειν και ευημερία
Η ιδιωτικότητα των δημοσίων προσώπων : όψεις συγκρούσεως με την ελευθερία της έκφρασης
Η άνοδος της νέας άκρας δεξιάς στην Ελλάδα, 1975-2012 : η περίπτωση του ΛΑ.Ο.Σ
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού
Η δημόσια διοίκηση και η ανενέργεια του νόμου : η περίπτωση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και εταιρικά ιδρύματα : η περίπτωση του πολιτιστικού ιδρύματος ομίλου Πειραιώς
iid:4990
Πρωτοπορία : η ιδεολογία των "ηρωικών πρωτοποριών" και η εξέλιξη της στα μεταπολεμικά καλλιτεχνικά κινήματα
iid:4992
Επικοινωνιακές πρακτικές προς τους ξένους επισκέπτες στα ελληνικά μουσεία : συγκριτική μελέτη δέκα μουσείων της Αθήνας
Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ετερότητα : το εξόριστο όνειρο
Η καλύτερη νομοθέτηση ως προυπόθεση της χρηστής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύγκρουση κανόνων ανταγωνισμού και δικαιωμάτων που απορρέουν απο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας : το ζήτημα των φαρμάκων
Η πόλη της Τριπολιτσάς κατά τη δεύτερη οθωμανική περίοδο (1715-1821)
Το φαινόμενο του δωσιλογισμού και οι εκφάνσεις του : διαστάσεις του φαινομένου στο νομό Αργολιδοκορινθίας μέσα από τα εκδοθέντα βουλεύματα του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Ναυπλίου 1945-1946
Η διεθνής δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο στο σήμα : κατά το ενωσιακό δίκαιο
Εμπειρικός έλεγχος της αυστριακής θεωρίας των τιμών και του κεφαλαίου
Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης : συμβολή στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο
Το διεθνές καθεστώς της διαχείρισης των γενετικών πόρων (genetic resources) : εξελίξεις και προοπτικές
Μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αντικοινωνικότητες και αίσθημα ανασφάλειας: η περίπτωση της περιοχής της Ομόνοιας
Τάσεις της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής, διεθνώς και στην Ελλάδα : κριτική προσέγγιση
Πολιτιστικός εθνικισμός - πολιτιστικός διεθνισμός και πρόσφατες επιστροφές αρχαιοτήτων από μουσεία των ΗΠΑ
Δομή, οργάνωση και προοπτικές των ταμείων αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι αθέατοι μηχανισμοί της ριάλιτι τηλεόρασης : αντιλήψεις και πρακτικές των στελεχών παραγωγής
Δημιουργικές βιομηχανίες και νέες μορφές απασχόλησης : ο τομέας της παροχής περιεχομένου
Οι νέες διαδικασίες κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ : ιδίως η περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων
Ελευθερία και ασφάλεια στα blogs : προβλήματα της ψηφιακής πραγματικότητας και κοινωνικής ιδιωτικότητας στο εθνικό και υπερεθνικό δίκαιο
Εργασία και κοινωνική απελευθέρωση: το Kομμουνιστικο Mανιφέστο (Marx-Engels) και η Aυτοκρατορία (Hardt-Negri), συγκριτική προσέγγιση
Ο "πόλεμος" των χαρτών, των καταγραφών και των στατιστικών στη δυτική Μακεδονία (19ος-αρχές 20ου αιώνα): η περίπτωση της περιοχής της Έδεσσας
Αλβανική εξωτερική πολιτική στον ΟΗΕ στην περίοδο του ψυχρού πολέμου
Οι σύγχρονες παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και η συμβολή τους στην περιπέτεια της ετερότητας
Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός των μπαλκονιών και ο ψυχισμός του γείτονα
iid:5026
Η επίδραση της οργανωτικής κουλτούρας στην εργασιακή ικανοποίηση και στο εργασιακό άγχος
Αειφόρος ανάπτυξη και δίκαιο : ο ευρωπαϊκός και διεθνής διάλογος για τις αρχές που διέπουν την αειφόρο ανάπτυξη - νομοθετική και νομολογιακή θεμελίωση
Jacques Tati : μιά κριτική ματιά στο Μοντέρνο : ο χώρος ως πλέγμα διασταυρούμενων πρακτικών και δράσεων
Οικογένειες και μάθηση στο χώρο του μουσείου : μελέτη περίπτωσης ελληνικός κόσμος, κέντρο πολιτισμού του ΙΜΕ
Οι σύγχρονες τάσεις της διαφήμισης και του πολιτιστικού marketing : μια εμπειρική έρευνα κοινού για την αποτελεσματικότητα του επικοινωνιακού πλάνου μιας μουσικής σκηνής
Έρευνα κοινού για τη χρήση των οπτικοακουστικών εφαρμογών σε ελληνικά μουσεία τέχνης
Η σάτιρα στην ελληνική τηλεόραση : το παράδειγμα του "Αλ Τσαντίρι νιουζ"
Κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτική κρίση: συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών της FED και της ECB
Η πορεία της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στον ΟΤΕ: ο ρόλος της ιδιωτικοποίησης
Ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και η συμβολή της στην απασχόληση
Σύγκριση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ( Shanghai Cooperation Organization- SCO) με το ΝΑΤΟ: τι προοπτικές έχει ο SCO για να γίνει αμυντικός πυλώνας στην κεντρική Ασία;
Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου απέναντι στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές: Ευρώπη των αξιών ή Ευρώπη των τειχών;
Η ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων: τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν και μετά την ένταξη στην ΕΕ
Οικονομική ύφεση στην Ευρώπη και μετανάστευση: η περίπτωση της Ελλάδας
Το δίκαιο στους λόγους του αθηναίου ρήτορα Υπερείδη
Η ενσάρκωση του κακού στον κινηματογράφο τις δεκαετίες 60, 70 : εξεταζόμενες ταινίες "Τα πουλιά", "Το μωρό της Ρόζμαρι", "Carrie"
Ο ρυθμιστικός ρόλος της εικόνας του καπνιστή στη διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών περί καπνίσματος μέσω της οδού της ιδεολογικοποίησης έναντι εκείνης της ψυχολογιοποίησης
Φορώντας το είναι μας : η σημασία της μόδας στην μετά-μοντέρνα κοινωνία, η αλληλεπίδραση της με το κοινωνικό γίγνεσθαι και ο διάλογος με ζητήματα της καθημερινής ζωής
Ένα τέρας έρπει προς την μητροπολη : η ασθένεια και η μεταφορά της στον πολιτισμό
Πλουραλισμός, κριτική και πρόοδος στο έργο του Paul K. Feyerabend : ανάμεσα στην μεθοδολογική αυτονομία και την πολιτική ετερονομία της επιστήμης
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Η συμβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας στην εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το νέο μουσείο της Ακρόπολης : νομικές διαστάσεις
Μνήμη και φωτογραφία : ο εσωτερικός κόσμος στα Μαστιχοχώρια Χίου
Κοινωνικές αναπαραστάσεις της εργασίας
Ζητήματα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και υπό την επίδραση του ενωσιακού δικαίου
Δίκαιο και φιλοσοφία από τον Αριστοτέλη έως και σήμερα
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης μέσα από τα χρονικά των ιστορικών Γεώργιου Σφραντζή, Κριτόβουλου του Ίμβριου, (Μιχαήλ) Δούκα και Λαόνικου Χαλκοκονδύλη
Πολιτικές μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση : έρευνα πεδίου στον εργασιακό χώρο των ΚΕΠ
Προσλαμβανόμενη κοινωνική αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης και του IQ στο χώρο της εργασίας
Διομαδική παροχή βοήθειας ως έκφραση των σχέσεων εξουσίας : ο ρόλος του οριζόντιου και κάθετου ατομικισμού και κολλεκτιβισμού
Πολιτιστική και κοινωνική αξία της μάρκας : σύμβολα, νοήματα και αφηγήσεις στη διαφήμιση
Η τέχνη του δρόμου και η πολιτιστική της επικοινωνία
Κινηματογράφος και ναζισμός : συγκριτική ανάλυση των ταινιών "Ο θρίαμβος της θέλησης", "Μεφίστο", "Μαθήματα Αμερικάνικης ιστορίας"
Γλωσσικός προγραμματισμός και γλωσσική πολιτική : η επιτυχημένη (;) περίπτωση του Κεμπέκ
Λευκωσία μια πόλη απαντά στις προκλήσεις : city branding στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης
Ζητήματα ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς : το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
E-democracy και δυνητική πολιτική συμμετοχή : μια μελέτη περίπτωσης: οργάνωση, αξιολόγηση και μελέτη μιας δυνητικής κοινότητας εργαζομένων
Ανάλυση και σύγκριση δυο γνωστών ειδησεογραφικών - οικονομικών ιστοσελίδων, των www.reporter.gr και www.euro2day.gr
Το φαινόμενο της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου και η μελέτη περιπτώσεων προβληματικής χρήσης στα παιχνίδια ρόλων πολλαπλών παικτών (M.M.O.R.P.G.)
Σύστημα αξιολόγησης ιστοτόπων 360
Αξιολόγηση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς (e-banking)
Η κοινωνική διάσταση του σώματος στο διαδίκτυο: το δυνητικοποιημένο σώμα στην περίπτωση του cybersex με τη χρήση chat επικοινωνίας
Εθισμός στο διαδίκτυο επιπτώσεις από την κατάχρηση του διαδικτύου στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου
Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από τις δημόσιες υπηρεσίες : έρευνα σε υπαλλήλους των πέντε Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Υπερνομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς
Άτομα με προβλήματα όρασης και διαδίκτυο : δυνατότητες και εμπόδια στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και προσαρμοστικά εκπαιδευτικά υπερμέσα : ο υποστηρικτικός ρόλος του παιδαγωγικού πράκτορα σε μαθητές ηλικίας 4 έως 8 (προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας)
Συνοπτική αναφορά και αξιολόγηση online μουσείων
Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση
Πράσινη οικονομία και περιβαλλοντικό μάνατζμεντ ως εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής και διακυβέρνησης
Διαχείριση φυσικών καταστροφών στην Ε.Ε. εργαλεία, μηχανισμοί πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων : η περίπτωση της Ελλάδας και των πυρκαγιών της Πελοποννήσου του 2007
Η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ : οικονομικές και ενεργειακές παράμετροι
Το δικαίωμα στο νερό και η σημασία των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ως προϋπόθεση για τη διασφάλισή του
Οι εκλογικές προτιμήσεις των θρησκευόμενων εκλογέων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (DDR) και στην Ανατολική Γερμανία μετά την ενοποίηση
Η ανεργία των νέων και οι πολιτικές απασχόλησης για την καταπολέμηση της στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Η μέτρηση της μουσικής ποικιλομορφίας: μια εφαρμογή στην ελληνική περίπτωση
Ψυχαναλυτικές αποβλέψεις του αρχιτεκτονικού λόγου
Εργασιακή ικανοποίηση και θετικά συναισθήματα
Ο ξένος στον κινηματογράφο : η περίπτωση Dogville
Πολιτισμική μνήμη : η εμπορική Θεσσαλονίκη στις φωτογραφίες του 20ου αιώνα
Η προστασία των αρχιτεκτονικών συνόλων στην Ελλάδα : δίκαιο και πρακτική
Η συμβολή του θεσμού της συνεταιριστικής πίστης στην τοπική ανάπτυξη : η περίπτωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης στην Ελλάδα
Facebook : πως το χρησιμοποιούν οι χρήστες, τα κίνητρα τους και η στάση τους απέναντι στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο
Δημιουργία κοινότητας μουσικής διδασκαλίας
Ο χώρος και ο χρόνος στα φτερά του έρωτα του Wim Wenders
Η αρμοδιότητα επί της άμεσης φορολογίας μετά τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η σχέση των αντιλήψεων διαδικαστικής δικαιοσύνης για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού με σημαντικά οργανωτικά αποτελέσματα
Οικονομικός οπορτουνισμός, αυτοκαθορισμός και ευημερία στον εργασιακό χώρο
Κοινωνικές αναπαραστάσεις της οικονομικής κρίσης
Το ζήτημα του "βασικού μετόχου" : η επιβεβαίωση της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου
Χαρακτηριστικά και κλίμα της ομάδας των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ποιότητα ζωής σε άτομα με παραπληγία
Η κλασική μουσική στον κινηματογράφο : η περίπτωση του Tarkovsky
Το νομικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή
Η πολιτική περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην οδηγία 2004/35 περί περιβαλλοντικής ευθύνης και οι συνέπειες στον ασφαλιστικό κλάδο
Η διαχείριση γνώσης στον εσωτερικό έλεγχο : διερεύνηση σε ελληνικές επιχειρήσεις
Η γυναίκα και ο θεσμός της οικογένειας στην αρχαία Σπάρτη
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εντός του Ευρωπαϊκού Συτστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)
Οι θαλάσσιες ζώνες και οι ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας των παράκτιων κρατών της Μεσογείου : νέες τάσεις στην πρακτική των κρατών
iid:5165
Ο ρόλος της αντικατασκοπίας στην εθνική ασφάλεια : ρεαλισμός, έθνος, ασφάλεια, πληροφορία, κατασκοπία, αντικατασκοπία, ιστορία, δράσεις, στρατηγική, παραδείγματα, case study
Η συμβολή της αστικής γεωργίας στα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Διερεύνηση πρωτοβουλιών "πράσινης φροντίδας" στην Αττική.
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως αποτέλεσμα συστημικών πιέσεων
Πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις της ρυθμιστικής παρέμβασης στο πεδίο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο- Προεκτάσεις τραπεζικού και ποινικού δικαίου
Τα λαογραφικά στοιχεία στα Οράματα και Θάματα του Μακρυγιάννη
Η ποινικοποίηση του περιβάλλοντος- οδηγία 2008/99/ΕΚ : προοπτικές και αποτελέσματα
Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας από την απελευθέρωση μέχρι την δικτατορία (1944-1967)
Η ρωσική πολιτική μέσα από τον ελληνικό Τύπο 1854-1878
Μιχαήλ Χουρμούζης : πολίτης του ελληνικού κράτους - υπήκοος της οθωμανικής αυτοκρατορίας
Η εξωτερική πολιτική των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής (1861-1865)
Παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες : η οικονομική σχέση Αμερικής-Κίνας και η συμβολή της στην τρέχουσα ανισορροπία : προτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών
Ειδικές διαδικασίες και Συμβούλιο Δικαιωμάτων του ανθρώπου (2006-2011) : πραγματικότητες και προοπτικές
iid:5186
Η αμοιβαία συνδρομή των φορολογικών αρχών και το τραπεζικό απόρρητο : ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση
Ο ρόλος της νομιμότητας των ασύμετρων σχέσεων κυριαρχίας στην κοινωνιοψυχολογική επεξεργασία διομαδικών και ιδεολογικών ζητημάτων : μια πειραματική μελέτη σε νοσηλευτές
Η διεθνής ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : μορφές ισχύος και στρατηγικές επιλογές
Προς ένα νέο μοντέλο ηγεσίας ο ηγέτης των βιώσιμων επιλογών
Διοικητικοί θεσμοί και κρατικές δομές του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο : η θνησιγενής λαϊκή δημοκρατία
Κατάσταση υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα με έμφαση στη διάσταση της υπηκοότητας (γηγενείς και άλλοι)
Δράσεις για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική με συνοδοιπόρο τον Frontex : περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδας
Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Ρώμης κατά την περίοδο της Ύστερης Δημοκρατίας, 82-27 π.Χ.
Οι εθνικιστικές αντιστασιακές οργανώσεις στην Μακεδονία την περίοδο της κατοχής (1941-1944) : η περίπτωση της οργάνωσης "Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος", "Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωσις"
Αναγνώριση κράτους στον 21ο αιώνα : σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
Πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική
Η θετική και αρνητική ενίσχυση στην αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων
Εργασιακό άγχος, κατάθλιψη και διεκδικητικότητα : μελέτη της σχέσης τους σε εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Η στρατηγική σκέψη των ιταλικών κρατών κατά την περίοδο της αναγέννησης (15ος-16ος αιώνας μ.Χ.)
Παγκόσμια οικονομική κρίση 2007-2010 προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα μιας ατελούς οικονομικής ένωσης / ΕΕ : η περίπτωση της Ελλάδας
Η ελληνική οικονομική κρίση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η διασύνδεση των καθεστώτων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού με την αξιοποίηση της γεωθερμίας ως καθαρής ενέργειας : συγκριτική μελέτη θεσμικών πλαισίων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Διεθνείς οργανισμοί : εκδημοκρατισμός και ανθρώπινα δικαιώματα υπό το φως των εξελίξεων της Αραβικής άνοιξης
Η συμπεριφορά των μελών του διοικητικού συμβουλίου έναντι της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα των αρχών "της επιχειρηματικής κρίσης" και του "εταιρικού συμφέροντος"
Ο ανταγωνισμός των διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων για τον έλεγχο της Ν.Α. Μεσογείου κατά τη μεταψυχροπολεμική εποχή : η περίπτωση της Κύπρου (ΑΟΖ)
Τιμές παραγωγής και κατανομή του εισοδήματος : η προσέγγιση Bienenfeld και η κατανομή των ιδιοτιμών της μήτρας των καθέτως ολοκληρωμένων τεχνικών συντελεστών
Η διαμόρφωση των οντολογικών πεποιθήσεων της κυρίαρχης πολιτισμικά ομάδας, της θυματοποίησης των μεταναστών και των ιδεολογιών επιπολιτισμοποίησης
Το φυσικό και το δυνητικό casino ως μορφές οργάνωσης και διαχείρισης του τζόγου
Το τοπίο της Ηπείρου στο έργο του Κώστα Μπαλάφα και του Θόδωρου Αγγελόπουλου
iid:5211
Έξυπνες κυρώσεις και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αναμόρφωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων : διερεύνυση δείγματος ελληνικών επιχειρήσεων περιόδου, 2005-2008
Ανασκόπηση και κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης
Η εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα προφίλ της οργανωτικής και επαγγελματικής αφοσίωσης : σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αναμεταξύ των τριών συστατικών των δυο αυτών εργασιακών αφοσιώσεων
Κινηματογραφικό κάδρο και ζωγραφική : το "Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι" και το έργο του Φράνσις Μπέικον
Κοινή γνώμη, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κατασκευή της πολιτικής πραγματικότητας
Διαχείριση κινδύνων (risk managment) : ρόλος και χρησιμότητα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα
Το ζήτημα της αυτονομίας : ο καλλιτέχνης-δημιουργός και η θέση του στην κοινωνία της πληροφορίας
Βασιλεία ΙΙΙ : το νέο κανονιστικό πλαίσιο μικρό - προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης σε σχέση με τον κίνδυνο ρευστότητας
Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 στην περιοχή των Βαλκανίων : η περίπτωση της Σερβίας και της Σλοβενίας
Η εφαρμογή των αρχών της αειφορίας από τους ΟΤΑ α' βαθμού μετά τη μεταρρύθμιση του προγράμματος "Καλλικράτη"
Η συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ευρωπαϊκό ναυτιλιακό πλέγμα
Δημιουργική αξιοποίηση τόπων πολιτισμικής αναφοράς και μνήμης : το παράδειγμα των Ψαρών
Η διαδικασία συνδιαλλαγής του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα ως μετεξέλιξη των προϊσχυόντων άρθρων Ν. 1892/1990
Τα προικοσύμφωνα στο αρχείο του δημόσιου νοταρίου της Αγίας Μαύρας Γεώργιου Μπαρμπαρίγου (1707-1739) : γυναίκα και προίκα στη Λευκάδα του 18ου αιώνα
Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε τρία ελληνικά νοσοκομεία
Τα think tanks και η συμβολή τους ως εξωθεσμικοί παράγοντες στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών ασφαλείας στη θάλασσα για την καταπολέμηση του φαινομένου της πειρατείας
Ο ανθρώπινος παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις : μια μελέτη επίδρασης των ανθρωπίνων παθών και αδυναμιών στο φαινόμενο του πολέμου
Οι ισχύουσες διατάξεις περί προσωρινής κρατήσεως: νομολογιακή απεικόνιση, συγκριτική μελέτη
Ο θεσμός της λαϊκής πρωτοβουλίας ως θεσμός της άμεσης δημοκρατίας : ένας σύγχρονος προβληματισμός
Η προοπτική της πράσινης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στον χώρο της Εθνικής Άμυνας : θέσπιση θεσμικού πλαισίου και απαραίτητες πολιτικές
Η κοινωνική φροντίδα στην κοινότητα : η περίπτωση των ηλικιωμένων και το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"
Ο ρόλος του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
Η αυτονόητη σύνδεση εργασιακού άγχους και εργασιακής ικανοποίησης στα μη αυτονόητα πλαίσια της οικονομικής κρίσης: διακυβεύματα ασφάλειας και απόπειρες επιβίωσης
Έρευνα επίδρασης μιας σειράς εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στο αίσθημα εργασιακής ικανοποίησης υπαλλήλων ιδιωτικών εταιρειών
Πιλοτική έρευνα εφαρμογής των παραγόντων του H.E.S.I.O.D. project σε ένα δίκτυο μαθητών
Οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε.
Η μεγάλη ιδέα μέσα από τις λογοτεχνικές πηγές: το παράδειγμα των ρομαντικών ποιητών και πεζογράφων (1830-1880)
Προβλήματα εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου στις δημόσιες μονάδες υγείας
Προτάσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου
Γυναικείος συνδικαλισμός, εργασία και πολιτική : το σωματείο σταφιδεργατριών Αιγίου η Αλληλοβοήθεια (1933-1950)
Ο θεσμός του δημοψηφίσματος στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ
Η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας
Επιπτώσεις μεταβολών των τομεακών συνολικών παραγωγικοτήτων στις σχετικές τιμές των εμπορευμάτων: μία ανάλυση βάσει των πινάκων εισροών - εκροών της γερμανικής οικονομίας για το έτος 2002
Συνέντευξη επιλογής προσωπικού: η επίδραση του στάτους και του φύλου στις κοινωνικές αξίες και στον αμφίσημο σεξισμό
iid:5250
Οργανισμός συνεργασίας της Σαγκάης (Shanghai Cooperation Organization-SCO) : περιπτώσεις Κίνας και Ρωσίας
Η σχέση μεταξύ πολιτικής και γραφειοκρατίας στον Max Weber
Η κρίση της πολιτικής : οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπροστά στη νεοφιλελεύθερη κυβερνοοτροπία
Το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ και η ιδιωτικοποίηση του πολέμου
Ο κοινωνικός και πολιτικός ρόλος του θεάτρου σκιών στην Τουρκία
Σοσιαλδημοκρατία και ΕΕ οι ευθύνες των κυβερνήσεων της κεντροαριστεράς για την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης σε Ελλάδα και Πορτογαλία
Το λαϊκό '21 : διανοούμενοι της εαμικής αριστεράς για την επανάσταση του 1821
Ο περιβαλλοντικός πυλώνας ανάπτυξης στην Ελλάδα, η υπόθεση του Ασωπού ποταμού
Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας η σχέση της με το άγχος για τα ανδρικά πρότυπα
Εργασία στο δημόσιο τομέα: (αντί)παραγωγική πλήξη και (αντι)συστημικές προσδοκίες;
Συγκριτική μελέτη των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα από το 1980 μέχρι σήμερα: συλλογικές διαπραγματεύσεις, μεσολάβηση, διαιτησία
Η συμμετοχή σε κρατικά τυχερά παιγνίδια [sic] υπό το πρίσμα της έδρας ελέγχου και της πίστεως σε ένα δίκαιο κόσμο
Η φωτογραφία και η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας: ο ρόλος του στερεοτύπου με αφορμή το έργο του Σάββα Λαζαρίδη
3 Δεκεμβρίου 1944 - 11 Ιανουαρίου 1945 : οι πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών και η στάση του αθηναϊκού τύπου
Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία : οι περιπτώσεις των ΓΝΠ Τζάνειο και ΕΑΝΠ Μεταξά
Οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης : ο ρόλος των ενεργητικών πολιτικών του ΟΑΕΔ
Το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι : το σύγχρονο εργαλείο ψυχαγωγίας και μάθησης στα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Απασχόληση αλλοδαπών στην Ελλάδα
Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην προστασία του περιβάλλοντος : η περίπτωση της Greenpeace
Η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ από την ίδρυση του μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου (1948-1991)
Η εξέλιξη του δικαίου της κατάχρησης αγοράς και ειδικότερα της χειραγώγησης της αγοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η νέα πολιτική οικονομία της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης
Ο ρόλος των αρμόδιων εποπτικών αρχών στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Η εξέλιξη του δικαίου των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο θεσμός του Ύπατου Εκπροσώπου της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) : θεσμικό πλαίσιο και πρακτική
Πολυκριτηριακή αξιολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα
Συνεργασία ιδιωτικού-κρατικού τομέα: παραδείγματα από τη σύγχρονη Ελλάδα
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και περιφερειακός σχεδιασμός: εφαρμογή στην γεωγραφική οργάνωση και την απεικόνιση δεικτών: το φαινόμενο της φτώχειας στην Ελλάδα-διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις
Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Ο ρόλος των κινήτρων και της επαγγελματικής ικανοποίησης των ιατρικών επισκεπτών σε σχέση με την απόδοση
Το blogging στην Ελλάδα: προφίλ, κίνητρα και πρακτικές των ελληνόφωνων bloggers
Πως εμφανίζονται οι τουρκοκύπριοι στην εφημερίδα "Ελευθερία" την περίοδο 1930-1958
Πανελλαδική οργάνωση γυναικών (ΠΕΓ): Η συγκρότηση και οι διαδρομές μιας γυναικίας οργάνωσης στη σύντομη δεκαετία του 1960 (1964-1967)
Εκδοτικός οίκος "Θεμέλιο": η παραγωγή του βιβλίου και η κίνηση των ιδεών στη δεκαετία του '60
Δημογραφική εξέλιξη και εκπαιδευτική πορεία δήμου Λαυρεωτικής 1945-1980
Η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων: ο ρόλος των εμπλεκομένων φορέων
House trained you’ll never be: το σκανδιναβικό μοντέλο της άκρας δεξιάς
Οι άτυπες μη οικογενειακές επενδύσεις σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα ως εκδήλωση μιας μορφής επιχειρηματικότητας: θεωρητική προσέγγιση και συγκριτική έρευνα μεταξύ των χωρών της βόρειας και της νότιας Ευρώπης
Ταξιδεύοντας με τον Arnold J. Toynbee στην Εγγύς Ανατολή (1987-1922)
Το περιοδικό εποχές (1963-1967): ιδεολογικές αναζητήσεις και πολιτισμός
Το τελετουρικό υπόβαθρο της μουσικής και οι επιδράσεις στον άνθρωπο
Σύγχρονες απόψεις σχετικά με τις γνωστικές λειτουργίες και τη σχιζοφρένεια
Η Κλειώ της Τεργέστης: μία πολιτική εφημερίδα της διασποράς
Εταιρική κοινωνική ευθύνη-η ευθύνη των μέσων: η περίπτωση του BBC
Χώρος, οπτική αναπαράσταση και αναγνώσεις τοπίων: η Πάργα μέσα από το βλέμμα των περιηγητών, των τουριστών και της τοπικής κοινωνίας
Η εφαρμοσμένη πολιτική επικοινωνία και η συμβολή της στην αλλαγή του πολιτικού λόγου
Η νομοθεσία του εμφυλίου πολέμου: εξυγίανση δημοσίων υπηρεσιών, εκτόπιση - εξορία
Προστασία των ανηλίκων από τα ΜΜΕ: νομοθεσία, αποφάσεις Ε.Σ.Ρ. 2002-2006
Η ανάδυση της σύγχρονης ψυχιατρικής και ο "ρόλος" της στις δυτικές αστικές κοινωνίες
Παιδικές αναπαραστάσεις στις τηλεοπτικές διαφημίσεις (παιδιά ηλικίας 5-12 χρονών)
Η δύναμη και η κληρονομιά της μάρκας: το παράδειγμα της Μίσκο
Οι σύγχρονες τάσεις της διαφήμισης και του marketing εμπειρική έρευνα: οι απόψεις του καταναλωτικού κοινού για την εταιρεία Converse
Πόσο ο τύπος 1. Βήμα, 2. Καθημερινή, 3. Ελευθεροτυπία επηρεάζει την φήμη στην εκλογή του νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ 1. Βενιζέλος, 2. Παπανδρέου, 3. Σκανδαλίδης στις 11/11/2007;
Ο ρόλος του πολιτικού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας στην προώθηση ενός θεσμού: η λειτουργία του τύπου στον καθορισμό της θεματολογίας του δημόσιου διαλόγου κατά την προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα στη Γαλλία για το Ευρωσύνταγμα
Διαχείριση κρίσεων: η επικοινωνιακή διάσταση στο επεισόδιο των Ίμια
Ανάπτυξη του brand management της Πειραϊκής μπύρας και η τμηματοποίηση της αγοράς που ακολουθείται με σκοπό τη μέγιστη εμπορική αποδοτικότητα
Θεσμικό πλαίσιο και δράσεις νέων τεχνολογιών και καινοτομίας: η ελληνική εμπειρία
Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία υπό το φως του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η τεχνολογική ανεργία
Συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών
Φορολογικά συστήματα των ΕΕ-15 την περίοδο 1995-2004: καταγραφή, σύγκριση, φορολογική εναρμόνιση
Ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: η χρήση αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα
Πρόληψη της ρύπανσης στη ναυτιλία και στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία
Αρχή προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των μεταφορών, βάσει των διεθνών συμβάσεων και του κοινοτικού δικαίου
Η δύσκολη μετάβαση της αυτοκρατορίας από την παραδοσιακή εποχή στις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, 1789-1853
Η επίδραση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας
Ελληνική αρχαιότητα και τουρκική δεσποτεία στη σκέψη του Αδαμάντιου Κοραή
Νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης: δανεισμός εργαζομένου και Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Προβλήματα από τον συνδυασμό της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και της σύμβασης πιστωτικής κάρτας
Νομικά ζητήματα από την έκδοση ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003 ως μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Ορια προστασίας σήματος: ειδικά θέματα
Η παιδαγωγική λειτουργία των ποινικών κυρώσεων
Εμπορική εκμετάλλευση στοιχείων της προσωπικότητας
Η ηλεκτρονική εγκληματικότητα και ειδικότερα η προβληματική της διάταξης 386Α Π.Κ. (απάτη με ηλεκτρονικό υπολογιστή)
Η μετεξέλιξη του θεσμού της εγγύησης από τον ΑΚ στις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο Διαδίκτυο
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: βασικές εκφάνσεις
Το δίκαιο της ανάγκης στη διεθνή και ελληνική συνταγματική τάξη: υπό το φως των σύγχρονων εξελίξεων
Αστική ευθύνη του δημοσίου λόγω παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου: το ζήτημα της επίδρασης της νομολογίας του ΔΕΚ
Ελεύθερες συμβιώσεις
Η διεθνής δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
Επιτροπή ανταγωνισμού
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στη σχέση εργασίας
Το δικαίωμα πληροφόρησης του κατηγορουμένου για την σε βάρος του κατηγορία κατ’ άρθρο 6 παράγραφος 3 περίπτωση α΄ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Βιοηθική, δίκαιο και γενετική τεχνολογία: ζητήματα κλωνισμού ή κλονισμού της ανθρωπότητας;
Το ζήτημα της ελευθερίας: αλληλεπίδραση των εκδοχών της ελευθερίας και σύγχρονη διακινδύνευση: (η θέση της ελευθερίας του υποκειμένου στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον)
Η ρήτρα αποκλειστικότητας περιοχής (προστατευμένης γεωγραφικής περιοχής) των συμβάσεων δικαιόχρησης και η λειτουργία της στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού
Ποινική προστασία της ζωής και της υγείας του καταναλωτή
Η πρόσληψη από τους ανήλικους κρατουμένους του προληπτικού της υποτροπής ρόλου των σωφρονιστικών καταστημάτων
Πλαστογραφία εγγράφων με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Η ενδοοικογενειακή βία και η αντιμετώπιση της
Πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων στο Διαδίκτυο
Η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και δικαστικές πλάνες: επιλεκτικότητα ή παραμορφωμένη επικοινωνία; Η υπόθεση Τζορτζ Πόλκ
Η ανθρωποκτονία στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία : η αναπαράσταση του δράστη και του θύματος από τον αθηναϊκό τύπο
Δημιουργία εγκληματολογικής συνείδησης μέσα από ελληνικές τηλεοπτικές ψυχαγωγικές σειρές: ειδική εστίαση στα σωφρονιστικά καταστήματα
Βιολογικές θεωρίες στην ερμηνεία του εγκλήματος: η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος
Η κοινωνική ανάπτυξη ως μέσο πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους ενόρκους κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης
Η "Τυραννία της οικειότητας" του R. Sennett (1977) και η αναβιώση του πανοπτισμού : ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος στην εγκληματολογική θεωρία
Από την Οθωμανική στην Ελληνική πόλη: οι λειτουργίες της πόλης του Ναυπλίου (1715-1833): κοινωνία, οικονομία και διοίκηση
Παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων
Σύγχρονες μορφές χαρτογράφησης και η χρησιμότητα τους στην αντεγκληματική πολιτική
Νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου και ο περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας
Αστυνομία και πρόληψη εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο: σύγχρονες τάσεις εφαρμοσμένης κοινοτικής αστυνόμευσης στην Ελλάδα
Ενδοοικογενειακή βία: διερεύνηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο της συζυγικής και της ερωτικής σχέσης
Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι αρχές της οικουμενικότητας και της πολιτισμικής αυτονομίας
Κλοπές μεταξύ ανηλίκων στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον
Η γυναίκα ως δράστης και η αντιμετώπιση της από το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης
Η ανάπτυξη των Κέντρων Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στις τοπικές κοινωνίες: ένα κοινωνικό, θεσμικό και “επιστημονικό” πείραμα αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων και ανασφαλειών
Πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας: η βία απέναντι στο παιδί
Το ζήτημα της ευθανασίας: εγκληματολογικές προσεγγίσεις
Πρόληψη της βίας στα σχολεία: σύγκριση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα
Το THB ως ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων και η σχέση του με την "παγκοσμιοποίηση" της οικονομίας
Πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας: ανδρική θυματοποίηση
Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στη δημιουργία και την ένταση του φόβου του εγκλήματος
Πρόληψη της παραβατικότητας των μαθητών: σχολική βία: ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού
Εμπειρισμός, ρεαλισμός και αποκλεισμός: τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων
Διεθνές δίκαιο και εθνική νομοθετική πολιτική: το παράδειγμα της ποινικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση
Ο εγκληματοπροληπτικός ρόλος της ιεράς εξομολογήσεως: θεωρητικό πλαίσιο-έρευνα πεδίου
Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στην πρόληψη της εφηβικής παραβατικότητας
Σύγχρονη τεχνολογία και νέες μορφές εγκληματικότητας: κριτική προσέγγιση
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: αρμοδιότητες, λειτουργίες, περιορισμοί
Η έννοια της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: η περίπτωση του "χώρου Σένγκεν"
Νέοι και βία στη σύγχρονη κοινωνία: μια οικολογική ανάλυση των μορφών, των επιδράσεων και της αντιμετώπισης
Η νέα τεχνολογία στην υπηρεσία του κοινωνικού ελέγχου και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Το πείραμα Stanford (1971) και η ερμηνεία της βίας: η απήχηση του στην εγκληματολογική θεωρία
Η "κοινωνία των πολιτών" και ο Γκράμσι: η ταύτιση φιλοσοφίας, ιστορίας και πολιτικής
Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη δημιουργία ή/και ένταση του φόβου του εγκλήματος
Πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας
Εγκλήματα κατά των καταναλωτών
Ευρεσιτεχνία στη βιοτεχνολογία: μπορούμε να κατοχυρώσουμε τη "ζωή"
Η προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Προσδιορισμός χωρικών ανισοτήτων με βάση δείκτες τεχνικής και κοινωνικής υποδομής: η περίπτωση του νομού Καστοριάς
Επιχειρηματικά σχέδια: εφαρμογή σε επιχειρησιακή μονάδα πιστωτικού ιδρύματος
Χώρες-εταιρικά σχήματα: πρακτικές και μέτρα σχετικά με τη φοροδιαφυγή
Η μελέτη του περιεχομένου και των μεταβολών του λογαριασμού της αναβαλλόμενης φορολογίας: όπως αυτός εμφανίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από τις εισηγμένες εταιρίες του κλάδου τροφίμων και ποτών, κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Μοντέλα πρόβλεψης της πτώχευσης: κατασκευή υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης στις εταιρείες εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντών
Το φαινόμενο της διαφθοράς στο δημόσιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα και φορολογικό πλαίσιο στον κλάδο των τεχνικών εταιρειών
Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική φορολογική διοίκηση
Ο ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού στην σύγχρονη επιχείρηση και η συμβολή του στην ανάπτυξη της
Ηχητική όχληση και αστικός χώρος: πολιτικές και εργαλεία εκτίμησης και ελέγχου
Μοντέλα διοίκησης ολικής ποιότητας σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στις ΜΜΕ: η περίπτωση της περιφέρειας της Ηπείρου
Η πολυδραστηριότητα στον αγροτικό χώρο: η μελέτη και η εξέλιξη του φαινομένου στην Ελλάδα
Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Πορτογαλία: μια συγκριτική ανάλυση
Σύσταση και λειτουργία μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) στο ελληνικό θεσμικό περιβάλλον
Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας μέσα από τον περιφερειακό προγραμματισμό
Αναμενόμενες επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων του νομού Φθιώτιδας από την κατασκευή του νέου παρακαμπτήριου οδικού κλάδου του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στην περιοχή Μαλιακού Κόλπου
Κρίση στην ελληνική αγορά εργασίας;: ανάλυση και αξιολόγηση των ενδιάμεσων εργαλείων που γεφυρώνουν την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: case study η ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας "Vodafone"
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας στην Γ' και Δ' προγραμματική περίοδο: αποτίμηση, προοπτικές, αξιολόγηση
Προϋποθέσεις εφαρμογής του "flexicurity"
Τα διλήμματα ασφαλείας του τριγώνου ΗΠΑ-Ιαπωνίας-Κίνας στην εποχή της αβεβαιότητας: από το τέλος του ψυχρού πολέμου έως την 11η Σεπτεμβρίου 2001
Οικονομία και εθνική πολιτική ασφάλειας
Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με αεροπορική μεταφορά και η προστασία του καταναλωτή κατά το κοινοτικό δίκαιο
Ο χειρισμός των κρίσεων υπό το πρίσμα της στρατηγικής της έμμεσης προσέγγισης
Οι δημοσιογράφοι στα διασταυρούμενα πυρά των ενόπλων συρράξεων: μια διεθνολογική προσέγγιση
Επαναπροσιορίζοντας την ασφάλεια: η πτυχή της περιβαλλοντικής ασφάλειας σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο
Η έννοια των επεμβάσεων στη μεταψυχροπολεμική εποχή: νομικά, ηθικά και πολιτικά διλήμματα στις περιπτώσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Αφγανιστάν
Η προσαρμογή της Κυπριακής δημόσιας διοίκησης στο θεσμικό-πολιτικό σύστημα της ΕΕ
Η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη: το παράδειγμα της θεματικής προτεραιότητας "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας" και η συμμετοχή της Ελλάδας
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ως εκφραστής των νέων μορφών διακυβέρνησης στις θαλάσσιες μεταφορές: όρια και προοπτικές
Η καντιανή σκέψη για τη διεθνή κοινωνία: ιστορικές και σύγχρονες όψεις
Στρατηγικές διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης Chipita International S.A.
Ο εθνικισμός στην Σερβία του Μιλόσεβιτς: κοινωνικοί, πολιτιστικοί και πολιτικοί παράγοντες
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και διεθνής δικαιοσύνη
Η διπλωματία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα: συγκριτική προσέγγιση της δράσης των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών οργανισμών
Η επιρροή του γουιλσονισμού στις διεθνείς επεμβάσεις μετά τον ψυχρό πόλεμο
Ιαπωνική υψηλή στρατηγική 1931-1945
Η άνοδος της χριστιανικής δεξιάς στην αμερικάνικη πολιτική ζωή και η επιρροή της στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
Τα αναπτυξιακά προβλήματα των νησιωτικών χωρών: η περίπτωση της Καραϊβικής
Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στον ευρωπαϊκό χώρο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση τους
Κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντικοί πρόσφυγες
Αστικοποίηση, βιώσιμη ανάπτυξη και αναπτυσσόμενος κόσμος
Ο ρόλος των εργαζόμενων στην ελληνική ευρωπαϊκή εταιρεία
Το καθεστώς των γενοσήμων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η επίδραση του κόστους εργασίας επί των άμεσων ξένων επενδύσεων: η περίπτωση της Ελλάδας
Οπλα μαζικής καταστροφής: εφαρμογές στο διεθνές δίκαιο
Έλεγχος ολιγοπωλίων: συλλογική δεσπόζουσα θέση και εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων
Οι αποστολές του ΟΑΣΕ και οι δράσεις τους για την προαγωγή και την προστασία των δικαωμάτων του ανθρώπου: αποτίμηση της λειτουργίας τους και προοπτικές
Οι υποχρεώσεις των μέλων Δ.Σ. εισηγμένης εταιρίας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά: με έμφαση στα εισηγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης
Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001: 2004 σε σχέση με το κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS II): κίνητρα, οφέλη, συγκρίσεις
Τρομοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα: μια δύσκολη σχέση
Τάσεις περιφερειοποίησης και συγκλίσεων στη Νότιο Αμερική: περιφερειακές-υποπεριφερειακές διαστάσεις
Η λήψη αποφάσεων στους διεθνείς οργανισμούς: η περίπτωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
Η τελωνειακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας
Η νεοσυντηρητική ιδεολογία στην αμερικάνικη εξωτερική πολιτική
Το ενδεχόμενο μη εσκεμμένης ελληνοτουρκικής κρίσης: ο ρόλος της παρανόησης στη δημιουργία σημείων τριβής
Η καινοτομία στα οπλικά συστήματα και στα δόγματα ως πολλαπλασιαστής δυνάμεως και η επίδραση της στη στρατηγική
Τα joint ventures από την πλευρά του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού
Μικρασιατική εκστρατεία: ανάλυση της ελληνικής υψηλής στρατηγικής
Τιμόρ-Λέστε: το νεότερο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών
Η εμπορία ανθρώπων και η αντιμετώπιση της στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης
Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών: σύμφωνα με τις εκθέσεις της επιτροπής της Βασιλείας
Η οικονομική διπλωματία στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Η προοπτική ανάπτυξης ενιαίας Α.Ο.Ζ. στο χώρο της νοτιοανατολικής μεσογείου
Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών: η ευρωπαϊκή και η ελληνική διάσταση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ύπαρξη σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα
Η σύγκρουση χαμηλής έντασης ως στρατηγική μικρών δυνάμεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: η εναλλακτική τεχνολογία για ένα βιώσιμο μέλλον
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης: ελεγκτικός μηχανισμός και εφαρμογές
Αναγκαστικές άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για λόγους δημόσιας υγείας
Η οικουμενική δικαιοδοσία ως μορφή καταστολής των διεθνών εγκλημάτων
Η βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Ισημερινού, του Περού και της Βολιβίας
Η ρεαλιστική ουτοπία του Τζων Ρωλς και η ηθική κρίση στη διεθνή πολιτική
Πτυχές της υψηλής στρατηγικής Ελλάδος και Τουρκίας κατά την περίοδο 1974-2005
Η εκπόνηση του κανονισμού REACH: ο ρόλος των ομάδων πίεσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
The parallel trade by pharmaceuticals in the single market and the recent decision of the CFI in the Glaxo case (T-168/01)
Σχέσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου: η άμεση ισχύς των συμφωνιών σύνδεσης και των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Κ. στην κοινοτική έννομη τάξη
Η στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε.: το ορόσημο της 11ης Σεπτεμβρίου
Ο εσωτερικός έλεγχος στο τραπεζικό σύστημα
Συμβάσεις παραχώρησης από τη σκοπιά των κοινοτικών ρυθμίσεων και χρηματοδοτικών οργανισμών
Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στην Παλαιστινιακή Αρχή: η επιρροή του διεθνούς και περιφερειακού συστήματος στη μετεξέλιξη του παλαιστινιακού κινήματος
Η πυρηνική στρατηγική του Ιράν: πυρηνική αποτροπή και εθνική επιβίωση
Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την ιδιότητα του μέλους στους διεθνείς οργανισμούς υπό το πρίσμα της νομολογίας
Ο θεσμός της πολιτικής αιρεσιμότητας κατά την πέμπτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία του στην πορεία ένταξης νέων κρατών-μελών: η περίπτωση των δυτικών Βαλκανίων
Διαχείριση κρίσεων: η περίπτωση των πυράυλων της Κούβας
Η υψηλή στρατηγική της Γερμανίας μετά τον ψυχρό πόλεμο: βασικές στάσεις και παραδοχές
Η αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα από τις διοργανικές συμφωνίες
Κρατικές ενισχύσεις και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Η διεθνής διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε.: η αναζήτηση της ενεργειακής ασφάλειας
Ο δρόμος της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση: ανιχνεύοντας τις τάσεις της τουρκικής κοινής γνώμης και των πολιτικών ελίτ
Εξωθεσμικές παρεμβάσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο: είναι δυνατός ο αντικειμενικός προσδιορισμός του εθνικού συμφέροντος;
Περιβάλλον και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: οι ελληνικοί χερσαίοι και υποθαλάσσιοι αρχαιολογικοί θησαυροί
Η διεθνής οργάνωση και η τρομοκρατία: η διελκυστίνδα ανθρώπινων δικαιωμάτων και ασφάλειας
Τρομοκρατία και αερομεταφορές: ανθρώπινη ασφάλεια και δικαιώματα του ανθρώπου
Αναπτυξιακές προοπτικές και περιβάλλον αφρικανικών χωρών πρώην γαλλικής επιρροής
Ευρωπαϊκή Ένωση και ήπιες μορφές ενέργειας: τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (10/01/2007) και οι προοπτικές απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες: ο νέος σχεδιασμός για την προώθηση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα
Θεωρία συμμαχιών: η περίπτωση της άτυπης συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ στην κρίση του 1973
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: το παράδειγμα του e-twinning και της ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου
Η διακυβέρνηση δια της εμπειρογνωμοσύνης μέσα από τις ευρωπαϊκές αρχές παροχής επιστημονικής στήριξης: προβλήματα διαφάνειας και ανεξαρτησίας και η συνεισφορά τους στη νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μέσα από την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμάκων (EMEA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ESFA)
Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές μικρών αναπτυσσόμενων κρατών στην Ασία: οι περιπτώσεις της Σρι Λάνκα και της Μαλαισίας
Περί διαφορετικής αντίληψης της ηθικής και του ρόλου της στις διεθνείς σχέσεις μέσα από την προβληματική του Alain Badiou: η περίπτωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά την 9/11
Μονομερείς επεμβάσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν: η συμβολή του ΟΗΕ (Συμβούλιο Ασφαλείας) και η αποτίμηση του ρόλου του
Το εθνοτικό και θρησκευτικό μωσαϊκό στην Τουρκία και η επίδραση του στην εξωτερική πολιτική της
Το δόγμα Bush: από την αποτροπή και την ανάσχεση στην προληπτική επίθεση
Ο αναδυόμενος ρόλος των κεφαλαίων κυρίαρχου πλούτου (sovereign wealth funds) στην παγκόσμια οικονομία
Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και η αμερικάνικη πολιτική μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου
Ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία: παρούσα κατάσταση και προκλήσεις του μέλλοντος
Παγκόσμιες καφαλαιακές ροές και νεο-κρατικός προστατευτισμός
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις κάτω από το πρίσμα των άμεσων ξένων επενδύσεων
Οι πολυεθνικές εταιρίες στην Κίνα: η επιρροή των πολυεθνικών στην ανάπτυξη της Κίνας και η επιρροή της Κίνας στην ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιριών
Η έννοια του καταναλωτή στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο: ιστορική εξέλιξη και προοπτικές
Η προστασία των εδαφικών πόρων και η καταπολέμηση του φαινομένου της ερημοποίησης: διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο
Οι θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία και οι επιπτώσεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις
Πόλεμος κατά των τρομοκρατών ή η τρομοκρατία του πολέμου;: η σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου κατά το διεθνές δίκαιο: οι σύγχρονες προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο χρήσης βίας και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
Η εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Abuse of dominance : the microsoft litigations: a comparative analysis
Διαδικτυακές υπηρεσίες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σύγκριση με αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πλαίσια διαλειτουργικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση: τεχνικά και οργανωτικά θέματα
Οι δυνητικές κοινότητες ως τρόπος επικοινωνίας, πληροφόρησης και ανάπτυξης συλλογικότητας: χτίζοντας μία κοινότητα ναυαγοσωστών
Ψυχοκοινωνιολογία της κυριαρχίας: κυβερνοπόλεμος
iid:905
Τι είναι η δημόσια τάξη
Η ζωή χωρίς εμένα: έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων
iid:909
Φ. Ντοστογιέφσκι "Έγκλημα και Τιμωρία": μια ανθρωπολογική προσέγγιση της πράξης του ήρωα Ρασκόλνικοφ
Χωρικές και οικολογικές επιπτώσεις των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και εγκαταστάσεων
Η εικόνα της μάρκας Sony στην Ελλάδα
Χωροταξικός σχεδιασμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ευρωπαϊκή εμπειρία και προοπτικές στην Ελλάδα
Διερεύνηση και εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρηματικών περιοχών στην Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013
Ο ρόλος του τουρισμού στην οργάνωση του αγροτικού χώρου: η περίπτωση των Τζουμέρκων του νομού Ιωαννίνων
Οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροναυπηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συστήματα πιστοποίησης περιβαλλοντικής ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον
Μία καταγγελία εναντίον του επάρχου Κυριάκου Μόραλη στη Σάμο του 1822: ο εσωτερικός αγώνας της νήσου και η επανάσταση
iid:931
Μετανάστευση, μεταστροφή και εθνική ταυτότητα στην ελληνική κοινότητα Μπαχά'ι
Η γραφειοκρατικοποίηση του πόνου: χρόνος, σώμα και η βιοπολιτική της ασθένειας
Αντιστάσεις και εξαιρέσεις: η περιπέτεια του πολιτικού σώματος στην περίπτωση των desplazados της Κολομβίας
iid:935
Οι καλές πρακτικές για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Το πνεύμα της εργασίας στις μη καπιταλιστικές οργανώσεις: η περίπτωση των φιλανθρωπικών και των συνεργατικών ενώσεων στην Αγγλία του 19ου αιώνα
Η φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες μέσα από τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης
Εργασία: ανεργία των γυναικών και πολιτική απασχόλησης
Η συμβολή των μεταναστών στη μη ερήμωση της υπαίθρου: η περίπτωση μιας αγροτικής κοινότητας
Η εγκατάσταση των προσφύγων του 1922 στη Νέα Ιωνία και οι απαρχές της εκβιομηχάνισης: το ζήτημα του νερού
Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής: το παράδειγμα του δήμου Αργυρούπολης
Οι πολιτικές απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από την εμπειρία του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006
Παράνομη παιδική εργασία: η περίπτωση των παιδιών Ρομά
Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η σύνδεση της με την απασχόληση: το παράδειγμα του κλάδου των τραπεζών
Τα χαρακτηριστικά των ατόμων υψηλης ηλικίας (50-64) στην Ελλάδα και οι πολιτικές διαχείρισης της ηλικίας: ανάλυση με βάση τα στατιστικά δεδομένα της βάσης IPUMS για τις απογραφές 1971, 1981, 1991, 2001
Οι μορφές απασχόλησης στα τουριστικά επαγγέλματα στο νομο Κεφαλληνίας
Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και αγορά εργασίας: μέσο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας ή μηχανισμός αναπαραγωγής των ανισοτήτων στον κόσμο της εργασίας;
Διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστριών γυναικών στην ελληνική κοινωνία: η περίπτωση των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης
Η εθελοντική εργασία στους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας: η περίπτωση του Νοσοκομείου Μεταξά
Όψεις ανισότητας και διάκρισης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.): δομική ατέλεια του συστήματος ή απόρροια ατομικών συμπεριφορών;
Αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό προφίλ των γυναικών στην Ελλάδα: ανάλυση με τη χρήση των στοιχείων της βάσης IPUMS
Ζητήματα συγκρισιμότητας δειγματοληπτικών ερευνών: η περίπτωση της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών
Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της μετάβασης από την φωνητική στην οργανική μουσική τον 19ο αιώνα: το οργανικό και ο επαναπροσδιορισμός του φωνητικού στη μουσική θεωρία και πράξη
Ζητήματα της μαρξικής κριτικής των δικαιωμάτων
Το "παιδομάζωμα" κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο
Οι κοινωνικές αντιστάσεις στις πρώτες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 20ου αιώνα
Η τηλεοπτική διαφήμιση της σοκολάτας στην Ελλάδα
Η μικρασιατική εκστρατεία στον παγκόσμιο ιστό
Μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής στην ελληνική οικονομία πριν και μετά την Ο.Ν.Ε.
Η μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) όπως διαφαίνεται μέσα από τον ελληνικό τύπο της εποχής
Καινοτομία και οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη
Κριτική ανάλυση του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα
Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην κοινωνική και την εδαφική συνοχή
Ο ρόλος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Συστήματος και οι επιπτώσεις στην Παγκόσμια Οικονομία
Αξιολόγηση του ρόλου του διευθυντή στη διοίκηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : η περίπτωση της διοίκησης των δημοτικών σχολείων της Αρτέμιδας
Jean-Jacques Rouseau πνευματικότητα και εξέγερση
Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στον αναπτυσσόμενο νότο και ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας : η περίπτωση της Νιγηρίας
iid:5284
Ο δεύτερος πόλεμος του Λιβάνου : η Χεζμπολλάχ στο προσκήνιο
iid:5286
Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και η αρχική κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η περίπτωση της Ελλάδας
Η προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς : η περίπτωση της Μεσογείου
Η σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική υπό το πρίσμα της δημόσιας διπλωματίας
Το εθνοτικό, θρησκευτικό, γλωσσικό μωσαϊκό της Τουρκίας και η εσωτερική της πολιτική απέναντι στις μειονότητες
ΗΠΑ - Κίνα εξελίξεις και προοπτικές των συναλλαγματικών τους σχέσεων στα πλαίσια λειτουργίας του διεθνούς νομισματικού συστήματος
Η στρατηγική του Μακαρίου και η επίδρασή του στην πολιτική ιστορία της Κύπρου
Το "νέο κύμα" στην ελληνική ιστοριογραφία για την δεκαετία του 1940
Η εξέλιξη του πολιτιστικού τηλεοπτικού προγράμματος : το παράδειγμα της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι τα πολιτιστικά προγράμματα μέρος του branding των τηλεοπτικών καναλιών;
Στρατηγική εκμηδένισης και στρατηγική εξουθένωσης θεωρητική προσέγγιση - συνδυασμένη εφαρμογή : ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο (1999) και στο Ιράκ (2003)
Η εφαρμογή των κανόνων του νέου δικαίου θάλασσας ως αποφασιστικός μοχλός ανάπτυξης των χωρών του αναπτυσσόμενου νότου. Θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πόρων : η περίπτωση των αρχιπελαγικών κρατών
Η συμβολή των γηγενών πληθυσμών στην προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή : η περίπτωση των παράκτιων κοινοτήτων της Αρκτικής και των SIDS
Παιδική κακοποίηση και πρακτικές διαχείρισης της παιδικής κακοποίησης από μη κυβερνητικές οργανώσεις : το παράδειγμα του Χαμόγελου του Παιδιού
Οι βιόκοσμοι των φάδος : μελέτη τριών ατομικών περιπτώσεων και συμμετοχική παρατήρηση σε φάδο περιβάλλοντα της σύγχρονης Λισσαβόνας
Μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των κληρικών την περίοδο της δικτατορίας
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα : η λειτουργία, ο ρόλος και η συμβολή τους στον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η πρόσληψη της χομπσιανής θεωρίας από την πρώϊμη κριτική θεωρία και ιδιαίτερα από το έργο του Max Horkheimer
Η δημόσια διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η περίπτωση της ευρωπαϊκής επιτροπής : το διακύβευμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η κρίση της ευρωζώνης
Ο ρόλος των πληροφοριών στη καταπολέμηση της τρομοκρατίας : η περίπτωση των αμερικανικών υπηρεσιών στο Ιράκ (2003-2011)
Λόγος και φύση, ελευθερία και αναγκαιότητα στην καντιανή πολιτική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία της ιστορίας
Η νεο-οθωμανική εξωτερική πολιτική του Νταβούτογλου και η επίδραση της στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις
Ο ρόλος και η συμβολή των γυναικών στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης με έμφαση στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και περιβαλλοντική προστασία
Δημογραφικές εξελίξεις, ανεργία και κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα : η περίπτωση του ΙΚΑ
Μεγαλώνοντας στην Αθήνα των κλασικών χρόνων
Status, ισχύς, και αλληλεξάρτηση : ο ρόλος τους ως παράγοντες πρόβλεψης της διαμόρφωσης των εξωομαδικών στερεοτύπων
Η πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας στα Βαλκάνια με έμφαση στη Βουλγαρία και τη Σερβία
Προστασία των μειονοτήτων και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : η συλλογική διάσταση του μειονοτικού φαινομένου
Δομή και αναπτυξιακή διάσταση των νέων "Καλλικρατικών" διοικητικών μονάδων
Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα
Η συνάντηση των θεμελιωδών ελευθεριών με τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Συγκριτική διερεύνηση των συστημάτων διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το παράδειγμα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας
Το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση : η περίπτωση του Ο.Α.Ε.Δ.
iid:5402
Ο δοσιλογισμός στην Ελλάδα της Κατοχής μέσα από την εφημερίδα Ελληνικόν Αίμα
Το αναγεννησιακό πεδίο του λόγου και η επίδρασή του στη σκέψη του Τόμας Χομπς, όπως αποτυπώθηκε στον Λεβιάθαν
Αιτίες πυρκαγιάς, ή αλλιώς, οι απηχήσεις του εννοιολογήματος της ελληνικότητας στην υπερρεαλιστική παραγωγή του Νίκου Εγγονόπουλου, την τελευταία περίοδο του μεσοπολέμου έως τις παρυφές της δεκαετίας του 1950. Ένα σχεδίασμα μεταξύ ιδεολογίας και αισθητικής
Ο θεσμός της δημοτικής διαβούλευσης στο ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και η μέχρι τώρα εφαρμογή του στους νέους δήμους του Ν. Κορινθίας
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας στην Κεφαλονιά
Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, παράγοντες που την επηρεάζουν - επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Η απεξάρτηση ατόμων εθισμένων σε εξαρτησιογες ουσίες και οι δυσκολίες επανένταξής τους στην κοινωνία και στην αγορά εργσίας
Η εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα : εννοιολογικό πλαίσιο και αξιολόγηση
Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την περιφέρεια της Ηπείρου
Η διερεύνηση της κλαδικής ειδίκευσης και των διαρθρωτικών μεταβολών κατά την περίοδο υλοποίησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2008
Οικονομική ανάλυση της λειτουργίας των μεγάλων εμπορικών κέντρων (shopping malls) στην Αττική
Ο ιδεολογικός λόγος του κέντρου μέσα από τις εφημερίδες Ελευθερία και Βήμα (1945-1949)
Το εργατικό συγκρουσιακό κίνημα της προδικτατορικής περιόδου στην Ελλάδα : η συμβολή οργανώσεων και ομάδων πέραν και αριστερά της ΕΔΑ
Η προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Το δίκαιο της ανάγκης υπό το πρίσμα της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης
Χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ στην Ελλάδα
iid:5564
Διερεύνηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε επιλεγμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις
Όψεις της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα: Αθήνα, Σπάρτη, Γόρτυνα
Ο ρόλος του Πατριαρχείου και των τοπικών Εκκλησιών στην κοινωνική και πολιτική ζωή των χριστιανών ορθοδόξων κατά το δεύτερο μισό του 19ου αι. στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο
Το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων στον ευρωπαϊκό χώρο
Ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής εξάρτησης του φορολογικού ποινικού δικαίου από το φορολογικό δίκαιο και την φορολογική διαδικασία
Συγκριτική ανάλυση συστημάτων αστικών μεταφορών
iid:5638
Το θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής : ο ρόλος και η συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Οι μετακινήσεις των Βλάχων της Ελλάδας στη Ρουμανία, 1924-1940
Πολυπολιτισμικότητα, οικουμενική διάσταση της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνική συνοχή στην σκέψη του Γιούργκεν Χάμπερμας
Ανάλυση κοινωνικού και οικονομικού ιστού στο δήμο Ηρακλείου Αττικής
Ο ρόλος της προσωπικότητας των εργαζομένων στο στυλ ηγεσίας των προϊσταμένων
Εργασιακή έδραση ελέγχου και εργασιακά κίνητρα των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων
Η σχέση της αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, της τιμωρίας και της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας σε μαθητές του λυκείου : μια συμπεριφοριστική προσέγγιση στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού
Στρές και διεκδικητικότητα : η μεταξύ τους σχέση στη ζωή των εργαζόμενων γυναικών σήμερα
Οι επιπτωσείς του τύπου κουλτούρας στις επιδόσεις των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων της Ελλάδας
Η Εθνική Ένωσις Ελλάς και το Πογκρόμ του Καμπέλ μέσα από τον τύπο
Νεοφιλελευθερισμός και κράτος πρόνοιας : η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους
Κατάσταση υγείας και ανισότητες υγείας στον πληθυσμό της Ελλάδας
Θεσμικό πλαίσιο για τα κίνητρα στις άμεσες επενδύσεις: ειδικότερες ρυθμίσεις περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων της περιόδου 1989-2009
Η δράση του ΕΑΜ στην Καρδίτσα και τα γύρω χωριά κατά τη διάρκεια 1940-1944
Πανόραμα της ελληνικής εκπαίδευσης από το 1928 έως το 1936
Τα μέσα σταθερής τροχιάς από το 19ο αιώνα έως το 1974 : ανάπτυξη, λειτουργία, διαφαινόμενα αδιέξοδα
Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών
Η Αφροδίτη πάσχουσα : τερατόμορφη θηλυκότητα στη σύγχρονη σωματική τέχνη η αναζήτηση του εαυτού και ο εφιάλτης της ταυτότητας
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας (ESM) και το ζήτημα του ηθικού κινδύνου
Οπτικός πολιτισμός και ένοπλες επαναστατικές οργανώσεις : αναπαραστάσεις της εγχώριας τρομοκρατίας στα ελληνικά ΜΜΕ
Το γίγνεσθαι της επιστήμης της Λογικής : γενική λογική
Μη-τεχνικές δεξιότητες του σύγχρονου οικονομολόγου
Η τέχνη του δρόμου ως δημόσια τέχνη : οργανωμένες εικαστικές παραμβάσεις στο αστικό τοπίο
Όταν η κρίση συναντά την τέχνη : η καλλιτεχνική δημιουργία στην εποχή της οικονομικής κρίσης
Γράφοντας στη γλώσσα του άλλου : η γλώσσα ως φορέας διαπολιτισμικών στοιχείων στη μεταναστευτική λογοτεχνία
Τουρκικές σειρές και ελληνική ταυτότητα στην Ελλάδα της κρίσης : έρευνα πρόσληψης των τουρκικών σήριαλ από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό
Μεγάλες εκθέσεις ελληνικής τέχνης στο εξωτερικό : ζητήματα επικοινωνίας
Οικονομική μεγέθυνση και χρήση ενέργειας : θεωρητική διερεύνηση και η εμπειρική ανάλυση για την Ελλάδα και την Γερμανία
ΕΡΤ-Α.Ε. και πολιτική επικοινωνία : μια απόπειρα ανατομίας στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κρατικής/δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και τις συνέπειες για τους δημοσιογράφους της
Άστεγοι και νεοάστεγοι στην Αθήνα : ποιοτική προσέγγιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
Εικόνες και αναπαραστάσεις της περιθωριοποιητικής "εγκληματικής δράσης" ομάδων αναρχικών στον ελληνικό τύπο
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας : σύγχρονες στάσεις και αναπαραστάσεις στην Ελλάδα
Η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλοδαπών δικαιούχων από τους ημεδαπούς φορείς συλλογικής διαχείρισης
Μουσειακές εκθέσεις βυζαντινής τέχνης και πολιτισμού στην Ελλάδα
Κατάσταση ταμειακών ροών και αποδοτικότητα της επιχείρησης
Επιτήρηση και ποινική καταστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την ελληνική δικαιοταξία
Η εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εταιρική κοινωνική ευθύνη : πυλώνας για βιώσιμη ανάπτυξη, επιτυχή διακυβέρνηση και καινοτομία με κοινωνικό προσανατολισμό η περίπτωση της "Swarovski"
Μηχανισμοί εγκοινωνισμού ή κοινωνικού αποκλεισμού : η φορολογία στο Ελληνικό Κράτος 1919-1932
Ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρονικών επικοινωνιών : βαθμός απελευθέρωσης, ρόλος ρυθμιστικών αρχών, συγκριτική ανάλυση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Διαχείριση σχέσεων με πελάτες (customer relationship management) : η περίπτωση των ξενοδοχείων στην Ελλάδα
Θρησκευτική ελευθερία και σχέσεις κράτους - εκκλησίας ιδίως στο σχολικό περιβάλλον στο ευρωπαϊκό δίκαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Progressive Rock : το προοδευτικό ρεύμα στο Rock του '70
Η ηxητική επικοινωνία στον σύγχρονο κόσμο : θόρυβος και μουσικός ήχος
Η γαλλική πολιτιστική διπλωματία την περίοδο 2000 – 2008 : ο πολιτισμός αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις;
Οικογειτονιές - πράσινες γειτονιές : επιχειρησιακή εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο και πράσινη αξία
Πειθαρχώντας τη γυναικεία επιθυμία : φύλο, σεξουαλικότητα και σχέσεις εξουσίας. Η λεσβιακή καθημερινότητα της Αθήνας.
Προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών : απλές - ειδικές - ενδικοφανείς
Η πρόσληψη της κλασικής αρχαιότητας και της σύγχρονης εικόνας της Ελλάδας μέσα από το νέο Μουσείο Ακρόπολης
Ο ρόλος της Κίνας στην Αφρική : αναπτυξιακός εταίρος ή νεοαποικιοκρατική εξάπλωση;
Η συμβολή των μουσικών φεστιβάλ στο city branding : η περίπτωση του Sonar-Festival Internacional de Musica Avanzada y New Media de Barcelona
Δημογραφική γήρανση και η κατάσταση υγείας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα
Μουσεία και ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας : τάσεις και προκλήσεις, μελέτες περίπτωσης Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και Νέο Μουσείο Ακρόπολης
Διερεύνηση της επίτευξης των στόχων της «ισότητας ευκαιριών» και της «αποτελεσματικότητας» του δυαδικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα : από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως οργανισμός : μια νεοθεσμική ανάλυση
Χωρική ανάλυση προτύπων Δημοσίων Δαπανών Υγείας στον ελλαδικό χώρο με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Πορνογραφία και τέχνη. Πορνογραφία ή τέχνη : το προστατευόμενο έννομο αγαθό της τέχνης : οι εκφάνσεις της πορνογραφίας μέσα από την ματιά της τέχνης
Ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα εγκλήματα του κράτους
Μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η δυνατότητα εκμετάλλευση [sic] τους κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο: αιολική ενέργεια και περιβάλλον
Η φορολόγηση κληρονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το συλλογικό εργατικό δίκαιο στην εποχή της οικονομικής κρίσης
Η χρήση βλαστοκυττάρων ως ζήτημα της βιοηθικής και του δικαίου
Ζητήματα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem στην ποινική δίκη
Οι προϋποθέσεις απαλλαγής των κάθετων συμφωνιών από την απαγόρευση του αρ.101 παρ.1 ΣΛΕΕ σύμφωνα με τον καν.330/2010
Τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης : δικαϊκές, ηθικές και κοινωνιολογικές παράμετροι
Ισότητα των φύλων και δίκαιο
Το δικαίωμα συνηγόρου υπεράσπισης σε ποινικές διαδικασίες
Η νομική προστασία των σημάτων υπό το πρίσμα της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου
Ζητήματα εφαρμογής του δικαιώματος ενημέρωσης σε ποινικές διαδικασίες
Ποινική (ουσιαστική και δικονομική) προστασία του ατόμου έναντι των "βασανιστηρίων", κατ' 'αρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ενδοομιλική τιμολόγηση στις υπηρεσίες
Πειράματα σε ζώα: νομοθετικό πλαίσιο, ηθικά διλήμματα, φιλοσοφικοί προβληματισμοί και ιατρικές διαπιστώσεις
Αποστασιοποίηση : από τον Brecht στον Von Trier
Σύγχρονη τέχνη εγκατάστασης : οντο-επιστημολογικά και μουσειολογικά ζητήματα
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στη διασφάλιση της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος
Διαδραστικότητα, μάθηση και μουσειακή εμπειρία : μελέτη περίπτωσης : η «Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Ιδρύματος Ευγενίδου
Οπτικός πολιτισμός της ελληνικής κοινωνίας : εβδομαδιαία περιοδικά ποικίλης ύλης πριν και μέσα στην οικονομική κρίση
Μορφές οργάνωσης και αντιλήψεις δημιουργικότητας στους πολυχώρους του κέντρου της Αθήνας
Χρήση αρχαιολογικών μνημείων και χώρων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα : κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις
Ψηφιακές τεχνολογίες και συνεργατικές διαδικασίες στον αστικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
Πληθυσμός, απασχόληση και συνταξιοδότηση στην Ελλάδα
Το μοντέλο Τεκμηριωμένης Πολιτιστικής Διαχείρισης ως εργαλείο ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων στον πολιτισμό
Ο εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών : η περίπτωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Επαγγελματικός προσανατολισμός και επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον : κριτήρια καλής και κακής δουλειάς με βάση την τάξη, το φύλο και την φυλή
Αναπαραστάσεις της πολυπολιτισμικότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης : προβολή, έλεγχος και αφήγηση για τους χώρους λατρείας των μουσουλμάνων μεταναστών στην Αθήνα
Ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός και χρηματοπιστωτικοί δείκτες
Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον ξενοδοχειακό κλάδο, με πρόσχημα ή όχι την οικονομική κρίση : η περίπτωση δύο μεγαλών ξενοδοχειακών μονάδων στην Αθήνα
Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και κρίση του καπιταλισμού : το ζήτημα της ευελιξίας του συστήματος απολύσεων
Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου
Η βιομηχανοποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα : μια συγκριτική και δυναμική ανάλυση για τη συνεισφορά και τις προοπτικές του κλάδου στην περιφέρεια Ηπείρου : η περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ»
Η αναπαράσταση του κινήματος των «Αγανακτισμένων» μέσα από τον έντυπο λόγο : η επικοινωνιακή διάσταση ενός πολιτικού γεγονότος
Αποτύπωση της Τουρκικότητας στο σύγχρονο Τουρκικό κινηματογράφο από τα μέσα της δεκαετίας 1990 έως το 2010
Θεωρητικές προσεγγίσεις - το φαινόμενο του trafficking
Η αφήγηση των φωτογραφιών για τους αγώνες των Καπνεργατών της Καβάλας : σημειωτική ανάλυση φωτογραφιών
Κυβερνοχώρος και καλλιτεχνική δημιουργία : το παράδειγμα της δράσης των Ελλήνων καλλιτεχνών στον κυβερνοχώρο
iid:6094
Τα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος – Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικό - οικονομικής κατάστασης στην επιλογή του επαγγέλματος : η περίπτωση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας
Οικονομική ανάλυση κατασκευής αποθέματος κατοικίας στην Ελλάδα
Η αξιολόγηση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη μέθοδο της ρεαλιστικής αξιολόγησης : οι περιπτώσεις του Κέντρου Υγείας και του Νοσοκομείου Αίγινας
Η χρήση των χαρτογραμμάτων στην παρουσίαση χωρικών δεδομένων
Τρώγοντας σε ένα πολωνικό εστιατόριο : φαγητό, μνήμη και κοινοτική ταυτότητα
Χώροι τέχνης και πολιτιστική αναδιαμόρφωση : η περίπτωση του Μεταξουργείου
Ο μετασχηματισμός των ορεινών αγροτικών περιοχών σε τουριστικούς προορισμούς και οι δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης : η περίπτωση των Τρικάλων Κορινθίας
Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης : το γενικό πρόγραμμα "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" και οι νέες προοπτικές
Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα : σύζυγοι - παλλακίδες - εταίρες - πόρνες
Εθνική ταυτότητα και ιδεολογία στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της στ΄ δημοτικού της μετεμφυλιακής περιόδου 1950 -1974
Οι κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης πριν και μετά την οικονομική κρίση : η περίπτωση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας
Η Κοινωνική Οικονομία ως έννοια και πράξη γενικά και σε περίοδο οικονομικής κρίσης ειδικότερα : η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ ζην»
Κοινωνική ασφάλιση και κρίση : η διαχρονική εξέλιξη στην Ελλάδα και εφαρμογή συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανασκόπηση των βασικών απόψεων της προέλευσης της ελληνικής κρίσης του 2008 και οι θεωρητικές τους συνέπειες στην ερμηνεία του περιφερειακού προβλήματος
Χωρικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή : τα ευρήματα του Espon Climate για την εκπόνηση χωρικών στρατηγικών προσαρμογής στην Ελλάδα
Η εξιδανίκευση και η αμφισβήτηση του Νεοφιλελευθερισμού 1989-2008
Προγραμματικές συγκλίσεις και αποκλίσεις σοσιαλιστικών και αναρχικών συλλογικοτήτων στην Ελλάδα από το 1877 έως το 1907
Η μικρομυθοπλασία (microfiction, flash fiction, minificción) ως πολιτισμικό φαινόμενο : μελέτη για ένα νέο διεθνές κι εθνικό είδος λόγου
Η εξέλιξη του δημόσιου ελλείμματος και χρέους στην Ελλάδα : συγκρίσεις με την Ευρωπαϊκή εμπειρία
Αστική ανάπτυξη και κοινωνικός διαχωρισμός : το παράδειγμα της Αθήνας του Μεσοπολέμου
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ζωή των μεταναστριών στην Ελλάδα : η εμπειρία των μεταναστριών στην Αθήνα
"Από τη Βάρκιζα στον εμφύλιο" : αρχεία, τύπος, απομνημονεύματα και μαρτυρίες από την περιοχή της Λάρισας
Οργανωσιακή κουλτούρα και ηγεσία στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας : το παράδειγμα του ΕΟΠΥΥ
Το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα στα χρόνια της επισφάλειας
Τα χωρικά πρότυπα συνεργασίας στην καινοτομία : μελέτη περίπτωσης τα διαπεριφερειακά χωρικά πρότυπα συνεργασίας στην Ευρώπη με τη χρήση ανάλυσης κοινωνικών δικτύων
Οι δράστες του Ολοκαυτώματος και διδακτική προσέγγιση
Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 και οι περιπτώσεις των δήμων Αμαρουσίου και Κορυδαλλού
Εγκλήματα μισαλλοδοξίας στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον : μια τυπολογική ανάλυση μέσα από τον ημερήσιο τύπο
Ψυχολογική και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας : η περίπτωση των ψυχικά διαταραγμένων δραστών και οι συνέπειες της συμπεριφοράς τους στα θύματα
Η προβολή του εγκλήματος μέσα από την αστυνομική λογοτεχνία : το παράδειγμα του Arthur Conan Doyle
Φεντερασιόν (1909-1918), πολιτική δράση και εθνικό ζήτημα
Τιμωρητικές στάσεις των αποφυλακισθέντων (ανήλικων/νέων) και των δικαστών και εισαγγελέων : συγκλίσεις και αποκλίσεις
Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές
Διοίκηση και στρατιωτική ηγεσία στον 21ο αιώνα : το παράδειγμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Μέτρα φορολογικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2008-2012)
Η αστυνομική διάσταση της αντεγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης : κοινωνικός έλεγχος και λογοδοσία (accountability)
Θέατρο και ποινική δίκη : παρατήρηση της επ΄ακροατηρίω διαδικασίας
Ψυχιατρικές ταξινομήσεις και σεξουαλικότητα : μια κριτική ανθρωπολογική προσέγγιση
Ανήλικοι παραβάτες στα πλαίσια του ποινικού δικαίου : ο εγκληματοπροληπτικός ρόλος του επιμελητή ανηλίκων
“Στη Σκιά του Μουσείου” : μνημεία, μνήμες και πολιτικές συγκρότησης του παρόντος στη Συνοικία Μακρυγιάννη
H προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σύγχρονη Ελλάδα
Πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας - Παιδιά μάρτυρες βίας
Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων : αδυναμίες και προτάσεις βελτίωσης με αφορμή τη διεθνή κρίση
Θεωρία και εφαρμογή της εκτίμησης περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου στη χρήση υδάτινων πόρων : η περίπτωση της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας
Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών : αρνητικές διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης
Ο ρόλος των ΜΚΟ στη παροχή υπηρεσιών υγείας στους μετανάστες
Ζητήματα οργάνωσης της οθωμανικής διοίκησης και της πολιτικής επί των Eλληνορθοδόξων, 15ος - 16ος αιώνας
Σχέσεις κρητικών οθωμανών πριν τις επαναστάσεις : εξεταζόμενη περίοδος: 1645-1770
Περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισμός : η περίπτωση της Κρήτης
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μειονοτικών μουσουλμάνων της δυτικής Θράκης (δεκαετία 1950-δεκαετία 1970)
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπό το πρίσμα του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων
Ο μηχανισμός του EFSF ως στοιχείο της μετεξέλιξης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Το twitter στην Ελλάδα ως όχημα δικτύωσης, παρακίνησης και αυτο-οργάνωσης κοινοτήτων
Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού στις συμβάσεις εργασίας
Κριτική προσέγγιση μορφών ευέλικτων σχέσεων εργασίας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Η έννοια της κατάστασης εξαίρεσης : όψεις της στην ελληνική έννομη τάξη
Εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων : κοινοτικό και εθνικό θεσμικό καθεστώς
Περιβαλλοντικά κινήματα και τοπικές διαμαρτυρίες : το φαινόμενο NIMBY η περίπτωση της Κερατέας
Σύγχρονες μορφές τουριστικών και ξενοδοχειακών συμβάσεων : σύμβαση all inclusive και σύμβαση allotment
Η εγγραφή της απεργίας πείνας των 300 μεταναστών, από 25 Ιανουαρίου έως 9 Μαρτίου 2011, στον εθνικό ημερήσιο τύπο : η περίπτωση των εφημερίδων Καθημερινή, Ελευθεροτυπία, Αυγή
Νέα μέσα και ελευθερία του λόγου
Integrated water management of shared river basins in southeast Europe : the case of Drin river Basin Water Management
Η περιφερειακή ανθεκτικότητα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις περιφέρειες της Ελλάδας
Η εργατική εκπροσώπηση στις απαρχές της γ' Ελληνικής Δημοκρατίας : η περίπτωση των εργοστασιακών σωματείων
Οι ιστορικές συνιστώσες της ιδεολογίας και του έργου του Γεωργίου Βιζυηνού και η οθωμανοκρατία στη Θράκη το Β' μισό του 19ου αιώνα
Η συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΣΣΣΔ) ως εργαλείου εξόδου από την κρίση για την Ε.Ε.
Περιβαλλοντική διακυβέρνηση στον χώρο της Μεσογείου και η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών της Βορείου Αφρικής : αποτίμηση του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ην.Εθνών
Ο ρόλος των περιφερειακών οργανισμών στην ειρηνική επίλυση διαφορών : η περίπτωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, της Αφρικανικής Ένωσης, του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας
Διεθνής διαιτητική επίλυση των νομικών ζητημάτων στις Συμβάσεις Παραχώρησης : Θεωρία και πράξη
Επαναρθωτική δικαιοσύνη και πρόληψη του εγκλήματος : η επίδραση της επανορθωτικής δικαιοσύνης στην πρόληψη της υποτροπής
Το νέο πλαίσιο που εισάγει η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Σύμβαση για την καθιέρωση συστημάτων διευθέτησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν υπό διασυνοριακές συνθήκες
Στρατηγική παράλυση απο αέρος
«Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» : σύγχρονη διάσταση του φαινομένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
Ανάλυση περιεχομένου ιστορικών ζωής εξαρτημένων ατόμων : ουσιαστικές και μεθοδολογικές παρατηρήσεις
Το Κανονιστικό Πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της επιρροής του από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία και την Ισλανδία : μια συγκριτική μελέτη
Ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα
O Bill Clinton και η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική 1993-2000 : η περίπτωση των Βαλκανίων
Διμερείς συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ σχέσεις ισοτιμίας και υπεροχής
Ο κόσμος του Φιτσίνο
Ρυθμίσεις περί περιφερειακής διοίκησης και η συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη : συγκριτική επισκόπηση σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκης Ενωσης
Η στρατηγική του Ισραήλ επί πρωθυπουργίας Αριέλ Σαρόν
Το τοπίο ως προστατευτέο έννομο αγαθό
Γυναικεία εγκληματικότητα και ο ρόλος της μητρότητας μέσα από τη φυλακή
Η κρίση στην ευρωζώνη, η εφαρμογή προκυκλικών πολιτικών και ο ρόλος της Γερμανίας
Διεθνής ναυτική διαιτησία : διαιτησία στην επιθαλάσσια αρωγή
Η θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας : η πορεία προς την ολοκλήρωση της
Η στρατηγική του Κατευνασμού στη διεθνή πολιτική μέσα απο τη διαχείριση των κρίσεων μεταξύ των κρατών : πόσο επιτυχημένη είναι στην πράξη και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Ανατολική Ασία : από την κρίση προς την ανοικοδόμηση
Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα
Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και μακροοικονομικές ανισορροπίες : η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών
Οι καθεστωτικές αλλαγές στις χώρες της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τρομοκρατία, παραστάσεις απειλής και οι επιπτώσεις στον τουρισμό
Προοπτικές ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000) βάσει Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας : η περίπτωση του Καϊάφα
Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα : διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης
Το ζήτημα δομής-δρώντων στη θεωρία διεθνών σχέσεων
Διεθνείς σχέσεις-στρατηγική και μουσικολογία-μουσική : δύο παράλληλοι κόσμοι
Βιώσιμη ανάπτυξη και Φυσικοί πόροι: η περίπτωση της Κύπρου
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο : γεωστρατηγικές εξισώσεις και προοπτικές συνεργασίας, πεδίο σύγκλισης ή ανταγωνισμού
Ο τερματισμός του πολέμου
Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας, Τουρκίας-Ιράν και οι επιπτώσεις τους στο δόγμα Νταβούτογλου
Από την Βαϊμάρη στον Εθνικοσοσιαλισμό : θεσμικές αλλαγές και νομικός πολιτισμός στην Γερμανία του Μεσοπολέμου
Το Κουρδικό ζήτημα : στρατηγικές και πολιτικές των ομόρων και λοιπών εμπλεκομένων κρατών απέναντι στην προοπτική ενός ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους
Η εκπαιδευτική διαδικασία και η επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών στην Ελλάδα κατά τον εικοστό αιώνα
Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και θεμελιώδη δικαιώματα : τα όρια των δικαιωμάτων;
Η ανάπτυξη του Ελληνικού Ναυτεργατικού Κινήματος
Διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, 2000-2010
Ο εξευρωπαϊσμός της μεταναστευτικής πολιτικής : η περίπτωση της Ελλάδας
Η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως στοιχείο της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης : διεθνής, Ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση
Ο ρόλος της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010) στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και προοπτικές : περιπτωσιολογική μελέτη της Περιφέρειας Αττικής
Οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις 1929 και 2007
Η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέμηση της ανεργίας στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού
Η προβληματική της ποινικής προστασίας περιβάλλοντος : ζητήματα πραγματικής και νομικής πλάνης
Εκκλησία, Έθνος, Πατριωτισμός. Μια αμφιλεγόμενη σχέση : η περίπτωση της Φλώρινας
Το Ιράν ως ανερχόμενη πυρηνική δύναμη στο διεθνές σύστημα : οι επιπτώσεις στις σχέσεις του με το Δυτικό Διεθνές Σύστημα (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία)
Η επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην καθημερινή κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας
Το θέατρο των καταπιεσμένων και η εφαρμογή του στα Βαλκάνια
Δημιουργία υποδείγματος αριστοποίησης για επιλογή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Jenin της Παλαιστίνης μεταξύ συμβατής και ανανεώσιμης ενέργειας
Συγκριτική ανάλυση των επαγγελματικών αξιών των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι 4 ιεραρχικά σημαντικότερες αξίες
Η επανιεράρχηση του νομού Φθιώτιδας στο σύστημα μεταφορών της Ελλάδας
Νομικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ενέργειας στην ΕΕ
Η ένταξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος
Η πολιτική συνοχής σε περίοδο οικονομικής κρίσης και οι επιδράσεις της στην Ελλάδα
Ο περιφερειακός προγραμματισμός 2007-2013 στο πλαίσιο των καθεστώτων μεταβατικής στήριξης : ο προγραμματισμός των ελληνικών περιφερειών σε σχέση με την περίοδο 2000-2006
Ελληνική ναυτιλία και η συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία
Χωρική ανάλυση επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα
Διαδίκτυο και ταυτότητα : η αναδιαπραγμάτευση της ταυτότητας στον κυβερνοχώρο
Ζητήματα εφαρμογής του Ν. 3869-2010 ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Η προσωρινή δικαστική προστασία στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας
Όροι και όρια της ανακριτικής διείσδυσης ως ειδικής ανακριτικής πράξης
Τα δικαιώματα των μετόχων σύμφωνα με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ σε σύγκριση με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920
Η έννοια της αλλοτρίωσης στον Χερμπερτ Μαρκούζε
Δημόσιοι θεσμοί στο Φράγκικο Πριγκηπάτο του Μωρέως
Η εξέλιξη των θεσμών παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης : η περίπτωση του G20
Οι ιδιωτικοί στρατοί στην σύγχρονη εποχή
Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης των Μεγάλων Δυνάμεων
Το πόσιμο νερό ως αγαθό και ως δικαίωμα και η προστασία του μέσω της βιο-διπλωματίας
Η πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος της Ελλάδας
Διλήμματα βιοηθικής στον Ευρωπαΐκό χώρο : το τέλος της ζωής
Οι εξαναγκαστικές/βίαιες εξαφανίσεις υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου και η αντιμετώπιση τους σε οικουμενικό επίπεδο
Η πολιτική συνοχής 2014-2020 και η συμβολή της στην ανάπτυξη της Ελλάδας
Η αντίδραση της Ελληνικής Χρηματαγοράς στην ανακοίνωση συγχωνεύσεων και εξαγορών πριν και μετά την οικονομική κρίση
Εξουσίες-αρμοδιότητες του προέδρου της δημοκρατίας στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού συστήματος : η περίπτωση της Ελλάδας και της Γαλλίας
Η απαγόρευση των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου : προστασία και προαγωγή στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην κινεζική οικονομία
Ισότητα και ελευθερία στον Ζ.Ζ.Ρουσώ και τον Τ.Χομπς : ζητήματα συγκρότησης της εξουσίας και η διάσταση της ηθικής
Οι ισχύσαντες εκλογικοί νόμοι στην Ελλάδα από το 1990 έως σήμερα
Η θεωρία του νομικού πλουραλισμού
Η βιώσιμη διαχείριση κρίσεων ως διακυβέρνηση : η περίπτωση της Αϊτής
Οικονομικά εργαλεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής : συγκριτική αποτίμηση και προοπτικές ενίσχυσης και διεύρυνσης
Το διεθνές καθεστώς διαχείρισης των υδάτων έρματος (2004 Ballast Water & Sediments Control and Management Convention) και η εφαρμογή του σε περιφερειακό επίπεδο
Τέχνη, ελευθερία και δίκαιο
Η εφαρμογή της αειφορικής εκμετάλλευσης των εύθραστων οικοσυστημάτων στην περίπτωση της Αρκτικής Θάλασσας
Προληπτική διπλωματία και το Κυπριακό Ζήτημα : η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών
Πτυχές της πολιτισμικής διαχείρισης στο σύγχρονο περιβάλλον : ανάλυση περίπτωσης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
Οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες στο ευρωπαίκό δίκαιο
Θέση και ρόλος του ΝΑΤΟ στις σύγχρονες πολυεθνικές επιχειρήσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, υπό τα Κεφάλαια VII και VIII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
Η μεταφορά του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο στην Ελλάδα
Η θέση της Ρωσίας στην Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση
Ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου στην ανάδειξη και κατάρρευση αυτοκρατοριών : η Βρετανική και Οθωμανική Αυτοκρατορία
Το ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους
Αστυνόμευση και αστικοποίηση : μια εγκληματολογική προσέγγιση της αστυνομικής δράσης στον τομέα πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος κατά μέγεθος οικισμού
Ο θεσμός του Δημοσίου Υπολόγου : κυρίως υπό το πρίσμα της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κατά πόσο συμβάλλει η ένταξη σε έναν περιφερειακό οργανισμό στην ανάπτυξη μιας χώρας; Παραδείγματα από την ASEAN και τη νοτιοανατολική Ασία
Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και ανθρώπινα δικαιώματα : η περίπτωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας
Βία κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακή βία : διεθνείς πράξεις, πολιτικές, πρακτική
Η πτώση της κυβέρνησης Καραμανλή το 1958
Εγκληματολογική προσέγγιση της Ορέστειας του Αισχύλου
Φορολογικά συστήματα και μορφές φοροδιαφυγής χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας : η περίπτωση του IV Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών
Η εγγυητική επιστολή και η ενέγγυος πίστωση υπό το πρίσμα των Ομοιόμορφων Κανόνων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και των Incoterms 2010
Εργατικό ατύχημα από παραβίαση κανόνων οικοδομικής : αστική και ποινική ευθύνη
Τα όρια εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού στο πεδίο της διανοητικής ιδιοκτησίας : ο κανόνας της «παροχής βασικών διευκολύνσεων» στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας
Αστική ευθύνη παραχωρησιούχου σήματος και domain name
Χρηματοοικονομική ανάλυση των υπερκλάδων πρώτων υλών και κατασκευών με χρήση αριθμοδεικτών
Η Βαλκανική κρίση του 1875 και η άνοδος των εθνικισμών στα Βαλκάνια : εθνικές, πολιτικές και οικονομικές όψεις
Το νόμιμο μονοπώλιο του δικαιούχου σήματος και τα όριά του : συγκριτική επισκόπηση ευρωπαϊκής και αμερικανικής νομολογίας και νέες εξελίξεις
Η συρροή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Η επίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανθρωπιστική κρίση και η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας : η περίπτωση της Συρίας
Τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ελληνικού Συντάγματος : σύγκριση, ερμηνεία, νομολογία
Ομοφυλοφιλία και γονεϊκότητα: «νέες» μορφές συγγένειας
Απόπειρες "κατασκευής" της συλλογικής δράσης μέσω του έντυπου λόγου: το παράδειγμα του Δεκέμβρη του 2008 μέσα από τις εφημερίδες "Ελευθεροτυπία" και "Η Καθημερινή"
Κοινωνικές δυναμικές και επιρροές των ποδοσφαιρικών συλλόγων στο βιομηχανικό Λαύριο του Μεσοπολέμου και της Κατοχής.
“Το ξέπλυμα του χρήματος από την παραοικονομία, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. : συγκριτικά στοιχεία από τρίτες χώρες.”
Η φορολογική αντιμετώπιση των υπεράκτιων (offshore) εταιριών
Το Κέρας της ανασφάλειας και η μετανάστευση πληθυσμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια ποιοτική έρευνα για τους σομαλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα
Μεταναστευση από και σε Γερμανία 1933-47 με έμφαση σε γυναίκες και παιδιά
Η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης μετά την ελληνική κρίση χρέους
Από το χρηματιστικό κεφάλαιο στο ολοκληρωτικό κράτος. Μια αναφορά σε κρίσιμα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καπιταλισμού μέσα από το έργο του Rudolf Hilferding.
Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία υπό το πρίσμα της Σύμβασης του Άαρχους και η ελληνική νομοθεσία
Κοινωνικός προσδιορισμός και θεατρικές επιλογές: μια έρευνα στο Αθηναϊκό κοινό
Μεταβίβαση Επιχείρησης
Διαδραστικότητα στην παραγωγή ψηφιακών ειδήσεων
Η εργασιακή ικανοποίηση ως παράγοντας οργανωσιακής δέσμευσης σε περίοδο κρίσης: η περίπτωση των δημόσιων πολιτιστικών οργανισμών
Το νομικό καθεστώς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός επικράτειας
Παιδική φτώχεια: σημασία του φαινομένου, διαστάσεις, μέτρηση και εμπειρική διερεύνηση.
Από την διεθνή κρίση στην κρίση της αγοράς εργασίας της Ελλάδας: εμπειρική διερεύνηση.
Η βία ως μορφή έκφρασης των συλλογικών διεκδικήσεων από τη σκοπιά της (ριζοσπαστικής) κριτικής εγκληματολογίας: μια κριτική ενάντια στην εγκληματοποίηση της κοινωνικής άμυνας απέναντι στη βία της εξουσίας
Δίκαιο και κοινωνία στην Κούβα: η περίπτωση του Ποινικού Κώδικα
Ειδικά γεγονότα και φεστιβάλ: η περίπτωση ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου ειδικών γεγονότων και φεστιβάλ στην πόλη της Αθήνας
Αναπαραστάσεις της έμφυλης ταυτότητας στον ιαπωνικό κινηματογράφο τις δεκαετίες του 1930 και 1950 : η περίπτωση των ταινιών Ukigusa Monogatari (1934) και Ukigusa (1959) του Yasujiro Ozu
Ομότιμη παραγωγή βασισμένη στα κοινά (Commons based Peer production): η περίπτωση της ελληνικής κοινότητας του P2P
Η δημιουργική βιομηχανία του κινηματογράφου: στρατηγικές προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών - μελέτη περιπτώσεων
Η ταινία - γρίφος: μια διαφορετική ανάγνωση της κινηματογραφικής εμπειρίας
Το Εθνικό Εργατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο: Η δράση του στην κατεχόμενη πρωτεύουσα 1941 - 1944
Νέες μορφές παραγωγής στον ελληνικό κινηματογράφο
Η άρση, λόγω κατάχρησης, της νομικής προσωπικότητας εξωχώριων εταιριών (offshore companies)
Η αστική φιλελεύθερη δημοκρατία σε κατάσταση οικονομικής κρίσης: μια πολυδιάστατη ανάδραση
Η αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί εξυγίανσης των επιχειρήσεων και υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση
Η ισχύς των διαιτητικών ρητρών
Η επίδραση του μνημονίου στο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στο καθεστώς των δημοσίων έργων
Τα εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας
Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η προστασία απορρήτου στην κοινωνία της πληροφορίας
Το ειδικό καθεστώς αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση τραπεζικών απαιτήσεων
Κριτική προσέγγιση στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων
Το έγκλημα της φοροδιαφυγής του άρθρου 17 του Ν.2523/1997 και ζητήματα φοροαποφυγής
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η ιστορική πορεία και εξέλιξή τους με φόντο την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων
Οι έκτακτες φορολογικές εισφορές και η έννοια του δημοσίου συμφέροντος
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η εθνική κι ευρωπαϊκή ταυτότητα στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας: αναζητώντας τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης
Η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας ως ανακριτική πράξη: όροι και όρια διενέργειας για τους σκοπούς της ποινικής δίκης
Ο ρόλος των τελωνείων στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο θεσμός του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα -ΕΟΦ
Το δημοσιονομικό περιβάλλον της ΕΕ μετά τη συνθήκη της Λισσαβώνας
Το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προστασίας Προσφύγων: από το Δουβλίνο ΙΙ στο Δουβλίνο ΙΙΙ
Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: η εφαρμογή της στο ευρωπαϊκό και εθνικό δημοσιονομικό σύστημα
Οι τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα: προς μια νέα μορφή Σεισάχθειας
Σύμβαση Franchising: έλεγχος περιεχομένου συμβάσεων Franchising βάσει του δικαίου ανταγωνισμού
Η προστασία των συγγραφικών έργων στο διαδίκτυο : η περίπτωση των ψηφιακών βιβλιοθηκών
Η ποινική προστασία του μισθού υπό το πρίσμα του εργατικού ποινικού δικαίου
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).Ο ρόλος των τραπεζών στην πρόληψη και καταστολήτων εγκλημάτων αυτών
Το φαινόμενο της αρπαγής των υδάτινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες και η κρίση της προστασίας του περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Αιθιοπίας.
Η δικαστική συνεργασία στην ποινική δίκη στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: από την προδικασία στην αμοιβαία αναγνώριση της απόφασης
Η σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ερημοποίησης ως καθεστώς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής
Συμβάσεις διανομής οχημάτων, ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης
Διαστάσεις και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στους ιδιωτικούς στρατούς - ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας
Το ζήτημα της επιστημονικής προόδου στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων.
Ο Καντάφι και η Δύση: απο τη δαιμονοποίηση στη συνεργασία και την ανατροπή
Το εθνικό συμφέρον ως παράγοντας συνδιαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από τη Γιουγκοσλαβική αδράνεια στις σημερινές επεμβάσεις
Αλλαγή νομικού χαρακτηρισμού μιας ποινικά κολάσιμης πράξης μέσα από την εκτίμηση έμμεσων αποδεικτικών μέσων ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
Διακυβέρνηση της ΟΝΕ, κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και η περίπτωση της Ελλάδας
Η Ευρασιατική Ένωση ως Υψηλή Στρατηγική της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Η ελευθερία της έκφρασης κατά την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στη σημερινή ελληνική συγκυρία
Η επιρροή της εξαρτημένης μεταβλητής της θρησκείας στην εξωτερική πολιτική του Ιράν
Η αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος: μια κριτική ανάλυση των αδυναμιών του
Η Κίνα σε αναζήτηση ενεργειακής ασφάλειας : προκλήσεις και προοπτικές
Το ζήτημα της συμβατότητας των Διμερών Διακρατικών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (intra- EU BITS) με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Η στρατιωτική διάσταση της υψηλής στρατηγικής της Κίνας στην ανατολή του 21ου αιώνα.
Η εφαρμοσιμότητα των θεωριών της ναυτικής στρατηγικής στο σύγχρονο περιβάλλον Θαλάσσιας ασφάλειας
Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης
Παναλβανισμός, αλβανικό εθνικό ζήτημα και βαλκανική σταθερότητα: υπάρχει προοπτική για τη δημιουργία μιας Μεγάλης Αλβανίας;
Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η νομική προστασία των πληροφοριοδοτών στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων : ενωσιακό και ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
Εξαλείφοντας τους μαύρους κύκνους της επενδυτικής τραπεζικής. Παρουσίαση των προτάσεων των Vickers Report, Liikanen Report και του Volcker Rule για τη ρυθμιστική παρέμβαση στην επενδυτική τραπεζική
Η «Αιγυπτιακή Άνοιξη» και οι πολιτικές εξελίξεις στην μετά-Μουμπάρακ εποχή
Η θεωρία του ανταρτοπολέμου και οι μέθοδοι διενέργειας μη συμβατικών επιχειρήσεων από τις Η.Π.Α.
Η θεσμική εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή της στις ελληνικές επιχειρήσεις : επισκόπηση του ρόλου των επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου
Η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων στην ΕΕ: το παράδειγμα του "Συμφώνου των Δημάρχων" και η εφαρμογή του στην Ελλάδα
Ο ανταγωνισμός στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Διευθέτηση πιστωτικών ιδρυμάτων: θεωρία, διεθνείς, ευρωπαϊκές πρακτικές και η εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη
Τα όρια της "Ευρωπαικής Κανονιστικής Ισχύος": η περίπτωση της ισραηλινο - παλαιστινιακής διένεξης
Η θεμελίωση του έννομου συμφέοντος για την πρόσβαση στις ακυρωτικές περιβαλλοντικές διαφορές: η περίπτωση των ΜΚΟ.
Αναδυόμενες οικονομίες της κεντροανατολικής Ευρώπης : το παράδειγμα της Πολωνίας και ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Τα προγράμματα ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας και ο μετασχηματισμός του ελληνικού χρέους
Το φαινόμενο της παραοικονομίας: μία συνολική προσέγγιση
Η στρατηγική των επιχειρήσεων στις αλλαγές του περιβάλλοντος και ο ρόλος της ως μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης των θέσεων τους στην αγορά
Οι σύγχρονες στρατηγικές προκλήσεις της Ιαπωνίας
Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός στη νοτιοανατολική Μεσόγειο (1955-1974). Χρήση της θεωρίας του νεοκλασσικού ρεαλισμού για την ερμηνεία τηςεΕξωτερικής πολιτικής των δρώντων
Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου
Ο θεσμός της ευθύνης προστασίας και οι πρόσφατες εφαρμογές του με ιδιαίτερες αναφορές στην κρίση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας
Οι οικονομίες των χωρών της Κεντρικής Ασίας: η εξέλιξή τους και ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία.
Ρητορική μίσους, υποκίνηση ρατσισμού στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία: η περίπτωση των πολιτικών κομμάτων
Η Τουρκία στα Βαλκάνια: πώς επηρεάζουν οι μουσουλμανικές μειονότητες την εξωτερική πολιτική των βαλκανικών χωρών
Το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε περίοδο κρίσης : διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις
Η εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας σε διεθνές πλαίσιο, μέσω των ΓΤΟ: μία νέα "ευκαιρία" ή μία ενδεχόμενη απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία;
Δικαιώματα του ανθρώπου και κοινωνική δικαιοσύνη στη Λατινική Αμερική υπό το πρίσμα της νομολογίας των οργάνων της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ανεπτυγμένα, αναπτυσσόμενα, ελάχιστα ανεπτυγμένα κράτη… πώς αποδίδεται ο χαρακτηρισμός αυτός και τί συνεπάγεται; Υπάρχουν κατάλληλοι δείκτες ανάπτυξης που να δικαιολογούν μια τέτοια κατηγοριοποίηση;
Οι ελληνικοί υδρογονάνθρακες ως μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Η συμβολή τους στην κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών και οι προοπτικές σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Οικονομετρική διερεύνηση της κατανάλωσης ενέργειας και οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη
Το καθεστώς για την προστασία και τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο: ειδικότερη εξέταση της περίπτωσης του ποταμού Αχελώου μέσα από τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
Η καταπολέμηση των διεθνικών εγκλημάτων: ενοποιητικές και Κκτακερματιστικές τάσεις
Το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και η ενσωμάτωσή του στην Ελλάδα: η περίπτωση των μεταφορών
Μεταφορές και θαλάσσια ρύπανση. Μύθος ή Πραγματικότητα; Η προαγωγή της περιφερειακής συνεργασίας ως προϋπόθεση ανάπτυξης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος της Μεσογείου. Η περίπτωση του REMPEC.
Η επέμβαση του NATO στη Λιβύη υπο το πρίσμα της ευθύνης προστασίας
O ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ενίσχυση και στη προώθηση της έννοιας του κράτους δικαίου,σε μετα-συγκρουσιακά κράτη.
Η ευρωπαϊκή ρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας
TARGET2-Securities (T2S): εργο υποδομής και μέσο προς την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Δομή και οργάνωση της υπαλλήλιας της Ένωσης και ο ρόλος της εθνικότητας στην άσκηση των καθηκόντων της: το παράδειγμα της ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η εικόνα των πολιτικών δυνάμεων στον έντυπο λόγο από την ανακοίνωση μέχρι την ψήφιση του Μνημονίου 1
Βία, ιστορία, συνάντηση: η θεωρία του Μαρξ για την πρωταρχική συσσώρευση
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση και η κριτική της Ε.Δ.Α.
Το ιστορικό δράμα στην περίοδο της οθωνικής μοναρχίας
Η διασύνδεση διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών στην Ελλάδα σήμερα: μία πρώτη διερεύνηση
Η δήλωση μετανοίας ως μέτρο του κατασταλτικού μηχανισμού και η εικόνα του δηλωσία στα μάτια του ΚΚΕ και των μελών του από το Μεσοπόλεμο έως την Μετεμφυλιακή περίοδο.
Η μεγάλη σκακιέρα του Ανατολικού Ζητήματος και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά το 19ο αιώνα
Όψεις της συλλογικής δράσης και διαδικασίες υποκειμενοποίησης: το συμβάν των "αγανακτισμένων" της πλατείας Συντάγματος
Ανταλλαγή κι ανασυγκρότηση : η προσπάθεια έλεγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς στην αναδιαρθρωμένη κοινωνία της Δράμας, 1924-1932 / Η ανάγνωση της μέσα από την λειτουργία του τοπικού τύπου και την εργαλειοποίηση του τοπικού αθλητισμού
Το εργατικό κίνημα στην μεσοπολεμική Καλαμάτα (1929-1934)
Δημοκρατία, Κρίση και θεσμοί υπό αμφισβήτηση: η εξέλιξη των πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων των κοινωνιών του ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Η έννοια του ξένου και οι απόβλητοι της μετανεωτερικότητας : μια κριτική προσέγγιση των θέσεων του Zygmunt Bauman πάνω στην ανισότητα, την ετερότητα και τον αποκλεισμό
Καστοριάδης και Freud: υποκείμενο και αυτονομία
Η πολιτική οικογένεια της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1974-1989: "χαρτογράφηση" των κομματικών μορφωμάτων. Ανάλυση εσωτερικών πόρων και συνθηκών πολιτικής ευκαιρίας.
Τα ΜΜΕ ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας και καταμέτρησης της κοινής γνώμης: η περίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Νίκος Τσιφόρος: τα παιδιά της Πιάτσας
Οι ενώσεις παλαιών πολεμιστών και το ΣΕΚΕ (1922-1925): κοινωνικές αναφορές, ιδεολογικές και πολιτικές επιρροές
Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1871
Η μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία κατά τον Alexis de Tocqueville και τον Honore de Balzac
Η μεταπολεμική αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα, 1946 - 2010. Η περίπτωση των εταιρειών Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.), Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.), Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.), Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου (ΠΥΡ.ΚΑΛ.) και Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ.)
Η έκκληση προστασίας της Ελλάδας προς την Αγγλία το 1825: ποιοι έγραψαν και πως παρουσίασαν το γεγονός
«Εθνική» μουσική στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα
Οι νομικές βάσεις οικοδόμησης του μετεμφυλιακού κράτους 1944-1952
Ιστορικοί μετασχηματισμοί και ευεργετική λειτουργία: η περίπτωση του χωριού Βαμβακού Λακωνίας
Μνημεία και Μουσεία της Τήνου στην υπηρεσία του Έθνους: (1866-2012)
Θρησκεία στον δημόσιο χώρο στην Αλβανία: από τις απαγορεύσεις του 1967 στη σημερινή πραγματικότητα
Η διαμόρφωση και η εξέλιξη της αντίσταση στην Ευρυτανία
Ο εκτοπισμός των Εβραίων των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής
The Social Democrat Experience in Greece and Turkey: PASOK and CHP’s Powers
Το εθνικό όραμα της Ελλάδας μέσα από την εφημερίδα Σκριπ 1897-1917.
"Η τηλεοπτική πολιτική είδηση στην Ελλάδα: η περίπτωση της ανάληψης της οικονομικής διαχείρισης της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2010-2011".
Πολτική κρίση και πολιτική πράξη στο έργο της Hannah Arendt
Ο Schumpeter και η δημοκρατία ως μέθοδος : μια κριτική αποτίμηση
Η σύγκριση της συμμαχικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία: 1944-1949
Διοικητική δικαιοσύνη και μετανάστες
Ο ριζοσπάστης Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος: η ζωή, η δράση και η ιδεολογία του, συμβολή στον ενωτικό αγώνα της Επτανήσου
Δυαδικό σύστημα κυρώσεων (ποινικών και διοικητικών) για την αυτή παράβαση: ζητήματα εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας και της αρχής ne bis in idem υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ
Δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στην Ε.Ε. και προστασία προσωπικών δεδομένων. Ειδικά ζητήματα εφαρμογής της Απόφασης Prüm.
Η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση και η σημασία της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Μια προσέγγιση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσω της ανάλυσης εισροών-εκροών
Το πρωτόκολλο του Κιότο: ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων του
Μελέτη της βρεφικής θνησιμότητας στην Ελλάδα για το διάστημα 1956-2011
Το εξωτερικό εμπόριο της ελληνικής οικονομίας βάση του πίνακα εισροών - εκροών των ετών 2000 και 2010
Ελληνική οικονομία την περίοδο 2000 – 2014: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
Διεθνείς διασυνδέσεις στην παγκόσμια οικονομία: μία οικονομετρική διερεύνηση GVAR (1992-2012)
Το ποσοστό υπεραξίας στις οικονομίες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία: μια ανάλυση βάσει των πινάκων εισροών-εκροών των ετών 1995, 2000, 2005
Η διοίκηση αλλαγών στο δημόσιο τομέα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: η περίπτωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Ελευθερία της έκφρασης και ιδιωτικότητα των δημοσίων προσώπων υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ
Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring στο ελληνικό δίκαιο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της Ε.Ε.: oργάνωση και πολιτικές
Σύγκρουση δύο εννόμων αγαθών, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης, στο ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Η ποινική ευθύνη των υπουργών κατά το ελληνικό σύνταγμα
Καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις δανείου στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο
Η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού
Το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και η έννομη προστασία του πολίτη
Θεσμικά ζητήματα των προσφυγικών κοινοτήτων της Κέρκυρας (1910-1930): η περίπτωση των Αρμενίων
Οι νέοι θεσμοί της Ένωσης για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από την ελληνική διοίκηση
Η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισής της σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ως κύριο χαρακτηριστικό του δικαίου περιβάλλοντος: η συμβολή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρική απόδοση και τη φορολογική συμμόρφωση: εμπειρική διερεύνιση εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Εταιρειών περιόδου 2009-2013
Φορολογικό σύστημα 2012-2014: προβληματισμοί και προτάσεις πάνω στο φορολογικό έλεγχο
Το φαινόμενο της απάτης στις επιχειρήσεις: μία εμπειρική διερεύνηση στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω έρευνας θυματοποίησης
Προβληματισμοί από την αλλαγή λογιστικών προτύπων: περίπτωση IFRS και U.S G.A.A.P.
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων εισηγμένων στο Χ.Α ξενοδοχειακών επιχειρήσεων: περίοδος 2007-2013
Το πρόβλημα του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους)
Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και η οδηγία 2003/86/ΕΚ για την οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών
Η διακριτική ευχέρεια της δημόσιας διοίκησης
Διερεύνηση της φορολογικής πολιτικής των επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων: η περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α.
Συγκριτική ανάλυση της μεθόδου δειγματοληψίας με πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους (pps) σ' έναν έλεγχο λογαριασμού απαιτήσεων
Δεδουλευμένα μεγέθη, ταμειακές ροές, τιμή της μετοχής: περιπτώσεις των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α
Η πολιτική ασύλου υπό το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Η εφαρμογή του προγράμματος επιείκιας σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις (καρτέλ)
Το δικαίωμα πληροφόρησης: διάρθρωση και σύγχρονη σημασία
Ο ρόλος και ορισμός των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της μέσης εκπαίδευσης: η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και το σύστημα εκλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα.
Εναλλαγές αυτοκρατόρων και θεσμικές εκτροπές στην Κωνσταντινούπολη (1025 - 1045 μ. Χ. )
Μορφές ρατσισμού στην Ελλάδα του μεσοπολέμου : σχέσεις γηγενών - προσφύγων
Η βία κατά των γυναικών.Ο νόμος και η πράξη: κοινωνιολογική προσέγγιση του φαινομένου του βιασμού
Δίκαιο και τέχνη: η παρουσίαση του δικαίου μέσα από τον αρχαίο ποιητικό λόγο: κοινωνιολογική προσέγγιση
Η επίδραση του φασιστικού φαινομένου στη διαμόρφωση του κράτους και του δικαίου
Η φύση της ποινής: ιστορική, νομική και φιλοσοφική θεώρηση
Ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης σύμφωνα με τα Ελληνικά Συντάγματα
Η αναθεώρηση του συντάγματος σύμφωνα με το άρθρο 110 αυτού
Ρύθμιζοντας τα φυσικά πράγματα: μια ιστορική και συγκριτική νομική προσέγγιση
Η συμβολή της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στη Διοικητική Μεταρρύθμιση
Η αξιολόγηση εφαρμογής κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από τις μονάδες υγείας του δημοσίου τομέα
Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α. περιόδου 2010-2013: επιπτώσεις προσαρμογών με βάση τις εκθέσεις ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Φορολογικό πιστοποιητικό: διερεύνηση επιπτώσεων-η περίπτωση Ελληνικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών
Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα: αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Ν.4172/2013
Συμβάσεις παραχώρησης: εκτίμηση αποτίμησης με βάση το λογιστικό πλαίσιο
Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ν.4308/2014): εμπειρική έρευνα επί των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται - μελέτη των επιδράσεων από τις τροποποιήσεις στο προσάρτημα
Φορολογικό ποινολόγιο Ν.4174/2013: συγκριτικές διαφορές με την προγενέστερη νομoθεσία Ν.2523/1997- προτάσεις βελτίωσης
Κίνδυνος και απόδοση αμοιβαίων κεφαλαίων: μελέτη 3 περιπτώσεων Α/Κ περιόδου 2010-2015.
Η καταπολέμηση της απάτης στις τράπεζες
Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση των επιχειρήσεων: η περίπτωση δύο κατασκευαστικών εταιρειών
Κανονιστική συμμόρφωση χρηματιστηριακών εταιρειών: έμφαση στο «ξέπλυμα» και στο ρόλο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς
Αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας χρηματοοικονομικών εργαλείων ανάλυσης κατά την περίοδο της ύφεσης (2008-2014): η περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών του κλάδου τροφίμων
Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου πτώχευσης σε περίοδο κρίσης: η περίπτωση του κλάδου της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Εκτίμηση επίδρασης πρώτης εφαρμογής ΔΛΠ σε εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες: η περίπτωση κατασκευαστικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
Ο έλεγχος της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων: συγκριτική προσέγγιση της συμβάσεως της Βασιλείας με το σχετικό πρωτόκολλο της συμβάσεως της Βαρκελώνης
Δυνατότητες και προοπτικές διακρατικής συνεργασίας στη Μεσόγειο για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Εστιάζοντας στην Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία, μέσα από τις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Γαλλίας
Ερμηνεύοντας την υψηλή στρατηγική της Κίνας από το 1949 έως και τις αρχές του 21ου αιώνα
Η ανατολική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Γεωργίας
Οι συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις χώρες ΒRICS και οι προοπτικές τους για το μέλλον
Ο περιορισμός των εξωτερικών ανισορροπιών και η προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών μετά τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση
Προς μια νέα αρχιτεκτονική της Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης: ο ρόλος και η επίδραση των θεσμών της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των διεθνών οικονομικών θεσμών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας: στόχοι και επιδιώξεις τους
Υπερεθνικές μορφές εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Ο Αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1973 και τα διδάγματα αυτού στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ σε μεταγενέστερες διενέξεις
Σύγρονες τάσεις στα UAV's και στις στρατιωτικές τους εφαρμογές: στρατηγικό όπλο ή απλή καινοτομία; Η στρατηγική απειλή των τουρκικών UAV's και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους
Περιβαλλοντική ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη: όταν τα περιβαλλοντικά προβλήματα γίνονται ζητήματα ασφαλείας και αντίστροφα
Θαλάσσιο bioprospecting στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (Global Commons) και διατήρηση, προστασία και βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων γενετικών πόρων. Προοπτικές εγκαθίδρυσης ενός διεθνούς ρυθμιστικού καθεστώτος πρόσβασης και επιμερισμού των ωφελημάτων
Η διαλεκτική των κοινωνικών κινημάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στις κλιματικές διαπραγματεύσεις: προκλήσεις και προοπτικές
Ο πληθυσμός της γης ως παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης
Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού στον ελλαδικό χώρο
Κίνητρα και απόδοση προσωπικού στον ελληνικό τραπεζικό τομέα
Ουσιοκρατική πρόσληψη των κοινωνικών ομάδων, υποανθρωποποίηση και επίπεδα κοινωνικού status
Η πολιτισμική συγγένεια της διοίκησης ολικής ποιότητας : εξετάζοντας τους φραγμούς της εθνικής κουλτούρας στην εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στην ελληνική βιομηχανία
Η διεθνής συνεργασία μεταξύ Βορρά και Νότου για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας: o παράγοντας «εργασία»
Οι τραπεζικές κρίσεις ως προάγγελος των οικονομικών κρίσεων: θεωρητική ανάλυση και παραδείγματα από την διεθνή εμπειρία
Διαβάζοντας για τη λέσχη: μη ακαδημαϊκές αναγνώσεις λογοτεχνίας και οι αναγνωστικές τους στρατηγικές
Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη: η αρχιτεκτονική, τα σφάλματα, οι παρούσες συνθήκες και οι μελλοντικές προοπτικές: η περίπτωση της Ελλάδας
Η μετεξέλιξη του ΟΗΕ με στόχο την επίλυση των ζητημάτων ασφαλείας στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον ελληνικό χώρο από την εγκατάσταση πολιτικών αερολιμένων και τα εφαρμοσμένα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών. Πώς και πόσο βοήθησε ο θεσμός της δημόσιας διαβούλευσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η ενεργειακή αυτάρκεια των Η.Π.Α., το σχιστολιθικό αέριο και οι απορρέοντες γεωπολιτικοί συσχετισμοί
Η εκπαίδευση, η έρευνα και η επιμόρφωση ως μέσα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στα ευρωπαϊκά κράτη
Κατάχρηση αγοράς και ποινικές κυρώσεις (MAD II)
Η γεωπολιτική της αναπτυξιακής βοήθειας: η περίπτωση της Ουκρανίας σε σχέση με Ρωσία και Ε.Ε.
Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στα νερά της νοτιοανατολικής Μεσογείου: αφορμή για συνεργασία και επίλυση των ζητημάτων ή αιτία σύγκρουσης και σστάθειας;
Τοπικά σχέδια δράσης για την βιώσιμη ανάπτυξη: μια αξιολογική προσέγγιση του αστικού παρατηρητηρίου Αττικής
Η εξέλιξη των ρεπουμπλικανικών αντιλήψεων για θέματα εξωτερικής πολιτικής και επεμβάσεων
Η Μολδαβία σε σταυροδρόμι: Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ρωσία
Η επιρροή της σύμβασης του Άαρχους και του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα στην ελληνική έννομη τάξη
Η οικονομία της Ρωσίας: προβλήματα και προοπτικές
Από την Φορολογική Παραβατικότητα στην Διοικητική Δικαιοσύνη
Το χρονικό της μεγάλης κρίσης: από την κρίση του 1929 έως την τρέχουσα διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Ο γενικότερος αντίκτυπος
Η εφαρμογή του δικαίου ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
Η ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρκίας μετά την Κοπεγχάγη: μια διαθεματική προσέγγιση
Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας μετά τον ψυχρό πόλεμο
Συγκριτική ανάλυση της υψηλής στρατηγικής της Αθήνας κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και των Η.Π.Α κατά τον Ψυχρό Πόλεμο
Η συμμετοχή του κοινού κατά τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ελλάδα: προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
11η Σεπτεμβρίου και οι επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ιράν: δύο ετερόκλητοι εταίροι σε αναζήτηση ισορροπίας
Η εξωτερική πολιτική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το 1979 έως το 2005
Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας: πλήρης ένταξη, προνομιακός εταίρος ή ασιατικός γείτονας;
Το δικαίωμα στην επανόρθωση: προς ένα ατομικό δικαίωμα για τα θύματα σοβαρών παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι τελευταίες εξελίξεις.
Ινδία: από την ανεξαρτησία στον 21ο αιώνα. Αναδυόμενη οικονομία ή νεο- αποικιοκρατούμενη;
Ελληνική κοινωνική πολιτική και ευρωπαϊκή ιθαγένεια
Η συμβολή ενός φεστιβάλ στην ανάδειξη μιας πόλης σε αναγνωρίσιμο πολιτιστικό προορισμό.Μελέτη περίπτωσης: Το Φεστιβάλ Αθηνών.
Πολιτισμός και διαδραστικά μέσα επικοινωνίας στην εποχή των δικτύων.
Το μετα-μοντέρνο και η κίνησή per se.Στοιχεία για μια γενεαλογία του μετα-μοντέρνου χορού.
Το φά(ντα)σμα της Ευρώπης εν τη γενέσει του:η πρόσληψη του κοινωνικού μετασχηματισμού στο διεθνοποιούμενο ευρωπαϊκό χώρο μέσω ζεύγματος ταυτότητα-ετερότητα
Οργάνωση & Διαχείριση του Σώματος στον Έντεχνο Δυτικό Παραστατικό Χορό
Η μετάβαση της Αθήνας στον 21° αιώνα: η αβάσταχτη απώλεια του δημόσιου χώρου
Φιλοσοφικές αλληγορίες στο έργο των Botticelli, Tiziano, Veronese
Κρατικές ενισχύσεις στον κινηματογράφο: η ελληνική εμπειρία
«Μυρωδιές και Αρώματα στην Αθήνα του 19ου αιώνα»: Εκθεσιακός Σχεδιασμός Διαχείριση και Προβολή της Έκθεσης
Διαμόρφωση και ανάπτυξη πρακτικών στη δημιουργία ενδοσχολικής κουλτούρας. Μια πρόταση για την εφαρμογή πολιτιστικής πολιτικής στο σχολείο.
Μουσεία και Πολιτιστική Διπλωματία:Ο διεθνής επικοινωνιακός αντίκτυπος των εγκαινίων του νέου Μουσείου της Ακρόπολης
Η εκχώρηση απαιτήσεων στις κατασκευαστικές συμβάσεις δημοσίων έργων
Διεθνής δικαιοδοσία στις εξωσυμβατικές ενοχές» (κατά το άρθρο 5§3 Βρυξέλλες I)
Η σύμβαση Franchising στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Το καθεστώς δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ανθρωπινού δυναμικού ' της δημοσιάς διοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας (πρόγραμμα "πολιτεία”’ n. 28i®/01 και 334s/05}.
Καταγραφή και μελέτη των ακουσίων ψυχιατρικών νοσηλειών κατοίκων του Νομού Κυκλάδων κατά τα έτη 2000-2005
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη
Τιτλοποίηση απαιτήσεων και προληπτική εποπτεία
Επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στο παγκόσμιο πολίτικο και οικονομικό σκηνικό
Το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων τουΑνθρώπου. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη
Η ευθύνη των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
Ο κανόνας της λογικής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Η Προστασία των Καταναλωτών στις Συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης υπό τη νέα οδηγία 2008/48/ΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας: Όρια και προοπτικές εκδημοκρατισμού της.
Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου και βασιλεία 2
The big bang: η αρχή της διαδικτυακής κοινότητας. Η περίπτωση του ιστότοπου talk.zouper.com
«Η ποινικά προστασία του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα των νομοθετικών μεταβολών τωννόμων 4042/2012 και 4037/2012».
Statistics in law
Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων της αλλοδαπής
Υπολογισμός των ορίων ευθύνης των σχολικών μονάδων με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)
Οι Μητροπόλεις στο διεθνή χώρο: στρατηγικές ανάπτυξης και νέες τάσεις πολυπυρηνικής οργάνωσης
Μητροπολιτική ανάπτυξη: η ευρωπαϊκή εμπειρία και οι δυνατότητες της Αθήνας
Freedom of expression under article 10 of the ECHR: a basic tool for the European legal order
Οικονομική ανάλυση των αγορών ακινήτων
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ελεύθερος ανταγωνισμός
Ο έλεγχος ισχύος του υποδείγματος CAMP σε χαρτοφυλάκια μετοχών ενέργειας (Πετρέλαιο)
Αστική οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστικές δραστηριότητες : περίπτωση μελέτης Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το ζήτημα της είσπραξης απαιτήσεων και ο νόμος 3758/2009
Προοπτικές εξέλιξης της απασχόλησης και της ανεργίας στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 1995-2005
Σοφοκλής και Δίκαιο
Προστασία προσωπικών δεδομένων και διαδίκτυο με ιδιαίτερη έμφαση στον εργασιακό χώρο
Η σημασία της Εντροπίας στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη
Ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακά αποθετήρια (digital repositories)
Οι μεταμοσχεύσεις ως θέμα της σχέσεως δικαίου και τεχνικής
Απο την φορολογική παραβατικότητα στην διοικητική δικαιοσύνη
Συγκριτική αποτίμηση και προοπτικές στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μετά το 2000:ο τομεακός επιχειρησιακός προγραμματισμός στις περιόδους 2000-2006, 2007-2013 και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020
Το έγκλημα της χειραγώγησης χρηματιστηριακών αξιών
Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση
Η οικονομική ανάλυση των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ευρώπη
Η ποινική προστασία των κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο και διαφαινόμενες προοπτικές υπό το πρίσμα της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας, Ανάλυση Περίπτωσης: GlaxoSmithKline (GSK)
Ο ρόλος των ανισοτήτων στην οικονομική κρίση και οι προοπτικές ανάπτυξης
Υποτίμηση & εισαγώμενος πληθωρισμός: Η περίπτωση της Ελλάδας Μια ανάλυση εισροών-εκροών
Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού στις οριζόντιες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων
Τέχνη και πολιτιστική δραστηριότητα στην εποχή των δικτύων
Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2010
Ζητήματα εφαρμογής του αρ. 253 A παρ. 1 εδ. α' και γ' Κ.Π.Δ.: Ανακριτική διείσδυση και άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Απεικονίζοντας τα απόκρυφα: μαγεία και σύμβολα στον πολιτισμό της εικόνας
Διαχείριση Εταιρικής Γνώσης: Μελέτη μιας Εταιρίας
Η πολιτική για τα αστικά κέντρα και τους πόλους ανάπτυξης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: ο ρόλος της καινοτομίας και την νέας τεχνολογίας
Η Διαδικαστική Προστασία του Ιδιώτη σε Θέματα Θεμελιώδων Δικαιωμάτων Ενωπίων των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων (ΔΕΕ & ΕΔ ΔΑ)
Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας Η ανισομισθία μεταξύ των δύο φύλων
Αγορά επαγγελματικών ακινήτων: εκτίμηση και απόδοση κινδύνου
Η Ισραηλινή Υψηλή Στρατηγική 1948-1967
Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των βουλευτών κατά το ισχύον σύνταγμα
Η ανάλυση μιας πανελλαδικής έρευνας στον σχολικό πληθυσμό
Εθνικές Ομάδες Πίεσης και το Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα. Η Περίπτωση Σύμπραξης του Ισραηλινού και του Τουρκικού Λόμπυ στις Η.Π.A κατά την Μεταψυχροπολεμική Περίοδο.
Η πολιτισμική συγγένεια διοίκησης ολικής ποιότητας εξετάζοντας τους φραγμούς της εθνικής κουλτούρας στην εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στην ελληνική βιομηχανία
Η εξέλιξη, η χρηματοδότηση και οι σχέσεις της Κ.Γ.Π. της Ε.Ε. με τη διεθνή κοινότητα
Αξιολόγηση περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων: συγκριτική ανάλυση των περιόδων 2000-2006 και 2007-2013 και νέες τάσεις
Υποσαχάρια Αφρική, Νεοαποικιοκρατισμός και βιώσιμη ανάπτυξη, το φαινόμενου του "αγροτικού αποικιοκρατισμού" και οι επιπτώσεις του στην περιοχή
Η κίνηση κεφαλαίων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Αξιολόγηση Προγράμματος
Στρατηγική της Λισσαβώνας για τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης: Η συμβολή και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπηκαι την Ελλάδα
Η Στρατηγική της Ανάσχεσης τότε και τώρα: Από το Δόγμα Τρούμαν στο ΔόγμαΜπους
Ανάλυση μήτρας επενδύσεων έτους 2000 και σύγκριση με άλλες ευωπαϊκές χώρες
«Like a rolling stone», το άτομο που αναζητά την ταυτότητά του στο ροκ στίχο
Εργασιακή εμπειρία και η σχέση της με το κέντρο ελέγχου των αποφάσεων και τα κίνητρα σταδιοδρομίας των νέων
Η εξέλιξη της εφαρμογής της πολιτικής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή
Ανεργία & Γυναίκα: Αιτία-Λύσεις
Οι μετακλήσεις στον τομέα των θεαμάτων στην Ελλάδα την περίοδο 2000 - 2007.
Η φύση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και οι δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισής τους
Σουβενίρ: τα εμβληματικά τεχνουργήματα του πολιτιστικού τουρισμού
Κινητικότητα υπαλλήλων : η περίπτωση των ιδιόκτητων και ιδιολειτουργουμένων πρατηρίωντης Shell Hellas Α.Ε.
Η Επιρροή του Ισλάμ στη Διαμόρφωση του Τουρκικού Εθνικισμού: Μύθος Και Πραγματικότητα
Διαχείριση ποιότητας και πιστοποίηση με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000
«Η μεταφορά των έργων του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στον κινηματογράφο: Η ταινία της Τώνιας Μαρκετάκη Η τιμή της αγάπης»
Το αίτημα για την προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των πιστωτικών ιδρυμάτων: θεωρητική θεμελίωση και ευρωπαϊκό ρυθμιστικόπλαίσιο
Σύγκλιση μισθών και τιμών τροφίμων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Η.Π.Α.-Εμπειρική διερεύνηση
Πολιτισμική ταυτότητα και δράση.Η ομάδα Κενό Δίκτυο. Μια εθνογραφική μελέτη.
Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού στον ελλαδικό χώρο
Η ιεραρχία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο διεθνές δίκαιο
Les droits des minorités : droits individuels ou droits collectifs
Les droits des minorités : droits individuels ou droits collectifs
Μελέτη της Ηγεσίας στις Δυνητικές Οργανώσεις: Αποτελεσματικότητα των Δυνητικών Ηγετών και Περιορισμοί στην Ασκηση της Δυνητικής Ηγεσίας
Η συμμετοχική δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών της ΕΕ και η λαϊκή πρωτοβουλία σε ομοσπονδιακά κράτη.
e-recruiting : παροχή υπηρεσιών e-recruiting από εταιρίες συμβούλων
Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών -Η άποψη των φορέων
Η αρχαία τραγωδία στον 20ό αιώνα: η περίπτωση του κοινηματογράφου
Η πολιτιστική επικοινωνία της πόλης της Λάρισας: Πολιτισμός και καθημερινή ζωή
Οι επιδράσεις του στρες και των μετατραυματικών διαταραχών στρες στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Το δημόσιο και το ιδιωτικό στην εποχή των δικτύων
Έλεγχος ισχύος του CAMP 1991-2001
Ζητήματα Επικοινωνιακής Πολιτικής: Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα (2006, 2010), τα καθήκοντα, οι περιορισμοί και οι αρμοδιότητές τους. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων στην Αγγλία, Γαλλία και Κύπρο
Η διαχείριση της πολιτιστικής είδησης στα πρωτοσέλιδα τριών εφημερίδων: δομή και χωροθέτηση των τίτλων
Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ε - RECRUTING
Το Λιμπάνοβο / Αιγίνιο Πιερίας Κοινωνικές - Αημογραφικές - Πολιτισμικές - Πολιτικές Προσεγγίσεις (Τέλη 19ου αιώνα -1974)
Σημεία σύγκλισης Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων: συνέργειες, συλλογές, διαχείριση, πρότυπα
Η δημοκρατία σήμερα: Πολιτιστικές καταβολές καισύγχρονες μορφές
Παράγοντες που επηρεάζουν τη μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά: Το πλαίσιο της διαφήμισης, οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται κατά την έκθεση στη διαφήμιση, οι γνωστικές/ αξιολογικές κρίσεις, η στάση απέναντι στη διαφήμιση και το προϊόν
Τα ιστορικά εγχειρίδια της Κύπρου και η συγκριτική ανάλυσή τους
Η χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσο ερμηνείας στις εκθέσεις των Μουσείων
Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών στους πολιτιστικούς οργανισμούς βάσει του μοντέλου HISTOQUAL: η περίπτωση του Μουσείου Μπενάκη
Η ευρωπαϊκή πολιτική της ελληνικής αριστεράς: η περίπτωση του Συνασπισμού - ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (1992-2012)
Κλίμακα Organizational Citizenship Behavior (Οργανωτική Συμπεριφορά σε σχέση με το Πλαίσιο) Μετάφραση και Προσαρμογή στην Ελληνική Γλώσσα
Οι πόλεις ως διεθνή BRANDS: Η περίπτωση του Πειραιά
Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην παραγωγή και ανάδειξη του τοπικού τροφίμου και η συμβολή τους στη διαπαιδαγώγηση μιας ισορροπημένης διατροφής
Εταιρείες επενδύσεων ακινήτων και κατασκευαστικές εταιρείες: ελληνική και διεθνής χρηματοοικονομική αποτίμηση
Ο ρόλος των μάνατζερ στις σύγχρονες οργανώσεις
Ground Zero: Θεωρία και πρακτική για τις εικαστικές δράσεις στο δημόσιο χώρο
Το πρόγραμμα horizon 2020 και το νέο προγραμματικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Κακό στην Αγκάθα Κρίστι
Αιγιαλός, παραλία και αειφόρος ανάπτυξη
Η διαμόρφωση της ταυτότητας των νέων στα κοινωνικά δίκτυα:Το παράδειγμα των νέων 10-12 ετών στο facebook
Πολιτιστικά φεστιβάλ και τοποθέτηση των πόλεων στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη: Μελέτη περίπτωσης Φεστιβάλ Αθηνών
Χωρική κατανομή της ολικής παραγωγικότητας στην ελληνική βιομηχανία
Η ελληνική τέχνη στην εποχή της Δικτατορίας. Οι εικαστικές δράσεις και παρεμβάσεις. Ο αντίκτυπος στο κοινό και οι αντιδράσεις του τύπου.
Η εφαρμογή του city-branding στο δήμο Αγ. Νικολάου Κρήτης
Η οικονομική κρίση της Ελλάδας: εμπιστοσύνη, αιτιακές αποδόσεις, οικονομικός οπορτουνισμός, αυτοκαθορισμός
Η μεταναστευτική εμπειρία των γυναικών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα μέσα από ποιήματά τους
Η ρωσική ενεργειακή πολιτική και η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
Κοινωνική Τάξη - Κοινωνικές Αποδόσεις της Επιτυχίας - Αποτυχίας και Πίστη στο Δίκαιο Κόσμο
Τα στοιχεία του τυχαίου και της επανάληψης στο έργο του Merce Cunningham
Ο Ρόλος των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Η Περίπτωση της κρίσης στην Νοτιοανατολική Ασία.
Η παραγωγή κουλτούρας ως δυναμοπεδίο: η περίπτωση της μουσικής βιομηχανίας
Όψεις της Απειλούσας Ετερότητας: Η θέση του Ξένου στη Μετανεωτερικότητα
Οι γνωστικές ικανότητες ως παράγοντας πρόβλεψης της καινοτομίας
Σενάρια χωρικής ανάπτυξης της Ευρώπης, ομοσπονδίωση και πολιτική ολοκλήρωση
Διπλωματική Εργασία : Ο περιφερειακός ρόλος της Τουρκίας μεταψυχροπολεμικά με έμφαση στα έτη 1990-1999
Η ομάδα των 77 (G-77) και ο ρόλος της στην παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Περί της γενεσεώς της πολιτικής εξουσίας: η απάντηση του Michel Foucault στις συμβολαιοκρατικές θεωρίες
Ο ρόλος του τύπου της προσωπικότητας και της βίωσης των θετικών συναισθημάτων στην ομαδική αποτελεσματικότητα
Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, στη νέα 2014-2020: προσαρμογές στην αντιμετώπιση της κρίσης
Μουσεία και άτομα με αναπηρίες: η καθολική πρόσβαση στα μουσεία
Η αναπαράσταση της ενδοοικογενειακής βίας στον κινηματογράφο
Η ατυχηματική ρύπανση των πλοίων ως παράγων ανάπτυξης διεθνούς θεσμικού καθεστώτος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα πλαίσια του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού
Χωροθέτηση χωρών υγειονομικής ταφής απορριμάτων με χρήση G.I.S. Η περίπτωση της νήσου Κέας
Ένα τέρας έρπει προς τη Μητρόπολη: η ασθένεια και οι μεταφορές της στον πολιτισμό
Συγχώνευση αθλητικών ομάδων
Ο πρώτος μας φόνος. Η αναπαράσταση του θανάτου στον οπτικό πολιτισμό της μετανεωτερικής Δύσης μέσα από λευκώματα ιατροδικαστικής φωτογραφίας
Η κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας στον λόγο των μεταναστών: η περίπτωση του ντοκιμαντέρ «2η πατρίδα... ήρθαμε εδώ».
Η συγκρουσιακή ανάλυση ως διαδικασία κατανόησης περιφερειακών προβλημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα Το παράδειγμα της μονάδας χρυσού tvx στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής
Μύθος και Τέχνη: ο μύθος του Νάρκισσου στην Ιταλία του 16ου και 17ου αιώνα, Michelangelo Merisi da Caravaggio και Nicolas Poussin
Η λογοκρισία στον κινηματογράφο στα χρόνια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974): οι περιπτώσεις των ταινιών Ανοιχτή επιστολή του Γιώργου Σταμπουλόπουλου και Κιέριον του Δήμου Θεού
«Η Ανατολή μέσα από το βλέμμα της Δύσης».Αφορμή δυο ταινίες Ελλήνων δημιουργών. Συνάντηση με πρόσωπα που συνδυάζουν Δύση και Ανατολή.
Κοινωνικό κεφάλαιο και διαδίκτυο
Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 2001-2003
Γεωπολιτική και Γεωοικονομική Ανάλυση του Τριγώνου ΕΕ - Ρωσίας - Τουρκίας
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιφέρεια Πελοποννήσου και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξή της
Εναλλακτικά μέσα, φύλο και κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα: από το ριζοσπαστικό φεμινισμό ως το queer
Οι απαρχές της Ελληνικής τηλεόρασης
Διακίνηση των λογοτεχνικών ιδεών: επιρροή ή λογοκλοπή. Η περίπτωση της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο και τον Πλάτωνα Ροδοκανάκη
Από την πόλη Λιμάνι στην παράκτια πόλη: η ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας
Η Διοργάνωση Φεστιβάλ ως Παράγων Τουριστικής Ανάπτυξης. Μελέτη Περίπτωσης: Αθήνα
Πολιτιστική Κληρονομιά και Ανθρώπινα Δικαιώματα.Η περίπτωση της Κύπρου.
Έφηβοι και μουσεία: αναζητήσεις σε ΄να δύσκολο πεδίο
Αποδοτικότητα ακτοπλοϊκών μεταφορών
Τέχνες και Κωφοί
Το πρόβλημα της αναπαράστασης στη ρομαντική τέχνη και φιλοσοφία
Η Διαχείριση της Γνώσης ως συνισταμένη εξέλιξης των θεατρικών ομάδων
Παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και μουσεία: Κανονιστικό πλαίσιο
Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο: Ο ρόλος της εμπιστοσύνης στο εργατικό δυναμικό
A National Security Strategy for Jordan
Χωρικές σημειακές ανελίξεις δύο διαστάσεων. Η περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη των Πατρών
Green Project: το δίκαιο, η τέχνη και η μόρφωση
Περιφερειακές ανισότητες και οικονομική κρίση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα
Η αβαταρική συνθήκη:Τι είναι (το) άβαταρ;
Ηγεσία: Η Άσκηση του Διευθυντικού Ρόλου στα Μεσαία και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Εκπαίδευση και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η περίπτωση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στηνΕλλάδα
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον
Μια κοινωνιολογική προσέγγιση στον "Ζητιάνο" του Καρκαβίτσα
Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού: «Η Ελληνική Εμπειρία»
Ο στερεοτυπικός ρόλος του φύλου στα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα, στη διαμόρφωση της έννοιας της ταυτότητας του φύλου, για το παιδί της προσχολικής ηλικίας
Διεθνείς κεφαλαιακές ροές στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς
Πολυπολιτισμικότητα και ευαισθητοποίηση: μια αρχική μέτρηση
Η σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση & την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων σε τραπεζικούς οργανισμούς του Νομού Αττικής
Ευρωσκεπτικισμός και άκρα δεξιά: οι περιπτώσεις της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουγγαρίας
Το καθεστώς επιείκειας ως μέσο καταπολέμησης των καρτέλ
Πως επηρεάζουν οι ξένες άμεσες επενδύσεις τις συγχωνεύσεις και εξαγορές των επιχειρήσεων
Η ανεξαρτησία της σύμβασης διαιτησίας στα πλαίσια της θεσμικής και μη θεσμικής (ad hoc) διαιτησίας και η επενέργεια αυτής στην αναγνώριση και εκτέλεση των διαιτητικών αποφάσεων
Προσδοκίες Κοινωνικού Ρόλου του Φύλου και Νόρμα Εσωτερικότητας. Η επίδραση του status, των απαιτήσεων της εργασιακής θέσης, του είδους της εργασιακής θέσης και του φύλου των συμμετεχόντων στην εκφραζόμενη έδρα ελέγχου και τα επικαλούμενα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
Οι διεθνείς επιχειρήσεις και η επιρροή τους στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αστικός Χώρος: Ο Ρόλος των Βασικών Υπηρεσιών
Το ελληνικό λόμπυ των ΗΠΑ, και το Εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας (1974-1978)
Θεωρία Παιγνίων: Προσεγγίσεις από την Νομική και την Οικονομική Επιστήμη και η περίπτωση των Συγκεντρώσεων Τραπεζών
Ο ρόλος των ogistics (Διοικητική Μέριμνα) στον πόλεμο
Η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και το κίνημα των καταναλωτών
Η κρίση χρέους και οι τράπεζες: Η περίπτωση της Ελλάδας
Unesco και προστασία πολιτιστικών αγαθών: η περίπτωση των αυτοχθόνων λαών
Ευθύνη Προστασίας ή Ευθύνη Μετάδοσης (Responsibility to Report) των MME Στις/Για τις Ένοπλες Συγκρούσεις;
Η Δημόσια Διπλωματία του ΝΑΤΟ
Κανόνες ομοιόμορφου Δικαίου και Κανόνες Σύγκρουσης. Η περίπτωση των κανόνων Χάγης, Χάγης-Βίσμπυ και Αμβούργου
Οι συνέπειες των πολέμων του κόλπου στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και το Κουρδικό ζήτημα.
Αστική Περιβαλλοντική Διαχείριση: βιώσιμες πόλεις και αστικά κέντρα του τρίτου κόσμου
Αφρικάνικη περιφερειακή συνεργασία και μέσα προσαρμογής στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής:Η περίπτωση της βόρειας Αφρικής
Γιατί απέτυχε ο αναπτυξιακός Γύρος των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα, μέχρι το 2008 .
Μαζικές Απολύσεις και Σχετικές Εκτιμήσεις των Παρατηρητών: Ο Ρόλος της Διαδικαστικής Δικαιοσύνης, της Κατηγοριακής Υπαγωγής και του Επαγγελματικού-Κοινωνικού Status των Θυμάτων
Το Σύστημα Schengen και η μετεξέλιξή του : Διελκυστίνδα ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και ασφάλειας;
Η Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους Διεθνών Οργανισμών. Προσέγγιση μέσα από την σύγχρονη Πρακτική στην Ευρώπη
Παγκόσμια και Περιφερειακή Προστασία Δασών. Ο Μηχανισμός REDD ως ένα νέο εργαλείο Βιώσιμης Διαχείρισης
Διερεύνηση του κανονιστικού χαρακτήρα της συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση το φύλο
Η κοινοτικοποίηση των εθνικών αρμοδιοτήτων. Η περίπτωση της προστασίας των ανηλίκων στο ίντερνετ και τον ενιαίο οπτικοακουστικό χώρο.
Τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τα συστήματα κτήσης των δικαιωμάτων σε αυτά
Η επίδραση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στην κοινή γνώμη σε σχέση με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Η περίπτωση της Ελλάδας.
Κατάθλιψη στο χώρο εργασίας
Η κινηματογραφική εικόνα και ο ρόλος της στις ανθρωπιστικές κρίσεις και στην προαγωγή του διεθνούς δικαίου
Η Συνεισφορά του Hans Morgenthau στη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων.Επανεξετάζοντας το έργο ενός διαφορετικού ρεαλιστή
Η κοινοτική πολιτική στην ενυπόθηκη πίστη
Μελέτη της επίδρασης του στυλ ηγεσίας στην επαγγελματική εμπλοκή υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα
Η Πολιτική Οικονομία της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο, μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση
Μετανάστες και αγορά εργασίας στην Ελλάδα
Η οικονομική διπλωματία της Κίνας στο πεδίο των Σινο-Ελληνικών και Σινο-Τουρκικών σχέσεων
Το ισλαμικό χρηματοοικονομικό σύστημα υπό το πρίσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης - προκλήσεις & προοπτικές. Η περίπτωση της Τουρκίας και ο περιφερειακός της ρόλος
Η οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά - Μια συνολική θεώρηση
Οδηγία 2007/64/ΕΚ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με την παροχή και χρήση των υπηρεσιών πληρωμών
Πιλοτική έρευνα για τη στάθμιση ψυχομετρικού εργαλείου: ερωτηματολόγιο αυτοδιερεύνησης επαγγελματικών ενδιαφερόντων, τύπος: προγραμματισμός σταδιοδρομίας σε οργανισμούς
Ιράν: ο επόμενος στόχος των ΗΠΑ;(εσωτερική και διεθνής κατάσταση του Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι σχέσεις του με τις ΗΠΑ. Παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές, πιθανά σενάρια αμερικάνικης επίθεσης
Επίδραση των αιτιολογικών αποδόσεων της ικανότητας και της προσπάθειας στην παραγωγή προσδοκιών του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς, υπό καθεστώς εργασιακής μονιμότητας και ανασφάλειας.
Πρακτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της κρατικής υπερχρέωσης: Το πρόγραμμα Brady και οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις του κατά την τρέχουσα (2010) δημοσιονομική κρίση στην ευρωζώνη
Η ελληνική ναυτιλία πρώτη στην διεθνή σκακιέρα: Γεωπολιτική και οικονομική ανάλυση
Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις της στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, με έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας ως μέρος της κρίσης χρέους της ζώνης του Ευρώ.
Η ρήτρα του γενικού συμφέροντος ως φραγμός στην άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων
Εμπορικές ανισορροπίες στα Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών των κρατών μελών της ευρωζώνης, με έμφαση στις σχέσεις Γερμανίας & Ευρωπαϊκού Νότου Χώρες PIGS
Νερό, ο μπλε χρυσός του 21ου αιώνα. Συγκριτική μελέτη διαπραγμάτευσης και διαχείρισης διασυνοριακών υδάτινων πόρων
Αερομεταφορές και κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αξιολόγηση κινδύνου και κατασκευή χαρτοφυλάκιων ακινήτων
Η Σχέση Ελλάδας-Τουρκίας στον 21° αιώνα. Ο Χρόνος ως Στρατηγικό Βάθος και η Βούληση για Ισχύ ως Στρατηγικό Μέλλον.
Ο ρόλος των διεθνών Οικονομικών Οργανισμών ΔΝΤ, ΠΤ, ΠΟΕ- στην διεθνή οικονομική κρίση
Πολιτιστική κατανάλωση και κοινωνική σκέψη: μαζικότητα και διαφοροποίηση
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) και του Οικολογικού Σχεδιασμού και η εφαρμογή του στην Ελλάδα
Η κανονιστική ισχύς της Ευρώπης: Η περίπτωση τηςΒοσνίας-Ερζεγοβίνης
Η εφαρμογή της τοπικής ατζέντας 21 (local agenda 21) για την βιώσιμη πόλη του 21ου αιώνα. η περίπτωση του δήμου Cal Via (Μαγιόρκα, Ισπανία)
Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ και η Ευρτωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας: η προοπτική της σχέσης ΝΑΤΟ- ΕΕ. Κοινή ή παράλληλη δράση;
Η σημασία των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων στο διεθνές νομισματικό σύστημα
Το μιλιταριστικό πνεύμα στο Λιμενικό Σώμα
Το καθεστώς των διαδογικών συμβάσεων ορισμένου γρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα υπό το πρίσμα της Oônviac 1999/70/ΕΚ
Διασυνοριακή συνεργασία-Εδαφική συνοχή, "Ανάλυση των μακρο-περιφερειών"
Αστικά Στερεά Απόβλητα σε ΕΕ και Ελλάδα: Το Θεσμικό Πλαίσιο, Η Ανακύκλωση και Οι Δυνατότητες Αναπτυξιακής Αξιοποίησης
Συγκεκαλυμμένη Δράση και Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας: Από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου έως το Σύγχρονο Διεθνές Σύστημα
Τα ωφέλη της μερικής απασχόλησης για τον οργανισμό: σύγκριση άμεσου και έμμεσου κόστους πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι συνέπειες σχετικά με την ποιότητα εργασίας, την ομαδικότητα και την δέσμευση του εργαζομένου με τον οργανισμό
Εφαρμογή του νέου αποικιοκρατικού συστήματος στη Μαύρη Ήπειρο. Ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη: εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα με την μέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες
Εξέλιξη των Εργασιακών Σχέσεων μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Ο σημαντικός παράγοντας της Ευελιξίας
Αξιολόγηση προγραμμάτων: Τελική αξιολόγηση
Η διασύνδεση περιβαλλοντικής υποβάθμισης, φτώχειας και ενόπλων συγκρούσεων : Η περίπτωση της Νότιας Μεσογείου
Εργασιακή ευελιξία: άτυπες μορφές απασχόλησης και χρόνος εργασίας
Η ευρωπαϊκή αρχή κινητών αξιών και αγορών εντός του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας
Προς μια Αειφόρο Ενεργειακή Πολιτική Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών υπό το φως του δικαίου και της πολιτικής της ΕΚ
Η εξέλιξη της Αμερικάνικης πυρηνικής στρατηγικής
Φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα
Χωρική εκτίμηση της παλαιότητας και του οικονομικού περιβάλλοντος στις κατοικίες στο πλαίσιο της συνθήκης Βασιλεία||
Ζητήματα Δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε Ελλάδα και Τουρκία υπό το φως της Συνθήκης της Λωζάνης και του σύνχρονου Διεθνούς Δικαίου
Η αναδυόμενη γεωπολιτική αξία του Αρκτικού Ωκεανού
Το στρες του εργαζομένου στην δυνητική οργάνωση
ΕΕ και ελληνοτουρκικές σχέσεις προβλήματα και προοπτικές. Οικονομικά κίνητρα και ο ρόλος της πολιτικής κουλτούρας.
Η εφαρμογή του e-recruiting στις ελληνικές επιχειρήσεις
Η Προστασία των Γυναικών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Δικαιοταξία
Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στην οργάνωση και τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Μελέτη περίπτωσης της εταιρείας «Γερμανός»
Το σχολείο ως μέσο ένταξης της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Μια ποιοτική προσέγγιση
Οι συγκρούσεις συμφερόντων στους οργανισμούς αξιιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και το ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετώπισής τους: ειδικότερη αναφορά στην ελληνική έννομη τάξη
Ο ρόλος και η σημασία της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ: ανάλυση μέσω μελέτης περιπτώσεων (case study]
Ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα: τυπολογίες και ρυθμιστική παρέμβαση για την αντιμετώπισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του οικονομικού δικαίου
Ανάκτηση Κρατικών Ενισχύσεων Κοινοτική Ρύθμιση-Εθνική Πρακτική
Η ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία από τις ΣΔΙΤ: η περίπτωση της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου
Ηγετικές ικανότητες για τις σύγχρονες προκλήσεις: σκιαγραφώντας το προφίλ του ιδανικού ηγέτη
Η αναβλητικότητα στο χώρο της εργασίας
Η φτώχεια ως παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων
Ανεργία και πολιτικές αντιμετώπισης της στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.)
Η υψηλή στρατηγική του Ναπολέοντα στην εκστρατεία του κατά της Ρωσίας (1812)
Αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης-τμήμα ψυχολογίας
Μηχανισμοί Επίλυσης Συλλογικών Εργασιακών Διαφορών
Η προσέγγιση ΝΑΤΟ και Ρωσίας, συνεργασία, προοπτικές και προκλήσεις
Εργασιακό στρες και μερική απασχόληση
Η επάρκεια των οικονομικών καθεστώτων, το πρόβλημα της ρύθμισης των εξωχωρίων κέντρων
Ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης: θεσμός προαγωγής ή προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Η θετική συμβολή της προσωπικής χρήσης του ίντερνετ στην παραγωγικότητα των εργαζομένων
Η πολιτική οικονομία του διεθνούς εμπορίου
Σημαντικά υλικά αγαθά, νοήματα και υλισμός για άνδρες και γυναίκες
Η ανάδειξη του ζητήματος των κλιματικών μεταναστών στην περίπτωση των μικρών νησιώτικων αναπτυσσόμενων κρατών
Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική με έμφαση στην ενεργειαή απόδοση: η περίπτωση της Ελλάδας
Το Εθνικό Συμφέρον των ΗΠΑ στην Μεταψυχροπολεμική Εποχή: Η Περίπτωση του Πολέμου στο Ιράκ το 2003
Ελληνική Οικονομία, προοπτικές εξόδου από την οικονομική κρίση
Games that Regimes Play with Observed Terrorist Activity: Underreporting Bias as Signal Jamming
Διεθνείς Σχέσεις και Πληροφόρηση: Στρατηγική Παραπλάνηση
Η εξέλιξη της πυρηνικής τρομοκρατίας κατά τη μεταψυχροπολεμική εποχή
Η παγκόσμια Οικονομία και ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τις χρηματιστηριακέςσυναλλαγές
Το νεοφιλελεύθερο σύστημα σε κρίση: Οι Δομικές αδυναμίες και οι αστοχίες εφαρμογής που προκάλεσαν την κρίση του 2008 και την κρίση χρέους της Ευρωζώνης
Κρατικές Επενδύσεις και το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή
Ρωσο-Αμερικανικές σχέσεις 2000-2008
Ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών νησιωτικών περιοχών και Διεθνές Δίκαιο: προσέγγιση μέσα από την νομολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ώριμων φοιτητών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: η περίπτωση του Παντείου Πανεπιστημίου
Τα κοινωνικά κίνητρα της άτυπης απασχόλησης: ποιοι κοινωνικοί παράμετροι σπρώχνουν τις οικιακές εργάτριες στην άτυπη οικιακή εργασία
Το εργασιακό καθεστώς ατόμων δεύτερης γενιάς από την Αλβανία : θεωρητικός προβληματισμός κι εμπειρική διάσταση
Διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας: οι γυναίκες στο Λιμενικό Σώμα
Αμερικάνικη Πολιτική Ταυτότητα. Οι πολιτισμικές μεταβλητές στις διεθνείς σχέσεις
Οι συλλογικές αγωγές καταναλωτών κατά το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο
Η περίοδος αναβίωσης του Ψυχρού Πολέμου 1980-1989 και η συμβολή της στη λήξη του
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στην εξέλιξη του θεσμού της ΚΕΠΠΑ
Βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση και Ευρωπαϊκή Δημόσια Τάξη. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με έμφαση στην Ελλάδα
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε για την Νησιωτική Βιώσιμη ανάπτυξη: Η περίπτωση των νησιών της Μεσογείου
Η διαλεκτική μεταξύ του οικολογικού και του περιβαλλοντικού κινήματος στην Ευρώπη: Η περίπτωση της Ελλάδας
Η φύση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα πλαίσια της συζήτησης για την αποτελεσματικότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος
Το σύγχρονο φαινόμενο του Δικαίου και της Βιοηθικής στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη
Το άγχος στο χώρο εργασίας
Κοινωνικές αντανακλάσεις στα Μ.Μ.Ε: η περίπτωση των ριάλιτι
Συναισθηματική νοημοσύνη και μοντέλο ανταλλαγών ηγέτη-οπαδού: μια διερευνητική μελέτη.
Προσβολή της προσωπικότητας από τα ΜΜΕ
Η διαδικασία υιοθέτησης και διάδοσης του προϊόντος: η προσέγγισης της προσομοίωσης
Το Οργανωτικό Παράδειγμα της Δυνητικής Οργάνωσης:Τάσεις και Προοπτικές
Επαγγελματική ικανοποίηση, εργασιακό περιβάλλον και αυτοεκτίμηση
Η Κοινωνία των πολιτών και η δυναμική κοινωνικών κινημάτων. Ανάλυση των τάσεων προοπτικών του σύγχρονου καταναλωτικού κινήματος.
Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα: Μια Συγκριτική Έρευνα
Κοινωνική Ψυχολογία VS Οργανωτική & Οικονομική Ψυχολογία Επιστημολογικοί Προβληματισμοί
Επαγγελματική ικανοποίηση μεσαίων στελεχών που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
Αξιολόγηση ευχρηστίας των δικτυακών τόπων των ελληνικών μουσείων
Αναπαραστάσεις εργαζομένων για την πλαστική χειρουργική
Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και κοινωνικός αποκλεισμός
Σχέση κυρίαρχης κουλτούρας και υποκουλτούρων στα πλαίσια ενός οργανισμού
Αξιολόγηση δικτυακών τόπων ομάδων ποδοσφαίρου Super League την αγωνιστικής περίοδο 2008-2009
Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων του Χαρακτήρα (VIA Inventory of Strengths)- Μετάφραση και Προσαρμογή στην Ελληνική Γλώσσα
Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στις Διεθνείς και Εργασιακές Σχέσεις
iid:11813
Περιβάλλον και Αερομεταφορές. Πρόσφατες τάσεις και προοπτικές
Η εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης στην Ελλάδα: η περίπτωση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Συστήματα και πολιτικές προώθησης Η περίπτωση των Πράσινων Πιστοποιητικών
Η μεταποίηση στο νομο Ξάνθης Τάσεις και προοπτικές
Τρίτος κόσμος και Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτικές της Ένωσης για τις χώρες αυτές
Συμβατική αποτροπή: Θεωρητικό πλαίσιο και περιπτωσιολογικές μελέτες
Ζητήματα μεικτής μετανάστευσης.Τετραγωνίζοντας τον κύκλο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Διαχείριση φυσικών καταστροφών και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση των SIDS
Σύγχρονες προκλήσεις προς τη Διεθνή Κοινότητα : Το παιδί ως όργανο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δράσεις και επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο
Η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επαύριο τηςΣυνθΑ
Εξυγιαντικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στο αμερικάνικο και ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού
Ο αναδυόμενος ρόλος της Βραζιλίας στο διεθνές σύστημα
Η κανονιστική συμμόρφωση στα πιστωτικά ιδρύματα
Η κανονιστικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης
"Παλιά" και "Νέα" Ριάλιτι Ελληνική Τηλεόραση
Η θερμοπυρηνική σύνταξη υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων με έμφαση στη διεθνή συνεργασία
Περί ηγεσίας στις διεθνείς σχέσεις: επιστήμη ή τέχνη;
Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
Κριτική και Φαινομενολογική Προσέγγιση των Διαδικασιών Επικοινωνίας και Σωματοποίησης στις Δυνητικές Ομάδες(Virtual Teams)
Οι όροι σύστασης, λειτουργίας και εποπτείας χρηματιστηρίου ενέργειας στην Ελλάδα: συγκριτική θεώρηση λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας σε άλλα κράτη της Ευρώπης
Το δικαίωμα στη ζωή:Σύγχρονες τάσεις νομολογίας του ευρωπαϊκού και του διαμερικάνικου δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου
Το νέο θεσμικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.Η σύζευξη περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής
Νεανική Παραβατικότητα, bullying και αυτοκτονία
Επιλογή επαγγέλματος κατά φύλο: Ανισότητες στην διαδικασία επιλογής προσωπικού και αμφίσημος σεξισμός.
Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής. Ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αιολική ενέργεια στις εθνικές πολιτικές. Η περίπτωση της Ελλάδας».
Ο δογματισμός σε συνάρτηση με την ανθρώπινη συμπεριφορά
Ο Α' πόλεμος της βιομηχανικής εποχής: Στρατηγική ανάλυση Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου
Rewind: ένα πείραμα μικρού μήκους
Προοπτικές συγχώνευσης των διεθνών περιβαλλοντικών καθεστώτων για το όζον και την κλιματική αλλαγή
Σοκ και Δέος. Οι εικόνες του Αμπού Γκράιμπ
Οι αναπτυσσόμενες χώρες των περιφερειακών θαλασσών και η μελλοντική ρύθμιση της νέας σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας στους τομείς της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας
Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών. Η περίπτωση της AVENTIS PHARMA
Η απεικόνιση των ηρώων του παραμυθιού στο παιδικό σχολείο
Η επαγγελματική αναποφασιστικότητα και η σχέση της με την τελειομανία και την ψυχαναγαστική συμπεριφορά
The Responsibility to ProtectSuccess or failure of the principle?An attempt to overcome its obstacles& analysis of its implementation in the Libyan crisis.
Σώμα και αναπηρία: ανασημασιοδοτήσεις στη χοροθεατρική performance μέσα από τις αφηγήσεις των καλλιτεχνών της χοροθεατρικής ομάδας ΔΑΓΙΠΟΛΗ
Εφαρμόζοντας στην πράξη την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ηγεσία- το παράδειγμα της Coco-Mat
Ανάλυση κινδύνου στους τελωνιακούς ελέγχους
Ματιές στην Ελλάδα μέσα από τις τουριστικές αφίσες
Το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση
Από την έμπνευση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Μια ψυχο-κοινωνική προσέγγιση
Διερεύνηση πλευρών της δημοσιογραφίας: Η εφαρμογή της θεωρίας της κοινωνικής ανταλλαγής στην επαγγελματική εξουθένωση
Η Τηλεοπτική Πολιτική Διαφήμιση στις Εκλογές 2007
Εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών
Purity and pollution health and illness in a gypsy community in south-west Greece
Η παρουσία των τεράτων στην κινηματογραφική εικόνα
Το μεταρομαντικό στοιχείο στη στιχουργική του Morrissey. Το ρομαντικό κίνημα, το ροκ και οι στίχοι του Morrissey
Εκκλησία και κοινωνία στη Βέροια Από την απελευθέρωση μέχρι την μετεμφυλιακή εποχή(1912-1958)
eLearning και κουλτούρα
Μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησης σε δείγμα τραπεζικών υπαλλήλων
Μεροληψίες και διακρίσεις κατά τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού: έρευνα πεδίου
Γονεϊκό άγχος και παιδική προσαρμοστικότητα
MMPI & X-MODEL Μια προσπάθεια διασύνδεσης χαοτικής θεωρίας και κλινικής ψυχολογικής πρακτικής
Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Αποχώρηση από την εργασία. Αντικειμενικές παράμετροι και υποκειμενικές συνιστώσες
Οργανωτική κουλτούρα και Ηγεσία
E-Commerce
Μετάφραση και προσαρμογή σε ελληνικό δείγμα του Team Climate Inventory Questionnaire
Διερεύνηση των στρατηγικών καθοδικής επιρροής. Εφαρμογή της κλίμακας συμπεριφοράς επιρροής IBQ-G.
Η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και επαγγελματικής εξουθένωσης σε Κύπριους εκπαιδευτικούς
Ο ρόλος του ιστορικού κοινωνικής τιμωρίας στην ψυχολογική προσαρμογή εργαζομένων και ατόμων με πρόβλημα χρήσης ουσιών
Το Ελληνικό κομματικό σύστημα, κατά την ύστερη μεταπολίτευση: η άνοδος του Κ. Καραμανλή στην ηγεσία της Ν.Δ. και τα αίτια εμφανίσεως και πτώσης του ΛΑ.Ο.Σ
Χρηματοοικονομική ανάλυση και πρόβλεψη εταιρικής πτώχευσης: η περίπτωση του κλάδου “Ταξίδια και Αναψυχή”
Η περίοδος της μεγάλης τρομοκρατίας στην περιοχή της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της κατοχής: αιματηρή καταστολή της αντίστασης και ένοπλος δωσιλογισμός (Ιούνιος 1943-Οκτώβριος 1944)
Οι θέσεις και η πολιτική του Α.Κ.Ε.Λ. στο Κυπριακό την περίοδο 1960-1966
iid:8217
Ο ρόλος του θύματος στην ποινική δίκη: συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και της διεθνούς πραγματικότητας
Ισλάμ και αντεγκληματική πολιτική σήμερα: ειδική εστίαση σε εγκλήματα ηθών και ισότητας των φύλων
Ο ρόλος του γεωγραφικού profiling στην αντιμετώπιση των υπότροπων εγκληματιών
Ο κοινωνικός και συμβολικός ρόλος του ψωμιού
Η εξέγερση του Μάη του 1968 στη Γαλλία και το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού
Από την έννοια του λαού στη δημοκρατία του πλήθους στη σκέψη του Antonio Negri και Michael Hardt
Μορφές εξουσίας και κοινωνικές ανισότητες στην αρχαία ελληνική πόλη. (Κοινωνική Ιστορία)
Η μαρξική κριτική της ουτοπίας και οι σύγχρονες προεκτάσεις της: θεωρητικές και κοινωνικές παράμετροι
Σύστημα σε κρίση και η Ελλάδα
Το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα: η περίπτωση μεταναστών που διαμένουν στην Αττική και η σχέση τους με την αγορά εργασίας
Οι αφηγήσεις της βίας στην εξέγερση του Δεκεμβρίου του 08
Το αυτοκίνητο ως σύμβολο κοινωνικής θέσης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία
Γονιμότητα και νέοι τύποι οικογενειών στην Ελλάδα: μια ποιοτική έρευνα
Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές
Η μετάβαση από το οθωμανικό στο ελληνικό δίκαιο υπό τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του ιθ΄ αιώνα
Οι μετανάστριες ως εσωτερικές οικιακές εργάτριες στην ελληνική επαρχία: το παράδειγμα της Λιβαδειάς
Δαπάνες και χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας
Οι ξένες αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα και η δράση τους
Άτυπη μάθηση στην επιστήμη και την τεχνολογία: πτυχές ενός οικοσυστήματος
Αποκωδικοποιώντας το σύγχρονο ελληνικό μουσείο: σημεία τομής του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των μουσειολογικών προσεγγίσεων
Προς ένα μουσείο μετανάστευσης στην Ελλάδα
Διαχείριση αρχαιολογικών χώρων:η περίπτωση της Λαυρεωτική
The Evidence-based Policy (EBP) question: a contextual and conceptual review
Διαπολιτισμικά μουσικά εκπαιδευτικά προγράμματα: θεωρία και πράξη. Μελέτη της περίπτωσης των Ρομά μαθητών στη Δυτική Αττική
Σύμπαντα γούστου στις εικαστικές τέχνες: πρόσληψη των εικαστικών τεχνών και διαμόρφωση της αισθητικής κρίσης στους εφήβους
Η διαμόρφωση του κόσμου της ναΐφ τέχνης και ο ρόλος των social media: η ελληνική περίπτωση
Αναζητώντας τα ίχνη του μουσειακού θεσμού στη σχολική πραγματικότητα
Αξιολόγηση εκθέσεων. Μελέτη περίπτωσης: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Ανάπτυξη του τουριστικού μοντέλου της Λεμεσού: ένα στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης εντεταγμένο στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης και της συνέργειας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς
Συλλογές φωτογραφιών τοπικών θεμάτων
Κοινωνικά δίκτυα και ο εικαστικός καλλιτέχνης της σύγχρονης Αθήνας
Οι προοπτικές ανάπτυξης του οινοτουρισμού στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα
Κουρδιστό πορτοκάλι και επαναστατικά κινήματα τέχνης του 20ου αιώνα
Απόπειρες ασκησης και σχεδιασμού πολιτιστικής διπλωματίας: η ελληνική πανεπιστημιακή αποστολή στην Ιταλία στα πλαίσια της διάσκεψης της ειρήνης των Παρισίων(1919)
Unleash the Classics Project: η επαναδιαπραγμάτευση της τέχνης του παρελθόντος από τη σύγχρονη σκηνή street art της Αθήνας
Παγκοσμιοποίηση: η διαλεκτική - συγκρουσιακή σχέση δυτικού και ισλαμικού πολιτισμού
Θέατρο στην εκπαίδευση και συναισθηματική νοημοσύνη
Πρόσωπα των Κυθήρων στις δεκαετίες 1920 και 1930, μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Παναγιώτη Φατσέα
Οπτικός πολιτισμός και παιδί: εικονογραφημένα βιβλία βραχείας φόρμας: η περίπτωση της σειράς "Χωρίς σωσίβιο"
H αναπαράσταση του aids στον ελληνικό τύπο: η περίπτωση των οροθετικών γυναικών
Ο φορντισμός στην κινηματογραφική παραγωγή: μελέτη περίπτωσης της Φίνος Φιλμ
Επαγγελματικό gaming και η έμφυλη ταυτότητα του επαγγελματία παίκτη
Συνθήκες εργασίας, οργάνωση της εργασίας και η στρατηγική της εξωτερικής ανάθεσης στις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: έρευνα πεδίου στα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρίας H.
Ο εθελοντισμός ως μια αμειβόμενη εργασία στον Τομέα της Πρόνοιας: Η περίπτωση της ομάδας εθελοντών Τ στο ΚΑΑΠ Βούλας
Τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία ως νέα μορφή κοινωνικής και πολιτικής δράσης: η περίπτωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ)
Η γυναίκα μέσα από την πεζογραφία της γενιάς του 1880
Τα «παράσημα» του πόνου: ο πόνος ως παραγωγική διαδικασία στην περίπτωση των χορευτών/ριών
Στρατηγικές ανάπτυξης της ελληνικής μεταποίησης: ο θεσμός των Clusters
Ανάλυση της θεωρίας των διεθνών σχέσεων υπό το πρίσμα της θεωρίας παιγνίων
Μεταιχμιακές ταυτότητες και φαντασιακές συγγενειακότητες: το παράδειγμα του ελληνικού κινηματογράφου ("Άγγελος" και "Στρέλλα")
Στους τόπους της απώλειας: μια ιχνηλασία των οριακών τοπίων του ανάπηρου είναι στα Κέντρα Αποκατάστασης
Παιχνίδι και παιδικές ταυτότητες: η περίπτωση των 'pokemon'
Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του μεταναστευτικού τους παρελθόντος και παρόντος στην Αθήνα. Ζητήματα ταυτότητας και ιδιότητας του πολίτη
Αναπαραστάσεις της queer κουλτούρας και εννοιολογήσεις της συγγενειακότητας από queer υποκείμενα: αναγνώσεις της τηλεοπτικής σειράς “Queer as folk”
Η Επίδραση της μετάβασης στα ΔΛΠ στις τιμές των μετοχών & στο επίπεδο λογιστικής πληροφόρησης: η περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α.Α
iid:14389
Μια ανάλυση των θεωρητικών και ιδεολογικών πλαισίων της μεταρρύθμισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση του Νόμου - πλαίσιο 4009/2011
Investigating the dimensionality of the Schwartz scale of human values: Evidence from the European Social Survey of 2002 for Greece and Slovenia
Συνέργειες στο ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα: οι λιμένες της Αττικής
iid:14524
Θέλημα Θεού: Το κίνημα των εποίκων του Ισραήλ και η επίδρασή του στην ισραηλινή κοινωνία
iid:7546
Θεσμοί λαϊκής συμμετοχής και οικονομική κρίση
Οι απαρχές της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα
Η κοινωνική πολιτική για τους πρόσφυγες την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα
Η εξωτερική αμέλεια στη γενική θεωρία του αδικήματος με το παράδειγμα του ποινικού δικαίου
Αιγυπτιώτης ελληνισμός: κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες σε σχέση με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Δημοσιότητα της δίκης και προσωπικά δεδομένα
Η διοικητική κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών στο ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Μορφώματα βίας και αντίστασης : η απεργία πείνας των τριακοσίων μεταναστών
Η πορνεία στη σύγχρονη Ελλάδα: πορνεία και ΜΜΕ
Ο δημόσιος λόγος για το έγκλημα στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: η περίπτωση των πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων
Σύγχρονες μορφές οργανωμένου εγκλήματος
Η αποζημίωση και η αποκατάσταση του θύματος στην Αθήνα των κλασικών χρόνων
Ευρωπαϊκοί φορείς ελέγχου του εγκλήματος στο πλαίσιο της αλληλόδρασης εθνικού και υπερεθνικού επιπέδου εξουσίας: η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
Οικονομική κρίση και έγκλημα: μεθοδολογικοί προβληματισμοί της ποσοτικής προσέγγισης
Η καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής
Η παρουσίαση της ενδοοικογενειακής κακοποίησης των ανηλίκων από τον ελληνικό ημερήσιο Τύπο
Οι ασφαλιστικοί γενικοί όροι συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο
Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων (Enterprise Risk Management) σε εισηγμένεςεΕλληνικές ναυτιλιακές εταιρείες
Σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στο πεδίο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Εγκληματοποίηση των πληθυσμιακών μετακινήσεων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: η εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο II» στην περίπτωση της Ελλάδας
Καταναλωτική πίστη και αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή: τα όρια της πιστοληπτικής αξιολόγησης του καταναλωτή στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ εν όψει της απαγόρευσης παραβίασης προσωπικών δεδομένων»
Σχέσεις κράτους εκκλησίας και θρησκευτική ελευθερία ιδίως στο σχολικό περιβάλλον κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου
Η εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης (σύνδρομο burnout) στο νοσηλευτικό προσωπικό: η περίπτωση του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του προμηθευτή έναντι των καταναλωτών στην εξ αποστάσεως εμπορία αγαθών και υπηρεσιών και ειδικότερα στις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις
Το «σταυρικό πρόβλημα»: ερμηνευτικές προσεγγίσεις, στρατηγικές και συγκρούσεις στο χώρο της ελληνικής Αριστεράς την δεκαετία του ’60 για την Ένωση Κέντρου
Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε ζητήματα άρσης του απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ζητήματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης: διττό αξιόποινο και λόγοι άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος
Το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
Ζητήματα αρμοδιότητας της Ε.Ε σε επίπεδο θέσπισης εφαρμογής και ερμηνείας ποινικών κανόνων: το παράδειγμα των οδηγιών 2010/64 και 2012/13 Ε.Ε
Tο «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI): νομικά ζητήματα, συνέπειες και προεκτάσεις
Η «αντιμετώπιση του παρελθόντος» στον νέο γερμανικό κινηματογράφο: abschied von gestern, Alice in den Städten
Τα συστήματα εκλογής των ευρωβουλευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το ζήτημα της συμμετοχής
Οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις του Πλάτωνα
Ο εγκληματοπροληπτικός ρόλος του ψυχολόγου
Η πρόσληψη της αγγλικής εξουσίας απο τους Κύπριους αγωνιστές και η αντίσταση της ΕΟΚΑ 1955-1959
Street Art στην Αθήνα του «χρέους»: μια πρόταση προσέγγισης του πεδίου μέσα από την κριτική ανάλυση λόγου
Ο θεσμός της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης στο αθλητικό δίκαιο
Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ελληνικό Σύνταγμα
Η πολιτισμική εγκληματολογία και η κατασκευή της έννοιας του εγκλήματος και του εγκληματία
Η σύγχρονη γενετική και έγκλημα: οι ερμηνείες- τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά όρια τους: η περίπτωση της βίαιης εγκληματικής συμπεριφοράς
Τα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου: τριβές και προοπτικές
Η διάδοση του ακροδεξιού λόγου στο σχολείο σε εποχή κρίσης: αν και πώς ενσωματώνεται στο λόγο των μαθητών
Ευθύνη από την επιταγή
Φωτογραφία πολέμου και φωτορεπορτάζ : στόχοι, περιορισμοί και ανθρωπιστικό αφήγημα
Νέοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας: επαγγελματικές πρακτικές και κοινωνικό προφίλ
Η εξέλιξη και οι αναπτυξιακές προοπτικές της δημόσιας τηλεόρασης στην Ελλάδα
Ηγεσία, τοξική ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη των Ελλήνων σκηνοθετών
Οπτικοακουστική παιδεία και ρατσισμός: η αναπαράσταση του ρατσισμού στις βραβευμένες μαθητικές ταινίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του διαγωνισμού " Ένας Πλανήτης… μια Ευκαιρία" 2012-2014.
Ο προσυμβατικός έλεγχος της διοίκησης που αφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα στη δημόσια σύμβαση: τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης
Αστική ευθύνη του δημοσίου από νόμιμες ενέργειες διοικητικών οργάνων
Η επιστήμη ως οικονομία της κανονικότητας και της θυσίας
Το φαινόμενο της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς στο πεδίο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
Η παθογένεια της αυθαίρετης δόμησης: ζητήματα συνταγματικότητας
Πρόταση ανάδειξης και διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου του Ολυμπίου Διός και της ευρύτερης περιοχής στην Αθήνα
ΧΘΔΕΕ και ΕΣΔΑ: η μεταξύ τους σχέση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κανονιστική τους σημασία στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διοικητικής δικαιοσύνης υπό το φως της νομολογίας στο Στρασβούργο: η ελληνική ανταπόκριση
Εικόνες φυλακής στον Τύπο: οι φυλακές υψίστης ασφαλείας
Πράξεις αρχείου στην τέχνη: η συνθήκη της ορατότητας του έργου
Το site-specific θέατρο και η επανα-οικειοποίηση του δημόσιου αστικού χώρου: η περίπτωση της παράστασης “Yapi, a very nice place”
Η ενσωμάτωση της συντήρησης στη μουσειακή εμπειρία: τάσεις και προοπτικές
Η εικόνα της γυναίκας τη δεκαετία του '60 μέσα από έντυπες διαφημίσεις των περιοδικών ποικίλης ύλης, ΕΙΚΟΝΕΣ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.
Η Αγγελική Χατζημιχάλη ως εθνική λαογράφος: η ανάδειξη της λαϊκής τέχνης ως συστατικού στοιχείου του νεοελληνικού πολιτισμού
Βία και πολιτική: μια κριτική προσέγγιση
Εγκλήματα κατά της μη ανθρώπινης ζωής: η περίπτωση κακοποίησης των ζώων και τα δικαιώματά τους
Digital marketing και παραστατικές τέχνες: μια μελέτη πάνω στη χρήση των social media από τις επαγγελματικές θεατρικές ομάδες
Η συμμετοχή των πολιτών στο city branding της Αθήνας
Η αντανάκλαση του μεγαλοϊδεατικού πνεύματος στο αφηγηματικό έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή
Το επίκαιρο δράμα του ’48: ο Τοκβίλ και ο Μαρξ για τη Δημοκρατία
Διαχείριση εθνικών brands: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Νότιας Κορέας
Θεόφιλος Καΐρης: η εποχή και η δράση του
Μουσείο Κομικ-ής και Γελοιο-γραφικής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας
Τάσεις ιδιωτικοποίησης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Αγγλία και την Ελλάδα: μια συγκριτική μελέτη
Apprenticeship Programmes in Greece
Η αυτοοργάνωση ενός εναλλακτικού φορέα ενημέρωσης και πολιτισμού: η περίπτωση της ertopen
Οργάνωση του δημόσιου χώρου και πολιτική ιδεολογία: νεοκλασικά κτήρια στην Κωνσταντινούπολη και αντιμαχόμενοι εθνικισμοί στην καμπή του 20ού αιώνα
Βιώσιμη ανάπτυξη σε αστικό χώρο μέσω του πολιτισμού: μελέτη περίπτωσης Dourgouti Island Hotel
Τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008, ως εξέγερση της νεολαίας. Συλλογή δεδομένων από τον έντυπο λόγο και το διαδίκτυο. Εγκληματολογικές προσεγγίσεις
Σκηνοθεσία της εμπειρίας του επισκέπτη: μία εφαρμογή στο μουσείο Τιράζ
Ο Γιδάς-Αλεξάνδρεια Ημαθίας: κοινωνικές - δημογραφικές - πολιτικές προσεγγίσεις ( 1912 - 1989)
Τα βαμπίρ στον κινηματογράφο και η ένταξή τους στην ποπ κουλτούρα: από το Nosferatu του Friedrich Wilhelm Murnau στο Twillight της Catherine Hardwicke
Το κανονικό μυστικό του νόμου: η έννοια του κανόνα στη σκέψη του Βάλτερ Μπένγιαμιν
Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου: ο ρόλος του ψυχολόγου στην κοινότητα
Οι λέσχες και οι μαζικές εκδηλώσεις της προσφυγικής κοινότητας Τασκένδης 1960-63: γέφυρα με την Ελλάδα, μέτρο προόδου
Η κοινωνική οικονομία ως γνωστικό αντικείμενο στη δια βίου εκπαίδευση
Τοπικά ιδιότυπα αγροδιατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της Κέρκυρας
Η άκρα δεξιά στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα από το 1989 ως σήμερα: συγκλίσεις και αποκλίσεις με την οικογένεια της δυτικοευρωπαϊκής άκρας δεξιάς
Το φαινόμενο των φιλοξενούμενων εργατών gastarbeiter στην Κεντρική Ευρώπη τις δεκαετίες 50’-70’ και η ερμηνεία του
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στα άτομα με αναπηρία
Το ακαταμάχητο της γενικής βούλησης, αστικός φιλελευθερισμός - αστικός Συντηρητισμός και αντιδραστικότητα: ένα ζήτημα συνέχειας και ασυνέχειας, Jean - Jacques Rousseau και Carl Schmitt
Το δικαίωμα του ατόμου στη "ψηφιακή λήθη" στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης
Η εκπαίδευση στη Σύρο κατά την Ά Οθωνική περίοδο 1833-1843
Η αστική και κομματική ρητορική για τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα: η περίπτωση των προγραμμάτων voucher
Το φαινόμενο του πατερναλισμού στην εργασία και η εμφάνισή του στους μετανάστες στην Ελλάδα
Εργασιακός μόχθος και εργασιακή ικανοποιήση: μελέτη περίπτωσης στους νοσοκομειακούς ιατρούς
Η κακοποίηση του παιδιού στην Ελλάδα σήμερα: μεθοδολογικές παρατηρήσεις για τη μελέτη του φαινομένου
ΣΕΚΕ και μικρασιατική εκστρατεία: η "αμήχανη" απόρριψη της Μεγάλης Ιδέας
Ο δοσιλογισμός, τα Τάγματα Ασφαλείας και το ΕΑΜ: η περίπτωση της Αργολίδας
Η εφημερίδα Ελευθερία και η εικόνα που κατασκευάζει για το ΕΑΜ: απελευθέρωση-Βάρκιζα
Η εξωτερική πολιτική της Συρίας από το 1970 έως το 2000: παράγοντας σταθερότητας ή αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή;
Παράνομη, λαθραία, άναρχη αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα: οι σημαίες ευκαιρίας ως μέσο τροφοδότησης του φαινομένου
Ο θεσμός του Προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό
Σύντομες συναντήσεις: Merleau-Ponty και Heidegger για την Τέχνη και τον Cézanne
Ιστορία και Ελευθερία στη θεώρηση του Th. W. Adorno
Η πολιτική των δημοσίων συμβάσεων: το παράδειγμα της Ελλάδας
Η Κύπρος στην εποχή του μνημονίου
Χάρτα δικαιωμάτων των ναυτικών: από το διεθνές στο ενωσιακό δίκαιο και την εθνική έννομη τάξη
Σύγχρονες μέθοδοι καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο τραπεζικό δίκαιο
Η στρατηγική του Πύρρου, βασιλιά της Ηπείρου
Τυπολογία της θαλάσιας διάστασης της κινέζικης στρατηγικής
Διάσπαση Γιουγκοσλαβίας: ζήτημα εσωτερικής διαχείρισης ή αποτέλεσμα ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων;
Οι ευρωρωσικές σχέσεις και η ουκρανική κρίση
Η φαλαινοθηρία στην εποχή του moratorium: προκλήσεις και προοπτικές
Η διοικητική κράτηση των αιτούντων άσυλο υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές σε Ευρώπη και Ελλάδα
Το σύμφωνο της σταθερότητας και της ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης
Απασχόληση και ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα: η κρίση ανατρέπει ή συντηρεί την εικόνα που προϋπήρχε;
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις για τους άστεγους στο Δήμο Αθηναίων
Η αρχή προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
Το παζάρι του Πειραιά: κατανάλωση, εργασία και οικογένεια την εποχή της κρίσης
Η γεωγραφία των εκλογικών αποτελεσμάτων και η συσχέτιση τους με κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των εκλογικών περιφερειών της χώρας
Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην επιβολή των κανόνων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου: οι μηχανισμοί εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο του ΔΝΤ
Στρατηγική επικοινωνία και πληροφοριακές επιχειρήσεις: δόγμα-προσεγγίσεις-σύγχρονες τακτικές
Η διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων: εφαρμοστικές διατάξεις των άρθρων 107-109 ΣΛΕΕ
H αξιολόγηση της εφαρμογής της σημαντικότητας, βάσει ποιοτικών κριτήριων, κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Τα αντι-ρεαλιστικά εργαλεία που συνθέτουν τον ιδιάζοντα ρεαλισμό στο Σπιρτόκουτο του Γιάννη Οικονομίδη
Μουσείο και σημασιοδότηση των έργων του παρελθόντος: η περίπτωση του ζωγράφου-πολιτικού Jacques Louis David
Προσεγγίσεις στο πλαίσιο προγραμματισμού και χωρικών ρυθμίσεων στην σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα: η περίπτωση του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας
Μέθοδοι Χωρικών Ανισοτήτων
Ιχνηλασία του γυναικείου λόγου στα παιχνίδια του Μεσοπολέμου: Παπαστράτειος Σχολή Παιχνιδιών και Διακοσμητικής (1928-1932)
Το μέλλον της ΚΠΑΑ υπό το πρίσμα των γεωστρατηγικών αλλαγών στη Μέση Ανατολή
Ο εσωτερικός έλεγχος της διοίκησης: οι διοικητικές προσφυγές στην ελληνική έννομη τάξη
Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Jacques Rancière: μια ριζοσπαστική αναδιατύπωση των όρων εξασφάλισης της ισότητας και της ελευθερίας
Ψυχρός Πόλεμος και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ: oι διπλωματικοί χειρισμοί του Χένρι Κίσινγκερ στον πόλεμο του Βιετνάμ: 1965-1973
Το επεισόδιο του Δήλεσι μέσα από τον Τύπο της εποχής
Εθνικές και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις της Σωφρονιστικής Πολιτικής Σχετικά με την Ηλεκτρονική Επιτήρηση ως μέσο Προώθησης της Κοινωνικής Επανένταξης
Η Ουκρανική κρίση και ο αντίκτυπός της στις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Δύσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Θεωρία παιγνίων και η εφαρμογή της στο διεθνές εμπόριο
Κομματικός μετασχηματισμός και η εμφάνιση του κόμματος- καρτέλ στην Ελλάδα: μια αναζήτηση των αιτιών της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση
Η ιστορία τού Οίκου Τυφλών της Ελλάδος
Συναισθηματική νοημοσύνη: πώς οι μάνατζερ μπορούν να βελτιώνουν λανθασμένες αποφάσεις στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Xρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ως μορφή εκμετάλλευσης ακινήτων
H Bundesbank ως πρότυπο για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαίρεση, κυριαρχία
Αιχμάλωτοι αξιωματικοί και οπλίτες του Κυβερνητικού στρατού στην Τασκένδη της ΕΣΣΔ, 1949-1956
Η συμβολή της αστικής γεωργίας στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων: το παράδειγμα του δημοτικού λαχανόκηπου στον Άγιο Δημήτριο.
Περιβάλλον και οικοδόμηση ειρήνης σε μεταπολεμικές περιοχές: οι εμπειρίες και ο ρόλος του UNEP
Τα κανονιστικά εργαλεία και οι πολιτικές σε Ευρώ-Ενωσιακό και Εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του θορύβου ως πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης υπό το πρίσμα της κανονιστικής τους αποτελεσματικότητας
Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των συμβάσεων leasing και factoring και η φορολογική αντιμετώπιση αυτών
Τα εκλογικά συστήματα που ίσχυσαν στην Ελλάδα κατά την μεταπολίτευση
Εργατική τάξη και πολιτική πρωτοπορία: η σχέση της σύγχρονης εργατικής τάξης με την πολιτική πρωτοπορία της ως ζητούμενο, μέσα από το πρίσμα της μαρξικής θεωρίας
Η στρατηγική πίσω από την οικονομική διπλωματία των ΗΠΑ στον ευρωπαϊκό χώρο επί προεδρίας Τρούμαν
Η δυνατότητα των μόνων ανδρών, μόνων γυναικών και ομόφυλων ζευγαριών να αποκτήσουν τέκνα μέσω των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υπό το φως της Υπόθεσης «Βαλλιανάτος και άλλοι κατά Ελλάδας», στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ελεγκτική διαδικασία με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων SAP: θεωρητική και πρακτική προσέγγιση
Αυτονομία, κανονιστική δράση και δημόσια σφαίρα
Αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου δημοσίων και στρατιωτικών μονάδων υγείας
Το σύστημα των ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα διεθνή οικονομικά συμφέρονται και η επιρροή τους στην στρατηγική πολιτική
Πληροφόρηση και θεωρία Διεθνών Σχέσεων : οι περιπτώσεις της οικονομικής και βιομηχανικής κατασκοπείας
Διαιτησία και διαμεσολάβηση στις καταναλωτικές διαφορές de lege lata-de lege ferenda
Διαιτησία και συμβάσεις αποκλειστικής διανομής: η επίδραση διατάξεων αμέσου εφαρμογής στο στάδιο της αναγνώρισης και της εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων
Η σταδιακή διαμόρφωση του υφιστάμενου εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου θαλασσίων ενδομεταφορών επιβατών μεταξύ νησιωτικών λιμένων με την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές εντός των Κρατών – Μελών
Ελεγκτική Δειγματοληψία Χαρακτηριστικού, Προσομοίωση και Συγκριτική Ανάλυση Δειγματοληπτικών Μεθόδων και Κατανομών
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ote και Forthnet περίοδος 2009-2014
Διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη
Η Ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και η Ρωσία
Ο Frontex και η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η γεωπολιτική της ενέργειας υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων ως οδηγός χάραξης υψηλής στρατηγικής: η περίπτωση της Α-ΝΑ Ευρώπης
Οι νέες προοπτικές αμυντικής συνεργασίας, τόσο μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, που προκύπτουν λόγω της ρευστότητας και της αστάθειας που επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον, της μεταβολής των υφιστάμενων ισορροπιών του διεθνούς συστήματος και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
Νησιωτικότητα: ειδικό καθεστώς
Η προστασία του περιβάλλοντος ως θεμελιώδες δικαίωμα
Η διεθνής συνεργασία των εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ο ρόλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επί της προεδρίας Ronald Reagan (1981-1988), σε σχέση με την ΕΣΣΔ: πραγματισμός ή ιδεοληψία;
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Έλεγχος και Διαφάνεια: Η «Διαύγεια» στους Ο.Τ.Α. Πρώτου Βαθμού
Οργανωμένο έγκλημα και ειδικές ανακριτικές πράξεις
Από τη διασπορά στη «diaspora»: ο ελληνισμός της Αμερικής και ο ρόλος του στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από το 1975 μέχρι σήμερα
Σχέσεις νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας στο εκλογικευμένο κοινοβουλευτικό σύστημα
Η διαφάνεια και το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία: ο ρόλος του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συλλογικών διοικητικών οργάνων: πειθαρχικά συμβούλια της ΕΛ.ΑΣ.
Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών και αναπροσαρμογή των εμπορικών μισθωτικών συμβάσεων
Διάλυση Βουλής στο Κοινοβουλευτικό Σύστημα
Περιβάλλον vs ιδιοκτησία: η υπέρβαση μιας "σύγκρουσης"(ο ρόλος της νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ο φόνος στις αρχαίες τραγωδίες: ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου
Η συμβολή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση των BRICS
Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων και η επίδραση της πολιτικής ψυχολογίας στις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική: μια σφαιρική προσέγγιση στο δόγμα Μπους
Η αποφασιστική μάχη και ο ρόλος της στη δυτική στρατηγική σκέψη και παράδοση
Ο ρόλος των ασιατικών δυνάμεων (Κίνα – Ιαπωνία – Ινδία) στο υπό διαμόρφωση διεθνές σύστημα
Οι Subaltern Studies ως μεταποικιακό και μεταεθνικιστικό ιστοριογραφικό παράδειγμα
Η χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές: προβλήματα συμβατότητας και προοπτικές
Ιδεολογία και υποκείμενο στον πρώιμο Μαρξ (1843-1844)
Δικονομικά δικαιώματα υπόπτου και κατηγορούμενου στην ποινική προδικασία και η εφαρμογή τους στην πράξη υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ και του δικαίου της Ε.Ε.
Η Κίνα στη Μέση Ανατολή, Δυναμικές μιας Σχέσης Αλληλεξάρτησης
Διεθνής βοήθεια και επισιτισμός στην Κατοχική Ελλάδα, (1941-1944)
Οι στρατηγικές επιδιώξεις των Μεγάλων Δυνάμεων στη διαπραγματευτική πρωτοβουλία του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Κόφι Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού
Ο ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού: η περίπτωση της Αθήνας
Τα κοινοβουλευτικά όργανα των διεθνών οργανισμών vs τα πολιτικά όργανα των διεθνών οργανισμών στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ο κοινωνικός αποκλεισμός στον εθνικό καταμερισμό εργασίας: επαγγελματική κινητικότητα
Το πρόγραμμα "Καλλικράτης" και o εξευρωπαϊσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Jean Jacques Rousseau μεταβάσεις: από την Κοινωνική Ανισότητα στο Κοινωνικό Συμβόλαιο
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης: οι θεσμικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Κυπριακό ζήτημα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο Κανονισμός REACH
Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική: η συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία και η εναρμόνισή της με τη Σύμβαση της Γενεύης
Μπλογκ και πολιτική στην Ελλάδα
Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή από το 2002 μέχρι σήμερα
Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2013 και οι συνέπειες της για την ελληνική γεωργία
Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης παραχώρησης αιγιαλού
Η περιβαλλοντική παράμετρος στο διεθνές εμπόριο
Η αρχή της αναλογικότητας στα πλαίσια της αστυνομικής δράσης
Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (US Special Operation Forces), ως εκφραστές της στρατηγικής των ΗΠΑ στον πόλεμο του Αφγανιστάν και του Ιράκ: επιτυχία ή αποτυχία;
Η ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών: η περίπτωση της υδρόλυσης των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο Θάλασσα
Η συμβολή της εθνικής επιτροπής τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων στη διατήρηση του ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Η αστική ευθύνη του δημοσίου κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, υλικές ενέργειες της αστυνομίας
Οργανωσιακή αλλαγή στο δημόσιο τομέα: μελέτη περίπτωσης: δημόσιο Πανεπιστήμιο
Οικονομική ανάλυση της αγοράς ακινήτων: μέθοδοι και παραδείγματα εκτίμησης ακινήτων
Oι αρμοδιότητες του αρχηγού του κράτους στο κοινοβουλευτικό και ημιπροεδρικό σύστημα
Η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας των Ελλήνων Εβραίων από τη δεκαετία του 1920 έως το 1965
Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του πολεοδομικού σχεδιασμού
Εργασία και αυτοεκπλήρωση: μαρξιστική αλλοτρίωση και σύγρονες μορφές εργασίας
Πόλη και πράσινη υποδομή: φυσικές λύσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Η πολιτική μεταφορών της Ε.Ε μέσα από την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων
The emerging and future role of bitcoin and the potential of a regulatory regime for the outlaw virtual currency schemes
Η προστασία του επενδυτή στα πλαίσια των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων από επιχειρήσεις επενδύσεων και τράπεζες
Η επικοινωνία των μουσείων με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες: σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση προγράμματος προσέγγισης εντός των φυλακών
Νομιμοποιώντας την εξαίρεση: παρεκκλίσεις στη διεθνή νομολογία δικαιωμάτων του ανθρώπου
Η υψηλή στρατηγική της Ελλάδας: 1897-1913
Ο εσωτερικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση
Oι τροποποιήσεις του Δουβλίνο ΙΙΙ για το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη
Η ρυθμιστική παρέμβαση στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης: η αλληλεπίδραση των κανόνων της "Solvency" και των προτύπων της IAIS
Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: η συμβολή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Οι οικονομικές κρίσεις σε Ελλάδα και Αργεντινή: μια συγκριτική ανάλυση
Η κεντρική τράπεζα ως εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος
Τα υπέρ και τα κατά της απόφασης ΣτΕ 668/2012
Συγκριτική ανάλυση της συνδρομής των επιχειρήσεων του Βελισάριου στην υψηλή στρατηγική του Ιουστινιανού και των αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων στην Υυηλή στρατηγική των ΗΠΑ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο
Άνισο δίκαιο: η περίπτωση του Απαρτχάιντ (Κοινωνιολογικο-δικαιική Προσέγγιση)
Ελληνική και τουρκική υψηλή στρατηγική κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919 - 1922)
Συγκριτική ανάλυση της υψηλής στρατηγικής του Βυζαντίου υπό τη βασιλεία του Βασιλείου Β' και των ΗΠΑ κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο: ομοιότητες και διαφορές της τελευταίας περιόδου ακμής της μακροβιότερης αυτοκρατορίας που γνώρισε η ιστορία με τη μεγαλύτερη σύγχρονη ηγεμονία
Άσκηση νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγκριτική μελέτη με την άσκηση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve και της Bank of England
Η σχέση μεταξύ πυρηνικής ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων: το θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ, οι υφιστάμενες προκλήσεις και οι προοπτικές: οι περιπτώσεις της Γαλλίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη λειτουργία του
Η πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ: τρέχουσες εξελίξεις
Η ουδετερότητα της ΕΕ (αρ.345 ΣΛΕΕ) για το καθεστώς υπηρεσιών ύδρευσης και η πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και βιοηθική: η περίπτωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
Το φαινόμενο του ISIS ως πηγή τρομοκρατίας, θρησκευτικού φονταμενταλισμού και ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη: η περίπτωση της Ελλάδας
Αναστρέφοντας τη ροή του ποταμού: οι πολυεθνικές των αναδυόμενων οικονομιών ως φορέας ξένων άμεσων επενδύσεων και παγκόσμιοι παίκτες ενός πολυπολικού κόσμου
Γεωπολιτική ανάλυση του ισλαμιστικού κινήματος στο γεωπολιτικό σύμπλοκο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής
Η απειλή της νέας τρομοκρατίας: αίτια, προσεγγίσεις και σύγχρονη αποτίμηση
Εταιρική διακυβέρνηση στα πιστωτικά ιδρύματα: οι αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών
Δίκαιο και παραβατικότητα ανηλίκων: κοινωνιολογικο-δικαιική προσέγγιση
Θρησκευτική ελευθερία και σχέσεις κράτους-εκκλησίας
Συγκριτική επισκόπηση των καθεστώτων εξυγίανσης τραπεζών στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που εφαρμόστηκε μνημόνιο
Γεωπολιτική των υδρογονανθράκων και Ρωσία: στρατηγικές επιδιώξεις στον 21ο αιώνα
Η προστασία του καταναλωτή και ο έλεγχος των γενικών όρων συναλλαγών στις τραπεζικές συμβάσεις
Τα συλλογικά όργανα της διοίκησης υπό το πρίσμα των άρθρων 13, 14 και 15 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας
Προστασία της προσωπικότητας και Μ.Μ.Ε.
Τα πολεοδομικά της Ερμούπολης: η γέννηση και η εξέλιξη μιας πόλης
Το δημόσιο συμφέρον κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης
Η συνεισφορά της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: κριτική προσέγγιση
Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας: η περίπτωση του δήμου Πειραιά
Outsourcing: η εφαρμογή στις ένοπλες δυνάμεις
Ηγεσία και υψηλή στρατηγική: ο ρόλος των πολιτικών ηγετών στη διαμόρφωση και εκτέλεση της υψηλής στρατηγικής
Η κατάσταση στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου
Η εφαρμογή, η υλοποίηση στην πράξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου 1928-32 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τα αρχεία του διδασκαλικού βήματος
Η κρίση χρέους σε Ελλάδα και Ιρλανδία: μια συγκριτική ανάλυση
Η Ευρωζώνη σε κρίση: διερευνώντας την υπόθεση της ενδογένειας
Η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων δεδομένων επικοινωνίας και η αρχή της αναλογικότητας
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως εργαλείο επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Κοινωνικές αναπαραστάσεις περί αναρχίας στον ελληνικό τύπο: η περίπτωση του Ν. Ρωμανού
Η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις ειρήνης
Απόσχιση εδάφους στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο: το νομικό πλαίσιο και η στάση της διεθνούς κοινότητας στη δημιουργία de facto εδαφικών καταστάσεων
Η παρακμή του καθολικού κοσμοπολιτισμού και η νομιμοποίηση της Raison d' Έtat
Η εργασία στην εποχή της απορρύθμισης: η περίπτωση της ευέλικτης εργασίας μέσω ψευδεπίγραφης μαθητείας σε αθλητικό σύλλογο
Η σημασία της συλλογής πληροφοριών και της κατασκοπείας στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στις διεθνείς σχέσεις: ο ρόλος των σχέσεων μεταξύ αναλυτή και αποδέκτη της πληροφορίας
Η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/52/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον
Η ενεργειακή ασφάλεια στον 21ο αιώνα: προκλήσεις και προοπτικές για τη μετάβαση της ΕΕ σε ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον
Η διασύνδεση του σύγχρονου δουλεμπορίου γυναικών (trafficking) με την παράμετρο της φτώχειας: η περίπτωση της Αφρικής
Προς μία νέα κούρσα εξοπλισμών στην Ανατολική Ασία και ο ρόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής
Το θεσμικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της Αρκτικής Θάλασσας: από τις διαμάχες των κρατών στη διεθνή συνεργασία
Εμπορία ανθρώπων: το νομικό πλαίσιο, ο ενισχυμένος ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι σύγχρονες προκλήσεις σχετικά με την αντιμετώπισή της διακίνησης προσώπων
Σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις: εξελίξεις και σύγχρονες προκλήσεις στην πρακτική και νομολογία της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης στην αναδυόμενη κεντρική Ευρώπη
Μια μελέτη της διαπλοκής, πολιτικής και επιχειρηματικότητας, μέσα από την περίπτωση του Βασίλη Ζαχάρωφ
Εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και μορφές διαχείρισης και διακυβέρνησης
Μοντέλα παραγωγής- κατασκευής συναίνεσης από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η περίπτωση της ελληνικής Αστυνομίας
Ναυτιλιακά clusters και μητροπολιτική ανάπτυξη: η περίπτωση της μητροπολιτικής περιφέρειας της Αθήνας
Οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο νέος κώδικας μετανάστευσης, Ν.4251/2014 και η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού μεταναστευτικού δικαίου στο Ελληνικό
Νόμος 5343/1932 "Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών"
Τα εργαλεία του ESPON και η εφαρμογή τους σε ειδικά εδάφη (specific territories) των ελληνικών περιφερειών
Νεαρές εμπλεκόμενες σε κυκλώματα πορνείας: παραβάτιδες ή θύματα; Τρόποι και κριτήρια χαρακτηρισμού τους από τον επίσημο κοινωνικό και ποινικό έλεγχο
Η συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα
Η μηδενική ανοχή μέσα από τις στάσεις/απόψεις των φορέων άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος
Η προστασία μαρτύρων στο ελληνικό ποινικό δίκαιο: χρησιμότητα και προβληματισμοί
Η ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική για την αντιμετώπιση του θρησκευτικού φονταμελισμού και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης
Η ανάδυση των BRICS στο διεθνές σύστημα: εξελίξεις, προοπτικές και αναπτυξιακές επιδιώξεις
Μορφές τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα στις αρχές του 21ου αιώνα
Πολιτικο-οικονομικές και πολιτισμικο-θρησκευτικές πλαισιώσεις και συγκρουσιακές αιτιάσεις ανάπτυξης της ισλαμικής τρομοκρατίας: το εγκληματολογικό ενδιαφέρον
Το κανονιστικό πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης και ο έλεγχος εφαρμογής του: η περίπτωση των αστυνομικών κρατητηρίων στην Ελλάδα
Νικόλαος Κριεζώτης(1785-1853): ένας ένοπλος της οθωμανικής περιόδου στην υπηρεσία της Ελληνικής Επανάστασης και του Βασιλείου της Ελλάδας
Νεοφιλελευθερισμός και ανισότητες: ο ρόλος τους στην οικονομική κρίση και προοπτικές ανάπτυξης
Επιστημολογική και εμπειρική αξιολόγηση της αντίληψης του φυλακτικού προσωπικού για τους επαγγελματικούς κινδύνους και τον ρόλο του στη λειτουργία της φυλακής
Παραφροσύνη και έγκλημα κατά τον 19ο αιώνα
Η επανένωση της Γερμανίας 25 χρόνια μετά: πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
Ο ρόλος της εγκληματολογικής εκπαίδευσης στην αστυνομία
Η εικόνα των αστυνομικών για το ρόλο τους στην ασφάλεια των πολιτών και η επίδραση της εκπαίδευσης και της ‘επαγγελματικής ιδεολογίας
Το κίνημα ειρήνης και οι μαραθώνιες πορείες στην Ελλάδα τη δεκαετία 1960
Χρυσή εποχή της φιλανθρωπίας: εισαγωγή στις κυρίαρχες διαστάσεις που διαμορφώνουν τη φιλανθρωπική χειρονομία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
Ασφάλεια vs. ανθρωπιστική βοήθεια: η περίπτωση του Στολίσκου της Ελευθερίας
Το φορτίο της μνήμης στο Μενίδι στο γύρισμα του 20ου προς τον 21ο αιώνα
Tο θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές για τη διαχείριση των πλημμυρών σε ευρω-ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Τα προσφυγικά σωματεία στη Νέα Κοκκινιά στο Μεσοπόλεμο: μνήμη και ταυτότητες
Ο ρόλος των οικογενειακών επιχειρήσεων στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία
Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Ζαν Ζακ Ρουσσώ υπό το πρίσμα της θεωρίας του Μισέλ Φουκώ για την εξουσία/γνώση και την πειθαρχία στην εκπαίδευση
Τρομοκρατία και σύγχρονες εσωτερικές ένοπλες συρράξεις prima facie: μη κρατικοί ένοπλοι δρώντες και εφαρμοστέο δίκαιο
Συνδικαλισμός, πολιτική, ΜΜΕ και διεκδικητικές δράσεις: επενέργειες και αλληλεπιδράσεις εν μέσω ανάπτυξης νέο-φιλελεύθερων μονεταριστικών πρακτικών ενάντια στις κοινωνικές πολιτικές στην Ελλάδα των μνημονίων: η περίπτωση της απεργίας των Χαλυβουργών Ασπροπύργου
Η έννοια του πολιτικού στη θεμελιώδη οντολογία του Μάρτιν Χάιντεγγερ: με αναφορά στην πολιτική θεωρία της Χάννα Άρεντ
Οι καρχηδονιακοί πόλεμοι : πολιτική και στρατηγική ανάλυση
Χορήγηση ιθαγένειας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μετά το 2000
Ετερότητα και καθαρότητα στον δημόσιο χώρο: κίνδυνος και ασφάλεια στο Πεδίο του Άρεως
Η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα
Το τελετουργικό στοιχείο του θεάτρου στην Αθήνα σήμερα
Η κοινωνική προστασία για το παιδί στην Ελλάδα
Η αναμόρφωση του τραπεζικού δικαίου μετά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Η έννοια και η εφαρμογή της λιτής πόλης
Σεξουαλικότητα και ταυτότητα: το παράδειγμα των ομοφυλόφιλων
Ο αντιπολιτευτικός λόγος 1910-1915: συγκρότηση της αντιπολίτευσης στον Ελ. Βενιζέλο
Άτομα με αναπηρία ηλικίας 18-30 ετών: εκπαίδευση, εργασία και κοινωνικές σχέσεις
Ο ρόλος των υποδομών στην αστική ανάπτυξη με έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών
Η προστασία των τραυματιών και ασθενών αμάχων και οι σύγχρονες προκλήσεις στη διάρκεια πολύπλοκων ενόπλων συρράξεων
Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο: νομικές εφαρμογές στις ελληνικές ΕΔ
Από τη Μεγάλη Ιδέα στο κοινωνικό ζήτημα
Ρήξεις και συνέχειες του τουρκικού εθνικισμού: από τα έργα «Εκτουρκισμός, Εξισλαμισμός, Εκσυγχρονισμός» και «Αρχές Τουρκισμού» του Ziya Gökalp στο «Nutuk» του Gazi Mustafa Kemal
Η συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τις περιόδους κρίσεων, κλιμάκωσης, εχθροπραξιών και στον πόλεμο στον τομέα της πληροφορίας της κοινής γνώμης
Εφαρμογές του δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, 20 χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης δικαίου θαλάσσης
Οι οίκοι αξιολόγησης και η οικονομική κρίση: σύγχρονη προσέγγιση και προοπτικές
Clausewitz-ιανή και Ελληνορθόδοξη προσέγγιση του πολέμου: συγκριτική ανάλυση και ενδεχόμενη σύνθεση
Δαυίδ εναντίον Γολιάθ: εναλλακτικές στρατηγικές από λιγότερα ισχυρά κράτη έναντι ισχυρότερων δυνάμεων μετά τον ψυχρό πόλεμο
Η σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση στον Καύκασο και η αλληλεπίδρασή της, με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στη Μ. Ανατολή
Η υψηλή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη μεταψυχροπολεμική εποχή
Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και μεταναστευτική πολιτική τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης: το παράδειγμα του οργανισμού FRONTEX
Οι κρατικές ενισχύσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην εθνική έννομη τάξη
Επαγγελματικές μισθώσεις
Φορολογική εναρμόνιση και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Εθνική ταυτότητα ως βάση για τη δημιουργία μακροχρόνιας και ρεαλιστικής υψηλής στρατηγικής κρατών: η επιτυχία της ρωμαϊκής υψηλής στρατηγικής
Το δίκαιο του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος και ο ρόλος της μεταφοράς τεχνολογίας στα αναπτυσσόμενα κράτη για την πρόσβαση στους πόρους του διαστήματος
Η παχυσαρκία ως απόρροια του αναπτυξιακού φαινομένου στον αναπτυσσόμενο κόσμο: οι περιπτώσεις της Κίνας και της Ινδίας ως μέρη της πλατφόρμας των BRICS
Αμερικανική υψηλή στρατηγική και συγκεκαλλυμένη δράση, υπό το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου
Βιοτεχνολογία και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα της νέας οδηγίας 2015/412
Ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο του θεσμικού καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: διεθνές πλαίσιο και πολιτικές: από το Hyogo στο Sendai
Η νέα στρατηγική θαλάσσιας ασφαλείας της ΕΕ: η διάσταση αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης μεταναστών
Η νέα παγκόσμια οικονομική διακυβερνηση και οι g7/8, g20: ρόλος επιτεύγματα, παιχνίδια ισχύος και μελλοντικές εκτιμήσεις
O ρόλος της προπαγάνδας στα ολοκληρωτικά καθεστώτα: ανάλυση του προπαγανδιστικού μηχανισμού στα χρόνια της ναζιστικής Γερμανίας
Σύγκριση της εξέλιξης του ισολογισμού των κεντρικών τραπεζών πριν και μετά την πρόσφατη (2007-2009) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση: το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ
Η έμφυλη πτυχή των ενόπλων συγκρούσεων και των ειρηνευτικών διαδικασιών
Κεφαλαιακές ροές: θεωρία και σύγχρονες εξελίξεις
Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών στην αντιμετώπιση προβλημάτων από την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση (2007-2009): το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Federal Reserve (FED)
Η χρεοκοπία κράτους: οι περιπτώσεις της Αργεντινής και της Ισλανδίας
Πολιτική ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μετανάστευση: οικονομικές και εργασιακές πτυχές
Το Δημόσιο ως προμηθευτής
Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής
Προστασία ποσωπικών δεδομένων στον χώρο εργασίας
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο κοινοβουλευτικό σύστημα
Διαφάνεια στο δημόσιο βίο, ιδίως, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων
Το πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημοσιονομικοί κανόνες και δημοσιονομικά συμβούλια: ο ρόλος των δημοσιονομικών θεσμών στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημοσίων οικονομικών
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του δικαίου ανταγωνισμού και των υπόλοιπων πολιτικών της Ευρωπαικής Ένωσης
Κρατική δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της οικονομικής ενοποίησης στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και περιβάλλον: βιώσιμες μεταφορές των Ολυμπιακών Ευρωπαϊκών πόλεων από το 1992 (Βαρκελώνη) έως το 2012 (Λονδίνο)
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών ως παράγοντας που επηρεάζει τη γονιμότητα στις Σκανδιναβικές χώρες, στη Τουρκία και τη Σλοβακία
Κρίση και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: η περίπτωση μελέτης τριών κοινωνικών ιατρείων φαρμακείων αλληλεγγύης στην Περιφέρεια Αττικής
Οικονομική κρίση και αλλαγές στα στάδια του κύκλου ζωής των ατόμων: μια διαχρονική και χωρική προσέγγιση με την εφαρμογή της μεθόδου Sallivan
Η αναπαραγωγική συμπεριφορά των αλλοεθνών και η συμβολή τους στον συνολικό δείκτη γονιμότητας στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Δανία και Γερμανία, για την περίοδο 2009-2013
Τοπική αυτοδιοίκηση και υπηρεσίες προσχολικής αγωγής στην περίοδο της κρίσης. Η περίπτωση του δήμου Αιγάλεω.
Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και δανεισμός εργαζομένων
Η εξέλιξη των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα: η περίπτωση των συνθηκών εργασίας σε εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού
Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων σε εταιρεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών
Πολιτικές ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο: ο λόγος των μη κρατικών φορέων
Όψεις της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική ασφάλιση
Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός (financial literacy) ως σκέλος της προστασίας του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: θεωρητική προσέγγιση και διεθνείς πρωτοβουλίες
Η εξωστρεφής συμπεριφορά ενός δημόσιου οργανισμού κατά το στάδιο της συνεργασίας του με διεθνείς και υπερεθνικούς φορείς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στα πλαίσια της ασκούμενης δημόσιας πολιτικής: το παράδειγμα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Το εκκλησιατικό ζήτημα και η εφημερίδα Αιών, 1838-1852
Η εθνική "αμνησία" των Βαλκανικών πολέμων
Θέσεις και συνθέσεις στην Αριστερά του Μεσοπολέμου: oι μετωπικές τακτικές του κομμουνιστικού κινήματος
Αντεπανάσταση και συντηρητισμός: Edmound Burke-Joseph De Maiste
Το Πολεμικό Ναυτικό στην εποχή του Όθωνα
Η διεκδίκηση των Δωδεκανήσων (1940-1948)
Πρόσοδοι και ισχύς στην Οθωμανοκρατούμενη Πελοπόννησο (1771-1821)
Οι σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949
Αυτονομία, τραγωδία και αυτοπεριορισμός στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη
Η αλλοτρίωση και η αποξένωση στον Έγελο (1795-1807)
Ο φθόνος ως άμεση συνέπεια της χομπσιανής φυσικής κατάστασης: ανταγωνισμός και πόλεμος όλων εναντίον όλων: η σύσταση της πολιτείας
Οι ιδιωτικοποιήσεις υπό το φως των ενωσιακών κανόνων περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
Το διεθνές και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η δύναμη επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και ο δικαστικός έλεγχος των οργάνων της
Η ρύθμιση των πληρωμών μικρής και μεγάλης αξίας στο Ευρωπαϊκό δίκαιο
Η απελευθέρωση του εμπορίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της GATS: η περίοδος 2000-2014
Τα ίχνη της Ρωσικής πνευματικής παράδοσης στον Kazimir Malevich και τον Andrei Tarkovsky
Στρατηγικό μάνατζμεντ μέτρησης επιδόσεων: η μεθοδολογία της ισόρροπης στοχοθεσίας: μελέτη περίπτωσης οργανισμού του δημόσιου τομέα
Διοικητική μεταρρύθμιση, η ανάγκη μιας στρατηγικής διοίκησης: το παράδειγμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Το οικονομικό – φορολογικό έγκλημα: ως επιμέρους πτυχή εμφάνισης διαφθοράς και ως ανασταλτικός παράγων ορθολογικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Case study: υπόθεση Οικονομικού Εγκλήματος «Λίστα Lagarde»
Το νέο Διεθνές Λογιστικό Πλαίσιο (IPSAS- ΕPSAS) του Δημόσιου Τομέα: η περίπτωση της ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Το αίτημα για ρύθμιση των οίκων αξιολόγησης: διεθνείς και ευρωπαϊκές απαντήσεις
Η οικονομική κρίση και το ζητούμενο των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας
Το drag στον κινηματογράφο: πολιτικές φύλου στο Tacones Lejanos του Almodóvar και το Pink Flamingos του Waters
Πτυχές ελέγχου των δημοσίων δαπανών και των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης
Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: η διευθέτηση των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης
O νεοφιλελευθερισμός και η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση: η περίπτωση της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας
Ο ρόλος των αστικών αξιώσεων κατά την κατίσχυση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (αρθρ. 101 και 102 ΣΛΕΕ)
Αισθητικές δημιουργίες και διανοητική ιδιοκτησία: το θεσμικό πλαίσιο προστασίας σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο
Τραπεζικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: ευρωπαϊκό δίκαιο και ελληνική έννομη τάξη
Προστασία των επενδυτών και ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες: η εξελικτική πορεία του ενωσιακού δικαίου μέσα από τις οδηγίες MiFΙD I, MiFΙD II και τον κανονισμό 600/2014
Εισαγωγή συστήματος οικονομικών κινήτρων για την επίτευξη των στόχων της ομάδας: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και Τραπεζικό Σύστημα: οι υποχρεώσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δέκτη ξενοδοχειακών υπηρεσιών: τουρίστα καταναλωτή έναντι του ξενοδόχου-παρόχου αυτών
Η σημασία του Change Management μέσω της εκπαίδευσης και της διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης: το μοντέλο της εταιρείας Freddo A.E.
Τα όρια και οι συνέπειες του δεδικασμένου στις αποφάσεις του
Συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης (εμπορική αντιπροσωπεία-διανομή- δικαιόχρηση): θεσμικό πλαίσιο και νομολογιακή επισκόπηση της ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης
Video games και έμφυλες αναπαραστάσεις: οι στάσεις παικτριών απέναντι στον τρόπο αναπαράστασης του γυναικείου φύλου στα video games
Μουσειολογία μόδας: νέες προοπτικές για το μουσείο και το κοινό του
Αξιολόγηση εκθέσεων μελέτη περίπτωσης: η μόνιμη έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Τα κοινωνικά δικαιώματα εν καιρώ κρίσης
Η οικειοποίηση του φλαμένκο στο Αθηναϊκό πλαίσιο και το αφήγημα της «αυθεντικότητας»
Το “Do It Yourself” ως πολιτισμικό φαινόμενο: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της DIY μουσικής πρακτικής και κουλτούρας στην αθηναϊκή μητρόπολη
«Ηδονοβλεψίες και περιπατητές»: η διαμόρφωση του «αξιοθέατου» μέσα από τρία παραδείγματα ξεναγούμενων περιηγήσεων στην Αθήνα
Η μεταναστευτική επιχειρηματικότητα στο κέντρο της Αθήνας: το παράδειγμα των ασιατικών κουρείων
Η ιατρικοποίηση της διαφορετικότητας στην ελληνική σχολική εκπαίδευση: το παράδειγµα της ειδικής αγωγής
Η κατασκευή του φύλου της γυναίκας χειρουργού
Στρατόπεδο συγκέντρωσης: το βιοπολιτικό σύνορο της εξαίρεσης
Μια κρίση μέσα στην κρίση: Η περίπτωση των ΜΚΟ στο προσφυγικό σήμερα
It Takes Two to Tango: H Liminoid κοινότητα της Milonga και η διαλεκτική της αγκαλιάς
Η φωτογραφία ντοκουμέντου ως σύγχρονη τέχνη μέσα από τη μελέτη: περίπτωσης ενός διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας με θέμα το προσφυγικό και την κρίση
Η αθωότητα του αντικειμένου
Ο ρόλος του ηγέτη στο θέατρο ως εμπνευστή δράσεων με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
Η έννοια της πολιτιστικής διαδρομής ως μέσο ανάδειξης και προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς
Η έννοια του προσανατολισμού και η συμβολή του στη μουσειακή εμπειρία: συστήματα σήμανσης και επίλυση προβλημάτων μετάβασης
Collaborative consumption (CC) and share economy: a study on the culture sector
Το λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός και η εκβιομηχάνιση της πόλης του Αλιβερίου
Υπηρέτριες, βία και εργασία στην μεταπολεμική Αθήνα: η περίπτωση της Σπυριδούλας Ράπτη
Ο Εμφύλιος πόλεμος στην ιστοριογραφία: οι πρώτες μελέτες
Η οργάνωση του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα και οι πιέσεις του προς την ελληνική πλευρά, 1914-1921
Κράτος και παγκοσμιοποίηση: η προσέγγιση των Jessop, Panitch, Robinson
Έννοια και νεότερη σκέψη
Η αστυνομία πόλεων του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου: η οργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας και η δίωξη του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 1930-1936
Η δημόσια πολιτική και λόγος την εποχή των μνημονίων: το παράδειγμα της δίωξης των οροθετικών γυναικών
Οι θέσεις των ελληνικών κομμάτων για τα ελληνοτουρκικά θέματα την περίοδο 1974-1981
Ποδοσφαιρικές ομάδες της Αθήνας και τοπικότητα
Πρακτικές παρανάλωσης στη σύγχρονη βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών
Ανάμεσα σε δύο ηπείρους (Κεφαλονιά - Ανατολική Αφρική): η μυθολογία μιας οικογένειας μέσα από άλμπουμ φωτογραφίας
Ο φυσικός, ο επαυξημένος ψηφιακά και ο δικτυακός χώρος του μουσείου: αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού, φυσικού και κοινωνικού πλαισίου
Η σύγχρονη τέχνη στην Αθήνα
Ο πολλαπλός ρόλος των Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο ευρύτερο πεδίο της κινηματογραφικής παραγωγής, διανομής και εκπαίδευσης: μια μελέτη περίπτωσης στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
Εκθεσιακή πρακτική: από την ιδέα στην υλοποίηση: δίκτυα, συνεργασίες, τεχνολογία μέσα από το πρίσμα της θεωρίας δραστηριότητας
Ο πολιτισμός της εικόνας μέσα από το αφήγημα της Coca Cola: σημειολογική ανάλυση της διαφημιστικής καμπάνιας «Taste the Feeling»
Διαχείριση και ανάδειξη της μνήμης της Ενετοκρατίας στη Νάξο: η περίπτωση μελέτης του Ενετικού Μουσείου και του Πύργου Μπαζαίου
Η φωτογραφική αναπαράσταση του θανάτου στη βικτωριανή και στη σύγχρονη εποχή: κοινωνική πρακτική και τέχνη
Οι επαγγελματίες μουσικοί ορχήστρας: η θέση τους στο πεδίο της παραγωγής μουσικής και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν
Η σύγχρονη τέχνη στο δημόσιο χώρο των πόλεων: οι τρόποι πρόσληψης και η συμμετοχική δυναμική του κοινού, μελέτη περίπτωσης ο οργανισμός ΝΕΟΝ και η έκθεση Terrapolis
Το φαινόμενο του πληθοπορισμού: η περίπτωση του Thesswiki
«Δικό μου»: μια σπουδή πάνω στην αλληλεπίδραση τεχνολογίας, καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργού και κοινού
Χρηματοδότηση προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού: έρευνα στην ελληνική πολιτιστική βιομηχανία
Η διαχείριση της "δύσκολης" μνήμης: η περίπτωση της Αλβανίας
Το προφίλ του δράστη ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως: μια τυπολογική ανάλυση βασισμένη σε δείγμα εγκλείστων ανδρών των φυλακών Κορυδαλλού και γυναικών του Ελεώνα Θήβας
Η ανθρωποκτονία στη σύγχρονη Ελλάδα και η κατηγοριοποίησή της βάσει των κινήτρων των δραστών της: μια μελέτη δικαστικών αποφάσεων της περιόδου 2005-2015
Η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας κατά την παγκοσμιοποίηση: οι περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας
Σύγχρονη τεχνολογία και νέες μορφές εγκληματικότητας
Η παιδική προστασία τη δεκαετία του '50 και η κριτική της ΕΔΑ
Η ιστορικότητα του προβλήματος "Λέρος": η αποικία, το άσυλο, το σκάνδαλο
Μορφές εξουσίας στην Αγία Γραφή
Έλληνας άστεγος: εθνική ταυτότητα και παραστάσεις αρρενωπότητας
Κατασκευάζοντας την αυτοκτονία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης
Μια εθνογραφία στα χειροτεχνήματα των νεφριτών: σύγκριση στην κινέζικη αφήγηση και την καθημερινή χρήση
Η ψυχιατρικοποίηση της ανθρώπινης εμπειρίας και ο κοινωνικός στιγματισμός του υποκειμένου
Το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, δημόσιος λόγος και ομοφοβία στην Ελλάδα: εκφάνσεις, υπόβαθρο και κοινωνική πραγματικότητα
Το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη : η περίπτωση της Ελλάδας
Εξισλαμισθέντες άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαπενταετία
Le rôle de l’enquête internationale a la protection des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire
Σχέσεις μετανάστευσης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ με τις τρίτες μεσογειακές χώρες και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
Ψηφιακή εθνογραφία: ισλαμικές αναπαραστάσεις και η δημοκρατία του διαδικτύου
Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η συμβολή των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη: η περίπτωση των αστικών κέντρων της περιφέρειας Θεσσαλίας
Πρόβλεψη των απωλειών και του κινδύνου (Value-at-Risk, VaR) χαρτοφυλακίων: της κεφαλαιαγοράς μετοχών, εμπορευμάτων και ξένων συναλλαγματικών ισοτιμιών
Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία: ανάλυση κερδοφορίας
Εργαλεία πιστοποίησης στο δομημένο περιβάλλον και οι επιπτώσεις τους στην αγορά ακινήτων : καταγραφή, παραμετρική ανάλυση και μελέτες περιπτώσεων
Συνεργατικοί σχηματισμοί στη δημιουργική οικονομία: θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων
Οι δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την ένταξη στην Ευρωζώνη μέχρι σήμερα (2015)
Διεθνή πρότυπα ελαχιστοποίησης κόστους των συντελεστών λειτουργίας φαρμακείων: προτάσεις βέλτιστης διχείρισης και διοίκησης συντελεστών
Η αναθεωρημένη οδηγία MiFID II και οι επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά
Οικονομική μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: οι σύγχρονες τάσεις
Measuring socioeconomic status in the HBSC survey of schoolchildren
Οικονομική ανάλυση της αγοράς ακινήτων. Μελέτη περίπτωσης: σύγκριση της κατοικίας στην Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
Ο ρόλος της θεωρίας παιγνίων στην στρατηγική των επιχειρήσεων: παίγνιο διαπραγμάτευσης σε εταιρικό περιβάλλον: μια μελέτη περίπτωσης
Διαχείριση χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων
Οι συνέπειες από τη διατήρηση ή την αλλαγή χρήσης διατηρητέων ακινήτων
Οι επιπτώσεις της βιομηχανικής συγκέντρωσης, της διαφοροποίησης των προϊόντων και της αποτελεσματικότητας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων
Η ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. και η πρόταση για δημιουργία Ενεργειακής Ένωσης
Η εκτίμηση της διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου με υψηλής συχνότητας δεδομένα
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: ανάλυση εμπειρικών παραδειγμάτων
«Οι καλές πρακτικές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μοχλός περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δήμου Xανίων
Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης στο αστικό περιβάλλον : μελέτη περίπτωσης στην κλίμακα της κοινότητας
Οικονομικές διακυμάνσεις και αγορές ακινήτων: μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια κατά την περίοδο της κρίσης
Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική συνοχής: σύγχρονες προκλήσεις
Εμπειρική ανάλυση των αγορών ακινήτων: μελέτη περίπτωσης
Χρηματοοικονομική ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου και Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ): συγκριτική ανάλυση
Το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης των δήμων στην Ελλάδα
Διοίκηση και διαχείριση δημοσίων επιχειρήσεων, Θεωρία και εφαρμογές: η περίπτωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Ανάλυση διεθνών κινήσεων κεφαλαίων με σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής μηχανικής
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στο μάνατζμεντ της οικογενειακής επιχείρησης
Συσχέτιση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δεικτών ευημερίας (ΑΕΠ, Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, κ.ά.) κατανάλωσης τροφής και κύριων αιτιών θανάτου στις χώρες του ΟΟΣΑ
Μεθοδολογικό πλαίσιο χωροθετικής ανάλυσης και προσδιορισμού επιπέδων χωρικής απομόνωσης μέσω ποσοτικών δεικτών σε περιβάλλον GIS: η περίπτωση των ελληνικών νησιών
Η διαφθορά στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης: το παράδειγμα της Μασσαλίας
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά από την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών
Η έννοια της διακυβέρνησης και οι εφαρμογές της στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
Αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων οικολογικών αποτυπωμάτων: θεωρία και Εφαρμογή
Καινοτόμοι τρόποι εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεωρία και πραξη στη νέα δημόσια διοίκηση: η περίπτωση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίησης
Παράκτιο μέτωπο Αττικής: ανάλυση και προτάσεις για χωρική εξισορρόπηση προστασίας και οικονομικής ανάπτυξης
Cost management methods for the construction of buildings (Early construction cost estimation using multiple linear regression)
Οι εξελίξεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι σήμερα
Η θρησκευτική ελευθερία στην Ευρώπη: αναζητώντας την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα και τον περιορισμό
Διαχείριση πολυπολιτισμικότητας και ο ρόλος των ΜΚΟ στην εκπαίδευση. Σύγχρονοι προβληματισμοί: το παράδειγμα της μη τυπικής εκπαίδευσης ανηλίκων στην Ελλάδα
Ανθρώπινη ασφάλεια στη Μεσόγειο: η δοκιμασία των ευρωπαϊκών θεσμών
Οικονομετρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης πετρελαίου στην Ελλάδα
Η επίδραση των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας: ανάλυση πεδίου
Στατιστικές εκτιμήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση χρεοκοπίας μέσα σε μια νομισματική ένωση: η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οικονομικές διακυμάνσεις και αγορές ακινήτων: θεωρία και διεθνής εμπειρία
Αυτοδιάθεση των λαών: η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και επέκεινα
Το θεσμικό καθεστώς για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και τα προβλήματα εφαρμογής στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
Η εφαρμογή του νόμου της σαρία στις προσωπικές σχέσεις των Μουσουλμάνων της Θράκης
Από την Μαύρη θάλασσα στον Ειρηνικό ωκεανό. Η διαχρονική ναυτική στρατηγική της Ρωσίας από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα: όραμα και προκλήσεις για τον 21ο αιώνα
Τα διεθνή διοικητικά δικαστήρια και η συμβολή τους στο διεθνές δίκαιο
Επέμβαση με συναίνεση στις συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα:η περίπτωση της επέμβασης στο Μάλι
Κρυπτονομίσματα: η περίπτωση του Bitcoin
Η ευρωπαϊκή στρατηγική στα δυτικά Βαλκάνια: το ζήτημα του εκδημοκρατισμούΥ
Κυβερνοπόλεμος: μια σύγχρονη παγκόσμια απειλή και τα ζητήματα Διεθνούς Δικαίου που ανακύπτουν
Η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής και η τιμή του πετρελαίου
Παιχνίδια ανταγωνισμού, πρότυπα ανάπτυξης και στρατηγικής στις σφαιρίσεις (Ball Games)
Ο θεσμός της αξιολόγησης των μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα: ιστορική αναδρομή – τάσεις και προοπτικές
Εισαγωγή στον πίνακα κοινωνικής λογιστικής της ελληνικής οικονομίας και η παρουσίασή του για το έτος 2010
Συγχωνεύσεις-εξαγορές και ελεύθερος ανταγωνισμός: η περίπτωση Aegean-Ολυμπιακής-αποτίμηση του εγχειρήματος
Χρηματοοικονομική ανάλυση της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α. ΔΑΕΜ Α.Ε
Διεθνές δίκαιο και πολιτισμός: η εξέλιξη του δικαίου της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων Ε.Π.Ε
Συστηματική παρουσίαση της νομολογίας του Αρείου Πάγου των τελευταίων 20 ετών για τη σύμβαση τραπεζικού δανείου
Η παρακίνηση στις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης και τις επιτελικές δομές του ΕΣΠΑ
Το ζήτημα της εξουσίας στο έργο του Michel Foucault: κοινωνικές αναπαραστάσεις της έννοιας στα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά
Τα επιχειρήματα του Αντιφώντα: μια κριτική ανάγνωση των αντιλογιών
Η κατασκευή ειδήσεων για το έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα: η μελέτη της περίπτωσης του αστυνομικού ρεπορτάζ
Η ερμηνεία της θεωρίας της πολιτισμικής σύγκρουσης για τα εγκλήματα μίσους και η σύγχρονη ελληνική νομοθεσία
Η οικονομική και ευρωπαϊκή κρίση και η προγραμματική απάντηση των ευρωκομμάτων: οι περιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ) και του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) (2007-2015)
Απάτησα το σύντροφό μου. Συγχωρώ τον εαυτό μου; Φεύγω ή μένω; Αυτό-συγχώρεση και σχεσιακές αντιδράσεις
Δίκαιος κόσμος και εκδικητικότητα: κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση της επιθυμίας για εκδίκηση
Μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων στη δημιουργική οικονομία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης
Η κρίση στα Ίμια υπό το πρίσμα της θεωρίας λήψης αποφάσεων και των τριών εννοιολογικών μοντέλων του Graham T. Allison
Latent Class Analysis
Στεγαστικά δάνεια και προστασία δανειοληπτών: θεσμικό πλαίσιο και νομολογιακή επισκόπηση της ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης
Χωρική ανάλυση της εκλογικής αποχής σε περιβάλλον GIS: η περίοδος 1974-2015 στην Ελλάδα
MERCOSUR-Pacific Alliance στα πλαίσια της Περιφερειακής Ολοκλήρωσης: μια συγκριτική ανάλυση
Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού
Υπεραντιδράσεις στις κρατικές κεφαλαιαγορές
Οι Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις στον 21ο αιώνα: από την αδράνεια στη στρατηγική προσέγγιση
Εμπορικές ροές εντός της ΟΝΕ: μεταβολή και προοπτικές
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πώς επιδρά στη διαμόρφωση και υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών;
Η στάση των ανώτατων δικαστηρίων των κρατών-μελών απέναντι στο ζήτημα της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου επί του εθνικού δικαίου
EEAS (European External Action Services). Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ρόλος του «Ευρωστρατού». Θεσμικές Διαστάσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Η Περίπτωση του Μάλι
Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού και οι παραλλαγές της μεθόδου: η εφαρμογή στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής
Οι προοπτικές της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός των ανθρωπίνων πόρων στη δημόσια διοίκηση την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης ως μοχλός διοικητικής μεταρρύθμισης
Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων ως δημόσια πολιτική: ο περιορισμός του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης
Μελέτη προσδιοριστικών παραγόντων του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου των τεσσάρων (4) ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά την περίοδο της κρίσης
Η διασύνδεση της εξωτερικής πολιτικής και της αναπτυξιακής βοήθειας: στόχοι και μέσα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας προς της Παλαιστίνη
Νεολαία και "αμερικανικός τρόπος ζωής": η πρόσληψη της ΕΔΑ (1955-1960)
City branding: μέθοδοι και στρατηγικές προώθησης και ανάδειξης της πόλεως των Αθηνών (2004-2015)
Η διοικητική εποπτεία επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημόσια διοίκηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ο ρόλος των ΤΠΕ
Στοχεύοντας στην ποιότητα: η περίπτωση οινοποιητικής εξαγωγικής μονάδας του νομού Λαρίσης
Ιδεολογία και υποκείμενο: συγκλίσεις και αποκλίσεις στο θεωρητικό έργο των Αλτουσέρ και Μπουρντιέ
Η συνεργασία των φορολογικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το πρόγραμμα Fiscalis
Η συμβολή του ΕΚΤ στη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών
Το αξίωμα της οικονομικής αυτοδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προοπτικές των ιδίων πόρων
Οι ρήτρες έκτακτης ανάγκης/επιφυλάξεις υπέρ της εθνικής ασφάλειας στο ενωσιακό δίκαιο
Ο πίνακας κοινωνικής λογιστικής και η αναπαραγωγή της ελληνικής οικονομίας
Ανάλυση της ισλαμικής οικονομίας
Η ποινική ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης
Το νομικό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου
Η απέλαση
Ιεραρχικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση
Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Μορφές κακοδιοίκησης- δυσλειτουργίες του κράτους: επισκόπηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το δικαίωμα στην αναφορά
Οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην πρώιμη μεταπολίτευση: η περίπτωση του ΕΚΚΕ
Γραφειοκρατία και διοικητική μεταρρύθμιση
Η διάλυση της Βουλής στο κοινοβουλευτικό σύστημα
Το δικαίωμα πληροφόρησης και η ανοιχτή διοίκηση
Παράβαση καθήκοντος: ποινική και διοικητική προσέγγιση
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού και ημιπροεδρικού συστήματος
Η εκκλησιαστική πολιτική του Κωνσταντίνου: καισαροπαπισμός και θρησκευτική ελευθερία
Η κακοδιοίκηση στη δημόσια διοίκηση: μέσα ελέγχου
Η παράμετρος της συνοχής στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αυτοσκοπός ή ευκαιρία ανάπτυξης
Η κοινωνική ασφάλιση στα πλαίσια της Ε.Ε. και η διαμάχη για τα κοινωνικά πλεονεκτήματα
Η εξέλιξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και η οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
Η πολιτιστική και η τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η πολιτική καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ:τελευταίες εξελίξεις
Το δικαίωμα της ακροάσεως και η νομολογία του ΣτΕ
Η κατάργηση και η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας: καταγραφή των υπηρεσιακών μεταβολών και οι επιπτώσεις στο προσωπικό και στους δήμους
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά
Η μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση
Η καταπολέμηση της απάτης στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Ελλάδας
Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρακτική εφαρμογή της στην Ελλάδα
Η νομιμότητα της Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (Ρrivate Sector Involvement - PSI) στην απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους υπό το πρίσμα του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου
Δικαστική και διοικητική κράτηση αλλοδαπών στην ελληνική έννομη τάξη: ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ και του Ενωσιακού Δικαίου
Αντιθέσεις, αντιφάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990: ερμηνευτικές όψεις της ιστορικής εξέλιξης του Ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού
Η πρόσφατη νομολογία για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα καπνού και ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων
Η επέμβαση της Ρωσίας στην Κριμαία και η απαγόρευση της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις
Η δράση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) κατά την περίοδο της Κατοχής-Αντίστασης και την περίοδο των Δεκεμβριανών
Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες: οι απαρχές ενός συνθήματος που έγραψε ιστορία
Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: το παράδειγμα της Ελληνικής Βουλής
Διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: η πρόκληση της εφαρμογής τους στις ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες
Η στρατιωτική βοήθεια από Βορά σε Νότο και η σχέση της με τον καθορισμό και τη διαδικασία της αναπτυξιακής βοήθειας της Υποσαχάριας Αφρικής με έμφαση στις χώρες ΣΑΧΕΛ
Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της Ε.Ε. με στόχο την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ασφάλεια
Αυτοκαθορισμός και απανθρωποποίηση της ψυχικής ασθένειας από τους ειδικούς, το κοινό και τους ασθενείς
Κοινωνιο-ψυχολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην έξαρση της «Ισλαμοφοβίας»: διαφοροποίηση ανάλογα με την ομάδα–στόχο (οικονομικοί μετανάστες-πρόσφυγες)
Οι περιφερειακοί μηχανισμοί στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών δομών στην εθνική και περιφερειακή στρατηγική 2014-2020
Ο συμμετοχικός ρόλος των ΜΚΟ στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής μέσα από τα πολιτικά συστήματα της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.: μια συγκριτική μελέτη
Η έκφανση της παραδοσιακής γνώσης στo πλαίσιo της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης: η περίπτωση του καθεστώτος της βιοποικιλότητας
Το αναπτυσσόμενο καθεστώς ελέγχου του υποθαλάσσιου θορύβου ως πηγή ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Η υψηλή στρατηγική της Ελλάδος υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων και μέχρι την Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (1910-1920)
Η μέθοδος του μετριασμού (mitigation) των εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο της αρχής της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης: η μελέτη περίπτωσης της Κίνας
Η οργάνωση, η δράση και ο ρόλος της AMFOGE στις ελληνικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946
Η συμβολή της αυτοδιοίκησης στην τοπική ανάπτυξη-μελέτη περίπτωσης: δήμος Μαραθώνα
Τραπεζικός τομέας και Περιφερειακή Ανάπτυξη: η περίπτωση του προγράμματος JEREMIE
Διαχείριση ακινήτων μέσω της θεωρίας ολικού κόστους κύκλου ζωής "whole life cycle cost"
Ανακεφαλαιοποιήσεις, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις τραπεζών και βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του τραπεζικού κλάδου κατά τη διάρκεια της κρίσης: η περίπτωση της Ελλάδας
Δημοψήφισμα 2015: μία μελέτη των συγκρουσιακών αφηγήσεων επαναδιαπραγμάτευσης του έθνους και των συνδεόμενων αρρενωποτήτων
Πολιτική προστασία και διεθνής συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο
Το νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης: δημοσιονομικές ανισορροπίες και προκλήσεις στη ζώνη του ευρώ
Θετική ψυχολογία και επαγγελματική εξουθένωση στο Λιμενικό Σώμα: η περίπτωση του προσφυγικού
Κοινωνικές ανισότητες στην αρχαία Ελλάδα κατά τον 5ο και 4ο αιώνα: δούλοι και γυναίκες
Η ψυχική ανθεκτικότητα, η ελπίδα και η ικανοποίηση από την ζωή ως παράγοντες που επηρεάζουν την κατάθλιψη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Αστικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμογή αστικών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
Θετικά συναισθήματα και ψυχική ανθεκτικότητα γονέων παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
The Work-Related Flow Inventory (WOLF): μετάφραση και στάθμιση σε Έλληνες επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Η επίδραση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα στη ψυχική ανθεκτικότητα: εργαζόμενοι σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο
Κοινωνική σύγκριση και Facebook: η σημασία της αυτοεκτίμησης, της ικανοποίησης από τη ζωή, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων
Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου της οικογενειακής ανθεκτικότητας της Froma Walsh στον ελληνικό πληθυσμό
Το μεταπολεμικό πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και οι προτάσεις για την ανασυγκρότησή του
Κοινωνικές αναπαραστάσεις των αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων στην Ελλάδα της κρίσης
Οι μουσουλμανικές μειονότητες στην Ευρώπη: συγκριτική αποτύπωση της Αγγλίας, της Αυστρίας και της Γαλλίας
Σχέσεις αυτονομίας, απανθρωποποίησης και κακοποίησης
Μορφές και περιθώρια δράσης των κοινωνικών υποκειμένων στις σύγχρονες συνθήκες των μεταδημοκρατικών κοινωνιών
Οι καμπύλες μισθών-κερδών της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 1995, 2000, 2005 και 2009
Οι εργατικές τάξεις και το κοινωνικό ζήτημα στον φιλελευθερισμό του John Stuart Mill
Ο ρόλος της αστυνομίας στην πρόληψη και στην καταστολή της εγληματικότητας (στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς)
Ο μαζοχισμός ως «απόδραση» από τον εαυτό: ο ρόλος της πολυπλοκότητας του εαυτού
Γεω-οικονομική σύγκριση Ινδίας και Κίνας: ομοιότητες, διαφορές και τα ανάπτυξης
Η κρίση στην Ουκρανία και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στο εμπόριο και την ενέργεια
Η θέση της Κίνας στη ΝΑ Ασία και η διεθνοποίηση του RMB
Οι προσπάθειες οικονομικής και πολιτικής ανασυγκρότησης την περίοδο διακυβέρνησης του Ελληνικού Συναγερμού (1952-1955)
Το ελληνικό Πανεπιστήμιο κατά την περίοδο 1967-1974: η περίπτωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Οργανωτική και διοικητική δομή Α.Ε.
Βαλλιστικοί πύραυλοι στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή: γεωστρατηγική ανάλυση και συνέπειες στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας
Συγκριτική ανάλυση υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά την εποχή του Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου
Οι πολιτικές της Σοβιετικής Ένωσης και της σύγχρονης Ρωσίας στη Μέση Ανατολή: από τις πολιτικές του Χρουστσόφ, του Μπρένζιεφ έως την πολιτική του Πούτιν σήμερα
Οι Ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1987 και του 1996: μια συγκριτική αναλυτική παρουσίαση των κρίσεων και των διεθνοπολιτικών παραμέτρων τους
Η υψηλή στρατηγική της Ρωσίας και της Τουρκίας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής: εθνικές επιδιώξεις-προοπτικές
Η Ελληνική Υψηλή Στρατηγική κατά την περίοδο 1910-1923
Οι σχέσεις Ελλάδος και Αλβανίας διαχρονικά, υπό το πρίσμα του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού
Η γέννηση και εξέλιξη της αεροπορικής στρατηγικής στην Ελλάδα
Οι στρατηγικές συνέπειες της εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα
Η βυζαντινο-τουρκική σύγκρουση 1071-1204: πολιτική - στρατηγική ανάλυση και διδάγματα
Πολιτική και στρατηγική ανάλυση της διαμάχης Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο Καραμπάχ
Εξελίξεις στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: μηχανισμός λήψης αποφάσεων
Η Υψηλή Στρατηγική της Ελλάδος στο κυπριακό πρόβλημα από τη δεκαετία του ’50 έως σήμερα: πολιτικές και στρατηγικές παράμετροι
Στρατηγικές συνέπειες της μετακίνησης πληθυσμών από την ευρύτερη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη
Τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης
Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας: συγκριτική ανάλυση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Σκιαγράφηση του προφίλ του εγκληματία
Δημόσια διοίκηση και συμμετοχικά δικαιώματα του πολίτη
Η προσφυγή κατά του κλητήριου θεσπίσματος
Η επιμέτρηση της ποινής και η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων στο Ελληνικό δικαιικό σύστημα
Οι ουσιαστικοί περιορισμοί και η διαδικασία αναθεώρησης του ισχύοντος Συντάγματος του 1975/86/01/08
Λυσίας: υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία
Ψυχολογική ευημερία και επαγγελματική ικανοποίηση
Η οργανωσιακή κουλτούρα της Ελληνικής Αστυνομίας
Εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering- BPR ) στον δημόσιο τομέα: η περίπτωση της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης
HR Logistics ως αποτελεσματικό εργαλείο στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των Οργανισμών: η περίπτωση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης: ο ρόλος της νέας διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ στην ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ
Χωρική ανάλυση της αγοράς κατοικίας: μελέτη περίπτωσης
Η σημασία του επιχειρησιακού προγραμματισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης: ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου Λαμίας
Η κρίση στην Ουκρανία: πολιτική και στρατηγική ανάλυση
Οι πολιτικοί αντικειμενικοί σκοποί και η στρατιωτική στρατηγική του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ), κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949
Δείκτες χωρικών ανισοτήτων σε περιβάλλον ΓΣΠ
Οι διαφορές του Κανονισμού 1215/2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε σχέση με τον προϊσχύσαντα 44/2001 – ιδίως εκείνες που επιτελούν περαιτέρω ενοποιητική λειτουργία
Ενεργειακές πηγές και αναπτυσσόμενος Νότος: η περίπτωση της υποσαχάριας Αφρικής
Το έγκλημα της γενοκτονίας σε Γιουγκοσλαβία και Ρουάντα: τα νέα δεδομένα από τη νομολογία των Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων
Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην σύρραξη της Συρίας υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου: η επαναφορά των proxy wars
Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη: μία ολοκληρωμένη κριτική προσέγγιση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και της επίδρασής του στη βιώσιμη ανάπτυξη
Ζητήματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης: η αρχή του διττού αξιοποίνου και οι λόγοι άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος
Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη
Η αμερικανική υψηλή στρατηγική και η εξωτερική πολιτική τον 21ο αιώνα: το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ως ορόσημο για τη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής
Η "κακοδιοίκηση" στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (European Ombudsman)
Ένωση για τη Μεσόγειο: η περίπτωση της πολιτικής προστασίας
Η επίδραση της αμυντικής βιομηχανίας στη στρατηγική την μεταψυχροπολεμική περίοδο: μια προσέγγιση στις περιπτώσεις του Ισραήλ και της Τουρκίας
Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και οι Ευρωπαίοι γείτονες: η ΕΕ στο ύψος των περιστάσεων
Η δια βίου μάθηση και η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα
Τα ΜΜΕ ως εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας για την εφαρμογή δημοσίων πολιτικών: η περίπτωση της ΕΡΤ-Α.Ε.
Το προσφυγικό ζήτημα: δρώντες και δημόσιες πολιτικές
Επιχειρηματικότητα στη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα: το οικοσύστημα των δημοσιογραφικών startup: η περίπτωση του AthensLive και του Oikomedia
Η «δημιουργική απάντηση» του Joseph Alois Schumpeter στην κλασική οικονομική και πολιτική σκέψη
Ζητήματα ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής: έννοιες και διακυβεύματα στο παράδειγμα της διαδικασίας της Μπολόνια
Η ανασυγκρότηση της αισθητικότητας και το πρόβλημα της ιστορίας: από τον Φώυερμπαχ στο νεαρό Μαρξ
Η συμβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα: η περίπτωση της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης
Ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου: η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και η περίπτωση της Ελλάδας
Η διαχρονική πορεία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι και σήμερα και η προστιθέμενη αξία της στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης
Η μετάβαση από τη χρήση στην εξάρτηση: διαδικασίες και αιτίες εξάρτησης των χρηστών ναρκωτικών ουσιών
Πράσινη ανάπτυξη και βιωσιμότητα: οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας
Quo vadis πρόσφυγα; Η προστασία του αιτούντα άσυλο-πρόσφυγα στο πλαίσιο της ΕυρΣΔΑ, υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων: τα ζητήματα της κράτησης και της επαναπροώθησης
Εικόνες σε κρίση : η δημοκρατία της Βαϊμάρης μέσα στο φακό της κινηματογραφικής κάμερας
Η Χάννα Άρεντ και η επανάσταση
Το φαινόμενο της παιδεραστίας στην Ελλάδα: οι περιπτώσεις των καταστημάτων κράτησης Τρίπολης και Γρεβενών
Ο ρόλος της αστυνομίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στο διαδίκτυο
Η επίλυση των επενδυτικών διαφορών στο πλαίσιο της Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Εθνικισμός και συγκρότηση των Βαλκανικών κρατών: η περίπτωση της Βουλγαρίας από το 2ο μισό του 19ου αι. έως και τους Βαλκανικούς Πολέμους
Το διεθνές σύστημα στα πρόθυρα ηγεμονικής μετάβασης(;): η περίπτωση της Κίνας
Ο ρόλος του ΟΗΕ σε θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μεταψυχροπολεμικά: αυτονόμηση ή προσαρμογή στις νέες συνθήκες;
Ισορροπίες ισχύος κατά τη Νεορεαλιστική θεωρία υπό το πρίσμα της φυσικής επιλογής
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Συσχετισμοί κρατικών παρεμβάσεων και Μ.Κ.Ο. στην κοινωνική πολιτική: το παράδειγμα των αστέγων
Ελληνοτουρκικές σχέσεις και Βρετανική πολιτική 1950-1955
Η εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια Ηπείρου: συγκριτική μελέτη
Δίκαιο και πολιτικές για τις θρησκευτικές μειονότητες στο Συμβούλιο της Ευρώπης: η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης στην Ελλάδα
Ταξιδεύοντας μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου: η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης: συγκλίσεις, αποκλίσεις και τριβές
H oικονομική κρίση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: προκλήσεις και ο ρόλος των διεθνών και των ευρωπαϊκών θεσμών
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία
Η «Κανονιστική Ισχύς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η επιχείρηση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία
Παραγωγή και ρόλος της "πληροφόρησης"(intelligence) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης διεθνών καθεστώτων περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
Ελληνική και τουρκική υψηλή στρατηγική κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897
Το καθεστώς του ISIS/ISIL/DAESH στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο
Το καθήκον καλόπιστης συνεργασίας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Η πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας: ιστορία, δυνατότητες, προτάσεις
Εναλλακτικά δίκτυα διανομής τροφίμου στο πλαίσιο της αλληλέγγυας οικονομίας και της αστικής ανθεκτικότητας. Η περίπτωση του Συνεταιρισμού Γαλατσίου χωρίς μεσάζοντες
Πως ο κοινωνικός χώρος διαμορφώνει το φθηνό και χαμηλού κύρους εργατικό δυναμικό
Απεικονίσεις της ελληνικής κοινωνίας στις ταινίες της Φίνος Φιλμ της δεκαετίας του 1950 και της δεκαετίας του 1960: η περίπτωση της βεντέτας
Διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα ως απόρροια της οικονομικής κρίσης
Κράτος και παρακράτος σε συνθήκες ειδικών πολιτικών σχέσεων από τις εκλογές του 1958 έως τις εκλογές του 1963
Η κρυσταλλοποίηση του κύρους της μετανάστριας εσωτερικής οικιακής εργάτριας
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της αστεγίας: η περίπτωση μίας άστεγης γυναίκας στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης
Διαχείριση της ζωής και κοινωνικός έλεγχος μέσα από τις δομές ψυχικής υγείας στην κοινότητα
Η έννοια της βιοπολιτικής στο έργο του Μισέλ Φουκώ
Οι αυξημένες αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στην Ελλάδα της κρίσης
Ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα
Η "Αναπτυσσόμενη Κίνα" και ο ρόλος της στην παγκόσμια αναπτυξιακή συνεργασία: αποδέκτης ή δωρητής;
Η ‘πράσινη’ ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή
Το παγκόσμιο δίκτυο επενδύσεων της Κίνας και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση
Ο τομέας των μεταφορών στην Ελλάδα: η εξέλιξή του κατά τη διάρκεια της κρίσης και ο ρόλος της Κίνας
Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ: νέες προκλήσεις
Σύγχρονες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο: νόμιμη άμυνα και συλλογική ασφάλεια στον ευρωατλαντικό χώρο
Ο μύθος του υποκειμένου και το μυθικό υποκείμενο
Σύγχρονες μορφές ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας: η περίπτωση εργολαβικών εταιριών στο χώρο του αεροδρομίου
Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση σήμερα: εξελίξεις και καλές πρακτικές
Εποπτεία και εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Η δυνατότητα κατοχύρωσης του λογισμικού (software) με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Ο εμφύλιος πόλεμος 1945-1949 και η διαμόρφωση της ελληνικής βιβλιογραφικής παραγωγής από το 1945 μέχρι το 2016
Η ποινική μεταχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Ο ρόλος των σκαφών μεγάλου εκτοπίσματος στη ναυτική στρατηγική: το τεχνολογικό άλμα από το θωρηκτό στο αεροπλανοφόρο, η στρατηγική και τακτική τους σημασία, ιστορικές περιπτώσεις και σύγχρονη εφαρμογή
Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο διακυβέρνησης του καθεστώτος της σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου
Εθελοντισμός και μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα: επιτόπια έρευνα στα Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας στον Ελαιώνα και στο Ελληνικό
Εργασιακές σχέσεις και ανθρώπινο δυναμικό( Case Study)
Ενσωμάτωση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων : η ανάγκη (εκπόνησης) στρατιωτικού εγχειριδίου στην Ελλάδα
Η προσπάθεια εξιταλισμού των Επτανήσων κατά τη διάρκεια της Κατοχής: 1941-1943
Τα αίτια της εκλογικής καθήλωσης της ανανεωτικής αριστεράς στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο (1974-1977): συγκριτική ανάλυση του ΚΚΕ εσωτερικού με ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
Παλαιοί πολεμιστές και θύματα πολέμου στην Ελλάδα (1912-1925): διεθνές πλαίσιο, οργανώσεις και προνοιακή πολιτική
Το επιθετικό πνεύμα και ο αιφνιδιασμός, ως τα βασικά στοιχεία της νικηφόρας στρατιωτικής στρατηγικής του Ισραήλ, κατά την περίοδο 1967-1973
Τα μέτρα κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών υπό τον έλεγχο του ΠΟΕ: πρόσφατες εξελίξεις
Ρήτρες Εγγυήσεως και Κυπριακή Δημοκρατία από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου
Απασχόληση, ανισότητες και φτώχεια
Συναισθηματική νοημοσύνη και λήψη αποφάσεων στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις: μελέτη περίπτωσης ΤΕΜ Α.Ε.
Τα κοινά χαρακτηριστικά των Ελληνικών Περιφερειών που παραμένουν Περιφέρειες Στόχου 1 (Σύγκλισης, Λιγότερο Αναπτυγμένες) από το 1989 μέχρι σήμερα
Η επίδραση της διαχρονικής και διαπεριστασιακής (ή μη) συνεκτικότητας στη μειονοτική επιρροή
Γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία, ατομική και σχεσιακή προσαρμοστικότητα
Η συνεργασία της Europol με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση της Ελλάδας
Πολιτική και στρατηγική ανάλυση των Σταυροφοριών
Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
Εξέταση του γερμανικού ορθολογισμού κατά την επιχείρηση Barbarossa: θεωρητική προσέγγιση, υψηλή πολιτική, στρατιωτικές επιδόσεις και τεχνοοιοκονομικές δυνάτοτητες: 22.09.1941 – 07.01.1942
Προστατευόμενα πρόσωπα και η πρόσφατη νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Κονγκό και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: το παράδειγμα του φυσικού αερίου με έμφαση στην εσωτερική αγορά και την ασφάλεια εφοδιασμού
Ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονομία και διεθνώς ανταγωνιστικοί τομείς
Σχέσεις μεταξύ γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος: (στο πλαίσιο των ετήσιων διαθρησκειακών διαλόγων)
Οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και οι επιπτώσεις τους στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Διαλογική συγκρότηση ταυτοτήτων μέσω μίας διακοινοτικής σύγκρουσης: “Αρβανίτες”, “Πόντιοι Παλιννοστούντες” και “Ρομά” στον Ασπρόπυργο: μία μελέτη περίπτωσης
Από τα "Ψηλά βουνά" στα σχολεία του βουνού: ιδεολογικές οσμώσεις στα αναγνωστικά της Ελεύθερης Ελλάδας
Οι επικοινωνιακές αλλαγές που φέρουν τα smartphones
Οι δυνατότητες εξασφάλισης του εμπόρου (προμηθευτή) στο πλαίσιο διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός ΕΕ
Η διαφθορά και ο Δημοσθένης στην υπόθεση του Άρπαλου
Η μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και η προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Kίνα και περιβάλλον: εμπόδια και προοπτικές για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης
Αμυντική πολιτική, επιτελικός σχεδιασμός και χρηματοδότηση εξοπλισμών στην Ελλάδα προ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1934-1940)
Μετανάστευση και απασχόληση
Ο ρόλος του Μάνατζμεντ στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Λήψη απόφασης στη διαχείριση των επισφαλων δανείων στην περίοδο της κρίσης: case study Eurobank Ergasias AE
Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση επιχειρήσεων βιομηχανικού κλάδου: χωρική και χρονική ανάλυση
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: ένας καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης του αγροτικού χώρου
Αίτια και κοινωνικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής των Ελλήνων δασκάλων στα γεγονότα της περιόδου 1940-1949: αλβανικό μέτωπο, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος
Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη: θεσμικό πλαίσιο, πολιτική και κριτική προσέγγισή της εφαρμογής της στην Ελλάδα
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την υιοθέτηση ολοκληρωμένων μικρών ατζέντα 21: η περίπτωση της Ελλάδας
Οικονομικές ανακοινώσεις και η επίδραση τους στη δυναμική του δεκαετούς αμερικάνικου ομολόγου
Το ελληνικό εξαγωγικό πρότυπο (1981-2015): χρόνιες ανεπάρκειες και προοπτικές εξέλιξης
Η συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στην τοπική ανάπτυξη
Οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στο νομό Λευκάδας την περίοδο 1974–1985: ο ρόλος του τοπικού τύπου: η περίπτωση της εφημερίδας «Δημοκρατική Λευκάδα»
Οι οριοθετήσεις του λόγου και της εικόνας ανάμεσα στις ελευθερίες της έκφρασης και της εκδήλωσης του θρησκευτικού συναισθήματος: πρόσφατες ευρωπαϊκές εμπειρίες και πολιτικές
Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα σήμερα: o ρόλος του Λιμενικού Σώματος
Η διαχρονική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων σχετικά με το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης
Δημοσιονομική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από τις εθνικές εισφορές στους ιδίους πόρους
Το διάστημα ως πεδίο ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων κατά τον Ψυχρό Πόλεμο
Μακεδονικό ζήτημα και εθνικές ταυτότητες: από τον αυτοπροσδιορισμό στην ιστορική συνείδηση: προσεγγίσεις από τη σκοπιά των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών
Καινοτομία και στρατηγική αποτελεσματικότητα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
Βιώσιμες πόλεις και βιώσιμη Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ανοίγοντας τις πόρτες των διαδρόμων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη διερεύνηση ζητημάτων προαγωγής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την προστασία και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς: η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας
Μεταναστευτικά εθνικά ρεύματα: το εβραϊκό ζήτημα και η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ
Η συμβολή της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης
Φουκώ: το ζήτημα της εξουσίας νεοφιλελευθερισμός και κυβερνησιμότητα: προσεγγίσεις
Το αστικό ζήτημα στο πλαίσιο του διπλού κόσμου (πραγματικού και ψηφιακού) : διεθνείς τάσεις και προκλήσεις και η θέση της Ελλάδας
Αποτελεσματικότερη διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων προς πλειστηριασμό(distressed) από πλευράς τραπεζών
Η ναυτιλιακή επιχείρηση των Ιονίων Νήσων (1815-1864): η περίπτωση της Κεφαλονιάς
Η επικούρεια αντίληψη της φιλίας
Εφαρμογές πειραματικών σχεδίων σε ερευνητικά προβλήματα οικονομικής των αστικών ακινήτων
Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη διακοπή της σύμβασης εμπορικής διανομής
Τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και προσφύγων (ιδίως στην εκπαίδευση)
Η εμπρόθετη δράση, η επιτέλεση του πολιτικού και το ερώτημα της ελευθερίας στη σύγχρονη φεμινιστική και κουήρ θεωρία
Ποιες καλούνται «πουτάνες»: μία ανάλυση συνομιλίας και λόγου με δεδομένα από τη νεοελληνική ποπ κουλτούρα
Το χορευτικό σώμα ως μέσο επιτέλεσης: το παράδειγμα μίας σύγχρονης performance χορού
Pole dancing: ανάμεσα στην σεξουαλική εργασία και την αθλητική δραστηριότητα
Το «Νέο Κύμα» ΛΟΑΤΚΙ πολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα: αυτοπροσδιορισμός, ασφαλής χώρος, κοινότητα
Disco sucks? Queer-φεμινιστικές πολιτικές και σύγχρονη τέχνη
Η Ελλάδα ως σύγχρονος τόπος αντίστασης: ρομαντικοποίηση, γκράφιτι και αρρενωπότητες
Ανδρική ομοφυλόφιλη επιθυμία στην εγχώρια μουσική: σημεία τομής μεταξύ έθνους, φύλου, σεξουαλικότητας
Το ζήτημα της αντιπροσώπευσης στο πολιτικό σύστημα της ελληνικής μεταπολίτευσης: ανάλυση με βάση τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις και την λειτουργία των πολιτικών κομμάτων
Η σχέση πολιτικής και κοινωνικού ζητήματος στην πολιτική θεωρία της Χάννα Άρεντ: η υπόρρητη κριτική στη ρουσσωική προβληματική και στη Γαλλική Επανάσταση
Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική χρηματοοικονομική αναφορά κατασκευαστικών εταιρειών
Αναθεωρώντας τον αστικό σχεδιασμό υπό το πρίσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ανασκόπηση διεθνών πολιτικών και δείκτες ευημερίας και "Inclusiveness" στην Αθήνα
Επιχειρηματική αναλυτική και καμπάνιες μάρκετινγκ
Πενήντα χρόνια από τον Μονοδιάστατο Άνθρωπο: η επικαιρότητα του Herbert Marcuse σήμερα
Ο Νέος Ηγεμόνας: ο Γκράμσι διαβάζει τον Μακιαβέλι
Ο Ψυχρός Πόλεμος στις ελληνικές γελοιογραφίες (1950-1967)
Η πολιτική διεκδίκηση στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2010 - 2015
Η άνοδος της Χρυσής Αυγής: τα νεοναζιστικά προπαγανδιστικά μοτίβα στην Ελλάδα της κρίσης (2012-2015)
Προσεγγίσεις στη μαρξιστική κριτική του δικαίου
Βιβλίο ιστορίας ΣΤ΄Δημοτικού: στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια: η περίπτωση ενός 'συνωστισμού' και οι ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις του
Οι κοινωνικοί αγώνες των σταφιδοπαραγωγών στη Μεσσηνία κατά τον Μεσοπόλεμο
Όψεις της κοινωνικής ζωής της Αθήνας κατά την περίοδο 1944 – 1946: επιβίωση και συνθήκες διαβίωσης, ταξική διαστρωμάτωση, κοινωνική διαμαρτυρία
Η λειτουργία του χώρου Σένγκεν υπό δοκιμασία: η περίπτωση της Ελλάδας
Διαμόρφωση πολιτικής συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η πορεία προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και η σχέση της με την εγκληματικότητα: αφηγήσεις ζωής εξαρτημένων ατόμων
Το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (psi) ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων
Το φαινόμενο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο στην Ελλάδα
Η αρχή της διαφάνειας στου ΓΟΣ και νομολογιακά παραδείγματα επί τραπεζικών συμβάσεων
Το κίνημα του Απριλίου 1944 στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις Μέσης Ανατολής και η καταστολή του
Κράτος έκτακτης ανάγκης και κυριαρχία
Διακρατικοί υδάτινοι πόροι: ρύπανση, επιπτώσεις και διεθνείς συμφωνίες
Η λειτουργία quatenus: στοιχεία μιας προσέγγισης του Spinoza
Συναισθηματική νοημοσύνη και μάνατζμεντ: ανθρώπινο δυναμικό
Η προσαρμοστικότητα του ζευγαριού και ο ρόλος της βοήθειας των παππούδων και γιαγιάδων προς την οικογένεια και την ανατροφή του παιδιού
Στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τον πολιτιστικό οργανισμό «Μέγαρο Μουσικής Αθηνών»
Η αποτύπωση της εθνοτικής έννοιας «Έλληνας» [Greek–Greece] στα περιηγητικά κείμενα Βρετανών και Γάλλων ταξιδιωτών-περιηγητών στην Πελοπόννησο (1571 – 1820)
Γεωγραφικές συσπειρώσεις της δημιουργικής οικονομίας : η περίπτωση της Αθήνας
Η Τραπεζική Ένωση ως μοχλός πρόληψης μελλοντικών κρίσεων στην Ευρωπαϊκή ένωση
Η αποτύπωση της υπηρέτριας στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου: κοινωνιολογικές προσεγγίσεις
Το εργοστασιακό σωματείο « Ένωση Εργαζομένων στην εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος» : οι λόγοι ίδρυσης του και η δράση του το χρονικό διάστημα 1982-1990
Η κυριαρχία στον Carl Schmitt
Η επιρροή της παγκόσμιας τάσης της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy) στον κλάδο του τουρισμού και ο τρόπος νομικής αντιμετώπισης του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας
Διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής
Σύγχρονες τάσεις της αρχής της νομιμότητας: δημόσιο συμφέρον και οικονομική κρίση
Η αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα
Καθεστώς ανταγωνιστικότητας ελληνικής ναυτιλίας και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ποσοτική ανάλυση παράτυπων μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο
Μετά-ανάλυση: μέθοδοι και εφαρμογές
Συγκριτική μελέτη της αδικοπρακτικής αμέλειας στο αγγλικό και στο ελληνικό δίκαιο
Από τον "θρίαμβο" στην "καταδίκη": η "Ηνωμένη Αντιπολίτευσις" στην εξουσία 1920-1922
Οι αντιλήψεις/στάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στην ιδιωτικότητα και επιτήρηση στον ψηφιακό κόσμο. Η περίπτωση του Παντείου Πανεπιστημίου
Διαφάνεια της κρατικής δράσης, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία: ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκλήσεις και προοπτικές
Καταγραφή και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Έμφυλες και φυλετικές αναπαραστάσεις σωμάτων στον Τύπο.: οι «σεξουαλικές επιθέσεις» στην Κολωνία και η κατασκευή του «προσφυγικού» ως εθνικού κινδύνου
Αγροτικά οικοσυστήματα και CO2: αποτίμηση και αξιολόγηση
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και ελληνική ναυτιλία
Χρήση όπλου από αστυνομικούς και αρχή της αναλογικότητας
Το μοντέλο των Kydland-Prescott: μία εφαρμογή στην ελληνική οικονομία
Οι έρευνες για τη βία στο ελληνικό ποδόσφαιρο: μεθοδολογικοί και επιστημολογικοί προσανατολισμοί
Η αποδυνάμωση δικαιώματος στη νομολογία των δικαστηρίων
Η κατάσταση του προσφυγικού- μεταναστευτικού ζητήματος: η περίπτωση του ευρωπαϊκού νότου με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα
Αντιλήψεις περί αυτοκτονίας στην Ελλάδα, από το 2000 έως σήμερα
Σινο-αμερικανικές σχέσεις: προς έναν ηγεμονικό ανταγωνισμό ή μια ηγεμονική διευθέτηση;
Καταδολίευση δανειστών κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου
Η επίδραση των FDI στην οικονομική μεγέθυνση της Ασίας και το οικονομικό "θαύμα" της Κίνας: μελέτη περίπτωσης για τις επιπτώσεις της κινεζικής οικονομίας σε διεθνείς αγορές και εμπορεύματα
Τα υποκειμενικά αποτελέσματα μιας διαπραγμάτευσης: ο διαπραγματευτής αξιολογεί την απόδοσή του με ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης και των εισοδηματικών ανισοτήτων
Κυβερνοέγκλημα σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους: τεχνολογικές προκλήσεις και νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση
Η Μεγάλη Ιδέα στο έργο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
Οι έκπτωτες θυγατέρες: φεμινιστικές και queer προκλήσεις στις διεθνείς σχέσεις
Οπτικοποίηση δεδομένων στην ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα
Η φήμη στους δημόσιους οργανισμούς: διερεύνηση της φήμης της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των παραγόντων που την διαμορφώνουν από την σκοπιά των πολιτών
Στρατηγική μάρκετινγκ για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών εν μέσω κρίσης: η περίπτωση της Generali Hellas
Τα δυσδιάκριτα όρια του Storytelling στην προπαγάνδα: ιστορική αναδρομή, σύγκριση, επιπτώσεις στην διαμόρφωση πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του κοινωνικού συνόλου
Πρωτοβάθμια κατ' οίκον φροντίδα στην Ελλάδα: η περίπτωση του προγράμματος "βοήθεια στο σπίτι" του Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη
Η υποκειμενικότητα στην Αντιγόνη ως φεμινιστική απορία
Ο ρόλος της συντήρησης στην ερμηνεία μνημείων και μουσειακών αντικειμένων
Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα της κρίσης και η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων
Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκλογική προσέλευση στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 στην Ελλάδα
Αυτόνομη επικοινωνία: συστημικότητα και αυτονομία της επικοινωνίας στα νέα μέσα
Η πολιτιστική συνδημιουργία για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου (creative placemaking): η περίπτωση της Ελευθερούπολης
Το κείμενο ως μέσο επικοινωνίας και ερμηνείας στις εκθέσεις των μουσείων: αξιολόγηση κειμένων
Στα όρια της μουσικής βιομηχανίας : ψηφιακές τεχνολογίες και αναδιοργάνωση της μουσικής οικονομίας
Ανταγωνιστικές στρατηγικές και αιτίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης: μελέτες περίπτωσης
Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη βελτίωση του δημόσιου τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η προστασία του περιβάλλοντος
Τηλεοπτικές άδειες: το εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας εταιρειών ΜΜΕ
Οι στρατηγικές των ελληνικών επιχειρήσεων για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στις περιόδους ύφεσης: προκυκλικές ή αντικυκλικές στρατηγικές;
Η πολιτική προπαγάνδα στον χώρο της τέχνης τον 20ο αιώνα: η αισθητικοποίηαη της πολιτικής και η πολιτικοποίηση της τέχνης ως πεδίο σύγκρουσης φασισμού και κομμουνισμού
Ο ρόλος της δημιουργικής φαντασίας στη συγκρότηση της πραγματικότητας: Κάντ, Καστοριάδης
ΑμεΑ ή γλωσσική μειονότητα; θύμα ή ενεργή μειονότητα; : το ζήτημα της κώφωσης και ο ρόλος του συναισθήματος στην επίτευξη της πλειοψηφικής υποστήριξης κατά τη μειονοτική επιρροή
Η ιδεολογία και οι πρακτικές της Χρυσής Αυγής στο φως της ψυχαναλυτικής θεωρίας
Η νομική αναγνώριση της ομόφυλης συντροφικότητας ως πολιτική διεκδίκηση: (Α)δυνατότητες της δικαιοσύνης και η απορία του υποκειμένου
Εκτοπισμένα» σώματα: η σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου και ως τόπος αλληλεξάρτησης του φύλου και της θρησκείας
Προκλήσεις του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού για τη δημιουργία τόπων υψηλής ποιότητας: θεωρητικές προσεγγίσεις, εφαρμογή σε αστικό έργο
Η τραπεζική ένωση και η ενίσχυση της ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης
Η κατασκευή της ιδεολογικής ταυτότητας μέσω της αφήγησης: το παράδειγμα του ISIS
Hoaxes και ψευδείς ειδήσεις: ο οικονομικός, κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος που δημιουργεί η ύπαρξή τους και η αναγκαιότητα επαλήθευσης της πληροφορίας
Διαδίκτυο 22 χρόνια σκλάβος: ένας νεοφιλελευθερισμός του ολιγοπωλίου
Ουτοπία, φαντασία και τέχνη ως λειτουργικά στοιχεία για ένα καλύτερο μέλλον, στο έργο του Έρνστ Μπλοχ " Η αρχή της ελπίδας"
Νέα μέσα, πολιτική και σύγχρονο άτομο· το παράδειγμα του Momentum και του Jeremy Corbyn
Καθημερινότητα και συμμετοχή στα κοινά στην κοινωνία των δικτύων: μια εμπειρική έρευνα
Η συμμόρφωση της διοίκησης στο ενωσιακό δίκαιο: η ελληνική περίπτωση
Ανεργία και μετανάστευση νέων 18-24
Διερεύνηση της εκλογικής συμπεριφοράς στο δήμο Αθηναίων, εκλογές 2014 χωρική και στατιστική ανάλυση
Έμφυλη βία στις δομές φιλοξενίας προσφύγων: μια κριτική θεώρηση της αντιμετώπισής της υπό την μεταποικιακή φεμινιστική θεωρία
Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση: περίπτωση υπερκλάδου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαφθορά: εμπειρική διερεύνηση περιόδου 2011-2015 σε χώρες του ΟΗΕ
Έλεγχος αποτελεσματικότητας αγοράς για το Ελληνικό Χρηματιστήριο περιόδου 2007-2016
Η μετάβαση και οι επιδράσεις της πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ στις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου «Τρόφιμα και Ποτά»
Ενδοομιλικές συναλλαγές: οι σύγχρονες τάσεις φορολογικής αντιμετώπισης
Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα, συγκριτική ανάλυση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παράθεση προβληματισμών-προοπτικές εξέλιξης: μία εμπειρική προσέγγιση
Εφαρμογή αρχών του ελληνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο από εισηγμένες στο ΧΑΑ ελληνικές επιχειρήσεις (έτος 2015)
Υπόδειγμα κεφαλαιακής διάρθρωσης σε περίοδο κρίσης: εμπειρική διερεύνηση των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών για την περίοδο 2009 - 2015
Προσδιοριστικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής απόδοσης: η περίπτωση των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α., περίοδος 2012-2015
Oι επιπτώσεις της φορολογίας νομικών προσώπων στο ελληνικό επιχειρείν και τα δημόσια έσοδα: η καμπύλη Laffer της ελληνικής οικονομίας
Οι συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η χρηματοδότησή τους μέσω του project finance: πιστοληπτική αξιολόγηση του έργου "Αττική Οδός"
Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ευρωστίας με τη χρήση ταμειακών ροών: μελέτη περιπτώσεων εισηγμένων εταιρειών και ΟΤΑ
Ντοκιμαντέρ και κρίση: η εξέλιξη του ελληνικού ντοκιμαντέρ στα χρόνια της κρίσης – η κρίση μέσα από το ντοκιμαντέρ
Οι προνοιακές πολιτικές επιδοματικού τύπου του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
Πρόβλεψη των αποδόσεων της τιμής μετοχών: περίπτωση ελληνικών τραπεζών
Εσωτερικός έλεγχος και επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων: η περίπτωση δύο κλάδων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), περίοδος 2011 έως 2015
Η έννοια και η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2013-2015
Ελεγκτική δειγματοληψία: εναλλακτικές τεχνικές δειγματοληψίας μεταβλητής βασισμένες στη στρωματοποίηση
Η έννοια της απεξοικείωσης από το θέατρο στον κινηματογράφο
Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων: εμπειρική διερεύνηση εισηγμένων επιχειρήσεων στο ΧΑΑ προ και κατά τα πρώτα έτη της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Ε.Λ.Π. και φορολογιστική πρακτική: η περίπτωση των λογιστικών αρχείων και στοιχείων
Η χρηματοοικονομική ανάλυση στις διαδικασίες του ελέγχου: μελέτη περίπτωσης σε ελληνική ναυτιλία
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και επιχειρηματική αριστεία
Μορφές ελέγχου των οικονομικών του δημοσίου τομέα: η περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Χωρική ανάλυση και χαρτογραφική απεικόνιση περιφερειακών μεγεθών : η κατοικία στη Ελλάδα
Η αποτελεσματικότητα του κλάδου των logistics σε σχέση με τους πόλους ανάπτυξης στον ελλαδικό χώρο
Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία στη νέα ψηφιακή εποχή: μελέτη περιπτώσεων
Νέοι, μέσα επικοινωνίας και η αντίληψη περί δημοκρατίας
Αναμνήσεις μιας κατεχόμενης πόλης: ένας ηχητικός περίπατος στην Αθήνα 1941-1944
Πολιτικές αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: η περίπτωση του εργοστασίου φωταερίου Αθηνών
Καινοτομία και ποικιλία στην μουσική βιομηχανία: μια ανάλυση των ετήσιων Top 100 Albums Billboard Charts της περιόδου 2006-2015
Νομαδισμός και τέχνη: καλλιτέχνες, κινητικότητα, σύγχρονη τέχνη
Τρίτοι (εργασιακοί) τόποι στη δημιουργική οικονομία ως πλατφόρμες ανοιχτού διαλόγου για την πόλη και τα δημιουργικά επαγγέλματα
Εκκρεμείς επιτελέσεις και επιθυμίες: για ένα έμφυλο αρχείο σιωπών
Αναπαραστάσεις σε ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους κατά τη διάρκεια του προσφυγικού στην Ευρώπη: ανθρωπισμός, αποπολιτικοποίηση και εσωτερικοί εχθροί
Η αναπαράσταση του μαύρου και του λευκού γυναικείου σώματος στον κινηματογράφο: πραγματικότητα και μύθος στα Vénus noire (2010) και Βlancanieves (2013)
Η πολιτική σκέψη του Carl Schmitt και οι επιρροές του από τη θεωρία του Κοινωνικού Συμβολαίου του Jean-Jacques Rousseau
Η έκθεση "Outlook" και η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας για καλλιτεχνική εξωστρέφεια
Μελέτη κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων
H επανερμηνεία του παρελθόντος ως αντανάκλαση το παρόντος
Ο lifestyle τύπος στη νέα ψηφιακή εποχή
Η δομή της αρχής της αναλογικότητας
Έννοια του σήματος φήμης: γένεση δικαιώματος και προστασία
Η νομική αντιμετώπιση του «ασθενέστερου μέρους» στο ελληνικό δίκαιο
Το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας και τα αυτοάνοσα νοσήματα: η περίπτωση των ασθενών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
Επιτήρηση και διαδίκτυο: αναθεωρήσεις της φουκωικής ανάλυσης
Ατομική επιλογή κοινωνικής αποχώρησης ή στο περιθώριο της εργασίας; προσεγγίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό
Το Κυπριακό ζήτημα την περίοδο 1949-1955, οι σχέσεις ΚΚΕ-ΑΚΕΛ και η στρατηγική τους
Η πώληση των κόκκινων δανείων και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Παγκοσμιοποίηση, φορολόγηση των επιχειρήσεων και διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός
«Είναι η τραγωδία επιλογή;»: φύλο, σεξουαλικότητα, συναίσθημα και η κληρονομιά της βίας στο φιλμ Pinochet Porn της Ellen Cantor
Καταγραφή και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Η αναπαράσταση του σώματος στη μετανεωτερική κοινωνία μέσα από τις ταινίες του David Cronenberg
Η παιχνιδοποίηση στις βιβλιοθήκες-προτεινόμενο πλαίσιο σχεδίασης παιχνιδοποιημένου συστήματος στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιες μονάδες υγείας
Κόμμα και ταξική συνείδηση στο έργο του νεαρού μαρξιστή Λούκατς:η θεωρία του για το πολιτικό υποκείμενο και η σημασία της στην εποχή μας
Κοινωνικό κράτος και αγορά υγείας
Χουλιγκανισμός στη δεκαετία του ογδόντα (1981-1985): βία στην εποχή των εκπληρωμένων αιτημάτων
Όψεις της λαϊκότητας στην αθηναϊκή μουσική σκηνή
Κρυμμένες ιστορίες στο έργο του Seydou Keïta: φωτογραφικές πρακτικές και πρακτικές του ανήκειν στο αποικιοκρατούμενο Bamako
Δημοσιογραφικές αφηγήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα σε ένοπλες συρράξεις
Η επίδραση της ιδεολογίας στη σεξουαλικότητα: ο ρόλος του δογματισμού και του συναισθήματος αηδίας στις στάσεις των νέων απέναντι στη χρήση προφυλακτικού
Η συμβολή της στρατιωτικής οργάνωσης και της συστηματικής στράτευσης στη συγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους
Προς την αναζήτηση του ευ ζην: νέες μορφές καταναλωτισμού
Η πολιτική του Κέντρου προς την ΕΔΑ στη μετεμφυλιακή περίοδο 1950-1967
Το προφίλ των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών από την Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης: το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική μεγέθυνση των ασιατικών οικονομίων: μελέτη περίπτωσης για την Κίνα και την Ινδία
Το ποδόσφαιρο στη δικτατορία των Συνταγματαρχών: από την αναδιάρθρωση στο Γουέμπλεϊ (1967-1971)
Αναδοχή: νοηματοδοτώντας ξανά την οικογένεια. Τέσσερις μελέτες περίπτωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με την τρομοκρατική απειλή: η πολιτική ασφαλείας, οι αντιτρομοκρατικές δράσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα
Στάσεις των επίσημων φορέων κοινωνικού ελέγχου (αστυνομία) και των κοινωνικών φορέων αντιμετώπισης των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) απέναντι στη σχέση ναρκωτικών και εγκληματικότητας: η περίπτωση του κέντρου της Αθήνας
Οι σπουδές του χορού στην Ελλάδα σήμερα: προβλήματα και προοπτικές
Προβλήματα και δυσκολίες των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία: η περίπτωση των τυφλών
Μητέρα; Κόρη; Αδελφή; Βομβίστρια; Μία προσέγγιση στον ρόλο της γυναίκας στην προώθηση και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
Διώξεις εκπαιδευτικών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου
Η (ανα)κατασκευή του φύλου μέσα από το επάγγελμα της οικιακής εργάτριας: η περίπτωση των μεταναστριών οικιακών εργατριών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα
Ιστορική και θεσμική μετεξέλιξη του νόμου στο νεωτερικό κράτο. προβληματική του Franz Neumann. Η περίπτωση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης
Το συλλογικό υποκείμενο της πόλης: όψεις της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας
Η κοινωνική επανένταξη πρώην κρατουμένων στην Ελλάδα της κρίσης:μία ποιοτική προσέγγιση
Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές ως θεματοφύλακες των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Η κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας και οι διαστάσεις του «καλού» εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα
Πολλαπλές ταυτότητες φύλου και νέες μορφές ρατσιστικών ποινικών αδικημάτων: μια ποιοτική διερεύνηση
Μελέτη της ανεπίσημης κοινωνικής αντίδρασης στην σεξουαλική επιθετικότητα μέσα από ηλεκτρονικά μέσα: η περίπτωση της Μυρτούς
Μαύροι Πάνθηρες και οι δομές αλληλεγγύης του Κόμματος στις Η.Π.Α της δεκαετίας του 60
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου
Εγκληματολογική προσέγγιση του 'Μιχαελ Κόλχαας΄ του Χάινριχ φον Κλάιστ
Η οπτική και η επιρροή του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στην εγκληματολογία
Κατασκευή του «άλλου» και περιχαράκωση του ευρωπαϊκού «εμείς»: αναπαραστάσεις στον ελληνικό Τύπο στη συγκυρία της ανάπτυξης της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας»
Εκθέτοντας την τρωτότητα: προς τη δημιουργία ενός τόπου για μια συλλογική αφήγηση στο έργο της Sophie Calle
Η πολιτική και κοινωνική στάση των τελευταίων πολιτικών κατά τη διάρκεια της επταετίας 1967-1974. Ιδίως, ο ρόλος του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του κόμματος της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης(ΕΡΕ)
Μελέτη της συμπεροφοράς των ψυχικά πασχόντων και η τέχνη ως θεραπευτικό μέσο
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομικές διακυμάνσεις και αγορές ακινήτων: συγκριτική ανάλυση της ευρωπαϊκής εμπειρίας
Αποτυπώσεις της βεντέτας στην ελληνική και την αλβανική λογοτεχνία: Ισμαήλ Κανταρέ, Ρημαγμένος Απρίλης Ιωάννα Καρυστιάνη, Κουστούμι στο χώμα
Υποκειμενικός παράγοντας και πολιτική στους Γκράμσι και Λούκατς
Η εμπιστοσύνη του κοινού στο επίσημο σύστημα άσκησης κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος: μεθοδολογικά προβλήματα στην εμπειρική διερεύνησή της
Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας: μελέτη περίπτωσης
Περιβαλλοντικά ζητήματα και κοινωνικά κινήματα στην Κίνα
Η κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας: η περίπτωση του Facebook
Παρακολούθηση εργαζομένων μέσω συστήματος γεωεντοπισμού (GPS)
Η αρχή της αναλογικότητας και η προστασία προσωπικών δεδομένων
Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2000-2016 και προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης: εμπειρική διερεύνηση
Η οικονομική επιρροή του customer relationship management στις ελληνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών
Η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας στο αστικό δίκαιο
Ισλάμ και κομμουνιστικό κίνημα στη Τουρκία
Σχέσεις πολιτείας και στρατού κατά τη διάρκεια του ΠΑΣΟΚ, 1981 - 1996
Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing)
Οικονομική διαπραγμάτευση στο δημόσιο τομέα: η περίπτωση διαπραγμάτευσης του ελληνικού χρέους
Οι νέες ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην εξυγίανση της κοινωνικής και γενικότερα της οικονομίας
Φορολογική πολιτική και οικονομική ανάπτυξη: η επίδραση της φοροδιαφυγής
Mean-variance and pessimistic portfolio allocation: a comparative study
Πολλαπλασιαστές του πίνακα κοινωνικής λογιστικής: μια εφαρμογή για την ελληνική οικονομία για το έτος 2010
Η μερική απασχόληση και η επίδραση της στην εργασιακή και κοινωνική ζωή των εργαζομένων: μελέτη περίπτωσης σε δημόσιο νοσοκομείο
Ευρωπαίοι περιηγητές στα Βαλκάνια: διερευνώντας ηχοτοπία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Οι ανεξάρτητες αρχές κατά το άρθρο 101Α του συντάγματος
Παράβαση καθήκοντος: ποινική και διοικητική προσέγγιση
Οργάνωση και αναπτυξιακή λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων: ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο νέος γενικός κανονισμός
Διοικητικοί θεσμοί στην βενετοκρατούμενη Ελλάδα: από το το 1204 έως το 1797
Το ισοζύγιο πληρωμών στην Ελλάδα μετά την ένταξή της στην Ο.Ν.Ε και η σημασία του για την ελληνική οικονομία
Κυπριακό ζήτημα 1948-1964: εξωγενής σκοπιμότητα ή «χαμένες ευκαιρίες»;
Εταιρική διακυβέρνηση και τραπεζική αποδοτικότητα : τo τραπεζικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο (περίοδος 2011-2016)
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και έκδοση κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις εργασιακές σχέσεις εν καιρώ οικονομικής κρίσης
Τα σχέδια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος: πολιτική και νομική διάσταση
Η γερμανική επίθεση στην Ελλάδα: ελληνικές και γερμανικές στρατηγικές
Νέα μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων
Στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής εμπλοκής στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919: εθνικές και διεθνείς διαστάσεις
Η τήξη των πάγων στον αρκτικό ωκεανό και η νέα διαμόρφωση των εμπορευματικών ναυτικών οδών από πλευράς Ρωσίας σε σύγκριση με τις δυτικές εμπορευματικές ροές: γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές μεταβολές και επιπτώσεις στην προβολή ισχύος των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στη Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή
Το τουρκικό πυρηνικό πρόγραμμα: ιστορία, παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές
Κυβερνοεπιθέσεις: νέα μορφή πολέμου; Η διεύρυνση της έννοιας και των μηχανισμών της εθνικής άμυνας στη σύγχρονη εποχή
Σχέσεις στρατού και πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία: η περίπτωση του Φετουλάχ Γκιουλέν
Το πρότυπο του Έλληνα κατώτερου και ανώτερου αξιωματικού το 2025
Ο μεταπολεμικός σχεδιασμός της δυτικοευρωπαϊκής άμυνας 1946-1957: σύμφωνο των Βρυξελλών, ΝΑΤΟ, ΕΑΚ, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ
Οι εκκαθαρίσεις Ερντογάν και οι επιπτώσεις τους στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις
Το δικαίωμα της εξωτερικής αυτοδιάθεσης (απόσχιση) και το διεθνές δίκαιο: οι αποσχίσεις του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου από την πρώην Γιουγκοσλαβία
Από την Αλ Κάϊντα στον ISIS: η απειλή του Ισλαμικού φονταμενταλισμού σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική
Τα παιδιά ως αυτόνομοι επισκέπτες μουσείων: σχεδιασμός παιδικής διαδρομής στο αρχαιολογικό μουσείο της Βραυρώνας
Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στη σωφρονιστική: αποσυμφόρηση ή διεύρυνση του συστήματος;
Οριοθέτηση ΑΟΖ απο την Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα και ενδεχόμενη απόπειρα οριοθέτησης στη Μεσόγειο. Πως επηρεάζονται τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο;
Πολυεθνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις: αποτίμηση της συμμετοχής της Ελλάδας
Οι μάχες του Στάλινγκραντ (1942-3) και του Βερολίνου (1945): σύγκριση, ανάλυση
Ιστορικές και πολιτικές προεκτάσεις της Συνθήκης του Μοντρέ, από το Ανατολικό Ζήτημα μέχρι σήμερα: υπάρχουν δυνατότητες αναθεώρησης της συνθήκης;
Σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία του αστικού δικαίου
Διαφάνεια και πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα
Η θέση και ο ρόλος των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στην ελληνική έννομη τάξη
Το σύστημα των Βερσαλλιών και ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας στο μεσοπόλεμο
Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην άσκηση εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής: το παράδειγμα της Ρωσίας
Διπλωματία και υποκρισία: εξωτερικής πολιτικής
Σχέση ποινής και τιμωρίας: διερεύνηση στάσεων αποφυλακισθέντων
Η οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας
Η φαινομενολογία της βίας μέσα από τα κείμενα της γλώσσας στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού
Το «μαύρο κουτί» των σλόγκαν: εφαρμογές επικοινωνιακών πρακτικών στην κοινωνική επιρροή
Πόλεμος και στρατιωτική ηγεσία στο κοράνι και την ευρύτερη παράδοση της ισλαμικής θρησκείας
Αστικά τοπόσημα: το παλιό Δημαρχείο του Πειραιά (1885-1968)
Η διαφθορά ως παράγοντας διευκόλυνσης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων με βάση τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών
Αρχή αναλογικότητας και επαγγελματική ελευθερία
Η διαλεκτική του υποκειμένου στον αντι-Οιδίποδα των Deleuze-Guattari
Ανάλυση του ανταγωνισμού στους κλάδους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδας
Οι ελληνικές προσλήψεις της βουλγαρικής ρωσοφιλίας και ρωσοφοβίας μετά το Συνέδριο του Βερολίνου (1878-1895)
Εφαρμογή και επίδραση ψ-διοίκησης: μια εφαρμοσμένη προσέγγιση
Η υπόθεση της συγχώνευσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας με την Aegean Airlines υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού
Οι αρχές της καλής νομοθέτησης και η εφαρμογή τους από την Ελληνική Βουλή
Η προσαρμογή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο: η περίπτωση των τελωνείων
Πολεοδομική απαλλοτρίωση: θεωρία και πράξη στην ελληνική έννομη τάξη
Η αστική ευθύνη του δημοσίου κατά τους κανόνες του δημοσίου δικαίου
Οικονομική ανάπτυξη και συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα: η περίπτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας
Η τεχνολογία και οι επιπτώσεις της στην απασχόληση: τεχνολογική ανεργία - θεωρητική προσέγγιση
Ο Ρόμπερτ Μίχελς, τα πολιτικά κόμματα και η θεωρία των ελίτ
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και οι ευέλικτες μορφές εργασίας: θεσμικό πλαίσιο και εμπειρική προσέγγιση
Οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές ως θεμελιώδες δικαίωμα
Η παρακίνηση ως στοιχείο αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων: το παράδειγμα της Ελληνικής Αστυνομίας
Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο στον λόγο του Δημοσθένη προς Μακάρτατον
Βιώσιμες αθλητικές διοργανώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες: οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη των χωρών: οι περιπτώσεις της Ν.Αφρικής - Ινδίας - Βραζιλίας
Η σημασία των επιχειρήσεων σε βάθος στη στρατιωτική στρατηγική: ιστορικές περιπτώσεις, σύγχρονη εφαρμογή και οι δυνατότητες διεξαγωγής τους από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Ο Marx μέσα από τους Shakespeare και Goethe: φετιχισμός και φιλοσοφία της ιστορίας
Τα νέα φορολογικά μέτρα στην Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση και η φορολογική συμμόρφωση των πολιτών
Κρίση και φαινόμενα υποσιτισμού των παιδιών: τα σχολικά γεύματα στο πλαίσιο των πολιτικών αντιμετώπισης της επισιτιστικής και διατροφικής ανασφάλειας
Τα κοινωνικά δικαιώματα και η εφαρμογή τους στην πρώην ΕΣΣΔ: από την Οκτωβριανή Επανάσταση μέχρι τη δεκαετία του 1960
Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην ιδιωτική υγεία, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης: θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές προεκτάσεις
Ο αποκλεισμός των μεταναστών από τις υπηρεσίες πρόνοιας
Οικονομική κρίση και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων στέγασης: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινωνικής Κατοικίας» στην περιφέρεια Αττικής
Ισλάμ και τρομοκρατία: η επίδραση της προσωπικής αβεβαιότητας και της πρόδηλης θνητότητας στο συντηρητισμό
Η ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο
Εκπτώσεις πίστεως και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Η αρχή τη συμπληρωματικότητας: μία συγκριτική ανάλυση της νομολογίας μεταξύ των ad hoc ποινικών δικαστηρίων, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
Η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ: Α' με Β' πόλεμος του Κόλπου
Η αρχή της αλληλεγγύης σε δοκιμασία: η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη
Η τελολογική και η συστηματική ερμηνεία του δικαίου
Η ελληνική αγορά κατοικίας στην μακρά περίοδο:η περίοδος 1994 – 2007
Για μια κερκίδα χρωμάτων και συνείδησης: πως η συλλογική ταυτότητα των Radical Fans United διαμορφώνει την οπαδική
Προς αναζήτηση του κοινού τόπου: κοινωνικές αναπαραστάσεις των συνεργατικών εγχειρημάτων για την κοινωνική Ααληλέγγυα οικονομία
Οι πράσινοι φόροι ως μηχανισμός φορολογικής αποκέντρωσης και μέσο χρηματοδότησης των ΟΤΑ: διεθνής εμπειρία και εφαρμογή στην Ελλάδα
Δεδομένο και έμμεσα συναγόμενο μειονοτικό καθεστώς της πηγής σε μια διαδικασία κοινωνικής επιρροής: ο ρυθμιστικός και διαμεσολαβητικός ρόλος των άρρητων θεωριών επιρροής
Η απόδοση των αθλητών όταν οι προπονήσεις τους βασίζονται στο psycho-management: μια εμπειρική προσέγγιση
Οι επιδράσεις των πόλων πολιτισμού στις διαδικασίες αστικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. στην Καλλιθέα
Η ερμηνεία της βαρύτητας των εγκλημάτων ως δομικού στοιχείου για την έναρξη της διαδικασίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ως έκφανση των διεθνών σχέσεων: το παράδειγμα της Μέσης Ανατολής και του Ισλαμικού Κράτους
Το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής και ο ρόλος του
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης: θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση
Τι είναι ο υβριδικός πόλεμος (Hybrid Warfare) και κατά πόσο τα γεγονότα μεταξύ Ρωσίας-Κριμαίας συνιστούν περίπτωση υβριδικού πολέμου
Η επίδραση του «Δόγματος Νταβούτογλου» στην ναυτική στρατηγική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
Η συζυγική/σχεσιακή ικανοποίηση σε φροντιστές συζύγους/συντρόφους ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση
Πλαίσια προσόντων και πολιτικές πιστοποίησης: όψεις «επαγγελματοποίησης» της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαίδευση: η ανάπτυξη των εγκαρσίων βασικών ικανοτήτων μέσα από την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Άτυπη οικονομία: εννοιολογήσεις, μέθοδοι μέτρησης και επιπτώσεις
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης: η περίπτωση δύο δομών του δήμου Περιστερίου
Κλιματική αλλαγή - Ναυτιλία - Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί
Διοίκηση ολικής ποιότητας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: ο ρόλος της σωστής επιλογής στην επίτευξη της ποιότητας, η περίπτωση των Ελληνικών Πετρελαίων
Η ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις των οργάνων του
Η πολιτική της ύφεσης (Détente) κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου: οι προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Δύσης και ΕΣΣΔ.
Η συμβολή της νομολογίας στην διάπλαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου
Ελληνικά Ιδρύματα Πολιτισμού και δημόσια διπλωματία: σύγκριση με το Ίδρυμα Ford
Κατοχή από μη κρατικό δρώντα: αλλάζοντας τα δεδομένα της κρατικής κυριαρχίας
Η δημόσια διπλωματία ως συνιστώσα της ήπιας ισχύος: η άσκησή της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
Η ισότητα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρίτων αναπτυσσόμενων χωρών: από το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης
Η προσχώρηση και αποχώρηση κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Το δικαίωμα της πληροφόρησης κατά τη διοικητική διαδικασία και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το ζήτημα της βιοτεχνολογίας στον 21ο αιώνα: Jürgen Habermas vs. Peter Sloterdijk
Η εξωτερική πολιτική και διπλωματία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο) από τη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας έως την Άλωση (1438-1453)
Εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση και νομιμότητα της διοικητικής δράσης
Περιφερειακή ολοκλήρωση και βιώσιμη ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη: έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις
Η ελληνική υψηλή στρατηγική της περιόδου 1910-1932
Ο ανταρτοπόλεμος ως μέσο αντιμετώπισης της ασυμμετρίας υσχύος: στόχοι, επιχειρησιακές τακτικές και τρόποι αποδυνάμωσης του φαινομένου
Η εξέλιξη της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Πειθαρχικών Συμβουλίων στο Ελληνικό Δημόσιο: σύγκριση με αντίστοιχα συστήματα του εξωτερικού
Η κλιματική αλλαγή ως παράγοντας συγκρούσεων τον 21ο αιώνα
Ο ρόλος του γραφειοκράτη πρώτης γραμμής στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: η περίπτωση των κοινωνικών λειτουργών του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»
Οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο : σύγκριση Η.Π.Α - Γερμανίας
Η αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου: δίωξη και νομολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων σχετική με τα κράτη-μέλη του συμβουλίου της Ευρώπης
Η επίδραση της θετικής ψυχολογικής παρέμβασης ο καλύτερος δυνατός εαυτός σε παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες: μια πιλοτική έρευνα
Το ισλαμικό κράτος και η υψηλή στρατηγική του
«Θρησκευτική» και «κοσμική» τρομοκρατία: συγκριτική ανάλυση των οργανώσεων Al-Qaeda και ΕΤΑ
Οι προοπτικές, οι προκλήσεις και οι εξελίξεις της γαλάζιας ανάπτυξης και η δυνατότητα εφαρμογής της στρατηγικής στην περίπτωση της Ελλάδας
Ασφάλεια και προστασία των γυναικών δημοσιογράφων σε ένοπλες συρράξεις: το ζήτημα της ατιμωρησίας
Δύο μεγάλες στιγμές του αλβανικού έθνους και η αποτύπωση τους στον ελληνικό τύπο της εποχής, η «αλβανική εθνική αφύπνιση» του 1878 και η δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου Αλβανικού κράτους το 1912
Αναλύοντας τη μαρξιστική θεωρία του κράτους : η διένεξη του Νίκου Πουλαντζά με τον Ράλφ Μίλλιμπαντ
Αισιοδοξία, ελπίδα και ψυχικό σθένος ως προβλεπτικοί παράγοντες της πρόθεσης ενασχόλησης με την επιχειρηματικότητα, σε δείγμα φοιτητών ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
Ιnstagram και ικανοποίηση από τη ζωή: μια ποσοτική έρευνα σε ελληνικό πληθυσμό
Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των θετικών συναισθημάτων με την εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας
'Είτε στο στρατόπεδο της πίστης είτε στο στρατόπεδο της απιστίας' - Γυναίκες από τη Δύση στο 'Ισλαμικό Κράτος': οι ταυτότητες του εαυτού και του άλλου μέσα από τις αφηγήσεις τους
Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων και τα διδάγματα για τη δικαιοσύνη στην πρώην Γιουγκοσλαβία
Η αρχή της δέουσας επιμέλειας στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος
Οι «ασφαλείς ζώνες» στη Συρία και η στόχευση τους: προστασία αμάχων ή αποτροπή προσφυγικών ροών;
Εταιρική κοινωνική ευθύνη την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου
Το εμπόριο ανθρώπων (human trafficking) : οργανωμένο έγκλημα και αναπτυξιακό πρόβλημα στην Υποσαχάρια Αφρική - Συνεργασίες, δράσεις και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου
Η ενδοατομική πολιτισμική σύγκρουση και ταυτότητα των μεταναστών
Διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της πυρηνικής ενέργειας: θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αναπτυξιακές προοπτικές
Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή και ανακύκλωση των μέσων μεταφοράς ως νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η περίπτωση του τέλους κύκλου ζωής των εμπορικών αεροσκαφών
Οι μετασχηματισμοί της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγροτικά προϊόντα και οι επιπτώσεις για τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες
Μορφές ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων
Το συμφέρον του παιδιού στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Πρόταση διαχείρισης και ανάδειξης της μουσειακής συλλογής του Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Νησιωτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη: η πρόκληση των "Έξυπνων Νησιών": η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου
Απάτη και ‘ξέπλυμα βρώμικου χρήματος’: πρόληψη και καταστολή: διερεύνηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα
Η στοχοθεσία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης πριν και μετά τα μνημόνια συνεργασίας
Η αποζημίωση των θυμάτων ως απαραίτητο συμπλήρωμα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης και συστατικό στοιχείο μεταβατικής δικαιοσύνης: υπόχρεοι, δικαιούχοι, μορφές
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή περιβαλλοντική διπλωματία
Το φαινόμενο της φτώχειας στην Ε.Ε και η συγκριτική του διάσταση με τον αναπτυσσόμενο Νότο
Εξορύξεις στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα: νομικές προεκτάσεις για την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας
Αμερικάνικη υψηλή στρατηγική και οι σχέσεις της με την Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ ΠΠ επί Τρούμαν και Άιζενχάουερ
Ελεύθερες και ειδικές οικονομικές ζώνες και περιφερειακή ανάπτυξη
Η έννοια της πλανόδιας εργασίας στην περίπτωση των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και η σύνδεση της με τον επαγγελματικό προσδιορισμό
Τα εγκλήματα κατά των άγριων ζώων στην Ελλάδα
Η διερεύνηση των κοινωνικών ζητημάτων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης: η ειδική περίπτωση της μετανάστευσης στο πλαίσιο της ατζέντας 2030
Διοικητικές προσφυγές και προστασία του διοικούμενου
Ελληνική δημόσια διοίκηση: για ένα νέο μοντέλο μάνατζμεντ: η άσκηση διοίκησης σύμφωνα με τη θεωρία του Teal Management και η εφαρμογή των αρχών του Holacracy στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας
Το δημόσιο συμφέρον ως λόγος περιορισμού του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Διαστάσεις της γονιμότητας και οικονομική κρίση: η περίπτωση επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών
Οπτική και/ή ακουστική αναπαράσταση της πληροφορίας: ικανότητα ανάκλησης, ενεργοποίησης κινήτρων και μεταγνωστικών δεξιοτήτων παιδιών 11 έως 12 χρόνων
Διαγενεακή μεταφορά της αυτοεκτίμησης κατά την εφηβεία: ο διαμεσολαβητικός ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και της γονικότητας
Η νησιωτικότητα και η γενικότερη γεωμορφολογία της χώρας ως ειδικός παράγοντας για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη λειτουργιά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Πολιτιστική ανάπτυξη και προώθηση της εικόνας μιας πόλης: η περίπτωση της Λάρισας
Η στρατηγική των ΗΠΑ και της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος: μια συγκριτική ανάλυση
Η δίκη της ειδικής ασφάλειας όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά του Ειδικού Δικαστηρίου Αθηνών και στις εφημερίδες «Ριζοσπάστη», «Ελευθερία» και «Εμπρός» (Οκτώβριος – Νοέμβριος 1945)
Απανθρωποποιητικές τάσεις στις διαδικτυακές ερωτικές γνωριμίες
Οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ως ευκαιρία ανάπτυξης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: η περίπτωση του Δήμου Πειραιά.
Ο ρόλος των ΤΠΕ στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες συμβάσεις
Η πληροφοριακή αξία των stress tests της Αμερικάνικης Ομοσπονδιακής Τράπεζας: ανάλυση γεγονότος σε αποδόσεις και όγκους συναλλαγών για την περίοδο 2013 - 2017
Οι υποχρεώσεις των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα
Σύγχρονοι διαδικτυακοί φεμινιστικοί λόγοι. Η πληθυντικότητα της εμπειρίας: σώμα, φύλο και σεξουαλικότητα
Οι προσλήψεις της Νεοτουρκικής Επανάστασης από τον αθηναϊκό τύπο
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των κρατών μελών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Οι Ευρωτουρκικές σχέσεις σε μετάβαση: η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η συμβολή της συνθήκης της Λισαβόνας στην άμβλυνση του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημοκρατία και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
Κίνητρα χρήσης του facebook με βάση τη θεωρία αυτοκαθορισμού (self-determination Tteory) και κοινωνική σύγκριση
Η ενδιάμεση διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια.
Η συμβολή του αμερικανικού παράγοντα στην εδραίωση της μοναρχίας στην Ελλάδα από το Β΄Παγκόσμιο μέχρι τον πρώιμο Ψυχρό πόλεμο
Φορείς αστυνόμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανθρώπινα δικαιώματα: οι περιπτώσεις της Europol και της Frontex
Η συμβολή της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας στην έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Η βιώσιμη γεωργία ως μέσο για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, προϋποθέσεις και προοπτικές
Η εξέλιξη του θεσμού της προίκας από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή
Ο Ναπολέων στον ελληνικό έντυπο λόγο της εποχής του (1796-1815)
Ξένοι μαχητές και πρόληψη τρομοκρατίας
ΜΜΕ και περιβάλλον στην Ελλάδα: η μέθοδος διαχείρισης των γενικότερων περιβαλλοντικών θεμάτων από τον Τύπο - Ο ρόλος των ιδιοκτητών ΜΜΕ, των δημοσιογράφων και η αποτελεσματικότερη χρήση των πηγών περιβαλλοντικής πληροφόρησης
Αμοιβαία αναγνώριση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
Bεμπεριανή δημοκρατία και ηθική
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
Η ίδρυση και η λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα
Η εφαρμογή των αρχών της σύμφωνης ερμηνείας και της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, στο πλαίσιο του ενωσιακού ποινικού δικαίου, υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η διαχείριση των υδάτινων πόρων ως παράγοντας περιφερειακής σταθερότητας: η περίπτωση της Κεντρικής Ασίας
Οι βιβλιοθήκες ως φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης: προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
Ανεξάρτητες αρχές και εποπτικοί φορείς στην Ελλάδα: συγκριτική ανάλυση του ρόλου τους και του έργου τους με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού
Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας ως εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Ο ρόλος των δημοσίων δαπανών στην εξέλιξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του χρέους στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι σήμερα
Ο Γεώργιος Καρτάλης και οι προσπάθειες διαμόρφωσης πολιτικής σύγκλισης με την Αριστερά: το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΔΚΕΛ) ως εγχείρημα για την συγκρότηση πολιτικά, ιδεολογικά, οργανωτικά και κομματικά του «Αριστερού Κέντρου» του μετεμφυλιακού πολιτικού και ιστορικού πεδίου της περιόδου 1952-1957
Θεσμικές και πολιτικές προκλήσεις του φαινομένου της οξίνισης των ωκεανών
Σχέση μεταξύ ποινικών και διοικητικών φορολογικών κυρώσεων, υπό το πρίσμα της ευρωενωσιακής δικαιοταξίας και της ΕΣΔΑ
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης του μάνατζερ στην εργασιακή δέσμευση των υφισταμένων: η περίπτωση των αστυνομικών υπαλλήλων
Η δέσμευση στη σταθερή ερωτική σχέση και οι στρατηγικές διατήρησης τής : ο ρόλος της σεξουαλικής ικανοποίησης
Η προστασία του τραπεζικού απορρήτου στην Ελλάδα σε σχέση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: ειδικά η περίπτωση της φοροδιαφυγής - Από την πλήρη προστασία του απορρήτου στον σταδιακό περιορισμό του
Το θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και η εφαρμογή τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
Βυζαντινή υψηλή στρατηγική (1081-1261)
Υψηλή στρατηγική της Ρωσικής Ομοσπονδίας (2000-2017)
Η υψηλή στρατηγική στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
Ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή: ζητήματα προβληματικής επί του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύστασή της
Η αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (Κανονισμός Δουβλίνο IV): συγκλίσεις και αποκλίσεις προς την ΕΣΔΑ
Η διακριτική ευχέρεια – το περιθώριο εκτίμησης των αναθετουσών αρχών στην απονομή δημοσίων συμβάσεων κατά το δίκαιο της Ε.Ε.
Το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3, εδ. δ' της ΕΣΔΑ
Ζητήματα συνταγματικού πατριωτισμού
Καλάβρυτα 1821, 1943. "Γη ηρώων, γη μαρτύρων": τοπική και εθνική μνήμη στη δημόσια ιστορία
Πνευματική ιδιοκτησία: το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού και συναφείς προσβολές της προσωπικότητας στο διαδίκτυο
Η αξιολόγηση της διαφθοράς και οι θεσμοί καταπολέμησής της: η περίπτωση της Κύπρου
Πολλαπλασιαστές των Πινάκων κοινωνικής λογιστικής: θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνησή τους στην Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) : η περίπτωση του Δήμου Πεντέλης 2012-2016
Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: τα χρηματοοικονομικά προβλήματα την περίοδο 2009-2016 και οι προοπτικές
Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο: επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα
Απανθρωποποίηση και θεωρία δικαιολόγησης του συστήματος
Ο κλήρος στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις
Οικονομία και πίστη στο ελληνικό δίκαιο του ΙΘ' αιώνα: υποθήκη και ενυπόθηκα δάνεια
Φορολογικό πιστοποιητικό: διερεύνηση αδυναμιών θεσμικού πλαισίου και προτάσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του
Συγκριτική ανάλυση φορολογικών συστημάτων επιλεγμένων χωρών της Ε.Ε.: περίοδος 2013-2017
Πολιτικές του αποκλεισμού και αποκλεισμοί της πολιτικής: η ταυτότητα του «επωφελούμενου» σε « νομαδικές» κοινωνικοπρονοιακές διαδρομές της σύγχρονης Ελλάδας
Η επίδραση του κοινωνικοδραματικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης παιδιών δημοτικού
1993-2017. Είκοσι τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία: η ειρήνευση και συμφιλίωση στην περιοχή ως διαρκές ζητούμενο
Οι αφηγηματικές τύχες της Αλίκης του Lewis Carroll και η επιστημονική της πρόσληψη
Οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον
Πάθη, πολιτική, επικοινωνία: η περίπτωση της δημοτικής κυβέρνησης του Κάδις στο Ισπανικό Κράτος
Η εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής κατοικίας στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές
Η προσανατολισμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία του δικαίου
Σύγκρουση συμφερόντων και δημόσιες συμβάσεις
Το υπερβατολογικό υποκείμενο στον Kant και στον Husserl
Ο ρόλος της ελεγκτικής δειγματοληψίας στην αξιοπιστία του εξωτερικού ελέγχου
Εταιρικές πτωχεύσεις: διερεύνηση περιπτώσεων στην ελληνική οικονομία την περίοδο της κρίσης
Η επίδραση της εταιρικής φήμης στις εκτιμήσεις των Stakeholders (ενδιαφερόμενων μερών)
Οι αμερικάνικες προεδρικές εκλογές των δεκαετιών του 1950 και του 1960 μέσα από τις εφημερίδες Η Καθημερινή και Η Αυγή
Η έννοια του πολιτικού στη μεταδημοκρατία: τα κοινωνικά κινήματα ως φορέας έκφρασης του πολιτικού
Ορθή απονομή δικαιοσύνης: συγκρότηση ποινικών δικαστηρίων
Το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις Η.Π.Α.
Αναβαλλόμενη φορολογία- θεωρητική προσέγγιση και διερεύνηση της σπουδαιότητάς της από ομάδες χρηστών
Συγκριτική ανάλυση φορολογικών συστημέτων (Εισόδημα νομικών και φυσικών προσώπων): οι περιπτώσεις Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ιρλανδίας
Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στην αποδοτικότητα: η περίπτωση των εταιρειών του δείκτη FTSE Large Cap του ΧΑΑ
Δημόσια ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων
Η συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας: ο σχεδιασμός για την χρήση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα κλινικά εργαστήρια του 417 ΝΙΜΤΣ
Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου-μελέτη περίπτωσης: η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Τα πολιτεύματα και οι παρεκβάσεις τους από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα
Διακυβέρνηση πληροφοριακών συστημάτων: διερεύνηση επάρκειας και του βαθμού συμμόρφωσης πριν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679
Φοροδιαφυγή: αίτια και τρόποι αντιμετώπισης σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο
Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων: ανάλυση δαπανών και δεικτών στρατιωτικών νοσοκομείων 2014-2016
Αστική ευθύνη του κράτους και προστασία του περιβάλλοντος
Η διασυνοριακή ρύπανση: σύγχρονες πτυχές στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος
Ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρθρα 253Α και 253Β Κ.Π.Δ.)
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην δημόσια διοίκηση
Η θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής: ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στη βάση της διάδρασης γης-θάλασσας
Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις. μελέτη περίπτωσης: η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Η προβληματική της αμβλώσεως και η νομοθετική της αντιμετώπιση
Πρόταση θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στους Οργανισμούς, με την αξιοποίηση νέων συνδικαλιστικών διαδικασιών και δομών, τη διοίκηση ολικής ποιότητας και την ολοκρατία
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η περίπτωση των Οργανισμών Λιμένος Ελλάδος
Η αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή: μια μελέτη περίπτωσης στη ναυτιλιακή εταιρεία Mediterranean Car Carriers Line S.A
Αξιολόγηση (πλεονεκτήματα–μειονεκτήματα–προϋποθέσεις διαβούλευσης) της πρότασης μεταφοράς του ποδοσφαιρικού γηπέδου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε νέες θέσεις
Η εξέλιξη του συστήματος αιμοδοσίας στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας: συμβολή στο εθνικό κέντρο αιμοδοσίας
Carl Schmitt και Claude Lefort: η έννοια του "πολιτικού" και ο θεολογικο-πολιτικός λαβύρινθος
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στο αστικό και συνταγματικό δίκαιο
Η συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος
Η υπεράσπιση του Λόγου στο πλαίσιο της κριτικής κοινωνικής θεωρίας του Habermas
Οι μεταβολές στη διδακτική τεχνολογία και η φιλοσοφία της επιστήμης
Προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδος με βάση την ιθαγένεια: μελέτη των δημογραφικών συνιστωσών γηγενών και αλλοδαπών
Η εικόνα του Θεόφιλου Καΐρη μέσα από τον τύπο της εποχής του
Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίοδο ενόπλων συρράξεων
Εικονικά μουσεία και ψηφιακές συλλογές: έρευνα χρηστών σε ψηφιακές συλλογές αρχαιολογικών μουσείων
Πολιτιστικές διαδρομές στο κέντρο του Πειραιά
Νέοι ήχοι σε νεανικά αυτιά: ανάπτυξη κοινού για τη σύγχρονη κλασική μουσική στην Αθήνα
Οι τύχες του σοφιστή Γοργία
Δημόσια διπλωματία και τρομοκρατία: μελέτη περίπτωσης «Η τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες. Εσωτερικοί και διεθνείς παράμετροι»
Η ρητορική της πολιτικής συνέντευξης ερωτήσεις και απαντήσεις: ποιοτική έρευνα συνεντεύξεων δύο Ελλήνων πολιτικών
Πολυτροπικότητα και διαμεσικότητα (intermediality) στις παραστατικές τέχνες: η περίπτωση της παράστασης Requiem pour l
Λαϊκισμός, συναισθήματα και ελληνική κρίση
Τα online video games ως μέσο διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Η δύναμη της εικόνας μέσα από το marketing: μελετώντας την περίπτωση των νέων συσκευασιών τσιγάρων στην Ελλάδα
Όψεις της εστίασης στον βωβό κινηματογράφο (1895-1929)
Η αισθητική του instagram προφίλ ενός χρήστη και κατά πόσο ταιριάζει με την προσωπικότητα του
Οπτική αντίληψη σε χώρους πολιτισμού: παρατηρήσεις οπτικής εμπειρίας στο Μουσείο Κεραμεικού και στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας
Η δημοσιογραφία στα social media: ο ρόλος του δημοσιογράφου
Η περίπτωση της τρίτης ηλικίας και η σχέση της με τα μέσα: μια ψυχολογική διερευνητική προσέγγιση
Urban journalism: Αθήνα του μέλλοντος. Σκιαγραφώντας το μέλλον τριών περιοχών της ελληνικής πρωτεύουσας
Κυβερνοκουλτούρα και σύγχρονη πολιτική συμπεριφορά στην κοινωνία των μέσων: η αισθητική του νεοφασισμού στο αμερικανικό παράδειγμα
Πολιτικός λόγος και προπαγάνδα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα: το παράδειγμα της νεολαίας Μεταξά σε σύγκριση με τη Νεολαία του Γ' Ράιχ
Διαφήμιση και σοκ : η ρητορική, οι καταναλωτές, τα συναισθήματα, οι προκλητικές διαφημίσεις και η εφαρμογή της θεωρίας του Μάρσαλ Μακ Λούαν ότι το «μέσο είναι το μήνυμα»
Η χρήση της ρητορικής στις αλληγορίες της ανάγνωσης του Paul de Man
Οπτικά παράσιτα στην ψηφιακή κουλτούρα: ο θόρυβος ως τακτική
Το φαινόμενο των YouTubers: η επίδραση του δημοφιλούς δικτύου στους έφηβους στην Ελλάδα
Η χρηστικότητα (web usability) ως βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της εμπειρίας περιήγησης στις ιστοσελίδες
H διάφυλη σχέση στο μεταπολεμικό συγκείμενο του φιλμ νουάρ
Ο ρόλος των συναισθημάτων στο viral marketing
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ως μέτρο καταπολέμησης της φτώχειας
Πράσινη υποδομή στον αστικό χώρο: η περίπτωση των Ιωαννίνων
Η χρησιμότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης στην δημοσιογραφία
Πρόβλεψη ελληνικού ΑΕΠ τρέχοντος τριμήνου
Αφηγηματικές αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης
Οι δημόσιες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα: συγκριτική ανάλυση και προτάσεις πολιτικής
Δημοσιογραφία δεδομένων: από τα ανοιχτά δεδομένα στην παραγωγή ειδήσεων
Η ταυτότητα της ανεξάρτητης σκηνής της Αθήνας την τελευταία δεκαετία
Οι οικονομικές επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ειδών (invasive) στο περιβάλλον και στην κοινωνία
Από την κοινωνική δικτύωση στη δικτύωση των αγαθών στην οικονομία: Μελέτες περίπτωσης Airbnb και Uber
Τα μέσα κoιvωvικής δικτύωσης σε Δύση και Κίvα: περίπτωση μελέτης: Wechat και facebook, πλατφόρμες επικoιvωvίας ή ψηφιακά mall;
Συναισθηματική νοημοσύνη και μάνατζμεντ: θεωρία και εφαρμογή - case study τράπεζα Eurobank Erb
Από τη δαγκεροτυπία στην εποχή του Instagram: η φωτογραφία στη δημοσιογραφική αφήγηση
Λογοτεχνική δημοσιογραφία: αφηγήσεις από την Ελλάδα της κρίσης
Ο Δήμος Πατρών στις αρχές της περιόδου της Συνταγματικής Μοναρχίας, μέσα από τους εκλογικούς καταλόγους του 1844: ονομαστικές τάσεις, ηλικίες, προέλευση και επαγγέλματα του αρσενικού ενηλίκου πληθυσμού
Επενδύσεις στην καινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη
Βιοπολιτική, εξουσία και επιστήμη: μια φουκωική προσέγγιση του φαινομένου του θανάτου
Δημοσιογραφία και social media: η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική δημοσιογραφία
Τουρισμός και oικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα: 1970-2015
Το fashion branding στη ψηφιακή εποχή
Ζητήματα διαχείρισης των αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα: ιδιαιτερότητες, παραδείγματα, προοπτικές
Προσδιοριστικοί παράγοντες κατανομής πόρων εθνικού σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στις περιφέρειες της Ελλάδας
Η ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων
Κοινωνικές θεωρίες ελέγχου του αστικού χώρου: μία κριτική προσέγγιση
Ο ανταγωνισμός στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα
Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και τα μέτρα αντιμετώπισής της την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής
Δημοσιογραφία και new media: η εφαρμογή τους στην Ελλάδα: προσεγγίσεις για το περιεχόμενο, τις πρακτικές και τη χρήση τους από το κοινό
Σύγχρονη τέχνη και τα κοινά: η συμμετοχικότητα ως καλλιτεχνική κι επιμελητική πρακτική
Project finance για μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα
Περιβάλλον, αστικό τοπίο και ψυχική υγεία
Συναισθήματα και πολιτική: η συναισθηματική διαχείρηση της ελληνικής κρίσης από την ελληνική νεολαία
Γυναίκες-ηγέτες στα νέα μέσα και την επικοινωνία: ο ρόλος της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης
Μετανάστευση και τραγούδι: η σύγχρονη μετανάστευση των Ελλήνων/Ελληνίδων και η παραγωγή σχετικού τραγουδιού
Ο χωρικός σχεδιασμός, κίνητρο ή περιορισμός της ανάπτυξης στην Ελλάδα ; : θεωρητική προσέγγιση και μελέτες περίπτωσης
Η σύγκρουση φιλμικής ιστορίας και εικόνας στη φιλμογραφία του Wim Wenders
Η τέχνη ως θεραπεία: το παράδειγμα της δραματοθεραπείας στη μονάδα απεξάρτησης 18 άνω
Όταν το παρόν συνδιαλέγεται με το παρελθόν: ο ναός του Αγίου Ζαχαρία στην Ελευσίνα
Διοίκηση oικογενειακών eπιθεωρήσεων με έμφαση στη διακυβέρνηση
Η μεταναστευτική πολιτική των Ο.Τ.Α.: αξιολόγηση της κατάστασης στον δήμο Θεσσαλονίκης
Γεωγραφική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των χρήσεων γης αστικών περιοχών σε περιβάλλον GIS: η περίπτωση του κέντρου της Αθήνας την περίοδο 2009–2014
Το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών ως καταστρατήγηση του θεσμού εξυγίανσης των επιχειρήσεων
Κοινωνική συνοχή και κρατικές πολιτικές στο έργο του Α. Σμιθ
Ξενοδοχεία: επενδυτικές επιλογές και επιλογή του τόπου εγκατάστασης
Προσδιοριστικοί παράγοντες του μεταφορικού έργου της εμπορικής ναυτιλίας: ανάλυση του δείκτη ξηρού φορτίου BDI
Ο πολιτικός λόγος των λογοτεχνών τη δεκαετία 1940-1950
Οικονομική ανάλυση της αγοράς κατοικίας: μελέτη περίπτωσης ο Δήμος Πατρέων
Η ζωή των Μακρονησιωτών μέσα από τις σελίδες του περιοδικού “Σκαπανέας”
Η εθνογραφική φωτογραφία από τη χρήση της στις πρώτες εθνογραφικές επιστημονικές αποστολές έως τις σύγχρονες πρακτικές της
Από τον "Καποδίστρια" στον "Καλλικράτη": συγκλίσεις και αποκλίσεις
Οι γάμπες της Μονρόε και τα λιγωμένα γαυγισματα του Έλβις Πρίσλεϋ: η κριτική της Ε.Δ.Α. στον αμερικανκό τρόπο ζωής (1955-1965)
Οικονομική ανάλυση επαγγελματικών ακινήτων: μελέτη περίπτωσης: Ολυμπιακά Αθλητικά Ακίνητα
Κινηματική βία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης
Οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2017 και οι προοπτικές συμπόρευσης
Η ταυτότητα του ιατρού: αναπαράσταση του επαγγέλματος και αυτοαντίληψη
Εργατική δύναμη και βιοεξουσία: από το υποκείμενο της πειθαρχίας στο υποκείμενο της επίδοσης
Σύγκριση εταιριών με αντικείμενο τα ακίνητα: εταιρική, λογιστική, φορολογική και χρηματοοικονομική προσέγγιση
Tα προγράμματα επιεικείας στο πλαίσιο του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού
Στρατηγικές επιλογές, θεωρία παιγνίων και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ελληνικών Διυλιστηρίων
Οικονομική ανάλυση επαγγελματικών αγορών ακινήτων: μελέτη περίπτωσης
Η κοινωνία των πολιτών στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το σύστημα εκπροσώπησης των συμφερόντων και το δημοκρατικό έλλειμμα
Εκλογές στη Νότια Ευρώπη στα χρόνια της κρίσης (2009-2018): μεταβολές κομματικών συστημάτων και διαιρετικών τομών
Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας της συμπόνιας σε ελληνικό πληθυσμό
Η προσφυγική κρίση ως ευκαιρία για την ελληνική άκρα δεξιά: μια καταγραφή της ρατσιστικής βίας εις βάρος προσφύγων στην Ελλάδα (2015-2017)
Η επίδραση μίας παρέμβασης, της MSPE (Mindful Sport Performance Enhancement), στην ενσυνειδητότητα, την ψυχολογική ροή, τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα, το άγχος και την τελειομανία, σε δείγμα χορευτών
Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων στο δίκαιο της εκμετάλλευσης μετά τον κανονισμό 679/2016. Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Παρουσίαση εκλογικών αποτελεσμάτων με τη χρήση Web-GIS
Η θεωρία της δημοκρατίας στο ύστερο έργο του Ν. Πουλαντζά και η σημασία της στην εποχή μας
Τοπικο-κεντρική αναπτυξιακή προσέγγιση στη νέα πολιτική συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας
Isaiah Berlin, Φιλελευθερισμός και Δημοκρατία
Ρομά διαμεσολαβητές υγείας: μια κριτική αποτίμηση του θεσμού στο ελληνικό πλαίσιο
Η εντροπία στο πειραματικό θέατρο: μελέτη περίπτωσης στο θέατρο της επινόησης
Η θεωρία της ηγεμονίας του Αντόνιο Γκράμσι και η σημασία της για το πολιτικό υποκείμενο σήμερα
Βιοπολιτική της μετανάστευσης και οι σκαπανείς του φρούριου-Ευρώπη
Περί εγκατάλειψης: η βιοπολιτική των «αζήτητων» νεκρών σωμάτων μέσα από τους λόγους των ειδικών
Πολιτικές ζωής και θανάτου στο camp προσφύγων της Μόριας: το «ευάλωτο» σώμα ως τ(ρ)όπος διαφυγής
Πολιτιστική σύγκριση δύο καθεστώτων στην Τουρκία: Κεμάλ–Ερντογάν
Η ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα βάσει των Διεθνών Δυμβάσεων, του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου
Η έννοια και η συντακτική δράση του πλήθους στην Αυτοκρατορία των Hardt και Negri: φιλοσοφικές αφετηρίες και πολιτικές συνέπειες
Κάνω διατροφή, όχι δίαιτα: υγεία και αδυνάτισμα χωρίς στερήσεις ή μια τεχνολογία νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης
Θεωρητικός πόλεμος και ο φόβος του μηδενισμού στο έργο του Παναγιώτη Κονδύλη
Συναντήσεις και δρώμενα στο χειρουργείο: μια εθνογραφική μελέτη της «παράστασης» της αναισθησιολογικής πρακτικής
Μέτρα αβεβαιότητας και οικονομική πολιτική
Επιτόπια έρευνα σε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία: εθελοντισμός ή φιλανθρωπία;
Μνήμη και πολιτική: η δεκαετία του 1940 στο λόγο και τη δράση της Κομμουνιστικής Αριστεράς 1974-1985
Η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: εκπαιδευτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις
Μουσείο και προσφυγική κρίση: η εθνογραφική προσέγγιση μιας μουσειακής έκθεσης
Εξωχώριες (offshore) εταιρίες: ειδικά ζητήματα στην ελληνική έννομη τάξη και σε ξένες δικαιοδοσίες
Συμφέρει η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τις επιχειρήσεις;
Οι επιπτώσεις της βιομηχανικής συγκέντρωσης, της διαφοροποίησης και της αποτελεσματικότητας στην κερδοφορία: η περίπτωση της Ελληνικής Γαλακτοβιομηχανίας
Εργασιακές σχέσεις και ικανοποίηση των εργαζομένων σε μια πολυεθνική εταιρεία
Κοινωνικές αναπαραστάσεις οικογένειας και συγγένειας στα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα από το 2006 έως σήμερα
Διατροφικές συνήθειες και κοινωνική ταυτότητα: η περίπτωση του Πειραιά (χώροι εστίασης)
Η μεταβαλλόμενη γεωγραφία της αγοράς των επαγγελματικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
Ανταγωνιστικές τοπικότητες και έμφυλοι ρόλοι στην Ζαγορά, Πηλίου: η γυναικεία κοινωνικοποίηση ως παράγοντας κατασκευής και αναπαραγωγής της τοπικής ταυτότητας
Δουλεύοντας για τους πρόσφυγες: μετασχηματισμοί της εργασίας στον δημόσιο τομέα
«Τη ζωή μας έχεις βάψει όλη ερυθρόλευκη» : μια εθνογραφική προσέγγιση των οπαδών του Ολυμπιακού
Οι γυναίκες που άφησαν πίσω τους: επανεγγραφές και νέες τροπικότητες της έμφυλης ταυτότητας
Σερφάροντας στο Pornhub: ψηφιακές πρακτικές συγκρότησης ατομικών και κοινωνικών σωμάτων
Σκιαγραφώντας την παιδικότητα: ανθρωπολογική ανάλυση των λόγων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η πρακτική της μαντίλας στο πεδίο της μουσουλμανικής ετερότητας υπό την οπτική δικηγόρων παρεχόντων υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο
Καρκίνος κατά την παιδική ηλικία και επιβίωση: μελέτη περίπτωσης στον σύλλογο «Το Κύτταρο»
Σύγχρονα νεο-παγανιστικά κινήματα: έθνος, φύλο και φύση στην αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας
BitCoin: ευκαιρία ή κίνδυνος: νομική προσέγγιση
Οι εικόνες των ΜΜΕ για την αστυνομία: συγκριτική ανάλυση ερευνών
Οι τρανς στην Ελλάδα: ενεργός ή θυματοποιημένη μειονότητα; Μια πειραματική μελέτη
Οικονομική μεγέθυνση και οικονομικές κρίσεις: μια θεωρητική επισκόπηση
Τεχνολογίες διακυβέρνησης και διαρκής υπολογισμός
Θεωρίες της ανάπτυξης χωρίς απασχόληση
Το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας (Partia Demokratike e Shqiperise) 1990-2013: η ίδρυση, η ιδεολογία, οι πολιτικοί στόχοι και η εκλογική επιρροή
Η εικόνα της γυναίκας στη διαφήμιση: μελέτες περιπτώσεων στον ελληνικό περιοδικό τύπο το 2018
Μία πρώτη προσέγγιση στην ενυπόθηκη πίστη επί δανείων σε ευρώ μετά τον Ν. 4438/2016
Διδάσκοντας τη διατηρήσιμη ευημερία στη νέα γενιά: ανάλυση για τον βαθμό που αποδεικνύεται η σχέση τροφής και οικολογικού/υδατικού αποτυπώματος
Η προσαρμογή των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ατόμων στις ερωτικές σχέσεις: ο ρόλος της σεξουαλικής ταυτότητας και της γονεϊκής αποδοχής
Η συγκινησιακή πόλη και τα αισθητηριακά της τοπία απέναντι στην ηγεμονία της εικόνας: θεωρητική προσέγγιση και μελέτες περίπτωσης
Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών στο δίκαιο της Α.Ε: η παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων και ασφαλειών σε μέλη του ΔΣ και συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών
Επαγγελματικά ακίνητα με τη χρήση ΓΣΠ: το φαινόμενο του Airbnb
Η κατοχύρωση του δικαιώματος της συνάθροισης στο ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα-Άρθρο 11
Το φαινόμενο του πολέμου στον 21ο αιώνα: εξάλειψη, μεταλλαγή ή αναβίωση;
Η επίδραση της πατρικής εμπλοκής και της συνεργασίας του με τη μητέρα στην αυτοαποτελεσματικότητα του παιδιού
Θεωρητικές ερμηνείες για την εξτρεμιστική βία (πολιτική) - κριτική, ερευνητικά κενά - ο ρόλος της εγκληματολογίας
Η πολιτική και οργανωτική ανάπτυξη του ελληνικού φοιτητικού κινήματος κατά την προδικτατορική περίοδο: τα τρία πρώτα πανσπουδαστικά συνέδρια (1957-1960)
Η επίδραση του δέους και της συνεργασίας στην δημιουργικότητα
Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης μετά το τέλος της Κεϋνσιανής συναίνεσης: το παράδειγμα του 2007
Η φύση ως έρεισμα της νόησης και της δημοκρατίας κατά τη φιλοσοφία του Ludwig A. Feuerbach
Κοινωνικές αναπαραστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος στον έντυπο τύπο: η υπόθεση του Β. Στεφανάκου
Στρατηγικές και ιστορικές βάσεις της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ
Η στρατηγική αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή
Η καταστροφή της Γερμανικής Κεντρικής Ομάδας Στρατιών (1944): στρατηγική ανάλυση, διδάγματα για το σήμερα
Αντιμετωπίζοντας τον ανταρτοπόλεμο: αποτίμηση της Ρωσικής στρατηγικής στην Τσετσενία, 1994-σήμερα
Ο πόλεμος ΡΚΚ-Τουρκίας: στρατηγική ανάλυση, μελλοντικές προοπτικές
Σχέσεις Ρωσίας–Κίνας: συνεργασία ή ανταγωνισμός;
Οι εξελίξεις στη στρατιωτική τεχνολογία και η Ελληνική στρατιωτική στρατηγική
Σουν Τσου-Βυζάντιο-Κλαούζεβιτς: συγκριτική ανάλυση τριών σχολών σκέψης
Ελληνική στρατιωτική συνεργασία με την Αίγυπτο: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές
Στρατηγική αποτίμηση της ελληνικής εθνικής αντίστασης (1941-1944)
Η άνοδος και πτώση του ισλαμικού κράτους: στρατηγική ανάλυση
Σχέσεις εξουσίας και διακυβέρνηση σήμερα: ο ύστερος Foucault και η σύγχρονη πολιτική
Η εξέλιξη της ελληνοτουρκικής ισορροπίας ισχύος σε βάθος δεκαετίας: εναλλακτικά σενάρια, συνέπειες για την ελληνική στρατιωτική στρατηγική
Η στρατηγική σκέψη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στον 21ο αιώνα
Zygmunt Bauman: ταυτότητες και ρευστή νεωτερικότητα
Οθωμανική διπλωματία-τουρκική διπλωματία. Συνέχεια και αλλαγή
Οι αμυντικές επιχειρήσεις των Ιαπώνων στον Ειρηνικό (1942-1945): στρατηγική ανάλυση, διδάγματα για το σήμερα
Η τουρκική εμπλοκή στο Συριακό εμφύλιο πόλεμο: αντικειμενικοί σκοποί–εξέλιξη–αποτίμηση
Οι στρατηγικές συνέπειες του Brexit για την Ελλάδα και την Κύπρο
Ο σύγχρονος αμερικανικός τρόπος πολέμου στο έδαφος
Η τέχνη της στρατηγικής άμυνας: στρατηγική άμυνα στο Β' ΠΠ
Ευρωπαϊκή διασυνοριακή πολιτική και ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ): η περίπτωση της Μαύρης θάλασσας (Black Sea Region) και η άσκηση οικονομικής πολιτικής και διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή.
Ελληνοτουρκικές σχέσεις, στρατηγική και κρίσεις στο Αιγαίο από το 1987 μέχρι και το 1996
Η διένεξη ΗΠΑ-Β. Κορέα: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές
Οι ελληνοτουρκικές κρίσεις του 1987 και του 1996: συγκριτική ανάλυση της ελληνικής λήψης αποφάσεων
Υλισμός και ιδεαλισμός ανάμεσα σε Μαρξ και Φώυερμπαχ
Ο κομμουνισμός στον Μαρξ ως άρση της αλλοτρίωσης (1844 - 1848)
Η έννοια της απειλής κατά τη δεκαετία 1980: η περίπτωση της Τουρκίας
Η ρωσική εμπλοκή στον Συριακό εμφύλιο πόλεμο: αντικειμενικοί σκοποί, εξέλιξη, αποτίμηση
O Giorgio Agamben και η πολιτική της εξαίρεσης
Περιπτώσεις παγκόσμιας εφαρμογής υβριδικού πολέμου: το σύγχρονο περιβάλλον του Αιγαίου ως δυνητικό πεδίο εφαρμογής
Η τεχνητή νοημοσύνη συναντά τον κυβερνοχώρο: αυτόματη κυβερνοάμυνα και jus ad bellum
Το Άρθρο 51 σε έναν κόσμο που αλλάζει: το φυσικό δικαίωμα της νόμιμης άμυνας σε σχέση με τους μη κρατικούς δρώντες
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βάσει της απόφασης-πλαίσιο 20202/584/δευ και οι συνταγματικές εγγυήσεις του αρ. 6 για την σύλληψη και προφυλάκιση του κατηγορουμένου
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά την κρίση στην Ευρωζώνη
Πολυεθνικές επιχειρήσεις: φορείς ή τροχοπέδη της βιώσιμης ανάπτυξης στον αναπτυσσόμενο νότο; Η περίπτωση της υποσαχάριας Αφρικής
Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις ως εργαλείο υψηλής στρατηγικής
Στρατιωτικά καθεστώτα και εξωτερική πολιτική του Ευρωπαϊκού Νότου και Νότιας Αμερικής
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές ασφαλείας: η συγκρότηση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών
Η ευρωπαΐκή ήπια ισχύς και τα όριά της στην σημερινή διεθνή σκηνή
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον χώρο εργασίας: οι νομοθετικές εξελίξεις μετά τον κανονισμό 679/2016
Το δημοψήφισμα ως συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία
Το δόγμα Obama για την αμερικανική εξωτερική πολιτική (2009-2017) και ο αντίκτυπός του στις σχέσεις των ΗΠΑ με χώρες της Μέσης Ανατολής
Εγκληματολογική προσέγγιση του έργου "Το παραθυράκι του Ιούδα" του Τζον Ντίξον Καρ
Ημερήσιος τύπος και αντίληψη για το δίκαιο: δύο ενδεικτικές περιπτώσεις δημοσιευμάτων για το αδίκημα της λαθρεμπορίας
Οι αφίξεις πλοίων στο λιμάνι της Γένοβας (1786 - 1787): μία διεθνής "σκάλα" τελικού προορισμού αλλά και διαμετακόμισης εμπορικών φορτίων
Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου νέας γενιάς: συγκριτική εξέταση της CETA και της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιαπωνίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια εμπορική δύναμη: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές
Θρησκευτικός φονταμενταλισμός στην Ελλάδα: αντιευρωπαϊκές και εθνικιστικές εκφάνσεις του στον επίσημο λόγο της Ορθόδοξης Εκκλησίας (2000-2018)
Διαχείριση κρίσεων από πλευράς Ε.Ε: το παράδειγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
Οι σύγχρονες τάσεις της συμβατικής κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
Η πολιτικοστρατιωτική συνεργασία κατά τις επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης
Σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας: ο R. T. Erdoğan στην εξουσία και οι εξελίξεις από το 2002 έως σήμερα
Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία της με το ΝΑΤΟ
Η επίδραση της εσωτερικής πολιτικής στην εξωτερική πολιτική Καναδά, Η.Π.Α. και Μεξικού μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
Διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων : στρατηγική και απόδοση ΑΕΕΑΠ
Η ευρωπαϊκή τραπεζική κρίση και η πρόκληση της τραπεζικής ένωσης
Οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες BRICS: το παράδειγμα της Βραζιλίας
Το προσφυγικό ζήτημα στη Μακεδονία κατά το διάστημα 1913-1922: η προσέγγισή του από την εφημερίδα «Μακεδονία». Κρατικές πολιτικές, ιδιωτική πρωτοβουλία και στρατηγικές συλλογικής οργάνωσης των προσφύγων
Συγκριτική ανάλυση συστημάτων εθνικής ασφάλειας: περιπτώσεις μελέτης: ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ισραήλ και Ιαπωνία
Η έννοια του “κοινωνικού” στη θεωρία της συναρμολόγησης του Manuel DeLanda
Ο θεσμός του δημοψηφίσματος στην Ευρώπη
Συνεργασία και χειραφέτηση στο ώριμο Μαρξικό έργο
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων-μελέτη περίπτωσης: δήμος Αιγάλεω
Ο θεσμός του τοπικού συμπαραστάτη-διαμεσολαβητή: μια συγκριτική προσέγγιση με το θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη
Η αξιολόγηση και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στη Φινλανδία: μια συγκριτική μελέτη
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τομέα του ποινικού δικαίου μέσα από τον «διάλογο» των δικαστηρίων στον ευρωπαϊκό χώρο
Οι προβλέψεις απομείωσης της αξίας των δανείων των ελληνικών τραπεζών και η εξέλιξή τους κατά την περίοδο 2007-2017
Ορθολογισμός–παρανοήσεις–αντιλήψεις: η ελληνοτουρκική κρίση του 1987
Ανάλυση ανταγωνισμού σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας: η περίπτωση της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα
Οικονομικές αποκλίσεις/ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράμετροι: με αναφορά στη μεσαία τάξη
Τα παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO ως φορείς εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία· η περίπτωση της Ελλάδας
Τι είναι μικρό κράτος; Η οικονομική κρίση και η αντιμετώπιση της από τα μικρά ευρωπαϊκά κράτη : η περίπτωση της Κύπρου
Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ελληνικό σύνταγμα
Ο ρόλος των τεχνολογικών πάρκων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
Οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και διεθνές δίκαιο της θάλασσας: έμφαση στην περιοχή της Καραϊβικής και την Νικαράγουα
Η έννοια της αναθέτουσας αρχής στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση α' βαθμού
Η εξέλιξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως πολιτική απασχόλησης: συστήματα υλοποίησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η διαχείριση αλλαγών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης: η περίπτωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου: οι σύγχρονες εξελίξεις υπό το πρίσμα του άρθρου 4 ΙΙ ΣΕΕ και του άρθρου 53 ΧΘΔΕΕ
Διεθνής αστυνομική συνεργασία
Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και το άσυλο σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ
Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με τα μέσα του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ
Επιχειρησιακός σχεδιασμός, δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης στον Ε.Φ.Κ.Α.
Ατζέντα 2030-στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): η σύγχρονη προβληματική της επίτευξης τους και η περίπτωση της υλοποίησης του στόχου 15 στη Μεσόγειο
Αποτυχημένα κράτη ως γόνιμο έδαφος για τρομοκρατία: μια εξέταση στα διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα και πώς αυτά εμποδίζουν το αναπτυξιακό φαινόμενο
Το γεωπολιτικό αποτύπωμα του ισλαμικού κράτους στο διεθνές σύστημα
Συμφωνίες κοινής εκμετάλλευσης και διαχείρισης υδρογονονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, νομική και πολιτική διάσταση
Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ως μέτρα διαχείρισης των οικοσυστημάτων σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας: η περίπτωση του Βορειοανατολικού Ατλαντικού
Επιδράσεις κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά
Το καθεστώς των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων ως πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων: από τη Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζί έως και τη σύγχρονη εποχή
Η συμβολή των παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών: η περίπτωση της Ελλάδας–Περιφέρεια Ηπείρου
Η ισότητα των δυο φύλων στην ΕΕ : (Νομοθεσία – Νομολογία – Πολιτικές)‘Από την αρχή της ισότητας αμοιβών, στην αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης’
Αειφόρες, υπεύθυνες και κοινωνικές επενδύσεις: μια υπόθεση «δούναι και λαβείν» στο πεδίο του περιβάλλοντος
Διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την μείωση του κινδύνου των καταστροφών και η ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. ‘’Μια κριτική προσέγγιση στη νέα στρατηγική πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων καταστροφών «Πλαίσιο Δράσης Σεντάι 2015-2030» και των νέων Αναπτυξιακών Στόχων «SDGs», προς μια βιωσιμότητα για όλους’’
Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη; Ο δύσκολος δρόμος προς την αειφορία περνάει από το σχολείο. Μία συγκριτική μελέτη των πολιτικών Ελλάδας και Γερμανίας
Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις από το 1991 έως σήμερα
Βίαιος εξτρεμισμός και ανθρώπινα δικαιώματα
Οι θεσμικές πρωτοβουλίες για την προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας: οι περιοχές προστασίας ως μονάδες διατήρησης της αξίας της φύσης
Η εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ και η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία συγκριτική ανάλυση: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
Η χρήση των εννοιών "δημόσια τάξη" "εθνική ασφάλεια" στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου
Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου
Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010 έως σήμερα: διαφορές, στόχοι, προκλήσεις και προοπτικές πριν και μετά το έτος 2015
Η τρομοκρατία ως μορφή πολιτικής βίας: πόσο αποτελεσματική είναι;
Οι νέες προκλήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στη δημόσια διοίκηση
Η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο έργο του Ερνστ Μπλοχ και η σχέση της με την ουτοπία
Ευρωπαϊκή Ένωση- από τον επιμερισμό στην μετατόπιση ευθυνών : οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην πολιτική ασύλου
Το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό και το καθεστώς διακυβέρνησης σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο
Το διεθνές δίκαιο των global commons: η αξία της "soft law" πλευράς του νομίσματος
Η θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες. Μια περιπτωσιολογική μελέτη: Ελλάδα-Βουλγαρία
Επίκληση των κανόνων εσωτερικού δικαίου και κανόνων λήξης Διεθνών Συνθηκών ως “ρητρών διαφυγής” από τις συμβατικές υποχρεώσεις κρατών
Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος διαχρονικά και υπό το πρίσμα των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας: επισκόπηση και ανάλυση των εξελίξεων της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας: από την εποχή του Ρίο στην εποχή της κρίσης
Ο αντίκτυπος στους εργαζομένους, της επικείμενης ιδιωτικοποίησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, σ’ ένα περιβάλλον κρίσης
Η αναδυόμενη διεθνής τάξη και οι σχέσεις Δύσης-Ανατολής στον 21ο αιώνα
Υπολογισμός απορρόφησης CO2 σε δενδροκαλλιέργειες με την χρήση 3δ ΓΣΠ
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αεροπορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις κι η συμβολή του manager στην εξέλιξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Ο θεσμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ενεργειακή πολιτική και διπλωματία: η περίπτωση του αγωγού Trans Adriatic Pipeline
Η δημόσια διπλωματία της Ρωσίας κατά τον 21ο αιώνα
Ανάπτυξη και απόβλητα: κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου και την Ελλάδα
Οι επιπτώσεις των αλλαγών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος στον τομέα του εμπορίου και της ναυτιλίας
Ο ρόλος των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για την ένταξη των νέων στην απασχόληση
Οι αμερικανο-ΝΑΤΟικές βάσεις στην Ελλάδα και το κίνημα εναντίον τους: η περίπτωση της Κρήτης
Ταυτότητα και προσωπικότητα: άτομο ή ομάδα υπό το φως της ιδεολογίας
Η αρχαιολογία της γνώσης και τα όρια της γλώσσας:η φουκωική σκέψη για το υποκείμενο, την εξουσία και τον λόγο
Ανάλυση λόγου των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Εθνικό Κοινοβούλιο (2012-2017)
Η ιστορική μέθοδος του Foucault
Ο ρόλος της Τουρκίας στις "Αραβικές Ανοίξεις"
Η έννοια της κυριαρχίας και η οριοθέτηση δικαίου-πολιτικής στον Hans Kelsen
Η οικονομική ανάλυση της αγοράς ακινήτων: μελέτη περίπτωσης του δήμου Πειραιά
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Μελέτη περίπτωσης: κτίριο Κεράνη
Κρίση και μετανάστριες γυναίκες στην Ελλάδα
Το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο κράτους πρόνοιας σε κρίση: η ελληνική περίπτωση
Οι "Ινδοί" στα Δεκεμβριανά (1944): όψεις και προσλήψεις της ένοπλης ετερότητας
Η δοκιμασία των αρχών: αποτιμώντας τις σχέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πορεία και τις προοπτικές τους στην Ευρώπη των κρίσεων
Εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Αττική: μελέτη περίπτωσης, προσδιοριστικοί παράγοντες και τάσεις
Οι εργασιακές σχέσεις στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα: η περίπτωση των εργαζόμενων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης και της διαχείρισης ευάλωτων ομάδων
Το storytelling στον χώρο της διαφήμισης: ήρωες και προϊόντα
Η προβληματική των θεωρήσεων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των μεταναστών από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των μαζικών μέσων ενημέρωσης
Η παραγωγή, κατανάλωση και διάχυση των ειδήσεων των αθλητικών sites στα social media
Παράγοντες αξιολόγησης της διοίκησης και ο ρόλος των λογιστικών προτύπων: περίπτωση εισηγμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο NYSE
Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία στη Δημοκρατία της Κούβας
Αξιολόγηση και χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα: ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, ανάπτυξη υποδείγματος και εμπειρική εφαρμογή
Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων: η περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Οι προκλήσεις της εγκληματολογίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: το παράδειγμα των μετακινούμενων πληθυσμών
Η αρχή της αξίας του ανθρώπου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την οικονομική κρίση
Ενδοοικογενειακή βία των γυναικών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης: πολιτικές για την αντιμετώπισή της
Διαχείριση τραπεζικών κινδύνων: το εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού-Μελέτη περίπτωσης: Τράπεζα της Ελλάδος-CERN
Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη: επισκόπηση της Ιαπωνικής οικονομίας την μεταπολεμική περίοδο
Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων λιανικής τραπεζικής (Retail Banking)
Το σουηδικό μοντέλο και η χρηματοπιστωτική-οικονομική κρίση στη Σουηδία στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο
Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
Ο ρόλος της διαφήμισης στην στρατηγική των επιχειρήσεων: η περίπτωση του κλάδου χειροποίητου κοσμήματος
Η συνταγματική αναθεώρηση σύμφωνα με το Ελληνικό και το Γαλλικό Σύνταγμα
Η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην ελληνική δημόσια διοίκηση
Η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα εν καιρώ μνημονίου
Το θεσμικό πλαίσιο για τα Ανοιχτά Δεδομένα και οι συνέπειες του στους φορείς της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
Η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (1981-2004) και η κρίση χρέους
Η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στν Ελλάδα
Διλήμματα της σοσιαλδημοκρατίας: τάσεις, ρεύματα και στάσεις από την κρίση του 2008 κι' έπειτα
Η αγορά εργασίας των Ελλήνων ναυτικών και εργαζομένων σε φορτηγά πλοία
Η σημασία της πρωτοκαθεδρίας: ένα περιγραφικό μοντέλο σχηματισμού κομματικών συνασπισμών, με εφαρμογή στην περίπτωση του πορτογαλικού κομματικού συστήματος
Ανθρωπόκαινος ή καπιταλόκαινος; Γέφυρες,συγκρούσεις και η ανάγκη για δράση
Θεσμικές θεωρίες της επιχείρησης
Οι πολιτικές αντιμετώπισης και πρόληψης του trafficking στην Ελλάδα, η μελέτη περίπτωσης των Μ.Κ.Ο.
Η συμβολή της ελεγκτικής στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
Συγκριτική ανάλυση του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ελβετίας, Σουηδίας και Βουλγαρίας
Η αφηρημένη εργασία και η αφηρημένη κυριαρχία στη σκέψη του ύστερου Μαρξ
Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Δημόσιος τομέας: η πλήρης ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη φορολογική και τελωνειακή Ακαδημία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική αποδοτικότητα: Η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων (περίοδος 2013-2017)
Το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας: αναπαριστώντας την εθνική εποποιία
Το crowdinvesting (συμμετοχική επένδυση) υπό το φως του νέου νόμου 4416/2016
Σύγχρονες ποιοτικές πρακτικές branding και marketing στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγκριτική ανάλυση φορολογικού συστήματος άμεσης φορολογίας Αλβανίας και Ελλάδας (φορολογικό έτος 2018)
Νέες μορφές εργασίας: η εργασία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας
Οι διώξεις των κοινωνικών φρονημάτων των δασκάλων στο Μεσοπόλεμο (1929- 1940)
Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το περιοδικό «Η Γυναίκα και το σπίτι» (1950): αποτυπώσεις θηλυκότητας την εποχή της ανασυγκρότησης
Κίναιδος ο Κοσμοκράτορας; Η πολιτική διάσταση της ομόφυλης επιθυμίας μέσα από το χρονικό της «αύξουσας καταστολής της»
Ένοπλος δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας: η περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου δωσιλόγων
Η ατομική ηθική ως παράγοντας επιρροής της επιχειρηματικής ηθικής και ποιά η σχέση της με την κανονιστική συμμόρφωση;
Ολική ποιότητα υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα: η βελτίωση των υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πλαίσιο φορολογικού ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε.
Υποδείγματα πρόβλεψης χρηματοοικονομικής αποτυχίας επχειρήσεων: περίπτωση εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (2004-2016)
Οι ηθικές και νομικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης: η ενωσιακή απάντηση στη μεροληπτική Τεχνητή Νοημοσύνη
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και οικονομική κρίση: περίπτωση εισηγμένων κλάδου πληροφορικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών (2004-2009 και 2010-2015)
Ελεγκτική δειγματοληψία
Συναισθηματική νοημοσύνη και διοίκηση: εφαρμογή και θεωρία
Φορολογική συνείδηση στην Ελλάδα: διερεύνηση χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς των φορολογουμένων
Η ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη:η μετεξέλιξη του υπαλληλικού κράτους
Storytelling και video games: η περίπτωση του God of War
Εταιρική διακυβέρνηση και τραπεζική επίδοση: διεθνής εμπειρική διερεύνηση (περίοδος 2006-2017)
Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στις οικογενειακές και μη οικογενειακές επιχειρήσεις
Ειδικά ζητήματα της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
Εκτίμηση της πιθανότητας πτώχευσης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με το υπόδειγμα Altman Z-Score
Ζητήματα λειτουργίας του κοινού τραπεζικού λογαριασμού
Ηλεκτρονικό εμπόριο και προστασία προσωπικών δεδομένων
Αποφυγή των ανθρώπινων λαθών και η βελτίωση της ελαστικότητας μέσω του C.R.M.
Μαζικός οπτικός πολιτισμός και κοινωνία: η περίπτωση της βιομηχανίας stock φωτογραφίας
Επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενός δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας
Διαμοιρασμός των videos στα social media: το φαινόμενο των viral videos και οι παράγοντες που τα κάνουν δημοφιλή
Ο λαϊκισμός στην Ευρώπη στην εποχή των ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας
Η γυναίκα στις εμπορικές αφίσες του Μεσοπολέμου: η περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας Γραφικών Τεχνών Ασπιώτη-ΕΛΚΑ
Οι πολιτικές της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
Η «Επιτροπή Διαφώτισης» του ΚΚΕ και η ελληνική πεζογραφία στις Λαϊκές Δημοκρατίες (1949-1954)
Το περιοδικό "Επιθεώρηση Τέχνης" και το "πρωτοποριακό" θέατρο :θεωρήσεις και αναθεωρήσεις
Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στο Μοριά: 1828-1833
Μόδα και πολιτισμική διαμεσολάβηση: οι περιπτώσεις των δημοσιογράφων και των influencers μόδας στην Ελλάδα το 2018
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο νέος (του) ρόλος του δανεισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ίχνη ιστορίας, μνήμες και αφηγήσεις στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών: πρόταση για μια πολιτιστική διαδρομή
Ο λαϊκιστικός λόγος της ριζοσπαστικής αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) και της ακροδεξιάς (ΑΝΕΛ) την εποχή της κρίσης
Το δημοσιογραφικό επιχειρείν και η καινοτομία των μέσων ενημέρωσης αντιμέτωπα με την κοινωνική ευθύνη
Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου και σύγχρονη επιχειρηματικότητα
Απάτη στις οικονομικές καταστάσεις: μοντέλα πρόβλεψης της απάτης
Ενδικοφανής προσφυγή: μέτρο αποσυμφόρησης των διοικητικών δικαστηρίων, τι ισχύει στην Ελλάδα και τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της διαφθοράς και της οικονομκής μεγέθυνσης
Πολιτική και συναίσθημα : η περίπτωση των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία
Τρόποι μέτρησης αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο: η περίπτωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
Ο ρόλος των μουσικών εκπαιδευτικών δράσεων στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
Έρευνα αξιολόγησης της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης στην Αθήνα
Τέχνη, λογοκρισία και τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης: η περίπτωση της «Ρούσαλκα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Παραγωγή και δημιουργία των ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα
Έλεγχος του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: εμπειρική διερεύνηση του εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα
Η διαχρονική εξάρτηση της οικονομίας από τους φυσικούς πόρους: η περίπτωση των Η.Π.Α τον 20ο και 21ο αιώνα
Η συσχέτιση των έμμεσων φόρων στα καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα με το φαινόμενο του λαθρεμπορίου
Όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας και ανάδειξης πολιτισμικών τοπίων: η περίπτωση της Ακαδημίας Πλάτωνος
Ο βαθμός ικανοποίησης καταρτιζομένων ΔΙΕΚ από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+
Νέοι, πολιτική συμμετοχή και μέσα επικοινωνίας την ψηφιακή εποχή
Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους πολιτιστικούς οργανισμούς
Η χορήγηση καθεστώτος νόμιμης παραμονής αλλοδαπών υπηκόων στην Ελλάδα και σε λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του συστήματος της "Χρυσής βίζας"(Golden visa)
Όψεις του πένθους στο έργο του Jacques Derrida
Συστήματα πληρωμών με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366/ΕΕ
Η επίδραση της διαδικτυακής δια στόματος φήμης (e-wom) στην καταναλωτική συμπεριφορά: μελέτη βάσει των κριτικών στο skroutz.gr
Μορφές αστικής οικογένειας στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και αμιγώς χορτοφαγική διατροφή: σύγκριση χρηματικού κόστους και υδατικού αποτυπώματος
Το λογοτεχνικό κείμενο και ο αναγνώστης του: σχέσεις εξουσίας και αντίστασης
Η διαχείριση της μνήμης μιας εκτοπισμένης κοινότητας:η περίπτωση της κατεχόμενης Ζώδιας στην Κύπρο
Δράσεις προβολής του πολιτισμού: ο ρόλος και το ηγετικό προφίλ των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
Η αναπαράσταση του πολέμου στα μουσεία και ο ρόλος της στη δόμηση της εθνικής ταυτότητας
Θεωρίες και στρατηγικές διαπραγμάτευσης: μελέτη περίπτωσης ηθικών και μη ηθικών στρατηγικών σε μια διαπραγματευτική διαδικασία
Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: θεωρία και πράξη
Ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων στην προστασία του περιβάλλοντος
Έρευνα για τις ρίζες των αντιλήψεων του Thomas Kuhn
Η μετεξέλιξη των ISIS-Al Qaeda: ο υβριδικός πόλεμος και οι νέες τρομοκρατικές απειλές
Μια βιωματική προσέγγιση της πόλης: ηχητικές αφηγήσεις και περιηγήσεις στα Ταμπακαριά Χανίων
Το ΠΑΝΚ ΡΟΚ στην Ελλάδα του '80 και του σήμερα
Η διοικητική οργάνωση του κράτους. Ειδικότερες ρυθμίσεις περί τοπικής αυτοδιοίκησης περιόδου 2008-2018 : μια κριτική προσέγγιση
Γενιά των Μπιτ: χαρακτηριστικά και τάσεις
Ο ρόλος των πολιτιστικών προγραμμάτων των μουσείων στην ενσωμάτωση των προσφύγων: αναζητώντας καλές πρακτικές
Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην παραβατικότητα και θυματοποίηση των ανηλίκων
Η κυρίαρχη θέση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο χώρο της ηλεκτρονικής διασκέδασης: ψυχολογικές προσεγγίσεις του φαινομένου
Προς μια εμμενειοκρατική σύλληψη του κοινωνικού: Baruch Spinoza και Pierre Bourdieu
Η έννοια του ξένου στον Ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 90' και του 00'
Ο εργασιακός εκφοβισμός και η οργανωσιακή κουλτούρα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ
Το οδοιπορικό των Ελλήνων εργατών στη Γερμανία: 1960 - 1973
Ο εξορθολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού στους δημόσιους οργανισμούς και στις δημόσιες υπηρεσίες η περίπτωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ακίνητης περιουσίας με τη χρήση drone
Η χρήση του μεταφορικού λόγου στη διαχείριση της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Μελέτη περίπτωσης: Βαρουφάκης vs Dijsselbloem
Αθλητικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας: επιχειρηματικότητα- καλές πρακτικές
Ο κύκλος της βίας : η επίδραση της πρότερης θυματοποίησης του δράστη των σεξουαλικών εγκλημάτων της παιδοφιλίας–παιδεραστίας στην εγκληματική του συμπεριφορά
Ο λόγος και το έργο των συνεργαζόμενων χριστιανικών σωματείων από την απελευθέρωση μέχρι το τέλος του εμφυλίου, 1944 - 1949
Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ: η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων
Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης
Η μεταφορά μυθιστορήματος στην τηλεόραση: μελέτη περίπτωσης
Κοινωνικές αναπαραστάσεις της παραβατικότητας στην ελληνική τηλεόραση: η περίπτωση των τροχαίων
Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας: μια πολιτική σε εξέλιξη
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε περίοδο κρίσης: μελέτη σε εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών
Ειδικά ζητήματα τραπεζικών καταθέσεων
Η βούληση για δύναμη σημαίνει βούληση για ζωή Carl Schmitt – Friedrich Nietzsche
Μεταξύ κανόνα και εξαίρεσης: το δίκαιο στον Σμιτ της Βαϊμάρης
Το lifestyle στη δεκαετία του ’80: η περίπτωση του περιοδικού ΚΛΙΚ
Τα comics ως μέσο για τη χρήση προπαγάνδας. Πως αξιοποιήθηκαν σε περιόδους πολέμου: μελέτη μιας σειράς τευχών Comics
Ο ρόλος της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης στην άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας σε πολιτιστικές μονάδες δήμων
Αντιμετωπίζοντας τον ανταρτοπόλεμο: αποτίμηση της αμερικάνικης στρατηγικής στο Αφγανιστάν 2001-σήμερα
O πόλεμος Ρωσίας-Γεωργίας (2008): πολιτική και στρατηγική ανάλυση
Οι δημόσιες επενδύσεις και τα αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού: θεωρία, διεθνής εμπειρία και Ελλάδα
Πολιτική- οικονομία- κοινωνία και οι σχέσεις Ελλήνων και Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, 1908-1913
Η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του γενικού σχολείου: η περίπτωση παιδιών με αυτισμό
Η επικοινωνιακή στρατηγική των ΜΚΟ ως συνπαράγοντας διαχείρισης του προσφυγικού φαινομένου στην Ελλάδα 2015-2018
Ηγεσία στους πολιτιστικούς οργανισμούς: ο ρόλος της συναισθηματικής και της πολιτισμικής νοημοσύνης
Συγκριτική ανάλυση προσωπικών αφηγήσεων, και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Χαρτογράφηση της σύγχρονης ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής της Αθήνας
Ο σκοτεινός αριθμός της εγκληματολογίας: μεθοδολογικά ζητήματα
Ηλεκτρονικό και πλαστικό χρήμα στην εσωτερική αγορά
Η ηγεμονία του φόβου
Ζητήματα διαχείρισης και επανένταξης στον αστικό ιστό απαξιωμένων ακινήτων λόγω παλαιότητας και απουσίας μακροχρόνιας χρήσης
Digital advertising: η διαφήμιση στην ψηφιακή εποχή και τα εγειρόμενα νομικά ζητήματα
Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική χρηματοοικονομική αναφορά εταιριών επενδύσεων ακινήτων
Τοπικές δομές και ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα των συνεργειών
Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς την Ελλάδα και η χρηματοδοτική στήριξη για στέγαση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων
Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας της Γερμανίας (Hartz reforms)
Πόλη και ανασφάλεια σε εποχές οικονομικής κρίσης
Ο στρατηγικός επανασχεδιασμός (rebranding) τηλεοπτικών δικτύων: το παράδειγμα του OPEN Beyond TV
Ανάλυση ανταγωνισμού του κλάδου της ζυθοποιίας στην ελληνική αγορά
Η επίδραση των μακροοικονομικών και τραπεζικών παραγόντων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs): ενδείξεις από την Ελλάδα
Βασικές εφαρμογές της θεωρίας του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στα εργαλεία, στις μεθόδους και στον τρόπο κατάρτισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης και εποπτείας του προϋπολογισμού της Ελλάδας
Η σχέση διατροφής και κλιματικής αλλαγής: διερεύνηση επιπέδου ενημέρωσης και στάσεων διαφόρων κατηγοριών ανθρώπων με χρήση ερωτηματολογίου
Διατροφή στις Ένοπλες Δυνάμεις εν καιρώ ειρήνης: σχέση κόστους και συστατικών στοιχείων
Το μέτρο της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης στο διεθνές επενδυτικό δίκαιο
Πόλεμος, ειρήνη, διπλωματία και η ανάδυση του αλβανικού κράτους-έθνους: εθνικισμός και ταυτότητες στα δυτικά Βαλκάνια κατά τον μακρύ 19ο αιώνα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανθρώπινες σχέσεις: θεωρητικές προσεγγίσεις
Η εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης επιβίωσης στη διάρκεια λειτουργίας επιχειρήσεων
Πόσο κοστίζουν οι τύψεις: διερεύνηση της προθυμίας για πληρωμή (WTP) των Ελλήνων για ζωικά προϊόντα αυξημένης ευημερίας. Διαφέρει η WTP μεταξύ omnivores και lacto-vegetarians? [με χρήση ερωτηματολογίου]
Νεοκεϋνσιανές μακροοικονομικές θεωρίες: μια εμπειρική διερεύνηση
Μετακεϋνσιανές μακροοικονομικές θεωρίες: μία εμπειρική διερεύνηση
Η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοετοιμότητα ως αναγκαίο κομμάτι της ελεγκτικής διαδικασίας
Εκτίμηση γεωργικής γης με τη βοήθεια της συνάρτησης παραγωγής Leontief
Γυναίκες στο aikido: αντιλήψεις, προσεγγίσεις, πρακτικές
Στρατιωτική δικτατορία 1967-1974: ο ημερήσιος αθηναϊκός τύπος της εποχής
Η εργασιακή ευελιξία και η επίδρασή της στη ζωή της γυναίκας
Η θεωρία της πολιτικής των τεχνολογιών στο έργο του Langdon Winner
Έγκλημα στον κυβερνοχώρο εντός του χώρου ασφαλείας, ελευθερίας και δικαιοσύνης της ΕΕ
Μοντέλα πρόβλεψης τρέχοντος τριμήνου για το ΑΕΠ
Η ενεργειακή πολιτική και ασφάλεια της Ευρώπης και το μέλλον των αγώνων
Η προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων
Η επαρχία Αγιάς κατά την περίοδο της Κατοχής 1941-1944
Εμφυλ(ι)ο: όψεις της ιστορίας των γυναικών τη δεκαετία του 1940 με επίκεντρο τον Εμφύλιο Πόλεμο»
Ο ρόλος του τύπου στο storytelling του εγκλήματος: μελέτη περίπτωσης υπόθεση Φραντζή
Θέατρο χωρίς εισιτήριο. Θέατρο στο βουνό. Ιστορία και μνήμη στα χρόνια της Κατοχής
Κομματικοί μετασχηματισμοί σε μετα-δημοκρατικό φόντο: η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
Ανάλυση δικτύου των ακτοπλοϊκών μεταφορών στον νησιωτικό ελλαδικό χώρο
Παραμέληση ανήλικων: ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση του φαινομένου στην Ελλάδα
H ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων, συγκριτική επικόπηση των Κανόνων Χάγης-Βίσμπυ και των Κανόνων του Ρότερνταμ
Η προβληματική της δημοκρατίας στον Κορνήλιο Καστοριάδη: σημασιοδοτήσεις της αυτονομίας: από τον Αριστοτέλη στον Ρουσσώ και από τον Ρουσσώ στον Καστοριάδη
Συσχέτιση σπισισμού, σεξισμού, ρατσισμού, και άλλων διακρίσεων: είναι το ένα δείκτης για το άλλο; (με χρήση ερωτηματολογίου)
H λογιστική των χαρτοφυλακίων των ακινήτων και των χρεογράφων, ομοιότητες-διαφορές σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ: η περίπτωση της Ελλάδας
Το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο και παροχής νομικής αρωγής κατά την ποινική διαδικασία στο πλαίσιο της ενωσιακής αντεγκληματικής πολιτικής και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Το οικογενειακό πλαίσιο ως παράγοντας έντασης ή άμβλυνσης της σχετικής με το έγκλημα ανασφάλειας
Το έγκλημα του βασανισμού: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις
Η άνοδος της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γαλλία στα χρόνια της κρίσης
Η Ελλάδα εναντίον των δυνάμεων του Άξονα (1940-1941): προσεγγίζοντας τα γεγονότα μέσα από μαρτυρίες
Το νέο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου και ο βαθμός συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων
Πλοία Λίμπερτυ: η επιλογή της διοχέτευσης του πολεμικής κατασκευής "Στόλου της Ελευθερίας" στη μεταπολεμική εμπορική ναυτιλία
Σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινα δικαιώματα
Μια κριτική επισκόπηση της νέας πολιτικής συνοχής 2021-2027
Διαμόρφωση αναπτυξιακού οράματος και στρατηγικής ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης για τον Ν. Γρεβενών
Το εργασιακό άγχος στο δημόσιο τομέα: η περίπτωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
Το θεσμικό πλαίσιο της μεταχείρισης των ψυχικά ασθενών και των νοητικά υστερούντων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1920 έως σήμερα
Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κρίσης και η αποτελεσματικότητα του
Η πολιτική του "εμείς" σε ΛΟΑΤ(Κ)Ι χώρους της Αθήνας: η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και άλλες απώλειες
Η συνθήκη της Λισαβόνας και οι προβλέψεις για την άμυνα και ασφάλεια: διαφορές από τις συνθήκες της Νίκαιας και του Μάαστριχτ
Οι προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Η κυβερνοεπίθεση ως νέα παγκόσμια απειλή: οι ευρωπαϊκές απαντήσεις
Η τουρκική πολεμική βιομηχανία: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές, συνέπειες για την Ελλάδα
Η ελληνική στρατιωτική διπλωματία προς τις ΗΠΑ: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές
Κυβερνοπόλεμος και Ελληνικές ΕΔ: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές
Ισλαμική τρομοκρατία στην Ευρώπη: παρούσα κατάσταση- μελλοντικές προοπτικές
Εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια στην ΕΕ: υπάρχει πλέον διαφορά;
Ο Διατλαντικός δεσμός: ΚΠΑΑ και ΝΑΤΟ. Προοπτικές για το μέλλον
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση: ουτοπία ή ρεαλιστικό σχέδιο;
Οι οικονομικέ κυρώσεις ως στρατηγικό όπλο
Ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές, συνέπειες για την Ελλάδα
Τo δόγμα της παλλαϊκής άμυνας στα ελληνικά νησιά τoυ Αιγαίoυ
Η Ρωσία ως αναδυόμενη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια
Η ΚΠΑΑ στο νέο περιβάλλον ασφαλείας
Ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας και ο ρόλος της Ελλάδας
Ελλάδα και σχήματα ασφαλείας στη ΝΑ Μεσόγειο: διμερείς και Πολυμερείς Συνεργασίες
Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία μετά το Brexit: πλαίσιο, προγράμματα, προοπτικές
Η κρίση των Ιμίων (1996) από την πλευρά της Τουρκίας
Υπάρχει η αναγκαιότητα και η δυνατότητα για ανάπτυξη ελληνικής πυρηνικής επιλογής;
Η έννοια του υβριδικού πολέμου: θεωρητική ανάλυση και πρακτικά παραδείγματα
Στρατηγική και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
Η διαβούλευση στη χάραξη δημόσιας πολιτικής: η περίπτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες συμβάσεις
Κατανομή ιδιοτιμών και βαθμός κανονικότητας–ελεγξιμότητας των πραγματικών οικονομιών: ευρήματα από την WIOD 2000-2014
«Stress and time management: αποτελέσματα της ορθολογικής διαχείρισής τους στην απόδοση των εργαζομένων και στην αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στην εξέλιξη των στελεχών. Η περίπτωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος»
«Σύγχρονες μέθοδοι δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση": το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και η διαχείριση των αλλαγών που επήλθαν μετά την εφαρμογή του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς και του ΟΠΣ/Σ.ΕΠ.Ε.»
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και κατά πόσο αυτές μείωσαν τα διοικητικά βάρη των Ελλήνων
Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, βάσει των κανονισμών Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ και οι παθογένειες αυτών
Εγκληματολογική προσέγγιση του έργου «Οι Τέσσερις Δίκαιοι» του Έντγκαρ Ουάλας
Θεωρίες συνωμοσίας και πολιτική: μια μελέτη με αφορμή την οικονομική κρίση στην Ελλάδα
Παγκόσμιο εμπόριο εξοπλισμών: διεθνείς τάσεις, συνέπειες για την Ελλάδα
Η έννοια της ηγεμονίας στο έργο του Αντόνιο Γκράμσι
Ευρασιατισμός και σύγχρονη ρωσική εξωτερική πολιτική
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις απο το 1974 έως 2004
Γερμανικός, βρετανικός και ιβηρικός σοσιαλισμός: κομματική εξέλιξη και συγκριτική δημόσια πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων (Integrated Border Management-IBM) στη διαδικασία της ευρωπαϊκήςολοκλήρωσης
Η εξωτερική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΡΟ) σε σύγκριση με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία και τα αποτελέσματα αυτών στην ευρύτερη περιοχή: ανάλυση της υφιστάμενης πολιτικής, οικονομικής, διπλωματικής, στρατιωτικής κατάστασης και εκτίμηση για το προσεχές και μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα (0 μήνες- 5 χρόνια)
Η συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην προσφυγική κρίση
Δημόσιες συμβάσεις: κριτήρια ποιοτικής επιλογής και η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού
Κίνα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβατική ενέργεια: περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε μετάβαση
Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου: η αμερικανική προσέγγιση στην Κίνα τη δεκαετία του 70"
Το έννομο συμφέρον κατά την άσκηση των ενδίκων μέσων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων: η τάση διεύρυνσης της έννοιας αυτής κατά το ενωσιακό δίκαιο προς πλήρωση της αρχής του υγιούς ανταγωνισμού και τα ζητήματα που προκύπτουν
Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και ο ρόλος της Τουρκίας: παρούσα κατάσταση, μελλοντικές προοπτικές
Οι έννοιες της «Διοίκησης» και «Ελέγχου» (Command and Control) ως προσδιοριστικές της διεθνούς ευθύνης από παράνομες ενέργειες στο πλαίσιο πολυεθνικών επιχειρήσεων
U.N.E.S.C.O., πολιτιστικά αγαθά και εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης: ανάλυση της εφαρμογής του στόχου 6 της agenda 2030 στα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης
Η ενεργειακή πολιτική Η.Π.Α.- Ρ.Ο. από τέλος του Ψυχρού Πολέμου έως σήμερα: στρατηγικές στη λεκάνη της Μεσογείου
Το καθεστώς απόδοσης της ιθαγένειας: μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών: Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία
Ελληνογερμανικές σχέσεις 2010-2015
Η Ευρωπαϊκή και Ατλαντική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στην περίοδο της Margaret Thatcher
Η διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Αλβανία: 1991-2019
Προσφυγικοί σύλλογοι και σωματεία στη Νέα Σμύρνη
Κατοχικό κράτος και κοινωνία μέσα από τη νομοθεσία της ελληνικής